Xem mẫu

  1. LUY N T VÀ CÂU DANH T CHUNG VÀ DANH T RIÊNG. (Ti t 11 ) I-M c tiêu: -Phân bi t ư c danh t chung và danh t riêng d a trên d u hi u v ý nghĩa khái quát c a chúng . -Bi t cách vi t hoa danh t riêng trong th c t . -V n d ng vào khi vi t văn ,khi t c u có danh t riêng . II- dùng h c t p: -B n ò t nhiên VN (có sông C u Long) ,tranh nh vua Lê L i. -Gi y kh to k s n 2 c t danh t chung và danh t riêng. -Bài 1 ph n nh n xét vi t s n trên b ng l p. III-Ho t ng d y và h c: TG Giáo viên H c sinh 1-Bài cũ: -G i 1hs lên b ng tr l i câu h i: -1 hs lên b ng th c hi n yêu c u. Danh t là gì? Cho ví d > -Y/c hs c o n văn vi t v con -2 hs c bài . v t và tìm các danh t có trong an văn ó. -Hs tr l i: -Y/c hs tìm các danh t trong o n
  2. thơ sau: +Vua Hùng,sáng, trưa, bóng, n ng, chân ,ch n này, dân , qu , bánh Vua Hùng m t sáng i săn. chưng , bánh gi y. Trưa tròn bóng n ng ngh chân ch n này. Dân dâng m t qu xôi y. Bánh chưng m y c p ,bánh gi y m y ôi. -Nh n xét ,ghi i m. 2-Bài m i; 2.1-Gi i thi u: -Gv ghi lên b ng. 2.1-Tìm hi u ví d : -2hs c thành ti ng. Bài 1 ; -Th o lu n tìm t . -G i hs c y/c và n i dung. a- sông b- C u Long. -Y/c hs th o lu n theo nhóm ôi c-vua d- Lê L i. và tìm t úng. -Nh n xét và gi i thi u b ng b n t nhiên VN (Gv v a nói v a ch vào b n m t s sông như sông C u Long và gi i thi u vua Lê L i. -1 hs c . Bài2 : -Th o lu n c p ôi. -Y/c hs c .
  3. -Y/c hs trao i c p ôi , tr l i câu h i.. -Hs tr l i: +Sông: Tên chung ch nh ng -G i hs tr l i , các hs khác nh n dòng sông ch y tương i l n, trên xét , b sung. ó thuy n ,bè i l i ư c. +C u Long: tên riêng c a m t dòng sông có chín nhánh ng b ng sông C u Long. +Vua: Tên chung ch ngư i ng u nhà nư c phong ki n. +Lê L i: Tên riêng ch v vua m u nhà h u Lê. -Hs l ng nghe. -Nh ng t ch tên chung c a m t lo i s v t như sông , vua ư c g i là danh t chung. -1 hs c thành ti ng . -Nh ng tên riêng c a m t v t nh t -Th o lu n thao nhóm ôi. nh như C u Long , Lê L i g i là danh t riêng. +Tên chung ch dòng nư c ch y
  4. -Bài 3: tương i l n: sông không vi t hoa.Tên riêng ch m t dòng sông -G i hs c yêu c u. c th : C u Long ư c vi t hoa. -Y/c hs th o lu n c p ôi và tr l i +Tên chung ch ngư i ng u câu h i. nhà nư c phong ki n vua không -G i hs tr l i, hs khác nh n xét , vi t hoa. Tên riêng ch m t v vua b sung. c th Lê L i ư c vi t hoa. -Hs l ng nghe. +Danh t chung là tên m t lo i s v t; sông ,núi ,vua , cô giáo ,h c -Danh t riêng ch ngư i , a danh sinh… c th luôn luôn ph i vi t hoa. +Danh t riêng là tên riêng c a m t s v t :sông H ng , sông Thu 2.3 Ghi nh ; B n, núi Thái Sơn ,Cô Loan. -H i :+Th nào là danh t chung , danh t riêng? Cho ví d . +Danh t riêng luôn luôn ư c vi t hoa. -2 -3 hs c thành ti ng ghi nh . +Khi vi t danh t riêng c n lưu ý i u gì? -G i vài hs c ghi nh -nh c hs c th m thu c ngay ghi nh t i
  5. l p. +Danh t chung là tên c a m t lo i s v t. +Danh t riêng là tên riêng c a m t s v t . Danh t riêng luôn -2 hs c thành ti ng . luôn ư c vi t hoa. -Th o lu n theo nhóm 6. 2.4 -Luy n t p: Bài 1: - i di n nhóm trình bày.. l p b sung. -Hs ch a bài. -Y/c hs c y/c và n i dung . Danh t chung Danh t -Phát phi u h c t p cho t ng nhóm. riêng -Y/c hs th o lu n theo nhóm 6 vi t vào phi u. Núi Chung /Lam /dòng/sông/dãy/ /Thiên -Y/c nhóm nào xong trư c dán m t/sông/ánh /Nh n / Trác phi u lên b ng /n ng / ư ng /dãy / i Hu , các nhóm khác nh n xét ,b sung. /nhà / trái /ph i / /Bác H . -Gv k t lu n có phi u úng. gi a /trư c. +Vì:” dãy” là t chung ch nh ng núi n i ti p li n nhau. +Ví “Thiên Nh n” là tên riêng c a
  6. m t dãy núi nên ư c vi t hoa. -H i : +T i sao em x p t dãy vào danh t chung? -1 hs c yêu c u. +Vì sao t Thiên Nh n ư c x p - Vi t hoa tên b n vào v bài t p vào danh t riêng? -3 hs lên b ng vi t. -Nh n xét ,tuyên dương nh ng hs - L p nh n xét bài trên b ng. tr l i úng. -Hs tr l i. Bài 2; -Y/c hs c yêu c u. -L p l ng nghe. -Y/c hs t làm bài. Y/c 1 hs lên b ng làm. -G i hs nh n xét bài c a b n trên b ng. -H i; +H và tên các b n y là danh t chung hay danh t riêng? Vì sao? -Gv nh c hs luôn luôn vi t hoa tên ngư i, tên a danh, tên ngư i vi t hoa c h và tên m. 3-C ng c và d n dò: -Nh n xét ti t h c. -D n hs v nhà h c bài và vi t vào
  7. v : 10 dabnh t chung ch v t 10 danh t riêng ch ngư i.
nguon tai.lieu . vn