Xem mẫu

  1. Lưu ý v Marketing tr c tuy n
  2. Marketing tr c tuy n là m t kênh qu ng bá thương hi u ư c nhi u doanh nghi p (DN) và gi i làm marketing trong nư c quan tâm, nhưng khai thác hình th c marketing m i m này m t cách hi u qu thì ph i hi u và áp d ng úng cách. Ông Nguy n Hoàng Tâm, Giám c m t công ty chuyên v lĩnh v c marketing, ưa ra d n ch ng v hi u qu c a marketing tr c tuy n mà công ty ông ã t ng th c hi n cho khách hàng trong năm 2009. ó là chương trình khuy n mãi c a m t nhãn hàng s a c a M ang phân ph i t i Vi t Nam. Thay vì làm cách thông thư ng là g i phi u tham gia khuy n mãi cho ngư i tiêu dùng, ông Tâm ã tư v n cho khách hàng ch n cách nh n tin qua i n tho i di ng. V i hình th c này, hãng s a có th tính ư c hi u qu bán hàng. Ngoài ra, còn n m ư c thông tin chính xác v khách hàng trung thành c a mình. ó là ví d v hi u qu c a marketing tr c tuy n. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, marketing ch là phương ti n h tr vi c bán hàng, ch không ph i là công c bán hàng. Ph n ông các ho t ng marketing tr c tuy n hi n nay ch y u là qu ng cáo, rao v t c a các cá nhân và ơn v nh . M t s DN l n có tham gia nhưng chưa th t s quan tâm n marketing tr c tuy n.
  3. Kh o sát c a Công ty Nh t Duy, m t DN chuyên xây d ng thương hi u tr c tuy n, cho th y, có n 82% website DN không ư c c p nh t thông tin thư ng xuyên, 73% DN chưa u tư úng m c vào xây d ng và phát tri n thương hi u tr c tuy n, 85% DN chưa có b ph n marketing tr c tuy n chuyên nghi p. Theo ông Ph m Năng Khoa, Giám c Công ty Nh t Duy: “M c dù ti p th tr c tuy n (hay ti p th s ) ang ngày càng ư c nhi u DN quan tâm, nhưng ph n l n nh ng ho t ng này u ư c th c hi n trong kho ng th i gian ng n, ch y u ch qu ng bá m t chương trình, k ho ch c a DN, ch chưa có chi n lư c bài b n, chuyên nghi p”. "Theo ánh giá c a các chuyên gia trong lĩnh v c marketing tr c tuy n, xác nh chính xác m c tiêu chi n lư c, ch n thư c o úng, ch n kênh truy n thông phù h p là nh ng y u t quan tr ng làm nên m t chi n d ch marketing tr c tuy n hi u qu ." Cùng quan i m này, ông Trương Văn Quý, Giám c Công ty c ph n Phát tri n Công ngh và Truy n thông EQ, thông tin thêm, m c dù lư ng ngư i s d ng internet cao, nhưng kinh phí dành cho marketing tr c tuy n ch chi m 1 - 2% trong t ng ngân sách marketing. Và có m t th c t là nhi u DN l n, tuy chưa có nhu c u s d ng marketing tr c tuy n, nhưng nhân viên vì áp l c công vi c ã “lang thang” trên m ng và qu ng cáo, rao
  4. v t hàng hóa c a DN. Làm như th s nh hư ng không ít n thương hi u c a DN ó. Ông Quý cho r ng, Vi t Nam v i 27% dân s s d ng internet là i u ki n t t marketing tr c tuy n phát tri n. Hi n nay, các DN nh bư c vào th trư ng nhanh và năng ng hơn nhi u so v i các DN l n. Cũng vì s DN nh s d ng công c marketing tăng nhanh nên ã thúc y các DN l n cùng tham gia. Ông Chris Tr n, Giám c truy n thông s c a New Media Edge, cho r ng, marketing tr c tuy n mang l i hi u qu th c s , DN c n ưa ra các tiêu chí ánh giá chính xác m c tiêu marketing và khi ã xác nh ư c m c tiêu r i thì s bi t mình nên o lư ng như th nào. M i ngành hàng có cách ch n kênh marketing tr c tuy n riêng. Ch ng h n, hàng tiêu dùng nhanh c n có cách o lư ng và ti p c n khác v i các m t hàng d ch v , công nghi p thông thư ng. C th , các DN thu c ngành hàng tiêu dùng nhanh có ngân sách marketing l n, nhưng khách hàng l i không có nhu c u mua hàng qua m ng. Vì v y, ch nên nh m n m c tiêu qu ng bá thương hi u, t o ra nh n bi t thương hi u. Và hình th c qu ng bá này nên d a vào tiêu chí ti p c n và ti p c n bao nhiêu l n làm thư c o hi u qu .
  5. ng quan i m v i ông Chris Tr n, bà Phan Th M L , ngư i sáng l p m ng xã h i Motibee v i hơn 270.000 thành viên, chia s : “Ngoài vi c ch n kênh tùy theo yêu c u c a t ng ngành hàng, chi n d ch c th , các DN cũng ph i bi t ch n m ng tr c tuy n phù h p th c hi n. Ngoài ra, cũng nên ch n v trí c a và ít DN qu ng bá. Vì quá nhi u DN qu ng bá thì thương hi u s b loãng”.Cũng theo bà L , hi u qu nh t c a marketing tr c tuy n Vi t Nam hi n nay là các m ng xã h i. Tuy nhiên, n u tham gia các m ng này thì s n ph m và d ch v ph i có “n i dung” ngư i truy c p có th ánh giá, nh n xét thì m i thành công”, bà L nói thêm.
nguon tai.lieu . vn