Xem mẫu

  1. Marketing t i th h GX a s doanh nghi p nh n th c t t cách th c ti p th t i th h Generation X (1961 -1981). S dĩ như v y là b i vì, ngày nay có quá nhi u ngư i làm kinh doanh thu c th h này. Nhưng khi nh ng ngư i này bư c vào kho ng gi a i ngư i ( t 28 – 48 tu i), chúng tôi ang th y s thay i m nh m trong cách h nhìn nh n th gi i và mua s m. M t trong nh ng thay i l n nh t là s t p trung cho gia ình. Th h GX l n lên trong m t th gi i, ó không có s quan tâm c bi t cho nh ng a tr (trong nh ng năm 60 và 70) và s d ng t t c nh ng năm tháng tu i tr t i c g ng tìm ra con ư ng c a riêng h (trong nh ng năm 80 và 90). Như m t nguyên t c, h là nh ng ngư i khá c l p và không tin tư ng M t trong nh ng thay i l n nh t là s t p trung vào gia ình. Th h X này l n lên trong m t th gi i không quan tâm c bi t n tr con (trong su t th p niên 60 và 70) và trong th i gian trai tr tìm con ư ng riêng cho mình (trong th p niên 80 và 90). Như m t quy t c, h khá c l p và không tin ch c th ch hay chính quy n có s quan tâm c a h . Nhưng khi th h th c d ng và cá nhân này tr thành nh ng ngư i cha ho c m , m t s giá tr c a h ang thay i. Gi ng như cha m mình, th h GX mu n mang n cho lũ tr c a h s b o v , tình thương mà h chưa bao gi có ư c trong th i tr . M c dù th h Baby Bomer (1943 – 1960) nhìn chung cũng là nh ng ngư i quan tâm chăm
  2. sóc con cái, nhưng GX ti n m t bư c xa hơn so v i h . H u h t GX là nh ng ngư i r t có nh hư ng và s n sàng hy sinh cho tương lai c a con cái. Ai là con c a th h GX? Ph n l n h ư c bi t n như Millennials (1982 – 2005) Thông tin chung v ba th h g n ây nh t như sau: * Boomer: T p chung vào các giá tr và s thích riêng v i nh n th c m nh m v l ph i. * GX: Th c t và cá nhân v i mong mu n b o v b n thân h và nh ng ngư i g n gũi v i h . * Millennials: Nhi t tình, b thúc y b i tinh th n h p tác và mong mu n thay i th gi i ngày m t t t p hơn. Các millennials v n còn ang tr i nghi m các trư ng ph thông (m c dù nh ng thành viên u th h ch c h n ã có m t t m b ng i h c và i làm), nhưng tính cách c a cha m h ã thay i t Boomer thành GX. Các giáo viên ti u h c ã c nh báo, s thay i ch c ch n di n ra trong kho ng th i gian t 6 -8 tu i. Các b c cha m GX ngày càng yêu c u kh t khe hơn và có chi u hư ng ít tin tư ng ý ki n c a trư ng h c. H cũng có xu hư ng t p trung cho s vui v và h nh phúc c a riêng con cái h hơn là toàn th l p h c ho c trư ng h c. H thư ng có s s p x p tương i phía sau – cho n khi h c m th y mình sai… và r i có th nhanh chóng gây s c ép nh m t o ra s thay il n trong th i gian ng n. H mong i s rõ ràng và trách nhi m, gi ng như nh ng gì h mong i trên th trư ng.
  3. i u này t o s c ép l n lên các trư ng h c kh p m i nơi, và nó cũng ang t o nh hư ng lên marketing, nhưng theo cách ít rõ ràng hơn. Chúng ta bi t r ng, th h Millennial hòa h p v i cha m hơn hai th h trư c. Ph n l n trong h tin tư ng ý ki n c a cha m và thư ng nhìn vào cha m có nh ng nh hư ng trư c khi ra quy t nh. ó là ngu n g c c a cái ư c g i là “co – purchase,” trong ó, các Millennial tr tu i ra quy t nh mua bán sau khi ã tham v n v i cha m h và ngư c l i. Th h GX có th h i nh ng ưa tr c a mình, h nên mua Ipod nào, và các Millennial ch c ch n s mu n h i ý ki n cha m h khi h mu n mua m t chi c xe hơi. ây chính là s c ng tác, và các marketer c n nh n bi t nó m t cách linh ho t. Có r t nhi u ý tư ng v cách ti p th t i th h Millennial. Millennials và the Pop Culture, vi t b i William Strauss và Neil Howe ã xác nh m t cách rõ ràng cách th c bán hàng t i th h ang lên này. Marketing t i th h GX khác v i Millennial ho c th h GX lúc tr . GX có m t chút tr m l ng trong th i tr và c khi trư ng thành, nhưng h hoài nghi hơn. Nh ng GX tu i n a i ngư i có m t chút lòng tin vào th ch và các t ch c. Khi vai trò m i (nh ng b c cha m ch o trong xã h i) mang n cho h cái nhìn v trách nhi m và mong mu n làm cho th gi i t t p hơn. M t ví d i n hình v th t b i trong vi c ti p th n th h GX là nh ng tranh lu n g n ây, ư c kh i xư ng b i ch t ch AL Gore sau m t cu c nói chuy n v i m t nhóm Millennial. Gore ã c g ng thuy t ph c nh ng a tr nên nghi ng ý ki n c a cha m chúng, và ó là m t bư c lùi l n sau s ki n.
  4. M t ví d c khác là qu ng cáo c a AAAPR (t ch c do m t Boomer qu n lý), m t s so sánh gi a Millennial và GX qua m t bài thơ do m t Millennial sáng tác. M c dù, vi c so sánh th h này v i th h khác có th t o ra s c ép, nhưng nó s không thành công v i c hai nóm n u b n mong i xây d ng ni m tin. M t s t p chung t t trong vi c bán hàng t i th h GX nên ư c xây d ng d a trên s b o v và chăm sóc c a h dành cho con cái. N u giá tr c a s n ph m hay d ch v không t ư c nh ng tiêu chu n ó, nó không phù h p v i th h GX. T t nhiên, marketer luôn có th h p d n th h GX v i s hoài ni m v quá kh , nhưng ó ch là m t l i mòn, b i vì có quá nhi u marketer là ngư i thu c th h GX. When bán hàng cho các b c cha m GX, các marketer nên truy n t i các thông i p v s an toàn và s c kh e tr em, và s liên h th h GX có v i lũ tr c a h . V i nhi u GX, có nh ng a re là i u áng t hào nh t trong cu c s ng, b i vì ph n i còn l i c a h ch là s sinh t n. Có nhi u GX khó ch u v quan i m “ngư i d n u” trong s các Millennial trên phương di n làm vi c, v y nên ng s d ng cách ti p c n này trong nh ng n l c marketing c a b n. GX có th n i gi n v i quan i m r ng lũ tr có quy n ư c làm nh ng gì chúng thích, nhưng n u h là cha m h s không mu n áp t cho con cái mình. Nguyên t c marketing t i GX ngày là gì? * Khơi d y ni m t hào v con cái trong h . * ng th i marketing t i GX và Millennial v i thông i p ng th i t o ti ng vang trong c hai th h .
  5. * Thông i p nên riêng tư và t p trung vào m i quan h cá nhân gi a cha m và con cái, hơn là ch t p trung vào con cái. Hi u bi t v các th h trên th trư ng có th giúp b n xác nh nhu c u th c s c a h . i u ó ch c ch n úng, b i vì khi m i th h bư c vào m t giai o n m i, nhu c u c a h cũng có s thay i.
nguon tai.lieu . vn