Xem mẫu

  1. Lao ñoä Cty Ñ/c Phöôøng Toång soá lñ 1 Cty L&P Y013 C/c NGT 2 2 2 Cty Höõu Tieán 422 LTT 10 21 3 Cty Ñoã Gia 285 (Loâ 104) CMT8 12 25 4 Cty Ñoâng Ba 10M Toâ Hieán Thaønh 14 73 5 Cty Hoaøng Anh 567/K42J NTP 14 48 6 Cty Thaønh Thaùi 20/C107 Ñöôøng 3/2 12 32 7 Cty thieân YÙ 149X/20 Toâ Hieán Thaønh 13 8 Cty Thieän Ngheä 279 Traàn Nhaân Toân 2 13 9 Cty Vuõ Minh Long 522G/C18 NTP 12 25 10 Cty TNHH VT- TM - DV Nam Trung Baéc 292 Nguyeãn Chí Thanh 5 139 11 Cty TNHH Hoàng Quyù 05 Ngoâ Quyeàn 6 139
  2. Lao ñoäng Tai naïn lñ lñ nöõ ñoäc haïi, nguy hieåm Toång soá vuï ngöôøi cheát coù Toång soá ngöôøi bò tai naïn lñ 1 7 4 11 2 17 2 8 16 11 2 1 2 13 5 5
  3. Toång CP C/t BHLÑ Soá ngöôøi cheátñ nöõ TBPT BV caù nhaân BD=hieän vaät l Tuyeân truyeàn PCCC 200,000 1,000,000 100,000 500,000 35,000,000 3,000,000 1,000,000 2,000,000 1
  4. Tên đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc Điện thoại: Quận 10, ngày tháng năm Mã số Quản lý Lao động: BÁO CÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM/ 6 THÁNG CUỐI NĂM/ NĂM I. Số lao động bình quân của đơn vị trong kỳ báo cáo: người; trong đó số lao động Nữ: người II. Tổng hợp tình hình tai nạn lao động: Phân loại TNLĐ mức độ bị tại nạn Nguyên nhân gây tai nạn lao động Thiệt hạ Số vụ Số người bị tai nạn Không có Trong đó Trong đó Điều Chưa Vi hoặc Không Tổng số kiện huấn phạm không sử có quy ngày làm luyện quy Phân loại TNLĐ theo dụng trình, nghỉ vì STT Số vụ có Số việc, KTAT trình, Nguyên yếu tố gây chấn thương Số vụ trang bị biện TNLĐ Tổng từ 2 Tổng Số người thiết hoặc huấn biện nhân có BHLĐ; pháp (kể cả số người bị số người bị tai bị luyện pháp khác người trang bị làm ngày tai nạn chết nạn không chưa đầy làm bị chết BHLĐ việc an nghỉ trở lên nặng an đủ theo việc an không an toàn chế độ) toàn quy định toàn toàn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Điện Trong đó điện cao thế 2 Phóng xạ Do phương tiện vận tải 3 (TNGT) 4 Do thiết bị chịu áp lực Do thiết bị nâng, thang 5 máy … 6 Nổ vật liệu nổ Máy móc, thiết bị cán, 7 cuốn, kép, cắt … 8 Cắt 9 Bỏng hoá chất Ngộ độc khí độc, hoá chất 10 độc
  5. 11 Cháy nổ xăng dầu 12 Sập công trình Cũ Mới Sập lò trong khai thác 13 khoáng sản 14 Sập đất trong xây dựng Đất, đá lăn trong khai thác 15 đá 16 Cây đổ, cành rơi 17 Vật đổ đè, vầng bắn 18 Ngã cao 19 Chết đuối 20 Các loại khác] Tổng cộng: Nơi nhận: Gíam đốc đơn vị Sở LĐ-TBXHghi rõ họ tên) (Ký và (Ký và ghi rõ họ tên) (Ban thanh tra KTAT-BHLĐ) Sở Y tế TP.HCM Phòng LĐTBXH (Thời gian nộp chậm nhất vào 10/7 và 05/01 của năm kế tiếp)
  6. VIỆT NAM h phúc năm Thiệt hại Giá trị Tổng chi thiết bị, phí cho Ghi tài sản người lao chú thiệt động tính hại bằng tiền (1.000đ (1.000đ ) ) 16 17 18
  7. c đơn vị õ họ tên)
nguon tai.lieu . vn