Xem mẫu

 1. MẠNG MÁY TÍNH BÀI 03: ĐỊA CHỈ IP GV: Ths TRẦN VĂN THÀNH 1
 2. Nội dung Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan Địa chỉ IP Giới thiệu các lớp địa chỉ IP. Chia mạng con (Subnet) 2
 3. Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan Địa chỉ máy tính (host): địa chỉ IP dùng để đặt cho card mạng của mỗi host. Địa chỉ mạng (network): là địa chỉ IP giành cho các mạng. Mỗi mạng có nhiều địa chỉ máy. Địa chỉ Broadcast: là địa chỉ IP để đại diện cho tất cả các Host trong mạng. Mặt nạ (subnet mask): là số có chiều dài 32 bit, giúp chúng ta xác định số bit được dùng làm địa chỉ mạng (network_id). Ví dụ: 255.255.255.0 : 24 bit dùng làm địa chỉ mạng hoặc 255.255.192.0 : 18 bit dùng làm địa chỉ mạng 3
 4. Các phép toán làm việc trên bit Phép AND Phép OR A B A and B A B A or B 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
 5. Địa chỉ IP Địa chỉ IP là địa chỉ có cấu trúc, được chia làm hai phần: network_id & host_id. Kích thước địa chỉ IP : 32 bit = 4 byte, mỗi byte được phân cách bằng dấu chấm(.). Thông thường, giá trị một byte được thể hiện dưới dạng thập phân. Ví dụ: 192.168.11.110 Chia thành 5 lớp gồm: A, B, C, D, E. 5
 6. Địa chỉ IP Các lớp được phân chia như sau: Giaù trò Byte ñaàu tieân cuûa ñòa chæ IP Lôùp A 1 - 127 00000001 - 01111110 Lôùp B 128 - 191 10000000 - 10111111 Lôùp C 192 - 223 11000000 - 11011111 Lôùp D 224 - 239 11100000 - 11101111 Lôùp E 240 - 255 11110000 - 11111111 6
 7. Các lớp địa chỉ IP Số bit làm Network_id và Host_id của các lớp như sau: Địa chỉ IP thuộc lớp D dùng làm địa chỉ Multicast nên không phân biệt Network_id và Host_id Địa chỉ IP thuộc lớp E dùng để dành riêng cho nghiên cứu 7
 8. Chi tiết lớp địa chỉ A Số bit làm Network_id: 8 bit Số đường mạng của lớp A: 28-1 - 2 = 126 Số bit làm Host_id: 24 bit Số địa chỉ trong một đường mạng thuộc lớp A là: 224 Số địa chỉ hợp lệ trong một đường mạng thuộc lớp A là: 224 – 2 Chú ý: Đường mạng không tính đường mạng 0 Địa chỉ hợp lệ không tính địa chỉ đường mạng và địa chỉ broadcast. 8
 9. Chi tiết lớp địa chỉ B Số bit làm Network_id: 16 bit Số đường mạng của lớp B: 216-2 Số bit làm Host_id: 16 bit Số địa chỉ trong một đường mạng thuộc lớp B là: 216 Số địa chỉ hợp lệ trong một đường mạng thuộc lớp B là: 216 – 2 Chú ý: Địa chỉ hợp lệ không tính địa chỉ đường mạng và địa chỉ broadcast. 9
 10. Chi tiết lớp địa chỉ C Số bit làm Network_id: 24 bit Số đường mạng của lớp C: 224-3 Số bit làm Host_id: 8 bit Số địa chỉ trong một đường mạng thuộc lớp C là: 28 Số địa chỉ hợp lệ trong một đường mạng thuộc lớp C là: 28 - 2 Chú ý: Địa chỉ hợp lệ không tính địa chỉ đường mạng và địa chỉ broadcast. 10
 11. Minh họa Cho IP như sau: 192.168.10.210/24. IP này nằm trên đường mạng nào ? Địa chỉ IP 192 168 210 Chuyển sang giá trị nhị phân 11000000 10101000 11010010 Tính số bit làm network_id Các bit trong host_id chuyển sang giá trị 0 11000000 10101000 00000000 Chuyển sang giá trị thập phân 192 168 0 11
 12. Minh họa Cho IP như sau: 192.168.10.210/24. Địa chỉ Broadcast của đường mạng chứa IP này ? Địa chỉ IP 192 168 210 Chuyển sang giá trị nhị phân 11000000 10101000 11010010 Tính số bit làm network_id Các bit trong host_id chuyển sang giá trị 1 11000000 10101000 Chuyển sang giá trị thập phân 192 168 12
 13. Bài tập? Cho IP như sau 152.18.105.10/255.255.0.0. Địa chỉ IP này nằm trên đường mạng nào ? Bạn hãy cho biết địa chỉ Broadcast của đường mạng vừa tìm được. 13
 14. Bảng tổng kết các lớp địa chỉ Lớp A Lớp B Lớp C Giá trị byte đầu tiên 1 – 127 128 – 191 192 - 223 Số byte network_id 1 2 3 Số byte Host_id 3 2 1 Network mask 255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0 Broadcast XX.255.255.255 XX.XX.255.255 XX.XX.XX.255 Network Address XX.0.0.0 XX.XX.0.0 XX.XX.XX.0 Số đường mạng 28-1 -2 216-2 224-3 Số host hợp lệ trên 224 - 2 216 - 2 28 - 2 mỗi đường mạng 14
 15. Địa chỉ riêng (private address) Lớp Số lượng mạng Nhóm địa chỉ A 1 Từ 10.0.0.0 đến 10.255.255.255 B 16 Từ 172.16.0.0 đến 172.31.255.255 C 256 Từ 192.168.0.0 đến 192.168.255.255 15
 16. Chia mạng con - Subnet Chia mạng con: là kỹ thuật mượn một số bit đầu trong phần host_id để đặt cho các mạng con. Soá bit Net_id mñ Soá bit Host_id mñ coøn laïi möôïn Lôùp A Network_id môùi Host_id môùi Soá bit Net_id mñ Soá bit Host_id mñ coøn laïi möôïn Lôùp B Network_id môùi Host_id môùi Soá bit Soá bit Host_id Net_id mñ möôïn mñ coøn laïi Lôùp C Network_id môùi Host_id môùi 16
 17. Chia mạng con - Subnet Ví dụ, với một địa chỉ IP thuộc lớp C Ban đầu: Số đường mạng con là : 20 = 1 Số địa chỉ trong đường mạng con đó là : 28 Số địa chỉ sử dụng được trong đường mạng con đó là : 28 – 2 = 254 Nếu ta mượn 5 bit làm subnet thì: Số bit của network_id mới là: 24 + 5 = 29 Số bit của host_id mới là: 8 - 5 hoặc 32 - (24 + 5) = 3 Lúc đó: Số đường mạng con được tạo ra là: 25 Nhưng, số đường mạng con có thể sử dụng là: 25 – 2 = 30 Số địa chỉ hợp lệ trong mỗi đường mạng con là: 23 Nhưng, số địa chỉ sử dụng được trong mỗi đường mạng con là: 23 – 2 = 6 17
 18. Minh họa Cho IP như sau: 192.168.10.210/27. IP này nằm trên đường mạng nào ? Địa chỉ IP 192 168 210 Chuyển sang giá trị nhị phân 11000000 10101000 Tính số bit làm network_id Các bit trong host_id chuyển sang giá trị 0 11000000 10101000 Chuyển sang giá trị thập phân 192 168 18
 19. Minh họa Cho IP như sau: 192.168.10.210/27. Địa chỉ Broadcast của đường mạng chứa IP này ? Địa chỉ IP 192 168 210 Chuyển sang giá trị nhị phân 11000000 10101000 Tính số bit làm network_id Các bit trong host_id chuyển sang giá trị 1 11000000 10101000 Chuyển sang giá trị thập phân 192 168 19
 20. Bài tập Cho địa chỉ 172.29.14.141/26. Bạn hãy cho biết IP này thuộc đường mạng con nào? 20