Xem mẫu

  1. Tên đơn vị: Bảng biểu 5 BẢNG BÁO CÁO CHẤM ĐIỂM CỦA CÔNG TY, TỔNG CÔNG TY THUỘC THÀNH PHỐ Điểm chuẩn Điểm tự STT Nội dung tối đa chấm 1 Tốc độ phát triển sản xuất kinh 110 doanh - Đổi mới công tác tổ chức quản lý 20 sắp xếp doanh nghiệp - Tốc độ phát triển của đơn vị (giá trị tổng sản lượng thực hiện so với 40 kế hoạch, doanh số thực hiện so với kế hoạch, giá trị sản lượng xuất khẩu so với kế hoạch…) - Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị, ứng dụng công nghệ 40 mớ i Nội dung này Nếu vượt kế tính điểm hoạch điểm thưởng theo tối đa là 110 mức độ hoàn điểm thành kế hoạch Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà 110 nước (nộp ngân sách) Nội dung này Nếu vượt kế tính điểm 2 hoạch điểm thưởng theo tối đa là 110 mức độ hoàn điểm thành kế hoạch 3 Ứng dụng tiến bộ khoa kỹ thuật, 100 công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh - Xây dựng phong trào phát huy sáng 50 kiến, ứng dụng thành tựu kỹ thuật mới, cải tiến phương pháp kinh doanh, phục vụ - Vệ sinh môi trường 30
  2. - An toàn lao động 20 Chăm lo đời sống cho CBCNV và 100 người lao động - Tăng thu nhập, cải thiện đời sống 40 cho người lao động 4 - Thực hiện tốt Luật lao động 20 - Thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi 40 dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên, người lao động Công tác thực hiện chế độ thông 100 tin, báo cáo, thống kê - Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 20 - Kết quả quản lý tài sản, cơ sở vật 30 chất của đơn vị 5 - Thực hiện thông tin báo cáo, thống 10 kê cập nhật kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị - Triển khai thực hiện các quy định 30 của Nhà nước, của UBNDTP - Dự họp đầy đủ và đúng thành phần 10 theo yêu cầu của UBNDTP Kết quả xây dựng lực lượng 100 chính trị, hoạt động của Đảng, đoàn thể và công tác thi đua - khen thưởng - Xây dựng Đảng 30 6 - Xây dựng đoàn thể (Công đoàn, 30 Đoàn Thanh niên) - Xây dựng phong trào thi đua, nhân 40 điển hình tiên và thực hiện công tác thi đua - khen thưởng Theo văn bản 7 Điểm trừ 8428 8 Điểm thưởng: 50 Các cơ quan - Cải cách hành chính. chuyên môn và - Thực hành tiết kiệm, chống lãng Ban chỉ đạo phí. của thành phố - An toàn giao thông. sẽ chấm điểm - Thực hiện nếp sống văn minh đô các nội dung thị. này - Thực hiện cuộc vận động “Học
  3. tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổng điểm
nguon tai.lieu . vn