Xem mẫu

  1. Tài liệu khóa học Luyện cấp tốc kĩ năng trắc nghiệm Vật lí BÀI TẬP PHẢN XẠ NHANH SÓNG CƠ HỌC Câu 1: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai điểm A và B cách nhau 7,8 cm. Biết bước sóng là 1,2 cm. Số điểm có biên độ dao động cực đại nằm trên đoạn AB là: A. 14. B. 13. C. 12. D. 11. Câu 2: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A,B(AB = 8 cm) dao động f = 16 Hz, vận tốc truyền sóng 24 cm/s. Số đường cực đại trên đoạn AB là: A. 8 B. 11 C. 10 D. 12 Câu 3: Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình là uA = 0,5sin(50πt) cm ; uB = 0,5sin(50πt + π) cm, vận tốc tuyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,5 m/s. Xác định số điểm có biên độ dao động cực đại trên đoạn thẳng AB. A. 12. B. 11. C. 10. D. 9. Câu 4: Hai thanh nhỏ gắn trên cùng một nhánh âm thoa chạm vào mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 4 cm. Âm thoa rung với tần số 400 Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 1,6 m/s. Giữa hai điểm A và B có bao nhiêu gợn sóng và bao nhiêu điểm đứng yên? A. 10 gợn, 11 điểm đứng yên. B. 19 gợn, 20 điểm đứng yên. C. 29 gợn, 30 điểm đứng yên. D. 9 gợn, 10 điểm đứng yên. Câu 5: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha, cùng tần số f = 16 Hz. Tại một điểm M trên mặt nước cách các nguồn A, B những khoảng d1 = 30 cm, d2 = 25,5 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực AB có hai dãy cực đại khác. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước. A. 34 cm/s. B. 24 cm/s. C. 44 cm/s. D. 60 cm/s. Câu 6: Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm rung với tần số 50 HZ trên dây tạo thành sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, hai đầu là 2 nút sóng. Vận tốc sóng trên dây là: A. v = 12 cm/s B. v = 60 cm/s C. v = 75 cm/s D. v = 15 m/s Câu 7: Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80 cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hoà với tần số 50 Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là A. 10m/s. B. 5m/s. C. 20m/s. D. 40m/s. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1
  2. Tài liệu khóa học Luyện cấp tốc kĩ năng trắc nghiệm Vật lí Câu 8: Một sóng lan truyền với vận tốc 200 m/s có bước sóng 4 m. Tần số và chu kì của sóng là: A. f = 50 Hz ; T = 0,02 s. B. f = 0,05 Hz ; T = 200 s. C. f = 800 Hz ; T = 1,25 s. D. f = 5 Hz ; T = 0,2 s. Câu 9: Tai con người chỉ nghe được những âm có tần số: A. trên 20000Hz B. từ 16Hz đến 2000Hz C. dưới 16Hz D. từ 16Hz đến 20000Hz Câu 10: Trong cùng một môi trường truyền sóng, sóng có tần số 200 Hz sẽ có ……. gấp đôi sóng có tần số 400 Hz. Hãy tìm từ thích hợp nhất trong các từ sau để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. A. chu kì B. biên độ C. bước sóng D. tần số góc Câu 11: Tại 1 điểm O trên mặt nước yên tĩnh có 1 nguồn DĐĐH theo phương thẳng đứng với tần số f = 2 Hz.Từ điểm O có Những gợn sóng tròn lan rộng ra xung quanh. Khoảng cách giữa 2 gợn sóng liên tiếp là 20 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: A. 20 cm/s B. 40 cm/s C. 80 cm/s D. 120 cm/s Câu 12. Sóng truyền tại mặt chất lỏng với vận tốc truyền sóng 0,9 m/s, khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp là 2 cm. Tần số của sóng là: A. 0,45 Hz B. 90 Hz C. 45 Hz D. 1,8 Hz Câu 13: Một người quan sát 1 chiếc phao nổi trên mặt biển, thấy thời gian giữa 6 lần nhô lên cao là 15 giây. Coi sóng biển là sóng ngang. Chu kỳ dao động của sóng biển là: A. T = 2,5 s B. T = 3 s C. T = 5 s D. T = 6 s Câu 14: Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo dao động với f = 100 Hz gây ra sóng có biên độ A = 0,4 cm. Biết khoảng cách giữa 7 sóng gợn lồi liên tiếp là 3 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: A. 25 cm/s B. 50 cm/s C. 100cm/s D. 150 cm/s Câu 15 Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t = 0, phần tử vật chật ở O đi qua vị trí cân bằng theo chiều (+). Một điểm cách nguồn 1 khoảng bằng 1/4 bước sóng có li độ 5 cm ở thời điểm bằng 1/2 chu kỳ. Biên độ của sóng là: A. 10 cm B. 5 3 cm C. 5 2 cm D. 5 cm Câu 16: Một sóng cơ học lan truyền dọc theo 1 đường thẳng có phương truyền sóng tại 2π nguồn O: u o = A sin t (cm). Một điểm M cách nguồn bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t = T 1/2 chu kỳ có độ dịch chuyển u M = 2 cm. Biên độ sóng A là: A. 4 cm B. 2 cm C. 4/ 3 cm D. 2 3 cm Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 2
  3. Tài liệu khóa học Luyện cấp tốc kĩ năng trắc nghiệm Vật lí Câu 17. Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 36 s và đo được khoảng cách giữa hai đỉnh sóng lân cận là 10 m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là: A. 40 m/s. B. 2,8 m/s. C. 2,5 m/s. D. 36 m/s. Câu 18. Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725 Hz và tốc độ truyền âm trong nước là 1450 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm dao động ngược pha gần nhau nhất trong nước là: A. 0,25 m. B. 1 cm. C. 0,5 m. D. 1 m. Câu 19. Hai điểm ở cách một nguồn âm những khoảng 6,10 m và 6,35 m. Tần số âm là 680 Hz, tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Độ lệch pha của sóng âm tại hai điểm trên là: π A. π rad. B. 16π rad. C. rad. D. 4π rad. 4 Câu 20. Người ta gõ vào một thanh thép dài và nghe thấy âm mà nó phát ra. Trên thanh thép người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha nhau là 4 m. Biết tốc độ truyền âm trong thép là 5000 m/s. Tần số âm phát ra là: A. 312,5 Hz. B. 1250 Hz. C. 625 Hz. D. 2500 Hz. Câu 21. Sóng biển có bước sóng 2,5 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng, dao động cùng pha là: A. 0 m. B. 1,25 m. C. 0,625 m. D. 2,5 m. Câu 22. Trên sợi dây OA, đầu A cố định và đầu O dao động điều hoà với tần số 20 Hz thì trên dây có 5 nút. Muốn trên sợi dây rung xuất hiện hai bụng sóng thì ở O phải dao động với tần số là: A. 10 Hz. B. 12 Hz. C. 50 Hz. D. 40 Hz. Câu 23. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 28 Hz. Tại điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d1 = 21cm, d2 = 25 cm, sóng có biên độ cực đại; giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy cực đại khác, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là A. 37 cm/s. B. 28 cm/s. C. 112 cm/s. D. 0,57 cm/s. Câu 24: Một sóng cơ học lan truyền trong 1 môi trường vật chất tại 1 điểm cách nguồn x m có phương trình sóng: u = 4 cos(π/3t - 2πx/3) (cm). Vận tốc trong môi trường đó có giá trị: A. 0,5 m/s B. 1 m/s C. 1,5 m/s D. 2 m/s Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 3
  4. Tài liệu khóa học Luyện cấp tốc kĩ năng trắc nghiệm Vật lí Câu 25. Đầu O của một sợi dây đàn hồi dao động với phương trình u = 2.sin2 πt cm tạo ra một sóng ngang trên dây có vận tốc v = 20 cm/s. Một điểm M trên dây cách O một khoảng 2,5 cm dao động với phương trình: A. uM = 2.cos(2πt + π/2) (cm) B. uM = 2.cos(2πt - 3π/4) (cm) C. uM = 2.cos(2πt +π) (cm) D. uM = 2.cos2πt (cm) Câu 26: Sóng truyền từ điểm M đến điểm O rồi đến điểm N trên cùng 1 phương truyền sóng với vận tốc v = 20 m/s. Cho biết tại O dao động có phương trình u o = 4cos(2 π f t - π/6) (cm) và tại 2 điểm gần nhau nhất cách nhau 6 m trên cùng phương truyền sóng thì dao động lệch pha nhau 2π/3 rad. Cho ON = 0,5 m. Phương trình sóng tại N: A. u N = 4cos (20π/9t - 2π/9) (cm) B. u N = 4cos (20π/9t + 2π/9) (cm) C. u N = 4cos (40π/9t - 2π/9) (cm) D. u N = 4cos (40π/9t + 2π/9) (cm) Câu 27: Một sóng cơ học dao động dọc theo trục 0x theo phương trình: u = acos(2000t +20x) cm. Tốc độ truyền sóng là A. 331 m/s B. 100 m/s C. 314 m/s D. 334 m/s Câu 28: Một nguồn sóng cơ dao động điều hoà tần số 100Hz, khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9 cm. Tốc độ truyền sóng là A. 100 cm/s B. 1,5 cm/s C. 1,50 m/s D. 150 m/s Câu 29: Một sóng có tần số 500 Hz, có tốc độ lan truyền 350 m/s. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng phải cách nhau gần nhất một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng π/3 rad? A. 0,116 m. B. 0,476 m. C. 0,233 m. D. 4,285 m. Câu 30: Nguồn phát sóng được biểu diễn: u = 3cos(20πt) cm. Tốc độ truyền sóng là 4 m/s. Phương trình dao động của một phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng cách nguồn 20 cm là: A. u = 3cos(20πt - π/2) cm. B. u = 3cos(20πt + π/2) cm. C. u = 3cos(20πt - π) cm. D. u = 3cos(20πt) cm. Câu 31: Vận tốc truyền âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất? A. Nước nguyên chất. B. Kim loại C. Khí hiđrô. D. Không khí Câu 32: Biểu thức sóng của điểm M trên dây đàn hồi có dạng u = Acos2 π (t/2 - x/20) cm. Trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 2 s sóng truyền được quãng đường là: A. 20 cm B. 40 cm. C. 80 cm D. 60 cm Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 4
  5. Tài liệu khóa học Luyện cấp tốc kĩ năng trắc nghiệm Vật lí Câu 33: Biết tần số của hoạ âm bậc 3 mà ống sáo có 2 đầu kín, phát ra là 1320 Hz, vận tốc truyền âm v = 30 m/s. Chiều dài của ống sáo là: A. 18,75 cm B. 37,5 cm C. 51,5 cm D. 16,25 cm Câu 34: Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây? A. Sóng cơ học có tần số 10 Hz. B. Sóng cơ học có tần số 30 kHz. C. Sóng cơ học có chu kỳ 2,0 µ s. D. Sóng cơ học có chu kỳ 2,0 ms. Câu 35: Một ống sáo dài 80 cm, hở hai đầu, tạo ra một sóng đứng trong ống sáo với âm là cực đại ở hai đầu ống, trong khoảng giữa ống sáo có hai nút sóng. Bước sóng của âm là: A. λ = 20 cm. B. λ = 40 cm. C. λ = 80 cm. D. λ = 160 cm. Câu 36: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp O1 và O2 dao động với cùng tần số f = 15 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn sóng d1 = 23 cm và d2 = 26,2 cm sóng có biên độ cực đại. Biết rằng giữa M và đường trung trực của O 1O2 còn có 1 đường dao động cực đại khác. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước? A. 25 cm/s B. 24 cm/s C. 18 cm/s D. 21,5 cm/s Câu 37: Khi có sóng dừng trên một dây AB thì thấy trên dây có 7 nút (A và B đều là nút). Tần số sóng là 42 Hz. Với dây AB và vận tốc truyền sóng như trên, muốn trên dây có 5 nút (A và B đều là nút) thì tần số sóng phải là: A. 30 Hz B. 28 Hz C. 58,8 Hz C. 63 Hz Câu 38: Người ta khảo sát hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước tạo thành do hai nguồn A và B giống nhau dao động với tần số 15 Hz. Người ta thấy sóng tại điểm M có biên độ cực đại thứ nhất kể từ đường trung trực của AB có hiệu khoảng cách đến A và B bằng 2 cm. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước. A. 45 cm/s B. 30 cm/s C. 26 cm/s D. 15 cm/s Câu 39: Hai loa âm thanh nhỏ giống nhau tạo thành 2 nguồn kết hợp đặt tại S1 và S2 cách nhau 5 m. Chúng phát ra âm có tần số f = 440 Hz. Vận tốc truyền âm v = 330 m/s. Tại điểm M người quan sát nghe được âm to nhất đầu tiên khi đi từ S1 đến S2. Khoảng cách từ M đến S1 là: A. S1M = 0,75 m. B. S1M = 0,25 m. C. S1M = 0,5 m. D. S1M = 1,5 m. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 5
  6. Tài liệu khóa học Luyện cấp tốc kĩ năng trắc nghiệm Vật lí Câu 40. Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm dao động với tần số 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,3 m/s. Số gợn lồi và số điểm đứng yên không dao động trên đoạn AB là: A. 14 gợn lồi và 13 điểm đứng yên không dao động. B. 13 gợn lồi và 13 điểm đứng yên không dao động. C. 13 gợn lồi và 14 điểm đứng yên không dao động. D. 14 gợn lồi và 14 điểm đứng yên không dao động. Câu 41. Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B dao động với chu kì 0,02 s. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 15 cm/s. Trạng thái dao động của điểm M 1 cách A, B lần lượt những khoảng d1 = 12 cm ; d2 = 14,4 cm và của điểm M2 cách A, B lần lượt những khoảng d'1 = 16,5 cm ; d'2 = 19,05 cm là: A. M1 đứng yên không dao động và M2 dao động với biên độ cực đại. B. M1 và M2 dao động với biên độ cực đại. C. M1 và M2 đứng yên không dao động. D. M1 dao động với biên độ cực đại và M2 đứng yên không dao động. Câu 42. Một sợi dây đàn dài 1 m, được rung với tần số 200 Hz. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 6 nút. Tốc độ truyền sóng trên dây là: A. 66,2 m/s. B. 79,5 m/s. C. 80 m/s. D. 66,7 m/s. Câu 43. Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2 m đầu A cố định đầu B tự do, được rung với tần số f và trên dây có sóng lan truyền với tốc độ 24 m/s. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 nút. Tần số dao động của dây là: A. 95 Hz. B. 90 Hz. C. 80 Hz. D. 85 Hz. Câu 44. Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 50 Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 9 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng từ 70 cm/s đến 80 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là A. 75 cm/s. B. 80 cm/s. C. 70 cm/s. D. 72 cm/s. Câu 45. Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48 Hz đến 64 Hz. Tần số dao động của nguồn là: A. 54Hz. B. 56 Hz C. 64 Hz. D. 48 Hz. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 6
  7. Tài liệu khóa học Luyện cấp tốc kĩ năng trắc nghiệm Vật lí Câu 46: Một người làm thí nghiệm với một chất lỏng và một cần rung có tần số 20 Hz. Giữa hai điểm S1, S2 người đó đếm được 12 hypebol, quỹ tích của các điểm đứng yên. Khoảng cách giữa đỉnh của hai hypebol ngoài cùng là 22 cm. Tính vận tốc truyền sóng: A. v = 70 cm/s B. v = 80 cm/s C. v = 7 cm/s D. v = 8 cm/s Câu 47:Tại một điểm cách nguồn âm 1 m, mức cường độ âm là L = 50 dB. Biết âm có tần số f = 1000 Hz, cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Tính cường độ âm tại điểm A (IA)? A. 5.10-12 W/m2 B. 1038 W/m2 C. 10-7 W/m2 D. 10-17 W/m2 Câu 48: Tại một điểm cách nguồn âm 1 m, mức cường độ âm là L = 50 dB. Biết âm có tần số f = 1000 Hz, cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Hỏi tại điểm B cách nguồn đó 10 m, mức cường độ âm là bao nhiêu? A. 30 B B. 30 dB C. 40 dB D. 5 dB Câu 49: Bước sóng của âm khi truyền từ không khí vào nước thay đổi bao nhiêu lần? Biết vận tốc truyền âm trong nước là 1480 m/s và trong không khí là 340 m/s. A. 0,23 lần B. 4,35 lần C. 1140 lần D. 1820 lần. Câu 50: Mức cường độ âm là L = 40 dB. Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W/m2, cường độ của âm này tính theo đơn vị W/m2 là: A. 10-8 W/m2 B. 2.10-8 W/m2 C. 3.10-8 W/m2 D. 4.10-8 W/m2 Câu 51: Cường độ âm tăng gấp bao nhiêu lần nếu mức cường độ âm tương ứng tăng thêm 2 Ben. A. 10 lần B. 100 lần C. 50 lần D. 1000 lần Câu 52: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10 -5 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng: A. 50 dB B. 60 dB C. 70 dB D. 80 dB. Câu 53: Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm tăng: A. 20 dB B. 50 dB C. 100 dB D. 10000 dB. Câu 54: Một sóng âm có biên độ 1,2 mm có cường độ âm tại một điểm bằng 1,80 W/m2. Hỏi một sóng âm khác có cùng tần số nhưng biên độ bằng 0,36 mm thì cường độ âm tại điểm đó là bao nhiêu? A. 0,6 W/m2; B. 2,7 W/m2; C. 0,54 W/m2; D. 0,162 W/m2; Giáo viên: Phạm Trung Dũng Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 7
  8. Tài liệu khóa học Luyện cấp tốc kĩ năng trắc nghiệm Vật lí BÀI TẬP PHẢN XẠ NHANH SÓNG CƠ HỌC 1B 13B 25B 37B 49B 2B 14B 26A 38B 50A 3C 15D 27B 39B 51B 4B 16C 28C 40C 52C 5B 17C 29A 41D 53A 6D 18D 30C 42C 54D 7C 19A 31B 43D 8A 20C 32A 44A 9D 21D 33B 45B 10C 22A 34D 46B 11B 23B 35C 47C 12C 24A 36B 48B Giáo viên: Phạm Trung Dũng Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 8
nguon tai.lieu . vn