Xem mẫu

 1. LUY N T VÀ CÂU CÁCH VI T TÊN NGƯ I/ TÊN A LÝ VI T NAM I M C TIÊU : +N m ư c quy t c vi t hoa tên ngư i , tên a lý Vi t Nam. +Bi t v n d ng nh ng hi u bi t v quy t c vi t hoa tên ngư i và tên a lý V N vi t úng m t s tên riêng Vi t Nam. II /CHU N B : +Gi y kh to và bút d . +Phi u k s n2 c t :tên ngư i và tên a phương. III /HO T NG D Y H C: HO T NG C A TH Y HO T NG C A TRÒ 1 Ki m tra bài cũ: HS vi t câu tìm ư c lên b ng. G i 3 HS lên b ng l p nh n xét t câu v i t :t tin,t tr ng ,t
 2. kiêu, t hào +Khi vi t ,ta c n vi t hoa ch cái u câu, tên riêng c a GV nh n xét ngư i ,tên a danh. 2 Bài m i: H i :Khi vi t,ta c n ph i vi t hoa HS nh c l i . trong nh ng trư ng h p nào? HS quan sát th o lu n nhóm ôi GV: Bài h c hôm nay s giúp các em n m v ng và v n d ng quy t c +Tên ngư i , tên a lý ư c vi t hoa khi vi t. vi t hoa nh ng ch cái uc a m i ti ng t o thành tên ó. GV ghi +Tên riêng thư ng g m m t Tìm hi u ví d ho c hai ,ba ti ng tr lên. M i GV treo b ng vi t s n 2 c t lên ti ng ư c vi t hoa ch cái u b ng c a ti ng. Yêu c u HS nh n xét cách vi t +Khi vi t tên ngư i ,tên a lý +Tên ngư i: Nguy n Hu ,Hoàng VN, ta c n vi t hoa ch cái u Văn Th ,Nguy n Th Minh Khai. c a m i ti ng t o thành tên ó +Tên a lý: Trư ng Sơn,Sóc 3 HS n i ti p nhau c Trăng,Vàm C Tây. HS vi t vào phi u H i: Tên riêng g m m y ti ng? M i +Tên ngư i VN thư ng g m: h ti ng c n ư c vi t như th nào? tên m tên riêng.Khi vi t ta c n +Khi vi t tên ngư i ,tên a lý VN chú ý ph i vi t hoa các ch cái c n ph i vi t như th nào? u c a m i ti ng là b ph n GV ch t ý c a tên ngư i.
 3. G i HS c ghi nh Yêu c u HS thaolu n nhóm ôi. 1 HS c Vi t 5 tên ngư i , 5 tên a lý VN 2 HS lên b ng vi t H i: Tên ngư i VN thư ng g m L p làm vào v nh ng thành ph n nào? Khi vi t ta HS nh n xét c n chú ý i u gì? +Tên ngư i ,tên a lý VN Chú ý:N u HS nào vi t tên các dân ph i vi t hoa ch cái u c a t c như:Ba-na hay Y-a-li GV có th m i ti ng t o thành tên ó. nh n xétvà nói ti t sau s h c kĩ hơn. +Các t : s nhà,phư ng qu n thành ph không c n vi t hoa vì Luy n t p là danh t chung G i HS c bài 1 1 HS c Yêu c u HS t làm bài 3 HS lên b ng vi t l p làm v GV nh n xét Nh n xét b n làm trên b ng 1 HS c l p làm vi c theo nhóm HS lên c trên b ng và ch D n HS ghi nh cách vi t hoa khi t nh ,thành ph nơi em . vi t a ch G i HS c bài 2 HS t làm bài HS nhân xét
 4. Yêu c u HS nói rõ vì sao ta l i vi t hoa t ó? G i HS c bài 3 G i HS lên ch GV nh n xét 3 C ng c , d n dò: Nh n xét ti t h c D n v nhà h c thu c ghi nh
 5. LUY N T VÀ CÂU : D U NGO C KÉP (ti t16) I /M C TIÊU :+ N m ư c tác d ng c a d u ngo c kép, cách dùng d u ngo c kép. +Bi t v n d ng nh ng hi u bi t trên dùng d u ngo c kép trong khi vi t. II /CHU N B :+B ng ph vi t s n bài t p 3 +Tranh minh ho trong SGK ho c t p truy n Tr ng Quỳnh. III /HO T NG D Y H C : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ : 3 HS lên b ng.c l p vi t b ng con. G i 3 HS lên b ng Lu-i Pa –xtơ,Ga-ga-rin.In- ô-nê- GV c tên ngư i,tên a lý nư c xi-a, Xin-ga-po. ngoài cho HS vi t. HS tr l i. H i : C n chú ý i u gì khi vi t hoa tên ngư i,tên a lý nư c ngoài? Cho ví d ?. Nh n xét 2 Bài m i :
 6. l p ba,các em ã h c tác HS nh c l i . d ng,cách dùng d u hai ch m. Bài h c hôm naychúng ta cùng tìm 1 HS c hi u v tác d ng cách dùng d u ngo c kép Th o lu n nhóm ôi. GV ghi lên b ng T ng :”ngư i lính vâng l nh qu c dân ra m t tr n”,” y t Tìm hi u ví d : trung thành c a nhân dân”.Câu : Bài 1: Tôi ch có m t ham mu n G i HS c yêu c u …………ai cũng ư c h c hành. “ Yêu c u HS c th m , trao i và tr l i câu h i: + Nh ng t ng và câu tr l i ó là c a Bác H . -Nh ng t ng và câu nào ư c t trong d u ngo c kép? +D u ngo c kép dùng d nl i nói tr c ti p c a Bác H . GV dùng ph n màu g ch chân nh ng t ng và câu văn ó. - Nh ng t ng và câu nói ó là l i c a ai? 1 HS c.L p th o lu n nhóm -Nh ng d u ngo c kép dùng trong ôi o n văn trên có tác d ng gì ? +Khi l i d n tr c ti p ch là m t GV :D u ngo c kép dùng ánh c m t . d u ch trích d n l i nói tr c ti p +Khi l i d n tr c ti p là m t câu c a nhân v t . L i nói ó có th là
 7. m t t hay c m t nh ”ngư i tr n v n như câu nói c a Bác H lính…..qu c gia”…hay tr n v n m t câu ho c có th là m t o n văn. Bài 2: G i HS c +T c kè xây t trên cây,t t c kè H i :- Khi nào d u ngo c kép ư c bé không ph i cái l u theo nghĩa dùng c l p? trên. -Khi nào d u ngo c kép ư c dùng +T l u nói cái t t c kè r t p ph i h p v i d u hai ch m? và quý GV ch t l i +Là t ư c dùng v i ý nghĩa Bài 3: c bi t. G i HS c 2 HS c GV nói v con t c kèlà m t con v t HS n i ti p nhau cho ví d . nh hình dáng hơi gi ng th ch sùng,thư ng kêu t c ..kè 1 HS c. H i: t l u ch cái gì?(ch ngôi nhà t ng cao,to sang tr ng) -T c kè hoa có xây l utheo nghĩa 1 HS c bài làm c a mình. trên không? L i nói tr c ti p: - T l u trong kh thơ ư c Em ã làm gì giúp m . dùng v i nghĩa gì? Em ã nhi u l n giúp -D u ngo c kép trong trư ng h p
 8. này ư c dùng làm gì? m ……gi t khăn mùi xoa. G i HS c ghi nh 1 HS c Yêu c u HS tìm ví d c th v tác HS trao i. d ng c a d u ngo c kép + Nh ng l i nói tr c ti p trong GV nh n xét. o n văn không th vi t xu ng dòng t sau d u g ch u Luy n t p : dòng.Vì ây không ph là l i G i HS c yêu c u và n i dung tr c ti p gi a hai nhân v t ang bài 1 nói chuy n. Yêu c u HS trao i và tìm l i nói tr c ti p. G i HS c GV nh n xét. 1 HS c 1 HS lên b ng làm HS dư i trao i ánh d u HS c bài 2. b ng bút chì Yêu c u trao i nhóm ôi. Nh n xét bài c a b n +Vì t ”vôi v a” ây không ph i có nghĩa như vôi v a con GV: bài c a cô giáo và câu văn ngư i dùng. Nócó ý nghĩa t c a b n HS không ph i là d ng i bi t. tho i tr c ti p nên không th vi t +L i gi i: trư ng th , o n th . xu ng dòng, t sau d u g ch u
 9. dòng ư c. ây là i m mà chúng ta r t hay nh m l n khi vi t Bài 3 : GóiH c yêu c u GV nh n xét Con nào con n y h t s c ti t ki m “vôi v a”. H i: T i sao t “vôi v a”l i ư c t trong d u ngo c kép?. Câu b ti n hành tương t câu a 3 C ng c ,d n dò : Hãy nêu tác d ng c a d u ngo c kép? Nh n xét ti t h c. D n v nhà vi t bài 3 vào v .
 10. LUY N T VÀ CÂU : LUY N T P VI T TÊN NGƯ I/ TÊN A LÝ VI T NAM. I M C TIÊU :+Bi t v n d ng nh ng hi u bi t v quy t c vi t hoa tên ngư i, tên a lý VN vi t úng m t s tên riêng VN. II/ CHU N B : M t b n a lý Vi t Nam. Phi u th o lu n c a HS. III/ HO T NG D Y H C HO T NG C A TH Y HO T NG C A TRÒ
 11. 1 Ki m tra bài cũ: G i 3 HS H i :Em hãy nêu quy t c vi t hoa tên ngư i?tên a lý VN ? Cho ví d . G i 1 HS lên b ng vi t tên và a ch c a gia ình em. HS nh c l i 1 HS vi t tên các danh lam th ng c nh mà em bi t? 2 HS c GV nh n xét và cho i m Nhóm th o lu n 2 Bài m i:Gi i thi u i di n dán phi uvà trình bày Hàng B hàng B c,hàng Gai,hàng Thi c, GV ghi hàng Hài, Mã Vĩ,hàng Gi y,hàng Hư ng d n làm bài t p Cót,hàng Mây, hàng àn, Phúc Ki n, G i HS c bài 1 hàng Than,hàng Mã, hàng M m, hàng Ngang, hàng ng, hàngNón, hàng Yêu c u HS th o lu n nhóm: G ch Hòm, hàng u,hàng Bông, hàng chân dư i nh ng tên riêng vi t sai Bè,hàng Bát , hàng Tre,hàng và s a l i Gi y,hàng The, hàng Gà. HS nh n xét 1 HS c +Bài ca dao gi i thi u tên 36 ph c c a Hà N i G i HS c l i bài ca dao 1 HS c Cho HS quan sát tranh minh ho và Nhóm ho t ng cho bi t
 12. Bài ca dao cho em bi t i u gì? i di n nhóm trình bày Bài 2: TP thu c trung ương: Hà N i ,H i Phòng, à N ng,TP.HCM.C n Thơ. G i HS c yêu c u Danh lam th ng c nh:V nh H Long, Treo b n lên b ng ng Phong Nha, èo H i Vân,núi GV: Các em s i du l ch n kh p Ngũ Hành Sơn….. m i mi n t nư cta. i n âu Di tích l ch s :Thành C Loa, Văn các em nh vi t l i tên t nh, thành Mi u,Qu c T Giám,hang Pác-Bó… ph ,các danh lam th ng c nh, các di tích l ch s mà mình ã thăm. HS th o lu n nhóm 3C ng c , d n dò: H i: Tên ngư i và tên a lý VN ư c vi t như th nào? GV nh n xét ti t h c D n v nhà ghi nh l i các ki n th c ã h c