Xem mẫu

  1. Macro Lighting System B n mu n ch p macro b ng èn flash? Chi c èn g n s n trên máy không giúp gì ư c b n trong trư ng h p này vì v i c ly quá g n nó s làm "cháy" nh c a b n. Tuy nhiên b n có th mua thêm èn flash chuyên dùng cho macro như chi c Cool Light c a Nikon dùng cho các máy dCam. V i các máy dCam có th g n thêm èn flash bên ngoài thì b n ng bao gi dùng flash tr c ti p mà nên ph èn vào m t t m ph n x . K thu t ch p macro b ng flash NTL s nói trong m t bài khác k lư ng hơn. B n mu n dùng ánh sáng nhân t o? Không c n thi t ph i mua các thi t b chuyên d ng t ti n. B n hãy th m o nh này nhé: dùng m t chi c h p nh a m ng m u tr ng (như ki u h p ng th c ăn), t m u v t c n ch p vào trong ó, ph n n n b n có th lót gi y m u bên ngoài tuỳ theo ý thích. Trên nh h p nh a b n ch vi c dùng chi c èn bàn h c g n l i và như th b n xa có m t th ánh sáng t n tuy t v i ch p macro. C m ơn tác gi Karol Hawn ã cho chúng ta m t m o lý thú. Nhi p nh ôi khi có nh ng ý tư ng trùng nhau m t cách thú v . Cùng m t ch b n có vô s cách th hi n chúng. Ch p m t bông hoa b n có th hư ng t i m t m c ích c th như làm post card, nh minh
  2. ho , nh tư li u hay ơn gi n ch là làm m t cái phông cho màn hình máy tính ch ng h n. t ư c m c ích c a mình b n có các phương ti n sau th hi n: -B c c - Ánh sáng Như NTL ã nói trên là ánh sáng t n u n r t thích h p cho vi c ch p nh hoa macro. V n ch là ngoài t nhiên ánh sáng không có nhi u chi u khác nhau tôn v p c a bông hoa lên cũng như làm gi m nh ng bóng quá m nh không c n thi t. V y li u có gi i pháp nào không? Có y, r t nhi u n a là khác nhưng NTL xin giúp b n m t m o vô cùng th c t và làm. ó là dùng thêm nh ng t m ph n x ánh sáng t t o dùng trong khi du l ch. Trong b p c a b n h n có nhi u th gói th c ăn? B n hãy l y cho mình m t ít gi y nhôm nhé, vò nát nó i m t cách nh nhàng và u n r i cu n l i x p vào trong túi máy nh, b n ã có m t th ngh r t "PRO" r i y Khi b n mu n ch p nh hoa ngoài tr i và mu n có thêm ngu n sáng th hai thì b n ch vi c l y t m gi y nhôm này ra, b c nó ra ngoài m t t m bìa c ng hay m t quy n t p chí ch ng h n và l a chi u ánh sáng dùng nó như m t ngu n sáng t nhiên th 2. NTL xin m b o r ng nh ng t m nh hoa c a b n s khác. Th xem nhé và post nh lên cho m i ngư i cùng thư ng th c. Ch p nh hoa b n không nên ch p trong i u ki n ánh sáng chi u th ng tr c di n vào bông hoa vì như th s không p. Th còn ánh sáng ngư c chi u? A, câu h i này r t thú v ! S s ng ánh sáng ngư c chi u là con
  3. dao hai lư i. N u b n mu n l y dáng hình c a ch th thì lo i ánh sáng này s giúp b n r t nhi u, b n ch c n b t i t -1Ev n -2Ev là hi uq a s như ý mu n. Còn th hi n bông hoa p thì nó l i là tr ng i cho b n y tr khi ánh sáng này th t nh và b n tìm ư c m t góc b m máy thích h p. Trong ví d dư i ây nh hoa ư c ch p b ng ánh sáng ngư c cu i gi chi u, trong tr o và nh nhàng. B n có th th y rõ hi u qu th m m ư c t o nên do ánh sáng vi n. Trong t ng trư ng h p c th b n hãy th "bracketing" thêm và b t ánh sáng nhé tìm ra gi i pháp t i ưu cho t m nh c a mình.
  4. Canon PowerShot S400 Shooting Mode: Manual Photo Effect Mode:Off Tv( Shutter Speed ): 1/250 Av( Aperture Value ): 2.8 Metering Mode: Evaluative Exposure Compensation: -1/3 ISO Speed: 200 Focal Length: 7.4 mm Image Size: 1600x1200 Image Quality: Superfine White Balance: Cloudy AF Mode: Single AF AF Range Mode: Macro File Size: 962KB
  5. M t ví d khác v nh hoa v i ánh sáng ngư c chi u c a b n Nguy n Vi t ch p v i thông s : Tv 1/60 Av 4.0 Focal Length 21.0mm. n tư ng p trong t m nh này là ánh sáng ngư c hay úng hơn là ánh sáng ch ch làm r c lên m u tr ng c a nh ng cánh hoa và làm "trong" m u lá xanh. Trong trư ng h p này n u b n có th canh sáng ơn gi n b ng "spot" vào bông hoa làm tăng tương ph n cho toàn nh thì n tư ng s hay hơn nhi u l m.
nguon tai.lieu . vn