Mẫu Bảng kiểm phiếu bầu Đại hội liên Đội

  • 17/10/2019 02:47:18
  • 6 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tài liệu cung cấp đến các bạn mẫu Bảng kiểm phiếu bầu Đại hội liên Đội, đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên trong quá trình tổ chức chương trình Đại hội liên Đội.

Thông tin tài liệu

Loại file: XLS , dung lượng : 0.33 M, số trang : 5 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. BẢNG KIỂM PHIẾU  Tống số phiếu hợp lệ:  40 Phiếu  Phiếu   Stt Họ và tên Số phiếu bầu bầu k bầu 1 Pinăng Thị Lang 0 40 2 Pinăng  Thị Nhanh 0 40 3 Phạm Thi Thúy Hằng 0 40 4  Pinăng Thị Phúc 0 40 5 Pinăng Chưởng          0 40 6 0 40 7 0 40 8 0 40 9 CỘNG 0 0 0 0 0 0 1 0 40
  2. Tỉ lệ  đạt % LỚP 0.0 5 0.0 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  3. ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH    Liên đội trường tiểu học Phước Tiến B            Phước Tiến B, ngày …..tháng 10  năm 2018                       BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI Nhiệm kỳ: 2018­2019)          Hôm nay,  vào lúc ….giờ,….. Phút…... ngày ..... tháng 10 năm 2018.         Tại văn phòng hội đồng nhà trường Phước Tiến B         Tổ kiểm phiếu của chúng em  gồm có:                       1­ Bạn : Pinăng Thị My               Trưởng ban                       2­ Bạn : Katơr Thị Chổi   Thư ký                       3­ Bạn : Thành viên      Sau 1 thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc đã thu được kết quả kiểm phiếu như sau:                                                      Số phiếu phát ra:  40                                                       Số phiếu thu vào:                                                        Số phiếu hợp lệ:                                                         Số phiếu không hợp lệ:  * KẾT QUẢ CỤ THỂ:                          1­ Bạn : Pinăng Thị Lang Chi đội lớp 5                       2­ Bạn : Pinăng  Thị Nhanh Chi đội lớp 4                       3­ Bạn : Phạm Thi Thúy Hằng Chi đội lớp 0                       4­ Bạn :  Pinăng Thị Phúc Chi đội lớp 0                       5­ Bạn : Pinăng Chưởng          Chi đội lớp 0 Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu thì các bạn có tên sau đây đã trúng cử vào ban chỉ huy liên đội.                       1­ Bạn :                       2­ Bạn :                       3­ Bạn : THƯ KÝ TRƯỞNG BAN Katơr Thị Chổi   Pinăng Thị My              
  4. BẢNG KIỂM PHIẾU  Tống số phiếu h 20ợp lệ:  Họ và  Stt tên 1 lang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 nhân x x x x x 3 phúc x x x x x x x x x x x x 4 diêm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 mạnh x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 7 8 9 CỘNG 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
  5. Phiếu  Phiếu   Tỉ lệ  bầu k bầu đạt % x x x x x x x x x x x x x 54 ­34 270.0 x x x x x 10 10 50.0 x x x x x x x 19 1 95.0 x x x x x x x 37 ­17 185.0 x x x x x x x x x x 45 ­25 225.0 0 20 0.0 0 20 0.0 0 20 0.0 3 3 3 3 0 0 165 ­145 825.0

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ