Xem mẫu

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ...... HI BHXH HÀNG THÁNG DO QUỸ BHXH ĐẢM BẢO Tháng … năm … Số Loại chế độ ẾN ĐỘNG TĂNG BI BIẾN ĐỘNG GIẢM TT Tỉnh Số tiền Hết khác Tăng tăng do Tăng mới Cộng tăng hạn chuyển khác điều hưởng đến chỉnh Người Tiền Người Tiền Người Tiền Người Tiền Người A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Quỹ BHXH bắt buộc 1 Hưu quân đội 2 Hưu công nhân viên chức 3 Trợ cấp cán bộ xã 4 Trợ cấp TNLĐ-BNN 5 Trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN 6 Trợ cấp tuất ĐSCB 7 Trợ cấp tuất ĐSND II Quỹ BHXH tự nguyện 1 Lương hưu 2 Trợ cấp tuất ĐSCB III Quỹ BH thất nghiệp 1 Trợ cấp thất nghiệp Cộng I + II + III Người lập biểu Trưởng phòng CĐCS (Ký tên) (Ký tên)
  2. Mẫu số 3b-CBH Đơn vị: đồng ẾN ĐỘNG GIẢM Chuyể Số tiền Đối n đi Giảm giảm do tượng Cộng giảm tỉnh khác điều chết khác chỉnh Tiền Người Tiền Người Tiền Người Tiền Người Tiền 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ngày .... tháng .... năm .... Giám đốc BHXH... (Ký tên, đóng dấu)