Xem mẫu

  1. Chương 7: Caùc leänh reõ nhaùnh Coù nhieàu leänh ñeå ñieàu khieån leân chöông trình bao goàm vieäc goïi hoaëc traû laïi töø chöông trình con hoaëc chia nhaùnh coù ñieàu kieän hay khoâng coù ñieàu kieän. Taát caû caùc leänh reõ nhaùnh ñeàu khoâng aûnh höôûng ñeán côø. Ta coù theå ñònh nhaûn caàn nhaûy tôùi maø khoâng caàn roõ ñòa chæ, trình bieân dòch seõ ñaët ñòa chæ nôi caàn nhaûy tôùi vaøo ñuùng khaåu leänh ñaõ ñöa ra. Sau ñaây laø söï toùm taét töøng hoaït ñoäng cuûa leänh nhaûy. JC rel : Nhaûy ñeán “rel” neáu côø Carry C = 1. JNC rel : Nhaûy ñeán “rel” neáu côø Carry C = 0. JB bit, rel : Nhaûy ñeán “rel” neáu (bit) = 1. JNB bit, rel : Nhaûy ñeán “rel” neáu (bit) = 0. JBC bit, rel : Nhaûy ñeán “rel” neáu bit = 1 vaø xoùa bit. ACALL addr11: Leänh goïi tuyeät ñoái trong page 2K. (PC) (PC) + 2 (SP) (SP) + 1 ((SP)) (PC7PC0) (SP) (SP) + 1 ((SP)) (PC15PC8) (PC10PC0) page Address.
  2. LCALL addr16: Leänh goïi daøi chöông trình con trong 64K. (PC) (PC) + 3 (SP) (SP) + 1 ((SP)) (PC7PC0) (SP) (SP) + 1 ((SP)) (PC15PC8) (PC) Addr15Addr0. RET : Keát thuùc chöông trình con trôû veà chöông trình chính. (PC15PC8) (SP) (SP) (SP) - 1 (PC7PC0) ((SP)) (SP) (SP) -1. RETI : Keát thuùc thuû tuïc phuïc vuï ngaét quay veà chöông trình chính hoaït ñoäng töông töï nhö RET. AJMP Addr11 : Nhaûy tuyeät ñoái khoâng ñieàu kieän trong 2K. (PC) (PC) + 2 (PC10PC0) page Address. LJMP Addr16 : Nhaûy daøi khoâng ñieàu kieän trong 64K Hoaït ñoäng töông töï leänh LCALL. SJMP rel :Nhaûy ngaén khoâng ñieàu kieän trong (-128127) byte
  3. (PC) (PC) + 2 (PC) (PC) + byte 2 JMP @ A + DPTR:Nhaûy khoâng ñieàu kieän ñeán ñòa chæ (A) + (DPTR) (PC) (A) + (DPTR) JZ rel : Nhaûy ñeán A = 0. Thöïc haønh leänh keá neáu A 0. (PC) (PC) + 2 (A) = 0 (PC) (PC) + byte 2 JNZ rel : Nhaûy ñeán A 0. Thöïc haønh leänh keá neáu A = 0. (PC) (PC) + 2 (A) < > 0 (PC) (PC) + byte 2 CJNE A, direct, rel : So saùnh vaø nhaûy ñeán A direct (PC) (PC) + 3 (A) < > (direct) (PC) (PC) + Relative Address. (A) < (direct) C = 1 (A) > (direct) C = 0 (A) = (direct). Thöïc haønh leänh keá tieáp CJNE A, # data, rel : Töông töï leänh CJNE A, direct, rel. CJNE Rn, # data, rel : Töông töï leänh CJNE A, direct, rel.
  4. CJNE @ Ri, # data, rel : Töông töï leänh CJNE A, direct, rel. DJNE Rn, rel : Giaûm Rn vaø nhaûy neáu Rn 0. (PC) (PC) + 2 (Rn) (Rn) -1 (Rn) < > 0 (PC) (PC) + byte 2. DJNZ direct, rel : Töông töï leänh DJNZ Rn, rel. 2.4 Caùc leänh dòch chuyeån döõ lieäu: Caùc leänh dòch chuyeån döõ lieäu trong nhöõng vuøng nhôù noäi thöïc thi 1 hoaëc 2 chu kyø maùy. Maãu leänh MOV , cho pheùp di chuyeån döõ lieäu baát kyø 2 vuøng nhôù naøo cuûa RAM noäi hoaëc caùc vuøng nhôù cuûa caùc thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät maø khoâng thoâng qua thanh ghi A. Vuøng Ngaên xeáp cuûa 8951 chæ chöùa 128 byte RAM noäi, neáu con troû Ngaên xeáp SP ñöôïc taêng quaù ñòa chæ 7FH thì caùc byte ñöôïc PUSH vaøo seõ maát ñi vaø caùc byte POP ra thì khoâng bieát roõ. Caùc leänh dòch chuyeån boä nhôù noäi vaø boä nhôù ngoaïi duøng söï ñònh vò giaùn tieáp. Ñòa chæ giaùn tieáp coù theå duøng ñòa chæ 1 byte (@ Ri) hoaëc ñòa chæ 2 byte (@ DPTR). Taát caû caùc leänh dòch chuyeån hoaït ñoäng treân toaøn boä nhôù ngoaøi thöïc thi trong 2 chu kyø maùy vaø duøng thanh ghi A laøm toaùn haïng DESTINATION. Vieäc ñoïc vaø ghi RAM ngoaøi (RD vaø WR) chæ tích cöïc trong suoát quaù trình thöïc thi cuûa leänh MOVX, coøn bình thöôøng RD vaø WR khoâng tích cöïc (möùc 1).
  5. Taát caû caùc leänh dòch chuyeån ñeàu khoâng aûnh höôûng ñeán côø. Hoaït ñoäng cuûa töøng leänh ñöôïc toùm taét nhö sau: MOVA,Rn : (A) (Rn) MOV A, direct : (A) (direct) MOVA, @ Ri : (A) ((Ri)) MOV A, # data : (A) # data MOVRn, A : (Rn) (A) MOVRn, direct : (Rn) (direct) MOVRn, # data : (Rn) # data MOV direct, A : (direct) (A) MOV direct, Rn : (direct) (Rn) MOV direct, direct : (direct) (direct) MOV direct, @ Ri : (direct) ((Ri)) MOV direct, # data : (direct) data MOV@ Ri, A : ((Ri)) (A) MOV@ Ri, direct : ((Ri)) (direct) MOV@ Ri, # data : ((Ri)) # data MOVDPTR, # data16 : (DPTR) # data16 MOVA, @ A + DPTR : (A) (A) + (DPTR) MOV@ A + PC : (PC) (PC) + 1 (A) (A) + (PC) MOVX A, @ Ri : (A) ((Ri)) MOVX A, @ DPTR : (A) ((DPTR)) MOVX @ Ri, A : ((Ri)) (A)
  6. MOVX @ DPTR, A : ((DPTR)) (A) PUSH direct : Caát döõ lieäu vaøo Ngaên xeáp (SP) (SP) + 1 (SP) (Drirect) POP direct : Laáy töø Ngaên xeáp ra direct (direct) ((SP)) (SP) (SP) - 1 XCH A, Rn : Ñoåi choå noäi dung cuûa A vôùi Rn (A) (Rn) XCH A, direct : (A) (direct) XCH A, @ Ri : (A) ((Ri)) XCHD A, @ Ri : Ñoåi choå 4 bit thaáp cuûa (A) vôùi ((Ri)) (A3A0) ((Ri3Ri0))