Xem mẫu

  1. Môn : Luy n t v câu (Ti t 39) Tên bài d y : LUY N T P V CÂU K AI LÀM GÌ ? “K l i m t câu chuy n mà em ã ư c nghe ho c ư c c v m t ngư i có tài” I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : C ng c ki n th c và kĩ năng s d ng câu k Ai làm gì ? 2. Thái : Tìm ư c các câu k ‘’ Ai làm gì’’ trong o n văn ư c b ph n Cn, VN trong câu . Th c hành vi t ư c m t o n văn có dùng ki u câu Ai làm gì ‘’ 3. Hành vi : Bi t s d ng các câu k trong ng x , giao ti p chính xác và văn hoá II. CHU N B : - Giáo viên : M t t phi u r i t ng câu văn trong BT2 hs làm . - H c sinh : Bút d 2, 3 t gi y tr ng .
  2. III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò Bài cũ : ‘- 01 HS làm l i BT1, 2 ti t LTVC trư c (tài - HS lên b ng năng). ‘- 01 hs c thu c lòng 03 câu t c ng Bt3 , tr - HS c l i câu h i BT4 - GV gi i thi u bài ‘’ Ti t trư c các em ã n m Bài m i : ư c các b ph n CN và VN trong ki u câu k ‘’ Ai làm gì ? Ti t h c hôm nay giúp các em luy n t p n m ch c hơn c u t o c a ki u câu này. (GV ghi ) Ho t ng 1: - GV hư ng d n luy n t p (nhóm ôi) * Bài t p 1/16 - HS gi sgk , 01 h c sinh c n i dung , 01 hs c th m trao in i
  3. b n, Hs phát bi u. - GV ch t l i l i gi i úng - ó là các câu 3,4,5,7 - Hs ánh d u các câu k . - GV dán 3 t phi u lên b ng . Ho t ng 2 * Bài t p 2/16 (Cá nhân) - GV nêu yêu c u c a bài - Hs làm bài cá )GV cho hs dùng ký hi u // phân cách hai b nhân. Xác nh CN, ph n, sau ó g ch 01 g ch dư i b ph n CN, 02 VN c a t ng câu, g ch dư i b ph n VN . Hs làm vào v . - GV cho hs c l i gi i úng . - 04 h c sinh lên - GV dán lên b ng 04 c u 3,4,5,7 trên b ng, g i b ng . Hs lên b ng dùng kí hi u g ch . - ‘’ Tàu chúng tôi buôn neo trong vùng bi n Trư ng Sa . - M t s chi n sĩ // th câu Cn VN - M t s khác //quây qu n trên boong tàu ca hát, th i sáo. - Cá heo, g i nhau quay n quanh tàu như
  4. chia vui. * Bài t p 3 : - Hs c yêu c u. Ho t ng 3 - GV gi i thích - Nhóm 4 ho t (nhóm 4 ) ng. - Gv cho Hs dùng bút d và gi y tr ng vi t . - i di n nhóm - Gv cho nhóm trư ng c- C l p nh n xét c. - Gv c m u m t o n văn ( c a vài hs ho c o n văn m u trong Sgk/28) - Hs ghi bài - Gv nh n xét ti t h c C ng c và d n - D n h c sinh vi t o n văn hoàn ch nh vào v dò (v nhà) Chu n b ti t h c 2