Xem mẫu

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI ……. BẢO HIỂM X HỘI ……. Báo cáo chi tiết thu BHXH, BHY Quý ……………… năm………… Số phải Số lao Tổng quỹ STT Tên đơn vị Mã đơn vị thu trong động lương kỳ Số phát Trong kỳ Luỹ kế sinh Trong kỳ Luỹ kế 1 2 3 4 5 6 7 8 I BHXH 1 HCSN, đảng, đoàn thể a Hưởng ngân sách TW … Đơn vị ....... b Hưởng ngân sách địa phương …. Đơn vị ....... 2 Ngoài công lập 3 Doanh nghiệp Nhà nước 4 Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế 5 DN có vốn đầu tư nước ngoài 6 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 7 Hợp tác xã 8 Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác 9 Tổ chức khác và cá nhân 10 Lao động có thời hạn ở nước ngoài 11 Phu nhân, phu quân 12 Đối tượng tự đóng 13 Đơn vị tạm dừng đóng II BHYT 1 HCSN, đảng, đoàn thể a Hưởng ngân sách TW … Đơn vị ....... b Hưởng ngân sách địa phương …. Đơn vị ....... 2 Ngoài công lập 3 Doanh nghiệp Nhà nước 4 Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế 5 DN có vốn đầu tư nước ngoài 6 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 7 Hợp tác xã 8 Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác 9 Tổ chức khác và cá nhân 10 Đại biểu quốc hội, HĐND 11 Thân nhân sĩ quan quân đội 12 Thân nhân sĩ quan công an 13 Thân nhân người làm công tác cơ yếu 14 Nạn nhân chất độc hóa học
  2. 15 Người có công 16 Cựu chiến binh 17 Bảo trợ xã hội 18 Hưu xã (QĐ 130, 111) 19 Lưu học sinh 20 DN thuộc lực lượng vũ trang 21 Người nghèo 22 Người cao tuổi 23 Khác III BHTN 1 HCSN, đảng, đoàn thể a Hưởng ngân sách TW … Đơn vị ....... b Hưởng ngân sách địa phương …. Đơn vị ....... 2 Ngoài công lập 3 Doanh nghiệp Nhà nước 4 Cơ quan, TC nước ngoài, TC quốc tế 5 DN có vốn đầu tư nước ngoài 6 Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 7 Hợp tác xã 8 Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác 9 Tổ chức khác và cá nhân 10 Khác Tổng cộng (I +II + III) Người lập biểu Phụ trách thu Phụ (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, g
  3. Mẫu số: 10a-TBH thu BHXH, BHYT, BHTN (Ban hành kèm theo CV số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 của BHXH VN) ……… năm……………… đơn vị: đồng Số thu kỳ Số thu trước Số đã thu chuyển chuyển trong kỳ sang kỳ sang sau Tổng số Số 2% Đ/c số phải thu Trong kỳ được đối phải thu trong kỳ trừ Tăng Giảm Thừa Thiếu Trong kỳ Luỹ kế Thừa Thiếu 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  4. Ngày….. tháng ….. năm ........… Phụ trách KHTC Giám đốc BHXH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)