Xem mẫu

  1. LUY N T VÀ CÂU ÔN CÁC T NG Ã H C THEO CH I M.( ti t 4) I.M c tiêu: -H th ng hoá và hi u sâu thêm các t ng , các thành ng , t c ng ã h c trong 3 ch i m Thương ngư i như th thương thân, Măng m c th ng, Trên ôi cánh ư c mơ -N m ư c tác d ng c a d u hai ch m và d u ngo c kép II. dùng d y h c : -M t t gi y kh to vi t s n l i gi i bài t p 1 -M t s t gi y kh nh k b ng h c sinh các nhóm làm bài t p III. Các ho t ng d y-h c: Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1.Gi i thi u bài -Giáo viên ghi lên b ng 2.HD làm bài t p Bài t p 1 -Cho h c sinh c yêu c u c a bài t p 1 -1 H c sinh c to, l p l ng nghe -Giáo viên nghe vi c -Cho h c sinh làm bài .Giáo viên phát -Các nhóm nh n gi y, trao i bàn gi y ã k s n các c t theo ch i m các b c và ghi các t ng vào c t thích nhóm. h p -Cho h c sinh trình bày - i di n các nhóm trình bày
  2. -Giáo viên nh n xét + tính i n và ch t -Các nhóm khác nh n xét l i ( GV dán lên b ng t gi y vi t lên -1 H c sinh c các t trên b ng b ng t gi y to ã ghi l i gi i úng). l p l ng nghe. Bài t p 2 -Cho h c sinh c yêu c u c a BT -1 H c sinh c to , c l p c -Giáo viên giao vi c th m -Cho h c sinh tìm thành ng , t c ng trong 3 ch i m -H c sinh tìm và ghi ra gi y nháp H i:Em hãy nêu các thành ng , t c ng ã h c trong 3 ch i m -H c sinh phát bi u -Giáo viên nh n xét + ch t l i thành ng , -L p nh n xét t c ng Thương ngư i như th thương thân Măng m c th ng Trên ôi cánh ư c mơ - hi n g p lành TRUNG TH C -C u ư c ư c th y -M t cây làm ch ng nên non -Th ng như ru t ng a -Ư c sao ư c v y Ba cây ch m l i nên hòn núi cao -Ư c c a trái mùa -Hi n như b t -Thu c ng dã t t - ng núi này trông núi -Lành như t n . -Thương nhau như ch -Cây ngay không s ch t em ru t ng -Môi h răng l nh T TR NG -Máu ch y ru t m m -Gi y rách ph i gi l y -Như ng cơm x áo l lá lành ùm lá rách -Dói cho s ch, rách cho -Trâu bu c ghét trâu ăn thơm -D như c p
  3. -Cho h c sinh c l i các thành ng , t c ng -Cho h c sinh t câu v i 1 thành ng t -2 h c sinh c l i các thành ng , ch n( t c ng -H c sinh t câu ra gi y nháp ho c nêu hoành c nh s d ng c a 1 trong nh ng câu t c ng ) -Cho h c sinh trình bày Bài 3: -H c sinh trình bày -Cho h c sinh c yêu c u bài t p 3 -Giáo viên giao vi c -1 h c sinh c to, l p l ng nghe -Cho h c sinh làm bài.Giáo viên phát gi y ã k b ng theo m u cho 3 h c sinh -3 h c sinh làm bài vào gi y.các làm bài h c sinh còn l i làm bài vào VBT -Cho h c sinh trình bày k t qu ho c v nháp. -3 h c sinh dán k qu bài làm lên -Giáo viên nh b xét+ ch t l i l i gi i b ng l p úng. -L p nh n xét
  4. D u câu Tác d ng Ví d a. D u hai -Báo hi u b ph n cau *Cô giáo h i: “Sao trò không ch m ng sau nó là l i nói c a ch u làm bài” 1 nhân v t.Lúc ó , d u hai *B tôi h i: ch m ư c dùng ph i h p -Hôm nay con có i h c võ v i d u ngo c kép hay d u không? g ch u dòng *Mùa xuân co r t nhi u hoa -Ho c là l i gi i thích cho p: Hoa ào, hoa mai, hoa b ph n ng trư c m n.... b.D u hai -D n l i nói tr c ti p c a *B thư ng g i em tôi là “ C c ch m nhân v t hay c a ngư i cưng c a b ” ư c câu văn nh c n * Ông thư ng b o: “ Các cháu -N u l i nói là m t câu ph i th t gi i môn văn n i tr n v n hay m t o n văn ngh c a b ” thì trư c d u ngo c kép *Tu n trư c, b n tôi ã xây c n thêm d u hai ch m ư c 1 “lâu ài” trênbãi bi n - ánh d u nh ng t ư c Nha Trang dùng v i ý nghĩa c bi t 3. C ng c , d n dò -Giáo viên nh n xét ti t h c -Nh c h c sinh c trư c, chu n b n i dung cho ti t ôn t p sau