Xem mẫu

  1. Tên đơn vị: Bảng biểu 6 BẢNG BÁO CÁO CHẤM ĐIỂM CỦA CÁC BAN ĐẢNG THÀNH ỦY, ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG Điểm tự STT Nội dung Điểm chuẩn chấm Kết quả thực hiện nhiệm vụ do 1 25 thành phố giao Báo cáo công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, 2 phát triển đảng viên; tỷ lệ trong sạch 25 vững mạnh, xuất sắc của các đơn vị trực thuộc. Công tác tham mưu đối với Thành 3 25 ủy và các Ban Đảng cấp trên Công tác tổ chức, xây dựng phong trào thi đua trong đơn vị và đánh giá, 4 25 bình xét thi đua đối với các đơn vị trực thuộc Theo văn bản 5 Điểm trừ 8428 Điểm thưởng: 50 - Cải cách hành chính. Các cơ quan - Thực hành tiết kiệm, chống lãng chuyên môn và phí. Ban chỉ đạo 6 - An toàn giao thông. của thành phố - Thực hiện nếp sống văn minh đô sẽ chấm điểm thị. các nội dung - Thực hiện cuộc vận động “Học này tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổng điểm
nguon tai.lieu . vn