Xem mẫu

  1. LUY N T VÀ CÂU CÁCH VI T TÊN NGƯ i , TÊN A LÍ NƯ C NGOÀI (ti t 15 ) I/ M c tiêu : Bi t ư c quy t c vi t tên ngư i , tên a lí nư c ngoài + Vi t úng tên ngư i , tên a lí nư c ngoài trong khi vi t II/ dùng d y h c + Bài t p 1,3 ph n nh n xét vi t s n trên b ng l p + gi y kh to , k s n b ng : 1bên ghi tên nư c – tên th ô b tr ng , 1bên ghi tên th ô, tên nư c b tr ng và bút d (N i dung không trùng nhau ) III/ Ho t ng d y h c HO T NG C A TH Y HO T NG C A TRÒ 1/ Ki m tra bài cũ +G i 1HS c cho 3HS vi t các + 2HS lên b ng th c hi n yêu câu sau c u . HS dư i l p vi t vào v + ng ăng có ph Kì L a Có nàng Tô Th , có chùa Tam Thanh + Mu i thái Bình ngư c Hà Giang Cày b a ông Xu t ,mía ư ng
  2. t nh Thanh + ây là nhà văn An- éc-xen ngư i an m ch và tên th ô + Nh n xét v cách vi t hoa tên nư c M riêng và cho i m t ng HS + L ng nghe 2/ D y h c bài m i 2.1/ gi i thi u bài + Vi t lên b ng : An- éc-xen và Oa-sinh-tơn + l ng nghe +H i : ây là tên ngư i và tên a + HS c cá nhân , c trong danh nào ? âu ? nhóm ôi , c ng thanh tên ngư i và tên a lí trên b ng + Cách vi t tên ngư i và tên a lí nư c ngoài như th nào ? bài h c + 2HS c thành ti ng hôm nay s giúp các em hi u quy + 2HSng i cùng bàn trao i và t c ó tr l i câu h i 2.2 Tìm hi u ví d + Tr l i Bài1 + GV c m u tên ngư i và tên a lí trên b ng + hư ng d n HS c úng tên ngư i và tên a lí trên b ng Bài 2 + G i HS c yêu c u trong SGK + yêu c u HS trao i c p ôi và
  3. tr l i câu h i + M i tên riêng nói trên g m m y b ph n ,m i b ph n g m m y ti ng ? Tên ngư i + LépTôn-xtôi g m 2b ph n : Lép và Tôn-xtôi + B ph n 1 g m 1 ti ng : Lép + Ch cái u m i b ph n ư c + B ph n 2 g m 2 ti ng : Tôn / vi t hoa xtôi + Gi a các ti ng trong cùng 1 b + G m 2 b ph n Mô-rít-xơ và ph n có d u g ch n i Mát-téc-lích + 2HS c thành ti ng + B ph n 1 g m 3 ti ng : + 2HS ng i cùng bàn th o lu n + B ph n 2 g m 3 ti ng và tr l i câu h i : m t s tên Tô-mát Ê- i-xơn g m 2 b ph n ngư i , tên a lí nư c ngoài vi t Tô mát và Ê- i-xơn gi n như tên ngư i tên a lí + B ph n 1 g m 2 ti ng VN; t t c các ti ng i u ư c vi t hoa + b ph n 2 g m 3 ti ng + L ng nghe Tên d a lí Hi-ma-lay-a ch có 1 b ph n g m 4 ti ng Hi/ma/lay/a
  4. a-nuýp ch có 1b ph n g m 2 + HS c thành ti ng ti ng : a/nuýp + 4HS lên b ng vi t tên ngư i , L t Ăng-giơ-lét có 2 b ph n là L t tên a lí nư c ngoài theo úng và Ăng-giơ-lét n i dung B ph n 1 g m 1 ti ng :L t +VD: lô-mô-nô-x p, Xin-ga-po, B ph n 2 g m 3 ti ng : Ăng-giơ- + Nh n xét lét Niu Di-lân có 2b ph n Niu và Di- + 2HS c lân + L p ho t ng nhóm B ph n 1 g m 1 ti ng : Niu + các nhóm b sung B ph n 2 g m 2 ti ng : Di/lân + 1HS c Công-gô có 1 b ph n g m 2 ti ng + o n văn vi t v nơi gia ình là Công/gô Lu-i s ng th i ông còn nh . Lu- + Ch cái u m i b ph n ư c i Pa xtơ (1822-1895) nhà bác vi t th nào ? h c n i ti ng th gi i ngư i ã + Cách vi t các ti ng trong cùng 1 ch t o ra lo i v c-xin tr b nh b ph n như th nào ? như b nh than , d i Bài 3 + Qua sách TV 3, qua các câu chuy n v nhà bác h c n i ti ng + G i HS c yêu c u và n i dung + 1HS c + Yêu c u HS trao i c p ôi , tr l i câu h i : Cách vi t 1 s tên +HS vi t vào v ngư i : tên a lí nư c ngoài có gì + L p nh n xét
  5. c bi t + Tìm tên nư c phù h p v i tên th ô c a nư c ó +Nh ng tên ngư i , tên a lí nư c ngoài BT3 là nh ng tên riêng + các nhóm ho t ng ư c phiên âm theo âm Hán Vi t + i di n c a nhóm c (1HS (âm ta mư n t ti ng Trung Qu c ) c tên nư c , ! HS c tên th Ch ng h n : Hi mã L p Sơn là tên ôc a nư c ó) m t ng n núi ư c phiên âm theo +L p bình ch n nhóm tìm ư c Hán Vi t , còn Hi-ma-lay-a là tên úng nhi u qu c t , ư c phiên âm ti ng Tây T ng Trò chơi : 2.3 Ghi nh Tên nư c : Nga , n , Nh t B n , Thái Lan , M ,Anh , Lào + G i HS c ph n ghi nh , c, In- ô-nê-xi-a , Trung + Yêu c u HS lên b ng l y VD Qu c , Phi-líp- pin, Cam-pu-chia minh ho cho t ng n i dung Tên th ô : Mát-xcơ-va , Niu- + G i HS nh n xét tên ngư i , tên ê-li , Tô-ki-ô, Băng c c ,Oa- a lí nư c ngoài b n vi t trên b ng sinh-tơn Luân ôn , Viêng chăng 2.4 luy n t p ,Béc-lin , Gia-các-ta , B c kinh , Ma-ni-la .Phnôm Pênh bài 1 + G i HS c yêu c u n i dung + HS th o lu n nhóm + GV ch t ý
  6. + G i HS c l i o n văn + H i : o n văn vi t v ai ? Em ã bi t nhà bác h c Lu- i Pa- xtơ qua phương ti n nào ? Bài 2 G i HS c yêu c u G i 3HS lên b ng vi t GV nh n xét Bài 3 HS c quan sát tranh oán th cách chơi c a trò chơi du l ch Yêu c u các nhóm thi ti p s c 3/ C ng c d n dò : Khi vi t tên ngư i , tên d a lí nư c ngoài c n vi t như th nào ? Nh n xét ti t h c D n HS v h c thu c tên nư c ,
  7. tên th ô mà các em tìm hi u trò chơi