Xem mẫu

  1. Khaûo saùt vi maïch 8279 chương 11: Caáu truùc phaàn cöùng IC 8279 Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic Teân caùc chaân vaø chöùc naêng: Teân I/O Chöùc naêng U1 12 13 14 DB0 DB1 RL0 RL1 38 39 1 DB7 - DB0 I/O Data bus (Bi-Direction) 15 DB2 RL2 2 CLK I Clock input 16 DB3 RL3 5 17 DB4 RL4 6 18 DB5 RL5 7 19 DB6 RL6 8 DB7 RL7 10 36 11 RD WR SHFT CN/ST 37 CPU Interface 22 23 3 CS BD 9 CLK 32 21 RESET SL0 33 4 A0 IRQ SL1 SL2 34 DATA RL7-RL10 35 SL3 27 KEY OA0 OA1 26 25 SHIFT DATA OA2 24 OA3 OB0 31 CNTR/STB 30 OB1 29 OB2 28 OB3 RD 8279 SL0-SL3 SCAN WR CS OUT A3-A0 A0 DISPLAY DATA RESET OUT B3-B0 CLK BD RESET I Reset input CS\ I Chip select RD\ I Read input WR\ I Write input A0 I Address
  2. Khaûo saùt vi maïch 8279 IRQ 0 Interrupt Request input SL0 - SL3 0 Scan Lines RL0 - RL7 I Return Lines SHIFT I Shift input CNTL/ST I Control/Strobe input B OUT A3-0 0 Display (A) output OUT B3-0 0 Display (B) output BD\ 0 Blank Display Output 8279 keát noái vôùi vi ñieàu khieån thoâng qua 3 bus goàm bus döõ lieäu D7-D0, bus ñòa chæ coù moät ñöôøng A0, bus ñieàu khieån RD\, WR\, CS\, Reset, CLK. Tín hieäu choïn CS\ ñöôïc keát noái ñeán moät ngoõ ra cuûa IC giaûi maõ ñòa chæ. Neáu xem boä nhôù thì boä nhôù naøy coù 2 oâ nhôù. II. Caáu truùc phaàn meàm cuûa 8279 IC 8279 coù 1 ñöôøng ñòa chæ A0 coù chöùc naêng löïa choïn nhö sau:  A0 =0 : 8279 xem döõ lieäu töø vi ñieàu khieån gôûi ñeán laø döõ lieäu ñeå hieån thò.  A0 =1 : 8279 xem döõ lieäu töø vi ñieàu khieån gôûi ñeán laø döõ lieäu cuûa leänh ñieàu khieån 8279. Caùc leänh ñieàu khieån cuûa 8279: 1. Keyboard/ Display Mode Set: + Maõ: O O O D D K K K
  3. Khaûo saùt vi maïch 8279 + Trong ñoù 2 bit DD duøng ñeå thieát laäp mode hieån thò, 3 bit KKK duøng ñeå thieát laäp mode queùt baøn phím. + Hai bit DD: DD=00 : hieån thò 8 kyù töï - loái vaøo traùi. DD=01 : hieån thò 16 kyù töï - loái vaøo traùi. DD=10 : hieån thò 8 kyù töï - loái vaøo phaûi. DD=11 : hieån thò 16 kyù töï - loái vaøo phaûi. + Ba bit KKK : 000 encode scan keyboard - 2 key lockout. 001 decode scan keyboard - 2 key lockout. 010 encode scan keyboard - N key rollover. 011 decode scan keyboard - N key rollover. 100 encode scan sensor matrix. 101 decode scan sensor matrix. 110 strobe input, encode display scan. 111 strobe input, decode display scan . 2. Program Clock: + Maõ O O 1 P P P P P + Leänh naøy coù chöùc naêng chia taàn soá xung clock ôû ngoõ vaøo clk ôû chaân soá 3, caùc bit PPPPP duøng ñeå xaùc ñònh soá chia naèm trong khoaûng töø 2 ñeán 30, taàn soá hoaït ñoäng cuûa maïch queùt hieån thò vaø choùng doäi cuûa 8279 thöôøng laø 100 Khz, neáu taàn soá ôû ngoõ vaøo laø 2Mhz thì phaûi chia cho 20 ñeå ñöôïc 100 Khz, khi ñoù caùc bit PPPPP coù giaù trò laø 10100.
  4. Khaûo saùt vi maïch 8279 3. Read FIFO / sensor RAM: +Maõ O 1 1 AI X A A A 8279 coù 8 byte RAM beân trong ñeå chöùa maõ cuûa phím aán hay maõ cuûa caùc sensor, ñeå truy xuaát ñeán töøng byte döõ lieäu maõ cuûa phím aán hay cuûa sensor ta coù theå ñieàu chænh caùc bit AAA töông öùng. Boä nhôù naøy thuoäc kieåu FIFO. + Al ( automatically increment): ôû möùc 1 coù chöùc naêng laøm con troû töï ñoäng taêng leân byte keá ñeå saün saøng cho vieäc ñoïc döõ lieäu. Neáu Al= 0 con troû seõ khoâng thay ñoåi. 4. Read Display RAM: + Maõ O 1 1 Al A A A A + 8279 coù 16 byte RAM beân trong do con troû 4 bit AAAA quaûn lyù, 16 byte RAM naøy duøng ñeå chöùa döõ lieäu caàn hieån thò do vi ñieàu khieån gôûi ñeán, ñeå ñoïc döõ lieäu oâ nhôù naøo trong vuøng nhôù RAM naøy ta coù theå ñieàu chænh caùc bit AAA töông öùng. Boä nhôù hieån thò naøy thuoäc kieåu FIFO. + Al (Automatically Increment): ôû möùc 1 chöùc naêng laøm con troû töï ñoäng taêng leân byte keá ñeå saün saøng cho vieäc ñoïc byte döõ lieäu. Neáu Al=0 con troû seõ khoâng thay ñoåi. 5. End Interrupt: + Maõ 1 1 1 E 0 0 0 0 + Bit E baèng 1 seõ xoùa ngaét IRQ veà möùc logic 0.
  5. Khaûo saùt vi maïch 8279 6. Leänh Write Display Ram: + Maõ 1 0 0 Al A A A A + 8279 coù 16 byte RAM beân trong con troû 4 bit AAAA quaûn lyù, 16 oâ nhôù RAM naøy duøng ñeå chöùa döõ lieäu caàn hieån thò do vi ñieàu khieån gôûi ñeán, ñeå gôûi döõ lieäu ñeán 8279 taïi byte Ram thöù maáy trong 16 byte RAM ta coù theå ñieàu chænh caùc bit AAAA töông öùng. + Al (automatically increment): ôû möùc moät chöùc naêng laøm con troû töï ñoäng taêng leân byte keá ñeå saün saøng nhaän döõ lieäu. Neáu Al=0 con troû seõ khoâng thay ñoåi do ñoù byte döõ lieäu sau seõ ghi ñeø leân byte döõ lieäu tröôùc ñoù. 7. Leänh Clear: + Maõ 1 1 0 CD CD CF CA + Nhöõng bit CD trong leänh naøy duøng ñeå xoùa taát caû caùc haøng cuûa Ram hieån thò ñeán moät maõ xoùa ñöôïc choïn loïc nhö sau: CD CD 0 X Taát caû laø 0 (X : khoâng quan taâm) 1 0 AB = Hex 20 (0010 0000) 1 1 Taát caû laø 1 Cho pheùp xoùa hieån thò khi =1 (hoaëc bôûi CA=1) + Trong suoát thôøi gian Ram hieån thò ñang xoùa (160 s) noù khoâng ñöôïc vieát vaøo, bit lôùn nhaát cuûa töø traïng thaùi FIFO ñöôïc ñaët leân 1 trong
  6. Khaûo saùt vi maïch 8279 suoát thôøi gian naøy. Khi Ram hieån thò ñöôïc söû duïng laïi thì bit naøy ñöôïc reset veà 0. + Neáu nhö bit CF tích cöïc (CF =1), töø traïng thaùi FIFO seõ bò xoùa vaø ngoõ ra Interrupt bò reset. + Bit CA coù chöùc naêng xoùa taát caû caùc bit, noù coøn aûnh höôûng bôûi bit CD vaø CF. Noù duøng bit CD ñeå xoùa maõ treân Ram hieån thò vaø noù cuõng xoùa luoân traïng thaùi FIFO.
  7. Khaûo saùt vi maïch 8279
  8. Khaûo saùt vi maïch 8279
nguon tai.lieu . vn