Xem mẫu

  1. Mẫu Bản đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 200… VIETNAM NATIONAL QUALITY AWARD 200… APPLICATION FORM I. CHI TIẾT VỀ DOANH NGHIỆP / DETAILS OF COMPANY TÊN DOANH NGHIỆP / NAME OF COMPANY: TÊN GIAO DỊCH / BUSINESS NAME: ĐỊA CHỈ / ADDRESS: TEL: Fax: EMAIL: WEB: GIÁM ĐỐC / NAME OF CHIEF EXECUTIVE: LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP / INDUSTRY SECTOR: LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP / TYPE OF COMPANY: SẢN XUẤT/MANUFACTURING DỊCH VỤ/SERVICE
  2. MÃ SỐ THUẾ / TAX CODE: Nếu doanh nghiệp là chi nhánh của một doanh nghiệp khác xin cung cấp những thông tin sau: If company is subsidiary of another corporation, please furnish the following information: TÊN DOANH NGHIỆP CHÍNH / NAME OF MOTHER COMPANY: TÊN GIAO DỊCH / BUSINESS NAME: ĐỊA CHỈ / ADDRESS: TEL: Fax: Email: SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN TRUNG BÌNH VÀO NHỮNG NĂM AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES AS AT THE END OF THE FOLLOWING YEARS 2006....................... 2007....................... 2008....................... CÁC NĂM ĐẠT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM / DATE YOUR SUCCESSFUL VIETNAM QUALITY AWARD RECEIVED: CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ ÁP DỤNG / MANAGEMENT SYSTEMS APPLIED IN YOUR COMPANY: ISO 9001 ISO 14001 ISO 17025 HACCP ISO 22000 GMP
  3. II. NGƯỜI GIAO DỊCH CHÍNH THỨC / CONTACT POINT PERSON FOR CORRESPONDENCE HỌ VÀ TÊN / NAME: CHỨC VỤ / DESIGNATION: PHÒNG, BAN / DIVISION, DEPARTMENT: TEL: FAX: EMAIL: III. CAM ĐOAN / AFFIRMATION CHÚNG TÔI XIN CAM ĐOAN NHỮNG THÔNG TIN TRÊN LÀ CHÍNH XÁC WE DECLARE THAT ALL INFORMATION GIVEN IS ACCURATE TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu) Ngày tháng năm 2008 NAME OF CEO (SIGNATURE AND SEAL) DATE Bản đăng ký tham dự xin gửi về Thường trực Hội đồng sơ tuyển: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh/thành phố Completed application form to be sent to The Secretariat of Local Committees: Department for Standards
nguon tai.lieu . vn