Xem mẫu

  1. a/ Trinh bay nôi dung cơ ban lý thuyêt kinh tế cua John Mayvard Keynes và điêu chinh ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ̉ kinh tế theo lý thuyêt Keynes. ́ b/ Nhân xet về lý thuyêt nay. ̣ ́ ́ ̀ c/ Ý nghia rut ra tư sư nghiên cưu lý thuyêt cua John Mayvard Keynes. ̃ ́ ́ ̉ a/ Nhưng nôi dung cơ ban lý thuyêt kinh tế Keynes: ̣ ̉ ́ Vai trò kinh tế cua nhà nước: ̉ Keynes đã bac bỏ quan điêm giá cả và tiên lương sinh hoat, để tư cân đôi cung – câu cua ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ trương phai kinh tế cổ điên và tân cổ điên. Ông cho răng môt nên kinh tế không có khả ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ năng tư đông điêu chinh môt cach hoan hao. Theo ông trong điêu kiên môt nên kinh tế ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ mơi thì giá cả và tiên lương là cân nhăc. Vì thế thị trương không con khả năng tư điêu ̀ ́ ̀ ̀ chinh. Cac tổ chưc đôc quyên và nhà nươc đã can thiêp vao giá cả măt hang và sư đâu ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ tranh cua công đoan dân đên cac thoa ươc lao đông, chinh nó rang buôc mưc tiên lương. ̉ ̀ ̃ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ Vì vây, vai trò kinh tế cua nhà nươc là hêt sưc quan trong, để chông lai tinh trang khung ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ hoang, suy thoai và thât nghiêp. Vai trò cua nhà nươc sẽ lam tăng mưc san lương cua nên ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̉ ̀ kinh tế gân vơi mưc san lương tiêm năng. ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ́ Thât nghiêp, suy thoai: Theo ông tinh trang thât nghiêp keo dai do thiêu hut môt số an hưu hiêu, mưc câu bao ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ đam lơi nhuân cho cac nhà đâu tư, sơ dĩ có tinh trang nay là do: ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ - Khuynh hương tiêt kiêm ngay cang gia tăng, nó mang tinh chât tâm ly, biêu hiên trong ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̣ tưng cá nhân, tổ chưc XH và ngay cả trong cac doanh nghiêp. Khuynh hương tiêt ́ ̣ ́ kiêm đươc biêu hiên như sau: Khi san xuât tăng lên thì thu nhâp tăng lên, thu nhâp ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ chia lam hai bộ phân là tiêu dung và tiêt kiêm (để dư phong cho tương lai). Khi thu ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ nhâp tăng thì bộ phận tiêu dung có thể tăng tuyêt đôi và giam tương đôi. Khuynh ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́ hương tiêt kiêm trong tiêu dung cá nhân lam cho câu tiêu dung cá nhân tăng châm hơn ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ là cung. Cầu đâu tư cung có khả năng tăng châm hơn do câu tiêu dung châm, lai suât ̀ ̃ ̣ ̀ ̀ ̣ ̃ ́ ngân hang thương cố đinh ơ mưc tương đôi cao trong khi tỷ suât lơi nhuân có xu ̀ ̣ ́ ́ ̣ hương giam sut. Vì thế tông câu giam sut do vơi tông cung. ̉ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̉ o Giai phap chông suy thoai và thât nghiêp: theo ông đó là hai căn bênh chủ yêu cua nên ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ kinh tê, vì thế tât cả moi nỗ lưc cua XH là lam sao giam suy thoai và thât nghiêp. Ông ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̣ đề ra giai phap là tăng mưc câu, vì theo ông tông câu tăng anh hương đên tông cung sẽ ̉ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ̉ lam giam suy thoai và thât nghiêp. Cach lam tăng mưc câu D cân có sư can thiêp ̀ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ cua nhà nươc: Sư can thiêp cua nhà nươc sư dung công cụ chinh là chủ yêu (thu thuê, ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ chi ngân sach). Theo ông phân chi cua chinh phủ là công cụ chinh yêu bơi vì khi chi ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ tiêu chinh phủ tăng lam kich thich mang tinh đây chuyên để lam tăng tông câu noi ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ chung. Sư tăng tông câu tac đông đên tông cung cung theo môt tac đông dây chuyên. ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ Lý thuyết mô hình số nhân: Số nhân là hệ số bằng số phản ánh mưc độ gia tăng của sản lương do kết quả của việc gia tăng, đầu tư hay là con số mà ta phải nhận sư thay đổi đầu tư vơi nó, để xác định sư thay đổi trong tổng sản lương. ∆ Y=L/MPS x ∆ L hay ∆ Y= I/(I-MPC) x ∆ I Vơi Y: số giá của sản lương
  2.  I: số giá của đầu tư MPS: tiết kiệm trên hạn mưc MPC: tiêu dùng trên hạn mưc Số nhân tỷ lệ thuận vơi mưc tiêu dùng trên hạn mưc và tỷ lệ nghịch vơi mưc tiết kiệm trên hạn mưc. Ngoài ra Keynes còn đề nghị một chính sách tiền lương tối thiểu vì tiền lương giảm sẽ dẫn đến khối lương tiền tiết kiệm giảm, sẽ khuấy động nền kinh tế (lương thấp: chủ tư bản sẽ thuê đươc nhiều công nhân: tiền lương công nhân không tiết kiệm đươc đem ra tiêu dùng hết). Điều chỉnh kinh tế theo thuyết Keynes: * Điều chỉnh bằng lãi suất: Theo Keynes lãi suất là phần trả công cho việc không sư dụng tiền mặt trong một thơi gian xác định nào đó, lãi suất sẽ tỷ lệ nghịch vơi ý muốn giư tiền mặt của dân cư, hai yếu tố ảnh hương đến lãi suất. - Khối lương tiền tệ trong lưu thông tỷ lệ nghịch vơi lãi suất, Keynes chủ trương đưa thêm tiền vào lưu thông, làm giảm lãi suất thưc tế, sẽ kích thích dân cư. - Sư ưa chuộng tiền mặt trong nền kinh tế do: động lưc giao dịch, động lưc dư phòng và động cơ đầu tư.  lai suât là môt khuynh hương tâm lý cao đô, có tinh quy ươc, chinh phủ có thể dung ̃ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ chinh sach điêu chinh lai suât để tac đông vao kinh tê. ́ ́ ̀ ̉ ̃ ́ ́ ̣ ̀ ́ * Sư dung hệ thông tai chinh, tiên tệ nhăm kich thich long tin, tinh lac quan và tinh tiêu ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ cưc đâu tư cua cac nhà kinh doanh. Chủ trương: ̀ ̉ ́ - Tăng khôi lương tiên tệ vao lưu thông để giam lai suât thưc tế cho vay. ́ ̀ ̀ ̉ ̃ ́ - Khuyên khich cac nhà tư san mơ rông quy mô vay vôn mơ rông đâu tư. ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ - Dung lam phat có kiêm soat. ̀ ̣ ́ ̉ ́ - Nhà nươc có thể in thêm tiên để bù đăp thân hut ngân sach, mơ rông đâu tư và bao ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ đam chi tiêu chinh phu. ̉ * Sư dung công cụ thuê: Tăng thuế vơi ngươi lao đông để giam phân tiêt kiêm tư thu ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ nhâp cua họ và đưa phân nay vao đâu tư cua nhà nươc, Giam thuế cho cac nhà tư ban ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̉ kinh doanh, nhăm khuyên khich cho cac nhà tư ban kinh doanh và nâng cao hiêu quả đâu ̀ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̀ tư . * Mơ rông cac hoat đông đâu tư cua nhà nươc kể cả cac hoat đông đâu tư như: san xuât ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ vũ khi, quân sư hoa nên kinh tê, chiên tranh... đêu tôt vì nó tao công ăn viêc lam, tao thu ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ nhâp, nâng cao tiêu dung và chông đươc khung hoang kinh tê. ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ́ * Mơ rông khuyên khich cac hoat đông tiêu dung nhât là tiêu dung cá nhân. ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ b/ Ý nghia rut ra tư lý luân nghiên cưu cua Keynes: ̃ ́ ̣ ̉ - Điêu nôi bât đây là lý thuyêt chông suy thoai đươc ap dung hưu hiêu trong nên kinh tế ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ bị suy thoai, đã đươc cac nhà tư ban ưng dung trong nhiêu thâp ky. ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ - Lân đâu tiên trong kinh tế hoc tư ban Keynes phân tich môt cach chăt chẽ cơ sơ khach ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ quan cho sư can thiêp cua nhà nươc vao linh vưc kinh tê. Lý thuyêt cua ông đươc coi ̣ ̉ ̀ ̃ ́ ́ ̉
  3. là lý thuyêt kinh tế vĩ mô hiên đai và đươc ap dung rông rai trên toan thế giơi và là nên ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̃ ̀ ̀ tang lý thuyêt kinh tế vĩ mô hiên đai. ̉ ́ ̣ ̣
nguon tai.lieu . vn