Xem mẫu

  1. Bảo hiểm xã hội Việt Mẫu số: C76- HD Nam BHXH (Ban hành theo QĐ số: /QĐ- tỉnh………………… BTC ngày của Bộ trưởng BTC) BẢNG TỔNG HỢP THU HỒI KINH PHÍ CHI BHXH Quý…….năm……. Số:…………. Trong đó STT TÊN ĐƠNVỊ TỔNG SỐ TIỀN Năm trước A B 1 2 I. Nguồn kinh phí …… 1 Bảo hiểm xã hội huyện….. 2 Bảo hiểm xã hội huyện….. …….. Bảo hiểm xã hội tỉnh CỘNG QUÝ Luỹ kế thu hồi từ đầu năm đến quý này 2. Thuyết minh thu hồi: Ngày……tháng…..năm…… Người lập Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị biểu ọ tên) (Ký, h (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  2. Mẫu số: C76- HD hành theo QĐ số: /QĐ- BTC y của Bộ trưởng BTC) HXH Trong đó Trong năm 3 gày……tháng…..năm…… Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn