Xem mẫu

  1. Luy n t và câu M R NG V N T : Ý CHÍ - NGH L C I. M c tiêu: -C ng c và h th ng hóa các t ng ã h c trong các bài thu c ch i m Có chí thì nên -Hi u ý nghĩ c a các t thu c ch i m Có chí thì nên -Ôn luy n v danh t , ng t , tính t -Luy n vi t m t o n văn theo ch Có chí thì nên . Câu văn úng n pháp, giàu hình nh, dùng t hay II. dùng d y h c - b ng nh a, bút vi t b ng III. Các ho t ng d y- h c Ho t ng c a GV Ho t ng c a hs A. Bài cũ: -Th nào là tính t ? -3hs trình bày -Tìm nh ng t miêu t m c khác nhau c c i m sau: xanh, th p -Nh n xét- Ghi i m - c bài B. Bài m i 1. Gi i thi u bài: -1hs c
  2. -Nêu m c tiêu bài h c- Ghi bài lên b ng-Làm vi cnhóm 4 2. HD làm bài t p a/Nói lên ý chí , ngh l c con ngư i: quy Bài1: chí, quy t tâm, b n gan, b n lòng, kiên nh trì, kiên nghi, kiên tâm, kiên cư ng, kiên quy - G i hs c n i dung bài v ng tâm, v ng chí, v ng d , v ng lòng… -Chia nhóm, Y/c hs th o lu n và tìm t b/Nói lên th thách i v i ý chí, ngh l c -Cho i di n nhóm lên trình bày c a con ngư i: khó khăn, gian khó, gian kh gian nan, gian lao, gian truân, th thách, -Nh n xét, ch t l i ý úng thách th c, châm gai… - t câu v i các t v a tìm ư c bài 1 Bài2: +Ngư i thành t u là ngư i bi t b n chí -Bài t p y/c ta làm gì? trong s nghi p c a mình -Cho hs t làm bài -M i l n vư t qua ư c gian khó là m i l -G i hs c câu mình v a t con ngư i ư c trư ng thành. -Nh n xét , s a sai cho hs -M t hs c. Bài3: -Ngư i có ý chí, ngh l c nên vư t qua nhi -Y/c hs c bài th thách, t ư c thành công. - o n văn y/c vi t v n i dung gì? - ó là ngư i hàng xóm, ngư i thân, em xem -B ng cách nào em bi t ư c ngư i ó? trên ti vi, em c báo…. -Y/c hs làm bài, nh c các em có th s d ng -Làm bài thành ng , t c ng cho ph n m o n hay k
  3. -G i hs trình bày o n văn -Nh n xét, s a l i cho hs 3. C ng c - D n dò - Nh n xét gi h c -D n hs h c bài – CBB:Câu h i và d u ch LUY N T VÀ CÂU CÂU H I VÀ D U CH M H I I.M c tiêu: -Hi u tác d ng c a câu h i -Bi t d u hi u ch nh c a câu h i là t nghi v n và dâu ch m h i -Xác nh ư c câu h i trong o n văn -Bi t t câu h phù h p v i n i dung và m c ích II. dùng d y h c: -Gi y kh to, k s n c t BT1 và bút d . -B ng ph ghi s n áp án ph n nh n xét III.Các ho t ng d y và h c Ho t dông c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh
  4. A.Ki m tra bài cũ B.D y-h c bài m i 1.Gi i thi u bài -M SGK, c th m, dùng bút chìg ch chân dư i các câu h i -Nêu m c tiêu – Ghi bài lên b ng 2. Ph n nh n xét -Các câu h i: Bài 1 1.Vì sao qu bóng không có cánh mà v n -Yêu c u h c sinh m SGK trang 125 bay ư c? c th m bài Ngư i tìm ư ng lên các vì sao và tìm các câu h i trong bài. 2.Câu làm th nào mà mua ư c nhi u sách v và d ng c thí nghi m như th ? -G i h c sinh phát bi u.Giáo viên có th ghi nhanh câu h i lên b ng Bài 2,3 +Câu h i 1 là c a Xi-ôn-c p -xki t h i mình -H i: +Câu h i 2 là c a m t ngư i b n h i Xi- + Các câu h i y là c a ai và h i ai ôn-c p-xki. +Các câu h i này u có d u ch m h i và +Nh ng d u hi u nào giúp em nh n ra t dùng h i Ví sao?.Như th nào? ó là câu h i? +Câu h i dùng h i nh ng i u mà +Câu h i dùng làm gì? mình chưa bi t. +Câu h i dùng h i ai? +Câu h i dùng h i ngư i khác hay h i -Treo b ng ph , phân tích cho h c chính mình. sinh hi u - c và l ng nghe. 3 Ghi nh :
  5. -G i h c sinh c ph n ghi nh -2 H c sinh c thành ti ng. -G i h c sinh c câu h i h i -Ti p n i c câu mình d t ngư i khác và h i chính mình +M ơi, s p ăn cơm chưa? +T i sao mình l i quên nh ? -Nh n xétcâu h c sinh t, khen +Minh này, câu có mang hai bút không? nh ng em hi u bài, t câu úng, hay. 4.Hư ng d n làm bài t p: Bài 1 -1 h c sinh c thành ti ng -G i h c sinh c yêu c u và m u -Ho t ng trong nhóm -Chia nhóm 4 h c sinh , phát phi u và bút d cho t ng nhóm.Yêu c u h c sinh t làm bài. -Nh n xét, b xung -Nhóm nào làm xong trư c dán phi u -Ch a bài (N u sai) lên b ng. Các nhóm khác nh n xét, b -1 h c sinh c thành ti ng xung. - c th m câu văn -K t lu n l i gi i úng Bài 2 -2 H c sinh cùng th c hành ho c 1 h c -G i h c sinh c yêu c u và m u sinh th c hành cùng giáo viên -Vi t b ng câu văn: V nhà, bà k l i HS2:-V nhà, bà c k l i chuy n x y ra chuy n, khi n Cao Bá Quát vô cùng cho Cao Bá Quát nghe. ân h n. HS2:-Bà c k l i chuy n b quan cho -G i 2 h c sinh gi i lên th c hành lính u i b2 ra kh i huy n ư ng h i- áp m u ho c giáo viên h i -1 h c HS2:-Cao Bá Quát ân h n vì mình ch sinh tr l i x u nên bà c b u i kh i c a quan.,
  6. HS1:-V nhà bà c làm gì? không gi ư c n i oan c. (GV) -2 h c sinh ng i cùng bàn th c hành trao i HS1:-Bà c k l i chuy n gì? -3 n 5 c p h c sinh trình bày (GV) -L ng nghe HS1:-Vì sao Cao Bá Quát ân h n? (GV) -1 h c sinh c thành ti ng -Yêu câu h c sinh th c hành h i- áp theo c p. -L n lư t nói câu c a mình -G i h c sinh trình bày trư c l p. -Nh n xét v cách t câu h i, ng i u trình bày và cho i m t ng h c sinh Bài 3 -G i h c sinh c yêu c u và m u -Yêu c u h c sinh t t câu -G i h c sinh phát bi u -Nh n xét , tuyên dương h c sinh t câu hay , h i úng ng i u. 5.C ng c , d n dò: -H i: Nêu tác d ng và d u hi u nh n bi t câu h i? -D n h c sinh v nhà c bài vi t 1 o n văn ng n ( 3 n 5 câu) trong ó
  7. có s d ng câu h i.
nguon tai.lieu . vn