Xem mẫu

  1. Mastering Panning - Ch p nh ch chuy n ng
  2. Panning là m t k thu t có th t o ra nh ng k t qu r t tuy t v i (n u b n có th làm nó hoàn h o... ho c có m t tí may m n.) Nói như v y, th t ra k thu t này òi h i ngư i ch p ph i th c t p r t nhi u có th ch p ư c m t cách chính xác. K thu t cơ b n ng sau panning là m t thao tác lia máy nh theo cùng hư ng di chuy n trong cùng th i gian v i ch . K thu t này cho ra b c nh có có ch th ang di chuy n s c nét, rõ ràng trong khi ph n còn l i t o thành n n m . i u này òi h i ngư i ch p ph i c m nh n ư c v t chuy n ng cũng như t c c a nó. KT này c bi t h u d ng khi ch p b t kỳ i tư ng nào ang di chuy n nhanh qua ng kính, như là m t chi c xe ua, ch y v t nuôi, xe p,… vv Tôi ã nh n th y r ng, panning dư ng như làm vi c t t nh t v i i tư ng ang di chuy n trên m t qu o tương i th ng. Cho phép b n có th d oán ư c hư ng mà nó s chuy n t i. N u i tư ng di chuy n qua l i hai bên s là thách th c khi ch p và có th d n n c nh xáo tr n gây nên ch th m Th c hi n nó như th nào? • Ch n m t t c màn tr p ch m hơn bình thư ng. B t u b ng 1 / 30 th thêm v i m t vài v n t c khác ch m hơn c a màn tr p xung quanh v n t c 1/30. Tuỳ thu c vào ánh sáng và t c c a b n, có th s s d ng các tr s như 1/60 và 1/8 - Nhưng vi c ch p nh nh ng v n t c ch m hơn có th gây hình nh b run
  3. • Ch n m t v trí sao cho t m nhìn c a b n không bi che khu t b i b t kỳ v t gì. Cũng nên chú ý thêm ph n n n c a ch th . B n ph i bi t r ng t t c góc c nh hay màu s c c a n n s b m . Ph n n n có tông màu ơn hay ph ng có khuynh hư ng d th c hi n panning hơn. • Lia máy theo i tư ng m t cách trơn tru. h tr thêm cho máy nh c a b n, n u b n ang s d ng m t ng kính dài ho c c m th y run tay m t chút, b n có th s d ng chân v i m t u n i có th xoay quanh tr c • cho k t qu t t nh t có th b n nên tìm cho mình m t v trí sao cho b n và hương di chuy n c a ch th song song v i nhau ( i u này s giúp d l y nét hơn). • N u b n có m t camera t ng l y nét liên t c, thì hãy cho máy th c hi n công vi c l y nét dùm b n b ng cách nh n phân n a nút ch p ( i u này tùy thu c vào t c c a máy nh và kh năng l y nét c a nó có theo k p v i ch hay không) • N u máy nh c a b n không nhanh t ng l y b n s c n ph i t l y nét trư c t i i m mà b n s b m máy
  4. • Khi b n ã th nút b m ra (hãy làm nó càng nh nhàng càng t t gi m rung máy nh) và ti p t c lia máy theoch , ngay c khi b n ã nghe ti ng máy ch p. S di chuy n thân máy m t cách trơn tru s m b o các các v t m m n màng t u n cu i • N u b n có m t máy nh k thu t s lo i cũ ho c m t máy nh du l ch b n cũng có th ph i kh c ch nh ng v n liên quan n cách b m nút b p ch p ''v n này liên quan n vi c ch m tr ch p dù b n ã b m nút xong trư c ó. N u b n g p m t v n như v y, b n s c n ph i tìm hi u d oán th i i m ch p và ch c ch n s c n ph i ti p t c lia máy ti p t c sau khi b n ã th c xong vi c ch p nh S bi n i trên k thu t Panning Không có m t nguyên t c c th nào v i k thu t panning nên b n có th th nghi m v i vi c s d ng èn flash c a b n trong khi th c hi n có th t o ra hi u ng tương t này. KT panning này ch ho t ng t t n u ch g n ho c èn flash c a b n có m nh có tác ng n ch th - nhưng èn flash nó ch có th giúp n nh ch chính c a b n trong khi nó giúp ph n n n b m i. N u b n s d ng m t èn flash b n nên th nghi m nhi u cách sao cho cho vi c ch p t t nh t. Trong m t s trư ng h p, b n có th s c n ph i gi m l i s c m nh c a èn flash b ng m t n a ho c m t ph n ba. Panning và tính kiên nh n •N ub nl n u tiên th panning, b n nên ti p c n nó v i d a theo kinh nghi m. Nó có th mang l i r t nhi u ni m vui nhưng cũng có khi là s b c b i. N u b n ang m t s ki n c bi t, nơi b n có các i tư ng di
  5. chuy n t c (như m t cu c ua xe, vv) b n nên hòa h p hay th nhi u phong cách ch p c a b n. ng dùng m t k thu t cho t t c các l n, thay vì ch p m t s hình nh t c nhanh. V i cách này, b n s có nhi u cách ch p khác nhau thay vì ch có m t b sưu t p g m nh ng ki u m tương t . • N u b n mu n th c hành panning (nó c n ư c th c hành r t nhi u l n), tìm m t ng ra trong m t thành ph b n r n nhi u xe c và th c hành no trên chính tuy n giao thông ó. B ng cách ó b n s luôn có nhi u i tư ng th c hành • Hãy nh r ng, b n không nên mong i ch th chính c a b n s hoàn toàn s c và nét. K thu t này luôn có m i tương quan v m t ch s c nét so v i hình n n xóa m c a chính nó. Tuy nhiên m t vài nơi c a ch th có th b m nó góp ph n t o nên c m giác i tương ang chuy n ng.