Xem mẫu

  1. i h c Khoa h c Xã h i và Nhân văn Khoa Báo chí và Truy n Thông Ti u lu n Lý lu n và Th c ti n báo Truy n hình 0
  2. PH N I: L CH S TRUY N HÌNH TH GI I VÀ VI T NAM 1. 1. Truy n hình th gi i Năm 1873, nhà khoa h c ngư i Scotland James Cleck Maxwell tiên oán s t n t i c a sóng i n t , phương ti n chuy n t i tín hi u truy n hình. Cùng năm này, nhà khoa h c ngư i Anh Willoughby Smith và tr lý Joseph May ch ng minh r ng i n tr su t c a nguyên t Selen thay i khi ư c chi u sáng. Phát minh này ã ưa ra khái ni m "su t quang d n", nguyên lý ho t ng c a ng vidicon truy n nh. 15 năm sau, năm 1888, nhà v t lý ngư i c Wihelm Hallwachs tìm ra kh năng phóng thích i n t c a m t s v t li u. Hi n tư ng này ư c g i là "phóng tia i n t ", nguyên lý c a ng orthicon truy n nh. 1.1.1. Truy n hình ra i như th nào Năm 1884, k sư Paul Nipkow ch t o thành công thi t b th c nghi m truy n hình u tiên, ĩa Nipkow. Ông t chi c ĩa có c l theo hình xoáy c phía trư c m t b c tranh ư c chi u sáng. Khi quay ĩa, l th ng u tiên quét qua i m cao nh t c a b c tranh, l th hai quét th p hơn l u tiên m t chút, l th 3 l i th p hơn chút n a,… và c như v y cho t i tâm b c tranh. thu ư c hình nh, Nipkow quay chi c ĩa, sau m i vòng quay, t t c các i m c a b c tranh l n lư t hi n lên. Nh ng chi c ĩa tương t quay i m nh n. Khi t c quay t 15 vòng/'giây, ánh sáng i qua h th ng ĩa tái t o ư c hình nh tĩnh c a b c tranh. 1.1.2. Các giai o n phát tri n c a truy n hình th gi i 1887: Heinrich Hertz (ngư i c) ch ng minh nh ng tính ch t c a sóng i nt . 1890-1895: Edouart Branly (ngư i Pháp), Oliver Lodge (ngư i Anh) và Alexandre Popov (ngư i Nga) hoàn ch nh i n báo vô tuy n. 1895: Guglielmo Marconi (ngư i Ý) ng d ng nh ng công trình nghiên c u v vô tuy n i n. Tháng 3/1899: Liên l c vô tuy n qu c t u tiên ra i Anh và Pháp, dài 46 Km 1
  3. 1923: Vladimir Zworykin (ngư i Nga) phát minh ra ng iconoscop, cho phép bi n năng lư ng ánh sáng thành năng lư ng i n. 1929: Chương trình phát hình âu tiên c a BBC ư c th c hi n t k t qu nghiên c u c a John Baird v quét cơ h c. Tháng 4/1931: Chương trình phát hình u tiên ư c th c hi n Pháp d a trên nh ng nghiên c u c a René Barthélemy. 1934: Vladimir Zworykin hoàn ch nh nghiên c u v iconoscop và b t u ng d ng vào vi c xây d ng và phát sóng truy n hình. 1935: Pháp t máy phát trên tháp Eiffel 1936: Th v n h i Berlin ư c truy n hình t i m t s thành ph l n. 1939: Truy n hình Liên Xô phát u n hàng ngày 1941: M ch p nh n 525 dòng quét v i b phân gi i c a mình 1948: Pháp ch p nh n chu n 819 dòng quét, k t qu nghiên c u c a Henri de France. 1954: ài RTF phát nh ng bu i try n hình u tiên b ng i u bi n t n s . 1956: Hãng Ampex gi i thi u máy ghi hình t (thu hình nh trên băng t ) Tháng 10/1960 truy n hình tr c ti p cu c tranh lu n trên kênh truy n hình gi a 2 ng c viên t ng th ng M : Richard Nixon và John Kennedey 1964: V tinh ĩa tĩnh u tiên ư c phóng lên qu o mang tên Early Bird. 1965: Di n ra cu c chi n v các chu n truy n hình màu SECAM (Pháp) và PAL ( c) t i Châu Âu Tháng 10/1967: Khánh thành truy n hình màu Pháp và Liên Xô 1969: Cu c b lên b m t trăng c a tàu Apollo 11 ư c chuy n hình tr c ti p qua Mondovision. 1970: Hi p h i vi n thông qu c t phân chia các sóng truy n hình centimet cho các nư c và gi i thi u lo i băng hình video dùng cho công chúng. 1992: Truy n hình k thu t s tr thành hi n th c 1.2. S ra i c a truy n hình Vi t Nam 2
  4. ài Truy n hình Vi t Nam hay ài truy n hình Trung ương Vi t Nam là ài truy n hình qu c gia c a Vi t Nam, phát sóng trong c nư c và có kênh phát qua v tinh i qu c t , ch y u làm công tác tuyên truy n i ngo i c a Chính ph Vi t Nam và ph c v ngư i Vi t Nam nư c ngoài. Tên vi t t t c a ài là VTV, l y t ti ng Anh Vietnam Television, và tên này bi u hi n trong logo 3 màu cơ b n c a ài. Ngày 7/9/1970, chương trình truy n hình th nghi m u tiên c a nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà ư c phát sóng. Chương trình này do ài ti ng nói Vi t Nam th c hi n. Trư c ó, ngày 4/1/1968, phó th tư ng Lê Thanh Nghi ký quy t nh s 01/TTG-VP cho phép t ng c c thông tin (tr c thu c Chính Ph ) thành l p "Xư ng phim vô tuy n truy n hình Vi t Nam ". ây là m t xư ng phim nh a 16 ly, có nhi m v làm phim th i s tài li u truy n hình g i ra nư c ngoài nh ài truy n hình các nư c xã h i ch nghĩa phát trên sóng c a h tuyên truy n i ngo i, ng th i hư ng d n và h p tác v i các oàn làm phim vô tuy n truy n hình nư c ngoài n quay phim Vi t Nam. Năm 1971, Chính Ph ã quy t nh chuy n xư ng phim vô tuy n truy n hình t t ng c c thông tin sang ài ti ng nói Vi t Nam, tăng cư ng cho truy n hình m t i ngũ làm phim th i s tài li u có kinh nghi m th c t và có m t s v n tư li u quý. Gi a năm 1966, M ưa truy n hình vào mi n Nam. Ngày 7/9/1970 chương trình truy n hình u tiên ư c t ch c trong phòng thu nh c l n, thư ng g i là Studio M, c a ài ti ng nói Vi t Nam t i tr s 58 Quán S . Chương trình g m 15 phút tin t c do phát thanh viên tr c ti p c trên micro và 45 phút ca nh c. Sau m t th i gian làm th , t i 30 t t Tân H i (27/1/1971), nhân dân Th ô Hà N i ư c xem chương trình truy n hình u tiên. Sau khi th nghi m phát sóng thành công, chương trình th nghi m ư c phát hai t i m i tu n, m i t i 2h30' r i tăng lên ba t i, b n t i m t tu n. Kéo dài n tháng 4 năm 1972 khi M m r ng chi n tranh b ng không gian ánh phá ác li t vào Hà N i . Trong th i gian này các phóng viên, biên t p viên c a ài 3
  5. truy n hình v n ti p t c làm vi c nh m ghi l i nh ng hình nh chi n u dũng c m c a quân và dân Th ô. Sau khi hi p nh Pari ư c ký k t, các chương trình c a ài THVN l i ư c ti p t c phát sóng. Các chương trình c a ài l n lư t ư c ra m t công chúng như: Vì an ninh T qu c (27.1.1973) (Bu i phát sóng u tiên c a chương trình này là t i 16-8-1972), Câu l c b ngh thu t (21.2.1976) văn hoá xã h i (21.3.1976) Quân i nhân dân (24-4-1976), th d c th thao (26.5.1976), Kinh t (9.5.1976). T i khi chuy n v trung tâm truy n hình Gi ng Võ, t 16/6/1976 m i phát chính th c hàng ngày. 4
  6. PH N II VAI TRÒ VÀ CH C NĂNG TRUY N HÌNH Trư c h t, truy n hình cũng như báo chí nói chung u ph i thông tin m t cách nhanh chóng, k p th i, úng lúc nh t, m b o tính c p nh t, tính th i s c a thông tin. Nhanh chóng và h p th i là hai y u t làm nên giá tr thông tin báo chí. N u thông tinh nhanh và m b o tính h p th i s em l i kh năng t o ra hi u qu tác ng c a thông tin t ó mà tăng hi u qu c a công tác tuyên truy n. Truy n hình có nh ng l i th c bi t trong vi c ưa tin nhanh chóng và h p th i. Không gi ng như báo in, thông tin ư c phóng viên thu th p v cho dù có “nóng h i” n âu i chăng n a thì có th s v n ph i dành cho s báo ngày hôm sau, ph i qua khâu in n r i m i phát hành. Chính vì v y mà cho dù trên báo in có ch y hàng tít “hot news” thì nó ã không còn “nóng”. Truy n hình hoàn toàn ngư c l i, ngay l p t c nó có th ưa n cho công chúng nh ng hình nh m i nh t, nóng nh t v a quay t hi n trư ng v và phát ngay lên sóng truy n hình n u như ó là thông tin ư c toàn th công chúng quan tâm. Nh ng hình nh m i, chưa qua bàn d ng c t g t s ưa n cho công chúng nh ng thông tin trung th c, s ng ng mà không lo i hình báo chí nào theo k p. N u báo in s d ng t ng , nh là phương ti n chính truy n t i thông tin, v i phát thanh là âm thanh thì truy n hình có kh năng truy n t i thông b ng c âm thanh và hình nh ngay t i hi n trư ng. Y u t tác ng ch y u n công chúng là y u t nghe nhìn. Do v y truy n hình tác ng n công chúng thông qua ngôn ng c p xem. i u này có th nói lên trung th c r t cao c a thông tin trên truy n hình. Tuy v y, thông tin trên truy n hình không th xem l i và cho công chúng có th i gian suy nghĩ như báo in h hi u sâu thông tin nên nh ng hình nh trên truy n hình ph i c bi t gây n tư ng sâu s c cho công chúng. i u này òi h i ngư i phóng viên ph i h t s c nhanh nh y, n m b t thông tin và ch n ư c nh ng góc quay h p lý nh t sao cho nh ng âm thanh và hình nh trên truy n hình s ngay l p t c thu hút ư c s quan tâm c a công chúng. 5
  7. Không nh ng thông tin nhanh nh y, phong phú a d ng mà thông tin trên truy n hình ph i m b o tính trung th c, chính xác cao. M t trong nh ng nguyên t c c a ho t ng báo chí và truy n thông i chúng là b o m tính khách quan và chân th t. Ho t ng c a truy n hình cũng không n m ngoài nguyên t c ó. Do v y, thông tin trên truy n hình ph i trung th c. Không nh ng th thông tin ưa ra ph i nh m nh ng m c ích nh t nh. i u này cũng áp ng m t trong nh ng yêu c u c a thông tin báo chí như H Ch t ch ã t ng ra trong nh ng nguyên t c làm báo, ó là: vi t cái gì, vi t cho ai, vi t làm gì, vi t như th nào… M t yêu c u khác mà thông tin trên báo chí ph i h t s c lưu ý ó là thông tin ph i phù h p v i h th ng giá tr văn hoá và o lý c a dân t c, thông tin phù h p v i s phát tri n và ph c v s phát tri n. Thông tin trên truy n hình cũng ph i nh m vào vi c nh hư ng dư lu n xã h i, nh hư ng thái , nh n th c và hành vi cho công chúng. Công tác tư tư ng có vai trò c bi t quan tr ng i v i các chính ng, các h th ng xã h i cũng như các giai c p n m quy n lãnh o xã h i. Thông tin trên truy n hình có tác ng r t l n n nh n th c c a ngư i xem, t ó quy t nh hành vi c a h . Vì th , thông tin ph i h t s c khách quan, trung th c, th ng th n em n cho khán gi nh n th c úng n, phù h p v i ư ng l i c a ng và Nhà nư c. Báo chí nư c ta ho t ng dư i s lãnh oc a ng, s qu n lý c a Nhà nư c, nên m i thông tin u ph i mb o áp ng nhu c u thông tin c a công chúng, cũng như nhu c u tuyên truy n. Truy n hình luôn bám sát i s ng th c ti n, t p trung ph n ánh nh ng i n hình trong xã h i, ng th i phê phán nh ng cái tiêu c c trong xã h i. 6
  8. M CL C PH N I L CH S TRUY N HÌNH TH GI I VÀ VI T NAM ............................... 1 1. 1. Truy n hình th gi i............................................................................. 1 1.1.1. Truy n hình ra i như th nào...................................................... 1 1.1.2. Các giai o n phát tri n c a truy n hình th gi i.......................... 1 1.2. S ra i c a truy n hình Vi t Nam .................................................... 2 PH N II............................................................................................................ 5 VAI TRÒ VÀ CH C NĂNG TRUY N HÌNH.............................................. 5 7