Xem mẫu

  1. Chương 14: Chöông trình xoaù EPROM noäi Chöông trình xoaù phaûi ñöôïc thöïc hieän tröôùc khi laäp trình. Khi xoaù thì xoaù toaøn boä vuøng nhôù beân trong. Giaûi thuaät laäp trình:  Khôûi taïo 8255.  Xuaát caùc tín hieäu ñieàu khieån.  Ñieàu khieån ñieän aùp Vpp=12v.  Ñieàu khieån xung ALE /PROG.  Keát thuùc. Chuù yù: Ñeå xoaù ñöôïc noäi dung beân trong ñoøi hoûi xung laäp trình PROG\ phaûi ôû möùc thaáp khoaûng 10ms.
  2. LÖU ÑOÀ CHÖÔNG TRÌNH ÑOÏC MAÕ DÖÕ LIEÄU BEGIN Khôûi taïo 8255 1-2 PROG=L;Vpp=5V Ñieàu khieån P2.6=L;P2.7=L;P3.6=H;P3.7=H Chuyeån ñòa chæ baét ñaàu vaø keát thuùc EPROM vaøo oâ nhôù Xuaát ñòa chæ caàn ñoïc ra EPROM Nhaän döõ lieäu töø EPROM Giaûi maõ ñòa chæ vaø döõ lieäu Hieån thò Lcall Key No Yes Taêng ñòa chæ ñoïc EPROM So saùnh vôùi ñòa chæ cuoái No Yes Hieån thò END
  3. LÖU ÑOÀ CHÖÔNG TRÌNH XOAÙ EPROM BEGIN Khôûi taïo 8255 1-2 Xuaát tín hieäu ñieàu khieån Vpp=12V Taïo xung L Delay 100ms Taïo xung H END
  4. LÖU ÑOÀ CHÖÔNG TRÌNH NAÏP EPROM BEGIN Khôûi taïo 8255 1-2 Ñieàu khieån Vpp=5V, PROG=H Chuyeån ñòa chæ baét ñaàu vieát cho EPROM vaøo oâ nhôù Chuyeån ñòa chæ ñaàu döõ lieäu vaø keát thuùc döõ lieäu vaøo oâ nhôù Goïi ñòa chæ caàn naïp ra EPROM cuûa 8255 Giaûi maõ hieån thò ñòa chæ vaø döõ lieäu caàn naïp Ñieàu khieån P2.6=L;P2.7=H;P3.6=H;P3.7=H Taïo xung L vaø Vpp=12V Delay 100us Ñieàu khieån PROG=H,Vpp=5V Taêng ñòa chæ caàn vieát cho EPROM Taêng ñòa chæ vuøng döõ lieäu caàn naïp So saùnh caàn naïp vôùi ñòa chæ No cuoái vuøng döõ lieäu Yes Hieån thò END END
  5. THI COÂNG MAÏCH Ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa thaày Nguyeãn Ñình Phuù, trong thôøi gian thi coâng em thöïc hieän ñöôïc moät soá phaàn vaø traûi qua caùc böôùc sau:  Tieán haønh laøm maïch in (öùng duïng phaàn meàm veõ maïch in EAGLE).  Kieåm tra maïch in.  Raùp vaø haøn linh kieän.  Keát noái board maïch vôùi kit vi ñieàu khieån thoâng qua connector.  Kieåm tra maïch.  Naïp chöông trình.