Xem mẫu

 1. MẠNG MÁY TÍNH BÀI 07: CÁC DỊCH VỤ TRÊN MẠNG INTERNET GV: Ths TRẦN VĂN THÀNH 1
 2. Nội dung Dịch vụ Web Một số thuật ngữ Giới thiệu mô hình hoạt động của dịch vụ www Khảo sát Web Browser Internet Explorer Tìm kiếm thông tin trên Internet Dịch vụ FTP Mô hình hoạt động Tập lệnh của FTP Sử dụng Windows Commander làm FTP Client Dịch vụ MAIL Mô hình hoạt động của dịch vụ mail Các loại Mail Sử dụng Webmail Sử dụng Outlook Express 2
 3. Dịch vụ World Wide Web Là dịch vụ cung cấp các trang dữ liệu HTML cho phép kết nối, và cung cấp nhiều thông tin trên mạng Internet. Sử dụng giao thức TCP/IP Là ứng dụng dạng Client-Server 3
 4. Một số thuật ngữ cơ sở HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Dịch vụ trực tuyến (Online Service): HTML (Hypertext Markup Language) WebPage WebSite Home page HyperLink (link) URL (Uniform Resource Locator) 4
 5. Một số thuật ngữ cơ sở IXP (Internet Exchange Provider): là nhà cung cấp đường truyền và cổng truy cập Internet. ISP (Internet Service Provider): là nhà cung cấp dịch vụ Internet cho người dùng trực tiếp qua mạng điện thoại. ICP (Internet Content Provider): là nhà cung cấp thông tin lên Internet, thông tin được cập nhật định kỳ hay thường xuyên và thuộc nhiều lĩnh vực 5
 6. Mô hình hoạt động của dịch vụ Web Mô hình Web client: ứng dụng cài tại máy trạm Web Server: ứng dụng được cài tại máy chủ Computer 1 Web Server Computer 2 Computer 3 6
 7. Web Browser Internet Explorer IE là trình duyệt web cho phép người dùng truy xuất thông tin thông qua dịch vụ WWW. Ví dụ dùng IE để truy cập website: www.hcmuns.edu.vn 7
 8. Các cấu hình của Internet Explorer 8
 9. Tìm kiếm thông tin trên Internet Search engine là công cụ hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin dữ liệu trên mạng internet Một số website cung cấp các Search engine phổ biến: www.google.com www.yahoo.com www.lycos.com 9
 10. Dịch Vụ FTP Là dịch vụ truyền file dữ liệu thông qua hệ thống mạng Internet sử dụng giao thức TCP/IP Hoạt động theo mô hình Client - Server 10
 11. Mô hình hoạt động Computer 1 FTP Server Computer 2 Computer 3 11
 12. Các tập lệnh thông dụng của FTP Open : Tạo kết nối tới ftp server Put : Upload một file Get : Download một file Mput : Upload nhiều file Mget : Download nhiều file Cd : Chuyển thư mục ở ftp server Lcd : Chuyển thư mục ở ftp client 12
 13. Các tập lệnh thông dụng của FTP Prompt : Mở hoặc tắt mode truyền Delete : Xoá file Dir : Liệt kê thư mục ở ftp server Mkdir : Tạo một thư mục ở server Rmdir : Xoá một thư mục ở server Dis : Huỷ kết nối Bye : Huỷ và thoát khỏi ftp client 13
 14. Một ví dụ về FTP Kết nối vào FTP Server có địa chỉ là ftp.3com.com, sau đó lấy tập tin README về. 14
 15. Sử dụng phần mềm FTP Client 15
 16. Dịch vụ Mail Là dịch vụ cung cấp người dùng giao tiếp với nhau thông qua hệ thống thư tín điện tử hay còn gọi là Email. Hoạt động theo mô hình Client-Server 16
 17. Mô hình hoạt động 17
 18. Các loại Mail Webmail Giao dịch giữa mail client và mail server dựa trên giao thức http. Thường được cung cấp sử dụng miễn phí POP mail Giao dịch giữa mail client và mail server dựa trên giao thức POP 18
 19. Thực hành sử dụng Webmail Tạo một tài khoản e-mail của Google hoặc Yahoo và sử dụng tài khoản này để gửi nhận mail. 19
 20. Thực hành sử dụng Outlook Express 20
nguon tai.lieu . vn