Xem mẫu

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ...... BÁO CÁO SỐ TIỀN ĐÓNG BHYT CHO ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG BHX Tháng ….. quý … năm ... Số đóng BHYT theo Số TT lương hưu, trợ cấp BHXH Số tiền phải Loại đối tượng Số Tổng số Phụ cấp đóng người tiền khu vực lương A B 1 2 3 4=(2-3)x3% I NGUỒN NSNN 1 Hưu quân đội 2 Hưu công nhân viên chức 3 Trợ cấp công nhân cao su 4 Trợ cấp mất sức lao động 5 Trợ cấp 91 6 Trợ cấp TNLĐ-BNN 1 Quỹ hưu trí và tử tuất 1.1 Hưu quân đội 1.2 Hưu công nhân viên chức 1.3 Trợ cấp cán bộ xã 2 Quỹ TNLĐ, BNN 2.1 T/cấp TNLĐ-BNN hàng tháng 3 Quỹ BHXH tự nguyện 4 Quỹ BH thất nghiệp 4.1 Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng Tổng cộng (I+II) Người lập biểu Trưởng phòng CĐBHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Người lập biểu Trưởng phòng CĐBHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
  2. Mẫu số 5-CBH I TƯỢNG HƯỞNG BHXH HÀNG THÁNG ý … năm ... Đơn vị: đồng Số đóng Tổng số BHYT tiền theo mức BHYT lương phải đóng tối thiểu Số tiền phải đóng Số Trong LK từ đầu LK từ đầu người tháng quý đến năm đến tháng BC tháng BC 5 6=5xMLTTx3% 7 8 9 Ngày …… tháng …... năm ……… Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) Giám đốc (Ký tên, đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn