Xem mẫu

  1. Tên đơn vị: Bảng biểu 7 BẢNG BÁO CÁO CHẤM ĐIỂM CỦA CÁC ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ Điểm tự STT Nội dung Điểm chuẩn chấm Kết quả xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức, phát triển hội viên, 1 20 đoàn viên; tỷ lệ vững mạnh, xuất sắc của các đơn vị trực thuộc Kết quả thực hiện các chương trình, 2 20 nhiệm vụ do Trung ương giao Kết quả thực hiện các chương trình, 3 20 nhiệm vụ do Thành ủy giao Công tác tham mưu đề xuất với các 4 đoàn thể Trung ương và Thành ủy, 20 Ủy ban nhân dân thành phố Công tác tổ chức xây dựng phong trào thi đua, tổ chức chia cụm khối, 5 20 đánh giá kết quả thi đua của đơn vị và cơ sở Theo văn bản 6 Điểm trừ 8428 Điểm thưởng: 50 - Cải cách hành chính. Các cơ quan - Thực hành tiết kiệm, chống lãng chuyên môn và phí. Ban chỉ đạo 7 - An toàn giao thông. của thành phố - Thực hiện nếp sống văn minh đô sẽ chấm điểm thị. các nội dung - Thực hiện cuộc vận động “Học này tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổng điểm 100
nguon tai.lieu . vn