Xem mẫu

  1. Formatted: Space Before: 1.2 line, After: 1.2 line, Line spacing: 1.5 lines Phụ lục VI MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN (Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) (Tên cơ quan chủ quản) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ngày…… tháng ……. năm 200…. Formatted: Space Before: 1.2 line, After: 1.2 line, Line spacing: 1.5 lines BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN (Từ ngày.... /..../ 200... đến ngày.... /..../200....) Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) 1. Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp:……………………………………….................…... Formatted: English (U.S.) 2. Địa chỉ:............................................................................................................................
  2. 3. Điện thoại:..........................Fax:.............................E-mail:............................................. 4. Tình hình hoạt động ………..(tên tổ chức đánh giá sự phù hợp) báo cáo tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp từ ngày... /..../ 200... đến ngày.... /..../ 200... như sau: a) Đơn vị được chứng nhận trong kỳ báo cáo Formatted: Portuguese (Brazil) TT Tên đơn Địa chỉ Lĩnh Tiêu Thời gian /hiệu lực của Ghi vị vực/đối chuẩn chứng chỉ chứng nhận chó (ghi địa danh tượng áp dụng tỉnh/thành phố) (ghi năm hết hiệu lực) Formatted: Space Before: 1.2 line, After: 1.2 line, Line spacing: 1.5 lines Formatted: Space Before: 1.2 line, After: 1.2 line, Line spacing: 1.5 lines b) Đơn vị có chứng chỉ đã bị thu hồi hoặc hết hạn (nếu có) trong kỳ báo cáo TT Tên đơn Địa chỉ Lĩnh Tiêu Thời gian /hiệu lực của Ghi vị vực/®èi chuẩn chứng chỉ chứng nhận chó Formatted: Portuguese (Brazil) (ghi địa danh t−îng áp dụng Formatted: English (U.S.) tỉnh/thành phố) (ghi năm hết hiệu lực) Formatted: Space Before: 1.2 line, After: 1.2 line, Line spacing: 1.5 lines Formatted: Space Before: 1.2 line, After: 1.2 line, Line spacing: 1.5 lines
  3. 5. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có) …………..(tên tổ chức chứng nhận sự phù hợp) báo cáo để Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biết./. Tổ chức chứng nhận (Đại diện có thẩm quyền ký tên, đóng dÊu)
nguon tai.lieu . vn