Xem mẫu

 1. Thyristor Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 2. Sơ đồ Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 3. Sơ đồ thay thế bởi 2 transitor Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 4. Nguyên lý làm việc Ie Ic1 Ic2 Ie Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 5. Nguyên lý làm việc  Ic1=α1Ie + Icb01  Ic2=α2Ie + Icb02  Ie = Ic1+Ic2 =(α1+ α2)Ie + Icb0  Ie = Icb0/(α1+ α2-1)  Khi IG=0, Uak>0 và có giá trị
 6. Đặc tuyến V-I của Thyristor Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 7. Các đại lượng cần quan tâm  Gate Trigger Current (IGT) – Dòng điện cực điều khiển nhỏ nhất yêu cầu để duy trì thyristor ở trạng thái “on”  Gate Trigger Voltage (VGT) – Điện áp cực điều khiển được yêu cầu để tạo ra dòng điện điều khiển “trigger”.  Holding Current (IH) – Dòng điện anode nhỏ nhất yêu cầu để duy trì thyristor ở trạng thái mở.  Latching Current (IL) – Dòng điện anode được yêu cầu để duy trì thyristor ở trạng thái mở ngay sau khi chuyển từ trạng thái off sang trạng thái on xảy ra và tín hiệu trigger được hủy bỏ Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 8. Phương pháp để mở thyristor 1. Các phương pháp để điều khiển mở thyristor • Tín hiệu điều khiển cực G, điện áp UAK> 0 • khi C*dv/dt >IG • Điện áp “Breakover”đánh thủng quá đặt vào anode-kathode. Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 9. Ứng dụng • Dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển ( điều khiển biên độ áp, dòng điện vào ra). Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 10. Tài liệu tham khảo  Bài giảng điện tử- Lý Quốc Hùng  Kỹ thuật điện tử- Đỗ xuân thụ  http://www.allaboutcircuits.com Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 11. Yêu cầu khi phân tích mạch 1. Vẽ sơ đồ mạch 2. Tác dụng linh kiện 3. Nguyên lý làm việc, đồ thị điện áp, dòng điện vào, điện áp, dòng điện ra tải. 4. Đặc điểm của mạch  Ưu điểm  Nhược điểm 5. Ứng dụng Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 12. Chỉnh lưu diode 1. Chỉnh lưu nửa chu kỳ a. Tác dụng linh kiện - Nguồn AC ( dùng biến áp để lấy điện áp phù hợp) - Điode chỉnh lưu - Tải thuần trở( load) Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 13. Nguyên lý làm việc b. Nguyên lý làm việc Trong khoảng 0
 14. Dạng sóng vào ra Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 15. Chỉnh lưu cả chu kỳ dùng biến áp 1. Tác dụng linh kiện  BA: biến áp  Đ1, Đ2 điode chỉnh lưu  R: Tải thuần trở Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 16. Dạng sóng vào ra Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 17. Chỉnh lưu cả chu kỳ dùng biến áp 2. Nguyên lý làm việc Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 18. Chỉnh lưu cả chu kỳ dùng biến áp - Ở nửa chu kỳ chẵn Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 19. Chỉnh lưu cầu 1. Sơ đồ nguyên lý Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 20. Chỉnh lưu cầu 1.Nguyên lý làm việc Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
nguon tai.lieu . vn