Xem mẫu

  1. Chương 2: Caáu truùc beân trong vi ñieàu khieån 3.1 Toå chöùc boä nhôù: FFFF FFFF Code Data FF Memory Memory 00 Enable via Enable via On -Chip PSEN RD&WR Memory 0000 0000 External Memory Baûng toùm taét caùc vuøng nhôù 8951. Boä nhôù trong 8951 bao goàm EPROM vaø RAM. RAM trong 8951 bao goàm nhieàu thaønh phaàn: phaàn löu tröõ ña duïng, phaàn löu tröõ ñòa chæ hoùa töøng bit, caùc bank thanh ghi vaø caùc thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät. 8951 coù boä nhôù theo caáu truùc Harvard: coù nhöõng vuøng boä nhôù rieâng bieät cho chöông trình vaø döõ lieäu. Chöông trình vaø döõ lieäu coù theå chöùa beân trong 8951 nhöng 8951 vaãn coù theå keát noái vôùi 64K byte boä nhôù chöông trình vaø 64K byte döõ lieäu.
  2. Baûn ñoà boä nhôù Data treân Chip nhö sau: 7F FF F0 F7 F6 F5 F4 F F F1 F0 B 3 2 RAM ña duïng E0 E7 E6 E5 E4 E E E1 E0 AC 3 2 C D D D D D D D D D PS 0 7 6 5 4 3 2 1 0 W 30 B - - - B B B B B IP 8 C BA 9 8 2F 7F 7E 7D7C 7B 7A 79 78 2E 77 76 75 74 73 72 71 70 B0 B7 B6 B5 B4 B B B1 B0 P.3 3 2 2D 6F 6E 6D6C 6B 6A 69 68 2C 67 66 65 64 63 62 61 60 A8 A A A A A9 A8IE F C BA 2B 5F 5E 5D5C 5B 5A 59 58 2A 57 56 55 54 53 52 51 50 A0 A7 A6 A5 A4 A A A1 A0P2 3 2 29 4F 4E 4D4C 4B 4A 49 48 28 47 46 45 44 43 42 41 40 99 khoâng ñöôïc ñòa chæ hoaù SBU bit F 27 3F 3E 3D3C 3B 3A 39 38 98 9F 9E 9D 9C 9 9 99 98 SCO
  3. BA N 26 37 36 35 34 33 32 31 30 25 2F 2E 2D2C 2B 2A 29 28 90 97 96 95 94 9 92 91 90 P1 3 24 27 26 25 24 23 22 21 20 23 1F 1E 1D1C 1B 1A 19 18 8D khoâng ñöôïc ñòa chæ hoaù TH1 bit 22 17 16 15 14 13 12 11 10 8C khoâng ñöôïc ñòa chæ hoaù TH0 bit 21 0F 0E 0D0C 0B 0A 09 08 8B khoâng ñöôïc ñòa chæ hoaù TL1 bit 20 07 06 05 04 03 02 01 00 8A khoâng ñöôïc ñòa chæ hoaù TL0 bit 1F Bank 3 89 khoâng ñöôïc ñòa chæ hoaù TM bit OD 18 88 8F 8E 8D 8C 8 8 89 88 TCO BA N 17 Bank 2 87 khoâng ñöôïc ñòa chæ hoaù PCO bit N 10 0F Bank 1 83 khoâng ñöôïc ñòa chæ hoaù DPH bit 08 82 khoâng ñöôïc ñòa chæ hoaù DPL bit 07 Bank thanh ghi 0 81 khoâng ñöôïc ñòa chæ hoaù SP bit 00 (maëc ñònh cho R0 -R7) 88 87 86 85 84 8 82 81 80 P0
  4. 3 Hai ñaëc tính caàn chuù yù laø:  Caùc thanh ghi vaø caùc port xuaát nhaäp ñaõ ñöôïc ñònh vò (xaùc ñònh) trong boä nhôù vaø coù theå truy xuaát tröïc tieáp gioáng nhö caùc ñòa chæ boä nhôù khaùc.  Ngaên xeáp beân trong Ram noäi nhoû hôn so vôùi Ram ngoaïi nhö trong caùc boä Microcontroller khaùc. RAM beân trong 8951 ñöôïc phaân chia nhö sau:  Caùc bank thanh ghi coù ñòa chæ töø 00H ñeán 1FH.  RAM ñòa chæ hoùa töøng bit coù ñòa chæ töø 20H ñeán 2FH.  RAM ña duïng töø 30H ñeán 7FH.  Caùc thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät töø 80H ñeán FFH. RAM ña duïng: Maëc duø treân hình veõ cho thaáy 80 byte ña duïng chieám caùc ñòa chæ töø 30H ñeán 7FH, 32 byte döôùi töø 00H ñeán 1FH cuõng coù theå duøng vôùi muïc ñích töông töï (maëc duø caùc ñòa chæ naøy ñaõ coù muïc ñích khaùc). Moïi ñòa chæ trong vuøng RAM ña duïng ñeàu coù theå truy xuaát töï do duøng kieåu ñòa chæ tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp. RAM coù theå truy xuaát töøng bit:
  5. 8951 chöùa 210 bit ñöôïc ñòa chæ hoùa, trong ñoù coù 128 bit coù chöùa caùc byte chöùa caùc ñòa chæ töø 20H ñeán 2FH vaø caùc bit coøn laïi chöùa trong nhoùm thanh ghi coù chöùc naêng ñaëc bieät. YÙ töôûng truy xuaát töøng bit baèng phaàn meàm laø caùc ñaêëc tính maïnh cuûa microcontroller xöû lyù chung. Caùc bit coù theå ñöôïc ñaët, xoùa, AND, OR, … , vôùi 1 leänh ñôn. Ña soá caùc microcontroller xöû lyù ñoøi hoûi moät chuoãi leänh ñoïc-söûa- ghi ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích töông töï. Ngoaøi ra caùc port cuõng coù theå truy xuaát ñöôïc töøng bit. 128 bit coù chöùa caùc byte coù ñòa chæ töø 00H -1FH cuõng coù theå truy xuaát nhö caùc byte hoaëc caùc bit phuï thuoäc vaøo leänh ñöôïc duøng. Caùc bank thanh ghi : 32 byte thaáp cuûa boä nhôù noäi ñöôïc daønh cho caùc bank thanh ghi. Boä leänh 8951 hoå trôï 8 thanh ghi coù teân laø R0 -R7 vaø theo maëc ñònh sau khi reset heä thoáng, caùc thanh ghi naøy coù caùc ñòa chæ töø 00H - 07H. Caùc leänh duøng caùc thanh ghi RO - R7 seõ ngaén hôn vaø nhanh hôn so vôùi caùc leänh coù chöùc naêng töông öùng duøng kieåu ñòa chæ tröïc tieáp. Caùc döõ lieäu ñöôïc duøng thöôøng xuyeân neân duøng moät trong caùc thanh ghi naøy. Do coù 4 bank thanh ghi neân taïi moät thôøi ñieåm chæ coù moät bank thanh ghi ñöôïc truy xuaát bôûi caùc thanh ghi RO - R7 ñeåà chuyeån ñoåi vieäc truy xuaát caùc bank thanh ghi ta phaûi thay ñoåi caùc bit choïn bank trong thanh ghi traïng thaùi.