Xem mẫu

  1. Tên quận huyện: Bảng biểu 1 BẢNG BÁO CÁO CHẤM ĐIỂM CỦA QUẬN - HUYỆN Điểm chuẩn Điểm tự STT Nội dung tối đa chấm Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 110 triển kinh tế - Tốc độ phát triển công nghiệp, tiểu 30 thủ công nghiệp (nông lâm ngư nghiệp) 30 - Kết quả hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn 10 - Số lượng doanh nghiệp thành lập 1 mới, đầu tư phát triển: số lượng cơ sở kinh tế, số vốn… 30 - Tổng thu, tổng chi ngân sách trên địa Nội dung này bàn (trong đó thực hiện chỉ tiêu thu tính điểm Nếu vượt thuế) thưởng theo kế hoạch mức độ hoàn điểm tối đa thành kế là 110 điểm hoạch Kết quả chăm lo, phát triển đời 100 sống văn hóa, xã hội - Đầu tư phát triển cơ sở vật chất cho 30 hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa thể dục thể thao - Chất lượng giáo dục (mầm non, tiểu 30 học, THCS), kết quả công tác phòng chống điều trị bệnh, vệ sinh an toàn 2 thực phẩm - Công tác dân số, gia đình và trẻ em, 20 hoạt động chữ thập đỏ, hoạt động văn hóa, TDTT, xây dựng và nhân rộng các khu phố văn hóa. 20 - Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, công tác chăm lo vì sự tiến bộ của phụ nữ
  2. Kết quả công tác quốc phòng bảo 100 vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chấp hành pháp luật - Công tác quốc phòng, quân sự địa 25 phương, kết quả thực hiện nghĩa vụ quân sự - Công tác an ninh, trật tự an toàn xã 25 3 hội (giữ vững an ninh chính trị địa phương, trật tự giao thông, xây dựng phong trào QCBVANTQ). - Kết quả thực hiện chương trình “3 giảm”, quản lý đào tạo, giải quyết 25 việc làm cho người sau cai nghiện - Kết quả hoạt động tư pháp (tư pháp, thanh tra, viện kiểm sát, tòa án) 25 Kết quả hoạt động quản lý đô thị 100 và quản lý quy hoạch trên địa bàn quận - huyện - Kết quả thực hiện công tác quy 30 hoạch, chỉnh trang đô thị, thực hiện công tác quản lý địa chính, nhà đất - Kết quả về quản lý xây dựng (cấp 4 giấy chứng nhận về quyền sử dụng 30 nhà ở, đất ở, cấp phép, kiểm tra xây dựng, ngăn ngừa tình trạng xây dựng trái phép) - Kết quả thực hiện đầu tư quản lý, 20 phát triển giao thông trên địa bàn - Kết quả thực hiện công tác quản lý 20 môi trường trên địa bàn 5 Công tác xây dựng chính quyền và 100 thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thống kê - Kết quả thực hiện công tác tổ chức 30 cán bộ (sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế, đào tạo bồi dưỡng cán bộ) - Kết quả thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở, ứng 30 dụng công nghệ thông tin trong phục
  3. vụ công tác cải cách hành chính, công tác quản lý, thực hiện quản lý bằng hệ thống chất lượng ISO trong các quy trình công tác, xây dựng mô hình một cửa liên thông… - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo 20 theo quy định, triển khai các chủ trương, chương trình công tác theo chỉ đạo của UBNDTP, dự họp đầy đủ và đúng thành phần theo yêu cầu của UBNDTP - Kết quả thực hiện chống tham 20 nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm Kết quả hoạt động của các ban 100 đảng trực thuộc - Kết quả hoạt động của Văn phòng 20 Quận, Huyện ủy - Kết quả hoạt động của Ban Tổ chức 20 Quận, Huyện ủy 6 - Kết quả hoạt động của Ban Tuyên 20 giáo Quận, Huyện ủy - Kết quả hoạt động của Ủy ban 20 Kiểm tra Quận, Huyện ủy - Kết quả hoạt động của Ban Dân 20 vận Quận, Huyện ủy Kết quả hoạt động đoàn thể và 100 công tác thi đua - khen thưởng - Kết quả hoạt động của các đoàn thể 25 quần chúng, phong trào quần chúng trên địa bàn - Kết quả xây dựng phong trào thi đua, 25 7 bình chọn và nhân rộng điển hình tiên tiến - Thực hiện sơ kết, tổng kết phong 25 trào thi đua hàng năm đúng quy định - Kết quả thực hiện công tác khen 25 thưởng
  4. Theo văn bản 8 Điểm trừ 8428 50 Các cơ quan Điểm thưởng: chuyên môn - Cải cách hành chính. và Ban chỉ - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. đạo của 9 - An toàn giao thông. thành phố - Thực hiện nếp sống văn minh đô thị. sẽ chấm - Thực hiện cuộc vận động “Học tập điểm các và làm theo tấm gương đạo đức Hồ nội dung Chí Minh”. này Tổng điểm Ghi chú: Mỗi nội dung hoạt động gồm các chỉ tiêu cụ thể đã hướng dẫn trong Văn bản số 8428/UBND-VX của Ủy ban nhân dân thành phố. Các quận - huyện căn cứ vào đặc thù kinh tế, tự nhiên, xã hội của địa phương để điều chỉnh điểm của từng chỉ tiêu cho phù hợp.
nguon tai.lieu . vn