Xem mẫu

  1. Mạch đồng hồ I. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ Hệ thống vi xử lý ngày nay đang dần lớn mạnh.Những ứng dụng của nó đã xâm nhập sâu mọi lĩnh vực của cuộc sống , với những thành tựu mà vi xử lý đem lại có thể nói vi xử lý đã góp phần đáng kể vào sự phát triển công nghệ trên thế giới và những lợi ích mà nó đem lại cho con người là không thể kể hết .Trong vô vàn những ứng dụng thực tế của vi xử lý thì cũng có thể kể đến một ứng dụng nho nhỏ đó là MẠCH HIỆN THỊ GIỜ PHÚT GIÂY TRÊN LED 7 ĐOẠN Đây là mạch sử dụng phương pháp mắc đa hợp 6 led 7 đoạn chung với port 0 của chip AT89C51 ,port 1 của chip nối với cực anode của các Led thông qua công tắc bán dẫn được sử dụng là transistor A1015 cùng với bộ giao động thạch anh 12Mhz, các điện trở trở kéo bên ngoài từ port 0 có giá trị 330,điện trở kéo cho transistor A1015 là 2.2k: II. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT Một bài văn muốn lắm bắt nhanh được nội dung của nó thì không có cách nào khác là ta đọc dàn ý của nó.Đối với vi xử lý cũng thế để hiểu được một chương trình vi xử lý ngoài trình độ chuyên môn ra cần phải có một sơ đồ giải thuật rõ ràng ,điều này giúp cho người đọc nhanh chóng hình dung được cách thức hoạt động của một bộ phần cứng có liên quan đến vi xử lý .Vì lý do đó với sơ đồ nguyên lý của mạch HIỂN THỊ GIỜ PHÚT GIÂY trên ta có một lưu đồ giải thuật tương ứng như sau:
  2. III.CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN HIỆN THỊ GIỜ - PHÚT - GIÂY $MOD51 ORG 0000H MAIN: MOV R7,#00H ;HIỆN THỊ GIỜ MOV R6,#00H ;HIỆN THỊ PHÚT MOV R5,#00H ;HIỆN THỊ GIÂY MP1: LCALL BCD6TO7SEG ;GIẢI MÃ BCD SANG LED 7 ĐOẠN LCALL DELAY_SCAN ;DELAY VÀ QUÉT HIỆN THỊ MOV A,R5 ADD A,#1 DA A MOV R5,A CJNE A,#60H,MP1 ;KIỂM TRA SỐ GIÂY >59 MOV R5,#0 ;NẾU SỐ GIÂY >59 THÌ XÓA GIÂY MOV A,R6 ;TĂNG PHÚT ADD A,#1 DA A MOV R6,A CJNE A,#60H,MP1 ;KIỂM TRA SỐ PHÚT >59 MOV R6,#0 ;XÓA PHÚT MOV A,R7 ADD A,#1 ;TĂNG GIỜ DA A MOV R7,A CJNE A,#24H,MP1 ;KIỂM TRA GIỜ >59 MOV R5,#0 SJMP MAIN BCD6TO7SEG: PUSH DPH
  3. PUSH DPL ;CẤT TẠM THỜI GIÁ TRỊ THANH GHI PUSH ACC MOV DPTR,#CODE7SEG ;ĐỊA CHỈ VÙNG MÃ LED 7 ĐOẠN MOV A,R5 ;LẤY SỐ BCD CẦN GIẢI MÃ ANL A,#0FH ;XÓA 4 BIT CAO MOVC A,@A+DPTR ;LẤY MA 7 ĐOẠN TƯƠNG ỨNG MOV 60H,A ;CẤT BCD HÀNG ĐƠN VỊ VÀO Ô NHỚ MOV A,R5 ;LẤY SỐ BCD CẦN GIẢI MÃ ANL A,#0F0H ;XÓA 4 BIT THẤP SWAP A ;HOÁN CHUYỂN CAO THẤP MOVC A,@A+DPTR ;LẤY MÃ 7 ĐOẠN TƯƠNG ỨNG MOV 61H,A ;CẤT BCD HÀNG CHỤC VÀO Ô NHỚ MOV A,R6 ;LẤY SỐ BCD CẦN GIẢI MÃ ANL A,#0FH ;XÓA 4 BIT CAO MOVC A,@A+DPTR ;LẤY MÃ 7 ĐOẠN TƯƠNG ỨNG MOV 62H,A ;CẤT BCD HÀNG TRĂM VÀO Ô NHỚ MOV A,R6 ;LẤY SỐ BCD CẦN GIẢI MÃ ANL A,#0F0H ;XÓA 4 BIT THẤP SWAP A ;HOÁN CHUYỂN BIT CAO VÀ BIT THẤP MOVC A,@A+DPTR ;LẤY MÃ 7 ĐOẠN TƯƠNG ỨNG MOV 63H,A ;CẤT BCD HÀNG NGÀN VÀO Ô NHỚ MOV A,R7 ;LẤY SỐ BCD CẦN GIẢI
  4. MÃ ANL A,#0FH ;XÓA 4 BIT CAO MOVC A,@A+DPTR ;LẤY MÃ 7 ĐOẠN TƯƠNG ỨNG MOV 64H,A ;CẤT BCD HÀNG CHỤC NGÀN VÀO Ô NHỚ MOV A,R7 ;LẤY SỐ BCD CẦN GIẢI MÃ ANL A,#0F0H ;XÓA 4 BIT THẤP SWAP A ;HOÁN CHUYỂN CAO THẤP MOVC A,@A+DPTR ;LẤY MÃ 7 ĐOẠN TƯƠNG ỨNG MOV 65H,A ;CẤT BCD HÀNG TRĂM NGÀN VÀO Ô NHỚ POP ACC ;PHỤC HỒI GIÁ TRỊ CHO CÁC THANH GHI POP DPL POP DPH RET CODE7SEG: ;VÙNG CHỨA MÃ 7 ĐỌAN TỪ 0 -9 DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H DISP7SEGMUL6: PUSH ACC ;CẤT TẠM THỜI CÁC GIÁ TRỊ CỦA THANH GHI PUSH 00H MOV A,#0DFH ;MÃ QUÉT MOV R0,#65H ;ĐỊA CHỈ VÙNG MÃ HIỆN THỊ DISP: MOV P0,@R0 ;XUẤT MÃ HIỆN THỊ MOV P1,A ;XUẤT MÃ QUÉT LCALL DELAYLED MOV P1 ,#0FFH ;CHỐNG LEM DEC R0 ;LẤY MÃ HIỆN THỊ KẾ TIẾP RR A ;CHUYỂN SANG LED KẾ TIẾP CJNE R0,#5FH,DISP ;KIỂM TRA ĐÃ QUÉT XONG CHƯA POP 00H ;PHỤC HỒI GIÁ TRỊ CHO CÁC THANH GHI
  5. POP ACC RET DELAYLED: ; CHƯƠNG TRÌNH TẠO TRỄ 2.5MS PUSH 00H PUSH 01H MOV R1,#0 DEL: MOV R0,#1 DJNZ R0,$ DJNZ R1,DEL POP 01H POP 00H RET DELAY_SCAN: ;TẠO TRỄ 250MS CÓ GỌI CTC QUÉT HIỆN THỊ PUSH 00H MOV R0,#130 MOV TMOD,#01H LOOP2: MOV TH0,#0ECH MOV TL0,#78H SETB TR0 SCAN: ;LIÊN TỤC GOI CTC QUET HIẸN THỊ TRONG KHI TIMER ĐANG CHẠY LCALL DISP7SEGMUL6 JNB TF0,SCAN ;GỌI CTC QUÉT HIỆN THỊ CLR TR0 CLR TF0 DJNZ R0,LOOP2 POP 00H RET END
nguon tai.lieu . vn