Xem mẫu

  1. Mẫu TP/HTNNg-2003-CN.7 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc LÝ LỊCH CÁ NHÂN (Của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài) Họ và tên:......................................................Giới tính............................................ Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................ Nơi sinh:.................................................................................................................. Dân tộc:................................................................................................................. Quốc tịch:............................................................................................................. Nghề nghiệp:......................................................................................................... Nơi công tác:.....................................................Điện thoại.................................... Quê quán:.............................................................................................................. Nơi cư trú:.............................................................................................................. Trình độ chuyên môn: ............................................................................................ Tình trạng sức khoẻ: ............................................................................................ Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ thay thế ................................................................................. Số:.............................................. Nơi cấp:.................................... Ngày cấp:.................................. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, LÀM VIỆC (Kể từ năm 18 tuổi đến nay) Từ ngày, tháng năm Nơi học tập, làm việc, chức vụ (nếu có) đến ngày, tháng năm
  2. Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. Làm tại...................., ngày.............tháng............năm,.......... Người khai (Ký, ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn