Xem mẫu

  1. BẢNG KIỂM PHIẾU  Tống số phiếu hợp lệ:  40 Phiếu  Phiếu   Stt Họ và tên Số phiếu bầu bầu k bầu 1 Pinăng Thị Lang 0 40 2 Pinăng  Thị Nhanh 0 40 3 Phạm Thi Thúy Hằng 0 40 4  Pinăng Thị Phúc 0 40 5 Pinăng Chưởng          0 40 6 0 40 7 0 40 8 0 40 9 CỘNG 0 0 0 0 0 0 1 0 40
  2. Tỉ lệ  đạt % LỚP 0.0 5 0.0 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  3. ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH    Liên đội trường tiểu học Phước Tiến B            Phước Tiến B, ngày …..tháng 10  năm 2018                       BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI Nhiệm kỳ: 2018­2019)          Hôm nay,  vào lúc ….giờ,….. Phút…... ngày ..... tháng 10 năm 2018.         Tại văn phòng hội đồng nhà trường Phước Tiến B         Tổ kiểm phiếu của chúng em  gồm có:                       1­ Bạn : Pinăng Thị My               Trưởng ban                       2­ Bạn : Katơr Thị Chổi   Thư ký                       3­ Bạn : Thành viên      Sau 1 thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc đã thu được kết quả kiểm phiếu như sau:                                                      Số phiếu phát ra:  40                                                       Số phiếu thu vào:                                                        Số phiếu hợp lệ:                                                         Số phiếu không hợp lệ:  * KẾT QUẢ CỤ THỂ:                          1­ Bạn : Pinăng Thị Lang Chi đội lớp 5                       2­ Bạn : Pinăng  Thị Nhanh Chi đội lớp 4                       3­ Bạn : Phạm Thi Thúy Hằng Chi đội lớp 0                       4­ Bạn :  Pinăng Thị Phúc Chi đội lớp 0                       5­ Bạn : Pinăng Chưởng          Chi đội lớp 0 Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu thì các bạn có tên sau đây đã trúng cử vào ban chỉ huy liên đội.                       1­ Bạn :                       2­ Bạn :                       3­ Bạn : THƯ KÝ TRƯỞNG BAN Katơr Thị Chổi   Pinăng Thị My              
  4. BẢNG KIỂM PHIẾU  Tống số phiếu h 20ợp lệ:  Họ và  Stt tên 1 lang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 nhân x x x x x 3 phúc x x x x x x x x x x x x 4 diêm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 mạnh x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 7 8 9 CỘNG 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  5. Phiếu  Phiếu   Tỉ lệ  bầu k bầu đạt % x x x x x x x x x x x x x 54 ­34 270.0 x x x x x 10 10 50.0 x x x x x x x 19 1 95.0 x x x x x x x 37 ­17 185.0 x x x x x x x x x x 45 ­25 225.0 0 20 0.0 0 20 0.0 0 20 0.0 3 3 3 3 0 0 165 ­145 825.0