Xem mẫu

  1. Chương 13: Sô ñoà keát noái maïch naïp EPROM noäi Caùch keát noái maïch nhö sau:  A0 – A7 (P1.0 – P1.7) cuûa 8951 keát noái vôùi portA cuûa 8255-1.  A8 – A11 (P2.0 – P2.3) cuûa 8951 keát noái vôùi portB- L cuûa 8255-1.  P2.6, P2.7, P3.6, P3.7 cuûa 8951 laàn löôït keát noái vôùi portC-L cuûa 8255-1.  Do – D7 (P0.0 – P0.7) cuûa 8951 keát noái vôùi port A cuûa 8255-2.  PROG\ALE, Vpp\EA laàn löôït keát noái vôùi PC0, PC1 (portC cuûa 8255-2)  Chaân RST ñöôïc noái leân Vcc.  Chaân PSEN\ ñöôïc noái mass.  Caùc chaân XTAL1, XTAL2 ñöôïc noái vôùi thaïch anh 12M. Nguoàn 12v ñöôïc ñieàu khieån caáp cho Vpp nhö sau:
  2. +12V Vcc D2 1K 4001 D1 Vpp PC1 C828 4001 10K Khi PC1=L thì Q ngaét laøm cho D2 phaân cöïc thuaän neân Vpp=12v. Khi PC1=H, Q daãn laøm cho D1 phaân cöïc thuaän neân Vpp=5v.
  3. III. Khôûi taïo coång giao tieáp 8255: Coång giao tieáp duøng ñeå giao tieáp giöõa kit vi ñieàu khieån vôùi maïch naïp EPROM noäi. Coång naøy laøm vieäc theo phöông phaùp giao tieáp song song vaø laøm vieäc ôû cheá ñoä xuaát nhaäp I/0. Ñeå thieát laäp töø ñieàu khieån 8255 ta thieát laäp ñoaïn chöông trình sau: MOV A , Haèng soá. MOV DPTR , Ñòa chæ töø ñieàu khieån. MOVX @DPTR ,A ÔÛ ñaây giaù trò cuûa töø ñieàu khieån nhaäp vaøo laø haèng soá thaäp luïc phaân, noäi dung cuûa töø ñieàu khieån seõ quyeát ñònh caùc coång xuaát hay nhaäp theo yeâu caàu thieát keá. Caùc coång naøy phaûi ñöôïc ñieàu khieån tröôùc khi xuaát hay nhaäp döõ lieäu qua coång. IV. Chöông trình ñoïc döõ lieäu töø EPROM noäi: Giaûi thuaät laäp trình:  Khôûi taïo 8255.  Xuaát caùc tín hieäu ñieàu khieån.  Xuaát ñòa chæ caàn ñoïc.  Nhaän döõ lieäu töø bus döõ lieäu.  Giaûi maõ hieån thò.  Keát thuùc. Khi chöa naïp döõ lieäu vaøo hoaëc sau khi chaïy chöông trình xoùa, neáu chöông trình ñuùng thì döõ lieäu ñoïc ra laø FFH.
  4. Khi ñaõ chaïy chöông trình naïp roài thì döõ lieäu ñoïc ra laødöõ lieäu maø ta caàn naïp. Taïi caùc ñòa chæ 030H, 031H, 032H ñoïc ra coù noäi dung laø:1EH, 51H, FFH (read-signature) ñoái vôùi loaïi AT89C51, ñaây laø loaïi IC maø ta thöïc hieän vieäc laäp trình. Ñoái vôùi caùc loaïi khaùc thuoäc hoï AT89 thì signature theo baûng sau: Signatu Moâtaû re 1E 51 AT89C51 FF 1E 51 AT89C51 05 1E 61 AT89VL FF 51 1E 61 AT89VL 05 51 1E 52 AT89C52 FF 1E 52 AT89C52 05 1E 62 AT89VL FF 52
  5. 1E 62 AT89VL 05 52 1E 11 AT89C10 51 1E 21 AT89C20 51 V. Chöông trình naïp EPROM noäi: Vi ñieàu khieån AT89C51 ñöôïc tung ra thò tröôøng vôùi maûng boä nhôù beân trong roãng (nghóa laø noäi dung =FFH) vaø saün saøng ñöôïc laäp trình. Chöông trình naïp EPROM noäi seõ ñöôïc laäp trình moät trong hai möùc ñieän aùp 12v hoaëc 5v. Vaäy ñeå xaùc ñònh möùc ñieän aùp laäp trình ta ñoïc signature taïi caùc ñòa chæ: 030H, 031H, 032H nhö sau: Adres Vpp=5 Vpp=1 s v 2v 030H 1EH 1EH 031H 51H 51H 032H 05H FFH Maët khaùc ta coù theå xem top -side - mark (nhaõn) nhö sau: Vpp=1 Vpp=5
  6. 2v v AT895 AT895 1 1 XXXX XXXX -5 YYW YYW W W ÔÛ ñaây loaïi IC maø em laäp trình laø 12v. Giaûi thuaät laäp trình:  Khôûi taïo 8255.  Troû ñòa chæ ñeán vuøng nhôù caàn naïp.  Xuaát döõ lieäu ra bus döõ lieäu.  Xuaát caùc tín hieäu ñieàu khieån.  Naâng ñieän aùp Vpp leân 12v.  Taïo xung laäp trình ALE/PROG.  Keát thuùc. Chuù yù: Chu kyø vieát 1byte khoâng quaù 1,5ms. Khi naïp döõ lieäu cho vi ñieàu khieån thì chöông trình naïp phaûi naïp töøng byte, ñoàng thôøi phaûi chaïy chöông trình xoùa tröôùc khi laäp trình cho EPROM noäi. Giaûn ñoà thôøi gian laäp trình cho EPROM noäi: