Xem mẫu

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hưng Yên, ngày tháng năm 20… BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP HỌC Tháng …11…. năm 2010… Lớp: CĐK39L Giáo viên chủ nhiệm:…Nguyễn Hải Hà…………………………… Sĩ số:…21….. Trong đó: Nam:…19…..Nữ:…2…… I. Tình hình chung: 1. Sĩ số HSSV hiện tại trong tháng: ……21…….. 2. Số HSSV vắng:…………… (nếu có thống kê theo bảng sau) STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu (huyện,tỉnh) Lý do vắng Ghi chú 1 2 3 … 3. Tình hình giảng dạy của giảng viên và học tập của HSSV trong lớp: ……………………………………Tốt………………………………………………… 4. Các vấn đề về cuộc sống ngoại trú: ………………………………………Tốt……………………………………………… 5. Các vấn đề về cuộc sống nội trú: …………………………………………Tốt…………………………………………… 6. Tình hình tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội của lớp: ………………………………………Tốt……………………………………………… II. Những báo cáo khác (nếu có): …………………………………………………………………………………………… III. Kiến nghị của lớp (nếu có): …………………………………………………………………………………………… IV. Danh sách ban cán bộ lớp và cán bộ đoàn: (Chỉ báo cáo vào tháng đầu tiên của học kỳ hoặc khi có sự thay đổi) STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại E-mail 1 Trần Văn Sinh Lớp trưởng 0978890844 Transinh85@gmail.com 2 Đặng Thị Huế Lớp phó học tập 01683602050 3 Trần Văn Tiến Lớp phó đời sống 0978068562 4 Đặng Thị Huế Bí thư chi đoàn 5 Trần Văn Sinh P. bí thư chi đoàn 6 Trần Văn Tiến UV BCH chi đoàn GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NGƯỜI BÁO CÁO (Ký tên, ghi rõ họ và tên) (Ký tên, ghi rõ họ và tên)
nguon tai.lieu . vn