Xem mẫu

  1. Tên sở ngành: Bảng biểu 3 BẢNG BÁO CÁO CHẤM ĐIỂM CỦA SỞ - BAN - NGÀNH THÀNH PHỐ Điểm chuẩn Điểm tự STT Nội dung tối đa chấm Kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ 1 110 tiêu kế hoạch do thành phố giao Kết quả quản lý Nhà nước theo 2 100 ngành, lĩnh vực phụ trách Công tác tham mưu cho Ủy ban 3 100 nhân dân thành phố Công tác nghiên cứu khoa học, thực 4 100 hiện nhiệm vụ Công tác xây dựng bộ máy tổ chức, thực hiện cải cách hành chính, ứng 5 100 dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành Kết quả xây dựng lực lượng chính 6 trị, hoạt động của Đảng, đoàn thể 100 và công tác thi đua - khen thưởng Theo văn bản 7 Điểm trừ 8428 Điểm thưởng: 50 - Cải cách hành chính. Các cơ quan - Thực hành tiết kiệm, chống lãng chuyên môn và phí. Ban chỉ đạo 8 - An toàn giao thông. của thành phố - Thực hiện nếp sống văn minh đô sẽ chấm điểm thị. các nội dung - Thực hiện cuộc vận động “Học này tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổng điểm Ghi chú: Các sở - ban - ngành căn cứ vào nhiệm vụ kinh tế, xã hội, chính trị của đơn vị để điều chỉnh điểm của từng chỉ tiêu cho phù hợp.
nguon tai.lieu . vn