Xem mẫu

  1. Macro
  2. M i ngư i i ch p nh ngh thu t u có s thích riêng bi t và khác nhau. Ch p c n macro là m t chuyên môn và s thích c a tôi. Tôi thích cây c , hoa lá, bư m ong và mu n ư c chia x v i m i ngư i cái nhìn th t g n vào thiên nhiên. Trong cu c tri n lãm v a qua t i Ngư i Vi t Gallery, ch c các b n có nhìn th y t m hình hoa lan Hennessy. T m hình này tôi ch p ngoài tr i v i ng kính Canon macro 100mm, f/32, 1 giây, dùng phim Velvia và tripod. Sau ây, xin m i các b n cùng tôi tham kh o ch p c n macro. Macro là khi di n tích ch trên m t phim to b ng m t n a, b ng, hay g p ôi ch bên ngoài. Hình Macro cho chúng ta m t góc c nh nhìn khác l . Ch không ph i phong c nh bao la mà là nh ng chi ti t nh c u t o nên phong c nh ó. Ch p c n c n ph i bi t quan sát và tinh t , lo i nh này òi h i s c n th n và chính xác. Chú ý nh ng chi ti t nh nh t r t là t i quan tr ng. Ngư i ch p macro c n ph i nh n n i và ch u khó. Ch p macro thư ng m t gi nhi u hơn ch p phong c nh. Khi gia tăng chi u dài c a ng kính t ư c phóng i, nét sâu s b m t i. Do ó, c n ph i óng kh u th t nh t t c chi ti t c a ch ư c rõ nét. Kinh nghi m c a tôi khi ch p hình hoa là óng kh u t i a f/32 n u có th .
  3. Phim nhanh không th ghi nh n ư c nh ng chi ti t m n r t nh c a nh ng ch nh bé, do ó b n ph i dùng phim ch m. Tôi thích Fuji Velvia ISO 50 vì nó cho tôi nh ng hình nh v i màu s c r c r và m à. Tripod không th không có ư c khi ch p macro. Nh ng lu t thông thư ng rule of thumb cho phép ch p c m tay mà v n còn s c nét ch áp d ng cho infinity focus, tuy t i không th áp d ng cho ch p macro. Thêm vào ó, tripod còn giúp cho b n hoàn h o b c c và t o cho b n tư th s n sàng b m máy khi ch tr i l ng gió. Vì nh ng lý do k thu t nêu trên, khi ch p hình hoa lan Hennessy tôi c tình ch n f/32, dùng phim ch m ISO 50, v i i u ki n ánh sáng lúc ó, t c ph i là 1 giây. Tôi máy trên tripod, c n th n ch n b c c, và ch tr i l ng gió r i b m nút. Sơ lư c nh ng i u c n thi t và cơ b n c a ch p macro trên, tôi mong r ng có th khuy n khích m t s b n i tìm nh ng ch nh bé l kỳ gi a nơi ch n t m thư ng t o nên tác ph m khác thư ng.
nguon tai.lieu . vn