Xem mẫu

  1. Môn : Luy n t và câu (Ti t 40) Tên bài d y : M R NG V N T S C KHO I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : M r ng và tích c c hoá v n t thu c ch i m s c kho c a h c sinh. - Cung c p cho hs m t s thành ng , t c ng liên quan n s c kho . - Bi t gi gìn, b o v s c kho c a mình thông qua ó bi t tìm nhi u t v v n s c kho . II. CHU N B : - Giáo viên : Bút da, m t s t phi u kh to vi t n i dung 1, 2, 3 - H c sinh : V bài t p
  2. III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò Bài cũ : - G i 2 h c sinh c l i o n văn c a mình và cho - 02 hs c và tr các em phân bi t CN, VN trong m t s câu k . l i - Gv nh n xét và ghi i m . - Gv nêu yêu c u c a bài h c hôm nay: Trong Bài m i : th c t cu c s ng, con ngư i c n có s c kho làm vi c, h c t p, Ti t h c hôm nay giúp em th c hành t t (GV ghi ) - HS gi sgk . Ho t ng 1 - Gv phát gi y, bút d cho nhóm 4 làm vi c . GV - Nhóm 4 (Nhóm 4) cho hs c yêu c u bài . Bài t p 1: a. Tìm t ch ho t ng có l i cho s c kho . - Hs tìm t b. T ch c i m c a m t cơ th kho m nh Vd : i b , ch y, du l ch, d o dai, nhanh nh n.
  3. Ho t ng 2 : GV nh n xét và tuyên dương ‘ - Cho hs c bài . - HS c - GV nêu yêu c u c a bài t p 2 cho h c sinh ti n - HS vi t vào v hành c p nhóm vi t vào v nháp . - GV cho h c sinh c - HS c các t tìm - GV ghi t : bóng á, bóng chuy n, c u lông, ư c qu n v t, b n súng, ua mô tô. - GV cho hs c yêu c u bài t p 3 Ho t ng 3 - Các t thi ua ghi - GV hư ng d n cho HS chơi trò chơi ‘’ ti p s c’’ (Ti p s c) b ng - Gv ghi : Bài t p 3 VD : Kho như voi , trâu, hùm Nhanh như c t, ch p, gió, sóc . - Gv cho hs c yêu c u Bài t p 4 - HS c - GV cho h c sinh gi i thích (N u không ư c Gv gi i thích) - ăn, ng ư c là có s c kho t t. - Có s c kho t t sung sư ng ch ng kém gì - Cho hs làm vào v câu 1, câu 2
  4. C ng c và d n Câu 3,4 làm v nhà vào v bài t p nhà. - HS làm vào v dò - Chu n b ti t h c sau ‘’ Câu k ai th nào ?