Xem mẫu

 1. 132 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Chín ÑIEÀU TRA NOÄI GIAÙN Ñ eâm ñaõ khuya. Ngoïn ñeøn aûm ñaïm khoâng ñuû soi saùng heát caên phoøng. Dieäp Töôøng nghe xong caâu chuyeän cuûa Maïnh Tinh Hoàn veà söï kieän vöøa xaûy ra beân hoà, traàm ngaâm hoài laâu môùi noùi: – Ngöôi vöøa haønh ñoäng raát noâng noåi. May maø sai laàm ñoù khoâng ñoåi baèng tính maïng. Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Duø sao thì ta cuõng ñaõ ñaït ñöôïc muïc ñích. Tuy khoâng cheát nhöng töø nay Haøn Ñöôøng khoâng coù gì ñaùng lo nöõa. Dieäp Töôøng hoûi: – Ngöôi cho raèng töø nay coù theå yeân taâm gieát Toân Ngoïc Baù maø khoâng caàn lo laéng nöõa? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Khoâng phaûi maát hoaøn toaøn maø chæ laø bôùt ñi trôû ngaïi lôùn nhaát... – Ta cho raèng khoâng phaûi theá. – Ngöôi ñònh noùi veà Luïc Höông Xuyeân ñuùng khoâng? – Haén laø moät trong nhieàu thuû haï ñaùng sôï khaùc cuûa Toân Ngoïc Baù. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi noùi: – Ta vöøa bieát ñöôïc moät tin töùc raát quan troïng. Chính haén laø ngöôøi ñaõ tieát loä tin töùc veà Haøn Ñöôøng vaø keû phaûi chòu traùch nhieäm veà caùi cheát cuûa Toân Kieám. Dieäp Töôøng chôït ñöùng phaét leân hoûi: – Theá naøo? Luïc Höông Xuyeân maø laïi phaûn laïi Toân Ngoïc Baù? – Haén coù phaûn hay khoâng thì chöa bieát, nhöng chaéc chaén töø Luïc Höông Xuyeân maø ngöôøi cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang chaën gieát saïch ngöôøi cuûa Toân Ngoïc Baù ñöôïc phaùi ñeán tìm Haøn Ñöôøng vaø boá trí keá hoaïch gieát haén. Ñoàng thôøi cuõng chính haén ñaõ nhaän hai teân giaû maïo ñaïo só ñoïc kinh ñoát meâ höông saùt haïi Toân Kieám. Dieäp Töôøng ngoài trôû xuoáng gheá hoûi: – Chaúng leõ chính Ñoà Ñaïi Baèng ñaõ tieát loä nhöõng tin naøy? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Ai tieát loä khoâng quan troïng, ngöôi cöù tin raèng tin töùc ñoù hoaøn toaøn xaùc thöïc. 132 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 133 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Caû hai laëng ñi hoài laâu. Maïnh Tinh Hoàn chôït hoûi: – Ngöôi noùi raèng Laõo Baù coøn coù nhieàu thuû haï ñaùng sôï khaùc... Dieäp Töôøng gaät ñaàu: – Ñuùng theá. Ta bieát ít nhaát laø hai ngöôøi. – Ai vaäy? – Moät ngöôøi laø Luïc Xung. Maïnh Tinh Hoàn nhíu maøy hoûi: – Coù phaûi laø Luïc Maõn Thieân khoâng? – Ñuùng theá! – Haén vôùi Toân Ngoïc Baù coù quan heä theá naøo? – Luïc Xung coù quan heä raát maät thieát vôùi Toân Ngoïc Baù. Ngoaøi ra haén coøn laø chuù ruoät cuûa Luïc Höông Xuyeân. – Vaäy sao? – Khoâng sai. Tröø thuoäc haï cuûa Toân Ngoïc Baù ôû Nguõ Hoa Vieân, oâng ta coøn coù hai löïc löôïng lôùn maø Thaát Tinh Baûo huøng maïnh cuûa Luïc Maõn Thieân laø moät trong hai löïc löôïng ñoù. Maïnh Tinh Hoàn laïi hoûi: – Coøn löïc löôïng kia? Dieäp Töôøng ñaùp: – Dòch Tieàm Long. Nhaát ñònh ngöôi bieát ngöôøi naøy. Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu. Treân giang hoà chaúng maáy ngöôøi khoâng bieát Dòch Tieàm Long. Nhaân vaät naøy laø thoáng lónh taát caû löïc löôïng ñaïo taëc suoát caû löu vöïc Tröôøng Giang, ngay caû quan quaân cuõng phaûi khieáp vía khoâng laøm gì ñöôïc. Tuy laø töôùng cöôùp, nhöng boïn thuoäc haï cuûa Dòch Tieàm Long raát coù kyû luaät, chæ taán coâng boïn tham quan, khoâng ai phaïm ñeán löông daân, vì theá ñöôïc coi vaøo haøng baïch ñaïo. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Noùi nhö vaäy, caû möôøi ba baêng ñaûng cuûa Dòch Tieàm Long ôû löu vöïc Tröôøng Giang ñeàu do Toân Ngoïc Baù chæ huy? Dieäp Töôøng ñaùp: – Toân Ngoïc Baù khoâng tröïc tieáp chæ huy boïn naøy. Möôøi ba baêng ñaûng sau khi saùt nhaäp vaøo döôùi quyeàn laõnh ñaïo cuûa Dòch Tieàm Long ñaõ daàn daàn töø boû moïi quan heä vôùi nhöõng keû haéc ñaïo. Khi Toân Ngoïc Baù gaëp nguy hieåm, chuùng saün saøng vì oâng 133 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 134 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ta maø khoâng quaûn ñeán tính maïng mình. Maïnh Tinh Hoàn traàm ngaâm noùi: – Khoâng ngôø Toân Ngoïc Baù coù quan heä saâu roäng ñeán nhö vaäy! – Vì theá oâng ta môùi khoâng sôï phaûi ñoái ñòch vôùi bang phaùi lôùn vaøo baäc nhaát voõ laâm. Maëc duø hieän taïi Thaäp Nhò Phi Baèng Bang coù öu theá nhöng keát quaû ai thaéng ai thì khoù maø bieát tröôùc. Maïnh Tinh Hoàn cuùi ñaàu suy nghó. Dieäp Töôøng nhìn ñoái phöông moät luùc roài chôït hoûi: – Ta noùi vaäy ngöôi hieåu yù chöù? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Hieåu! Nhöng ta khoâng theå vöùt boû nhieäm vuï naøy. – Ta khoâng ngaên caûn hoaëc eùp ngöôi ñöøng laøm, chæ khuyeân moät caâu laø neân soáng vôùi chính mình. Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Ta hieåu. Maïnh Tinh Hoàn ngöôùc nhìn Dieäp Töôøng vôùi veû caûm kích. Cuoäc ñôøi cuûa Dieäp Töôøng coi nhö ñaõ taøn, nay haén ñaët moïi hy voïng vaøo Maïnh Tinh Hoàn, mong muoán haén ñöøng ñi theo veát xe ñoå cuûa mình... Dieäp Töôøng chôït traàm gioïng: – Ta muoán cho ngöôi bieát chuyeän naøy... Maïnh Tinh Hoàn lieàn hoûi: – Chuyeän gì vaäy? – Chuyeän veà Tieåu Haø. – Haén sao chöù? – Chính Cao laõo ñaïi ñaõ möôïn tay Toân Kieám gieát haén ñeå khoûi loä. Maïnh Tinh Hoàn chôït nhôù haønh ñoäng ngu ngoác cuûa Tieåu Haø vaø laàn ñoù haén ñaõ suyùt gieát cheát teân hieåm aùc nhöng laïi ñaàn ñoän ñoù, chæ do moät chuùt tình huynh ñeä maø haén ñaõ laøm caùch khaùc, gieát ba teân thuû haï cuûa Laõo Baù theo doõi ñeå giaûi thoaùt cho Tieåu Haø ñoàng thôøi khoûi loä tung tích veà Cao laõo ñaïi. Khoâng ngôø vaãn coøn ngöôøi theo doõi haén. Maïnh Tinh Hoàn chôït hoûi: – Chuyeän theá naøo? – Tieåu Haø bò theo doõi tôùi Hoaøng Thaïch Traán. Hoâm ñoù Toân Kieám töø ñaâu cuõng vöøa phi ngöïa ñeán ñoù. Ngöïa haén bò kieät löïc phaûi daét vaøo traán ñeå ñoåi. Laõo ñaïi neùm cho haén moät maåu giaáy baùo tin raèng ngöôøi ñònh aùm toaùn Toân Ngoïc Baù. Teân naøy voán noùng tính, laäp töùc tra hoûi hai teân theo doõi Tieåu Haø... 134 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 135 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Tieåu Haø ñaõ bò gieát? – Coù leõ theá. Tuy chöa cheát nhöng chæ e khoâng soáng noåi, hôn nöõa coøn bò mang veà Cuùc Hoa Vieân... Maïnh Tinh Hoàn nín laëng. Ñöông nhieân Cao laõo ñaïi buoäc phaûi laøm theá ñeå baûo toaøn bí maät cuûa mình, nhöng xeùt cho cuøng haønh ñoäng ñoù khoâng khoûi taøn nhaãn. Haén bieát cuõng nhö mình, Dieäp Töôøng raát bieát ôn söï cöùu maïng cuûa Cao laõo ñaïi. Buoäc loøng noùi ra chuyeän aáy, chaúng qua haén muoán Maïnh Tinh Hoàn soáng vì baûn thaân mình hôn moät chuùt maø thoâi. Maïnh Tinh Hoàn traàm ngaâm moät luùc roài chôït hoûi sang chuyeän khaùc: – Ngöôi hình nhö bieát raát nhieàu veà Toân Ngoïc Baù? Dieäp Töôøng ñaùp: – Moät ngöôøi muoán hieåu veà ngöôøi khaùc khoâng phaûi laø chuyeän deã daøng. AÅn yù cuûa caâu ñoù laø: Neáu muoán, ngöôi cuõng coù theå tìm hieåu ñeå bieát theâm veà ngöôøi ñoù. Maïnh Tinh Hoàn hieåu ñieàu naøy, thôû daøi noùi: – Ta hieåu yù ngöôi, vaø cuõng nhaän thaáy raèng ngöôi hoaøn toaøn khoâng muoán ta gieát Toân Ngoïc Baù. Nhöng hieän taïi ta chöa ñònh thoâi. – Vì sao? – Vì baây giôø ta ñang coù cô hoäi. – Ngöôi ñònh noùi raèng lôïi duïng hai theá löïc ñoái ñòch nhau, ngöôi ñöùng giöõa laøm ngö oâng ñaéc lôïi? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Ñuùng theá! Löïc löôïng cuûa caû Toân Ngoïc Baù laãn Vaïn Baèng Vöông ñeàu raát lôùn. Cuoäc chieán laø khoâng traùnh khoûi vaø caû hai beân ñeàu seõ toån thaát naëng neà. Ñoù chính laø cô hoäi cuûa ta, vì theá luùc naøy ta khoâng muoán boû qua. Dieäp Töôøng laëng ñi hoài laâu roài chôït hoûi: – Duø ngöôi coù gieát ñöôïc Toân Ngoïc Baù thì sau ñoù seõ theá naøo chöù? Maïnh Tinh Hoàn chua chaùt traû lôøi: – Ta cuõng khoâng bieát nöõa. Ta nghó raèng chieác aùc ñaõ ñöôïc ñaët leân coå, cöù theá maø keùo xe ñi veà phía tröôùc, hoaøn toaøn khoâng coù muïc ñích. Ñuùng laø nhieàu khi haén töï ví mình nhö con ngöïa keùo xe bò bòt maét, cöù theá bò ngöôøi ñieàu khieån ñi maõi khoâng ngöøng, ñoâi luùc töôûng nhö ñaõ ñi xa laém, nhöng bieát ñaâu laïi trôû veà vò trí ban ñaàu? Ñi ñeán bao giôø? 135 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 136 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Haén khoâng muoán nghó tôùi ñieàu naøy vaø cuõng khoâng daùm nghó. Sôï raèng nghó nhieàu ñeán noù mình seõ phaùt ñieân. Chöa laàn naøo saép gieát ngöôøi, Maïnh Tinh Hoàn phaûi nghó ngôïi nhieàu ñeán theá. Vì ñoái phöông laø nhaân vaät ñaùng sôï, vì söï taùc ñoäng cuûa Dieäp Töôøng hay cuõng nhö Dieäp Töôøng, tö töôûng haén ñaõ dao ñoäng, khoâng ñuû töï tin nöõa? Raát coù theå vì caû ba lyù do. Dieäp Töôøng kheõ khaøng noùi: – Ngöôøi ta soáng nhieàu khi neân nghó ñeán baûn thaân mình. Tröôùc kia ta cuõng nhö ngöôi, chæ bieát chaáp haønh voâ ñieàu kieän moïi yeâu caàu cuûa Cao laõo ñaïi maø khoâng chuùt phieàn naõo... Maïnh Tinh Hoàn ngaét lôøi: – Coøn baây giôø thì sao? – Baây giôø ö? Baây giôø ta coù ñaùng goïi laø ñang soáng khoâng? Maïnh Tinh Hoàn cheùp mieäng: – Nhôø coù Cao laõo ñaïi, chuùng ta môùi soáng ñeán nay... – Ñieàu ñoù thì ta khoâng bao giôø queân. Nhöng tröôùc ñaây Cao laõo ñaïi cöu mang chuùng ta moät caùch voâ tö, baát chaáp haäu quaû, khoâng moät tính toaùn rieâng tö cho baûn thaân mình. Ta tin raèng luùc ñoù chò aáy khoâng muoán bieán chuùng ta thaønh con ngöïa keùo xe khoâng muïc ñích nhö baây giôø... Ngöôi thaáy ñaáy, Cao laõo ñaïi ñoái vôùi Tieåu Haø.. Nghóa laø baây giôø chuyeän aân tình, nhaân nghóa khoâng coøn laïi bao nhieâu trong traùi tim ñaõ töøng giaøu nhaân aùi ñoù... Gioïng haén trôû neân khaån thieát: – Maïnh Tinh Hoàn, ngöôi thaáy mình caàn thieát phaûi hy sinh thì cöù vieäc, nhöng chæ neân hy sinh cho Cao laõo ñaïi tröôùc ñaây chöù khoâng neân vì moät ngöôøi ham meâ quyeàn löïc vaø tieàn baïc bao giôø... Maïnh Tinh Hoàn xua tay: – Caûm ô vì nhöõng lôøi khuyeân chaân tình ñoù. Nhöng ñöøng noùi nöõa. Ngöôi haõy veà nhaén laïi vôùi Cao laõo ñaïi raèng coù theå ta seõ thöïc hieän coâng vieäc naøy khoâng ñuùng kyø haïn. Nhöng neáu khoâng theå hoaøn thaønh noù, ta seõ khoâng quay veà nöõa. Dieäp Töôøng gaät ñaàu: – Ñöôïc, ta hieåu yù ngöôi. Cho duø ñöôïc soáng vì baûn thaân moät giôø moät khaéc thì luùc cheát cuõng coù caùi maø töï haøo... Döùt lôøi ñöùng daäy ñi ra khoûi phoøng. Maïnh Tinh Hoàn nhìn ñaêm ñaêm ra cöûa, nghó thaàm: – Nhaát ñònh giöõa Dieäp Töôøng vaø Toân Ngoïc Baù vôùi Haøn Ñöôøng coù moái quan heä naøo ñoù khoâng phaûi bình thöôøng. 136 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 137 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Nhöng haén khoâng muoán tra hoûi veà ñieàu ñoù, cuõng khoâng theå tra hoûi ñöôïc. ... Moãi ngöôøi coù moät ñieàu bí maät rieâng khoâng theå tieát loä, cho duø vôùi ngöôøi thaân thieát. Maïnh Tinh Hoàn chôït muoán nguû moät giaác thaät daøi cho thoûa thích. Thôøi gian qua quaû thaät haén ñaõ moûi meät. Coù leõ ñeán khi thöùc daäy, Laõo Baù ñaõ bieát tai hoïa cuûa Haøn Ñöôøng ôû beân hoà, vaø nhaát ñònh coù haønh ñoäng ñeå traû thuø. Haén chæ hy voïng Laõo Baù ñöøng quaù sai laàm ñeán noãi maát maïng, vieäc ñoù phaûi ñöôïc taän tay haén laøm. Nhöng ngöôøi ta ai chaúng coù luùc phaïm phaûi sai laàm? Keå caû Laõo Baù cuõng khoâng ngoaïi leä. Ñeâm toái nhö möïc. Traêng cuoái thaùng coøn chöa leân, coøn baàu trôøi thì u aùm chaúng coù vì sao naøo. Töø sau coù tieáng voù ngöïa, Dieäp Töôøng voäi traùnh sang beân. Ñaõ quaù nöûa ñeâm, coøn ai ñi ñöôøng vaøo giôø naøy nöõa. Trôøi quaù toái, khoâng sao troâng caû boùng ngöôøi treân yeân ngöïa chöù ñöøng noùi coù theå nhaän ra maët muõi hoï. Nhöng coù aâm thanh cuûa moät loaïi thieát khí phaùt ra laøm cho Dieäp Töôøng coù theå xaùc ñònh ñöôïc ngöôøi treân mình ngöïa laø ai. Haén töï nhuû: – Vaäy laø Luïc Maõn Thieân ñaõ tôùi... Xem chöøng tình theá ñaõ heát söùc caêng thaúng. Coù leõ Maïnh Tinh Hoàn ñaõ noùi khoâng sai, cô hoäi cuûa haén tôùi roài. Luïc Maõn Thieân tôùi ñaây, nhö vaäy tröôùc sau Dòch Tieàm Long cuõng seõ ñeán. Nhö vaäy Laõo Baù ñaõ doác toaøn löïc. Dieäp Töôøng bieát tính caùch cuûa Laõo Baù, thöôøng nhanh choùng doác toaøn löïc ñaùnh phuû ñaàu ñoái phöông trong luùc baát ngôø. Nhöng laàn naøy coù theå thaønh coâng khoâng? oOo Trong bieät phoøng cuûa Laõo Baù ôû Cuùc Hoa Vieân maëc duø ñaõ tôùi canh tö nhöng vaãn coøn saùng ñeøn. Trong phoøng chæ coù hai ngöôøi, moät vò khaùch voùc daùng traùng kieän tuoåi ngoaïi töù tuaàn vaø chuû nhaân maáy ngaøy qua troâng tieàu tuïy vaø giaø haún ñi. Khaùch laø Luïc Maõn Thieân, baûo chuû Thaát Tinh Baûo coù theá löïc raát lôùn nhöng ít ngöôøi bieát raèng Luïc baûo chuû coù quan heä raát maät thieát vôùi Laõo Baù. Veû maët cuûa caû hai ngöôøi ñeàu loä neùt traàm tö. 137 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 138 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Chæ nghe Luïc Maõn Thieân traàm ngaâm noùi: – Khoâng ngôø chæ trong maáy ngaøy maø söï vieäc laïi dieãn tieán trôû neân nghieâm troïng ñeán theá... Laõo Baù vaãn maûi meâ suy nghó, nhö khoâng nghe thaáy ñoái phöông vöøa noùi gì. Luïc Maõn Thieân chôït hoûi: – Laõo huynh coù theå khaúng ñònh chính Vaïn Baèng Vöông ñaõ can döï vaøo vieäc gieát Toân Kieám vaø möu haïi Haøn Ñöôøng khoâng? Laõo Baù laúng laëng gaät ñaàu: – Caùi ñoù thì huynh ñeä coù ñuû chöùng cöù. Luïc Maõn Thieân laïi hoûi: – Laõo huynh khoâng cho ngöôøi tìm Dòch Tieàm Long veà ñaây sao? Laõo Baù ñaùp: – Ngaøy mai Dòch laõo ñeä môùi ñeán. Ngu huynh môøi laõo ñeä tôùi tröôùc laø coù lyù do... OÂng döøng moät luùc roài môùi chaäm raõi noùi: – Chuùng ta coù vieäc naøy caàn thöông löôïng tröôùc moät chuùt. Luïc Maõn Thieân noùi: – Nhöõng chuyeän môùi phaùt sinh trong thôøi gian gaàn ñaây, tuy tieåu ñeä khoâng coù maët nhöng ñaõ bieát roõ taát caû. Xin laõo huynh ñeå tieåu ñeä giaûi quyeát nhöõng vieäc lieân quan ñeán Luïc Höông Xuyeân. Veû maët Laõo Baù hieän leân noãi thoáng khoå. OÂng raàu gioïng noùi: – Ngu huynh vaãn coi Luïc Höông Xuyeân nhö con ruoät mình, thaäm chí coøn tin töôûng hôn caû ñoái vôùi Kieám nhi. Nhöng caên cöù vaøo hai söï kieän vöøa phaùt sinh, khoâng theå khoâng nghi ngôø. Bôûi vì nhöõng vieäc ñoù chæ coù mình haén chòu traùch nhieäm. Khi ngöôøi ta ñaõ buoäc phaûi nghi ngôø ngöôøi thaân tín nhaát cuûa mình thì trong loøng thoáng khoå ñeán theá naøo. Luïc Maõn Thieân maët khoâng chuùt bieåu tình, nghieán raêng noùi: – Tieåu ñeä seõ khoâng ñeå laõo huynh phaûi hoaøi nghi haén nöõa. Muoán khoâng hoaøi nghi ngöôøi khaùc, caùch hieäu nghieäm nhaát laø khoâng ñeå haén môû mieäng. Chæ coù ngöôøi cheát thì môùi hoaøn toaøn deïp boû heát moïi noãi nghi ngôø. Ñöông nhieân Laõo Baù hieåu ra yù nghó cuûa Luïc Maõn Thieân neân laéc ñaàu noùi: – Laõo ñeä duø sao cuõng laø chuù ruoät cuûa haén... Luïc Maõn Thieân khaúng khaùi noùi: – Tieåu ñeä chæ caàn bieát trong toå chöùc khoâng theå coù söï nghi ngôø, cuõng nhö trong 138 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 139 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG con ngöôøi khoâng theå vöông vaøo moät haït buïi. Laõo Baù ñöùng leân chaäm raõi ñi laïi trong phoøng. Luïc Maõn Thieân voán laø ngöôøi ñaõ cuøng Laõo Baù ñoàng cam coäng khoå nhieàu naêm, raát hieåu tính neát cuûa nhau. Trong tröôøng hôïp troïng ñaïi phaûi quyeát ñònh soá phaän cuûa moät ngöôøi thaân, neân ñeå ñoái phöông caån thaän caân nhaéc vaø ñi tôùi quyeát ñònh caàn thieát. Hoài laâu, Luïc Maõn Thieân môùi leân tieáng noùi: – Trong ngaøy ñaïi teá Thaát Duõng Só, moïi vieäc ñeàu do Luïc Höông Xuyeân boá trí? Laõo Baù gaät ñaàu: – Chính theá! Luïc Maõn Thieân hoûi tieáp: – Taát caû nhöõng ngöôøi tham gia vaøo vuï ñoù ñeàu do haén tröïc tieáp chæ huy? – Phaûi, ngoaïi tröø moät mình Toân Kieám. – Coøn nhöõng ngöôøi ñöôïc phaùi ñi tìm Haøn Ñöôøng? – Cuõng do haén chæ huy ñaàu tieân ñöôïc cöû ñi ñaøm phaùn vôùi Vaïn Baèng Vöông cuõng chính laø haén? – Chính haén. – Huynh coù cho raèng cuoäc chieán naøy chính do Luïc Höông Xuyeân khôûi xöôùng? Laõo Baù khoâng traû lôøi. Luïc Maõn Thieân hieåu raèng caâu hoûi vöøa roài chöa ñöôïc chính xaùc lieàn ñoåi sang caâu khaùc: – Neáu luùc ñoù haén khoân kheùo hôn thì coù phaûi Vaïn Baèng Vöông ñaõ khoâng phaùt ñoäng taán coâng nhanh nhö theá? Laõo Baù gaät ñaàu: – Khoâng sai, Söï thaät, maëc duø cuoäc chieán tröôùc sau gì roài cuõng noå ra nhöng neáu chuùng ta chuû ñoäng taán coâng thì ñaõ khoâng phaûi chòu toån thaát naëng neà nhö theá. Luïc Maõn Thieân laëng im suy nghó. Raát laâu, Laõo Baù môùi noùi: - Nhö vaäy, laõo ñeä ñaõ naém ñöôïc nhöõng vaán ñeà cô baûn. Ngu huynh chôø nghe keát luaän. Luïc Maõn Thieân caén moâi nghó ngôïi theâm moät luùc roài noùi: – Caên cöù vaøo nhöõng ñieàu treân, ít nhaát Luïc Höông Xuyeân ñaùng nghi tôùi naêm phaàn. Caâu keát luaän ñoù cuõng töïa nhö phaùn quyeát töû hình ñoái vôùi ngöôøi chaùu ruoät. Chæ caàn ñaùng nghi hai phaàn ñaõ phaûi cheát roài, noùi gì tôùi naêm phaàn? 139 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 140 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù ñi ñi laïi laïi moät luùc roài chôït ñöùng phaét laïi noùi: – Khoâng theå ñöôïc! Luïc Maõn Thieân ngaïc nhieân hoûi: – Vì sao theá? Laõo Baù ñaùp: – Ta khoâng theå ñeå laõo ñeä töï tay gieát Luïc Höông Xuyeân. Luïc Maõn Thieân hoûi: – Laõo huynh muoán töï mình xuaát thuû? Laõo Baù laéc ñaàu: – Cuõng khoâng ñöôïc. Luïc Maõn Thieân noùi: – Nhöng ngöôøi ñuû khaû naêng gieát haén khoâng nhieàu, chæ coøn Dòch Tieàm Long... Laõo Baù ngaét lôøi, cöôøi noùi: – Dòch Tieàm Long ñaõ möôøi maáy naêm khoâng töï tay gieát ngöôøi. Luïc Maõn Thieân hoûi: – Baây giôø Luïc Maõn Thieân coù bieát laõo huynh ñang nghi ngôø haén khoâng? – Coù leõ khoâng. – Neáu vaäy vieäc gieát haén khoâng ñeán noãi khoù. Laõo Baù chôït laéc ñaàu, chaäm raõi noùi: – Ñöông nhieân vieäc gieát haén khoâng khoù. Nhöng ngu huynh thaáy chöa neân ñoäng thuû. – Vì sao? – Neân thöû haén laàn nöõa xem. Luïc Maõn Thieân troá maét hoûi: – Thöû theá naøo? Laõo Baù thaáp gioïng noùi maáy caâu, sau ñoù ñeán ngoài vaøo baøn töï roùt cho mình moät cheùn röôïu. OÂng uoáng moät hôi caïn cheùn roài chaäm raõi noùi: – Hieän taïi, Haøn Ñöôøng vaø Thieát Thaønh Cöông ñang ôû moät nôi raát bí maät vaø yeân oån, coù leõ trong moät thôøi gian daøi caàn ñeå hoï tónh döôõng khoâng giao tieáp vôùi ai. Vieäc Haøn Ñöôøng soáng cheát theá naøo trong Nguõ Hoa Vieân khoâng moät ai bieát caû. Neáu Luïc Höông Xuyeân khoâng caáu keát vôùi Vaïn Baèng Vöông taát cuõng khoâng bieát. Toaøn boä soá ngöôøi ñöôïc haén cöû ñi tìm Haøn Ñöôøng khoâng coøn moät ai soáng soùt... Luïc Maõn Thieân hoûi: – Haøn Ñöôøng veà ñaây baèng caùch naøo? 140 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 141 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Haén mang Thieát Thaønh Cöông veà boû ngoaøi röøng roài töï ñeán gaëp ngu huynh ôû ngoaøi Hoa Vieân, nhöng luùc ñoù ñaõ cuoái giôø daäu. – AØ... vì theá laõo huynh ñònh... Laõo Baù gaät ñaàu: – Ngu huynh ñònh baûo Luïc Höông Xuyeân ñi tìm Haøn Ñöôøng! Luïc Maõn Thieân coøn chöa hieåu, hoûi theâm: – Chaúng leõ ñeán tìm ôû nôi ôû cuûa Haøn Ñöôøng? Laõo Baù thaáp gioïng: – Laõo ñeä bieát moät ngöôøi teân laø Thieát Baèng ôû Thaäp Nhò Phi Baèng Bang chöù? Luïc Maõn Thieân gaät ñaàu: – Bieát. Nghe noùi tröôùc ñaây maáy ngaøy haén rôøi khoûi phaân ñaøn, nhöng haønh tích raát bí maät. Laõo Baù thaàm thaùn phuïc söï thoâng thaïo tin töùc cuûa Luïc Maõn Thieân, gaät ñaàu noùi: – Ñuùng theá. Ba ngaøy tröôùc haén rôøi khoûi phaân ñaøn ñeå tôùi Haøng Chaâu coù vieäc. Vaïn Baèng Vöông seõ phaùi ngöôøi ñeán Ñaïi Phöông khaùch ñieám lieân laïc vôùi haén. Ñaây laø tin tuyeät maät. Luïc Maõn Thieân hoûi: – Laøm sao laõo huynh bieát ñöôïc tin ñoù? Laõo Baù cöôøi ñaùp: – Baûy naêm tröôùc ngu huynh coù phaùi ngöôøi ñeán tieàm phuïc trong Thaäp Nhò Phi Baèng Bang. Moät trong nhöõng ngöôøi ñoù laø Thieát Baèng. Luïc Maõn Thieân nhìn Laõo Baù ñaày khaâm phuïc. Coù noäi giaùn laøm tôùi chöùc Ñaøn chuû cuûa ñoái phöông laø moät thaønh coâng khoâng nhoû, ñoàng thôøi qua ñoù cuõng thaáy khaû naêng nhìn xa troâng roäng cuûa Laõo Baù. OÂng hoûi: – Baây giôø laõo ñeä ñaõ hieåu roõ yù ta roài chöù? – Coù phaûi laõo huynh ñònh phaùi Luïc Höông Xuyeân ñeán Ñaïi Phöông khaùch ñieám ôû Haøng Chaâu tìm Haøn Ñöôøng? Laõo Baù gaät ñaàu: – Khoâng sai! Neáu Luïc Höông Xuyeân khoâng caáu keát vôùi Vaïn Baèng Vöông taát chöa bieát tin gì veà Haøn Ñöôøng. Nhö vaäy haén seõ ñi... OÂng nhaáp theâm moät nguïm röôïu, laïi noùi: – Nhöng khoâng chæ tôùi gaëp Haøn Ñöôøng maø coøn phaûi gieát haén! oOo 141 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 142 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Luïc Höông Xuyeân nghe Laõo Baù noùi xong, veû maët ñaày kinh dò hoûi: – Laõo nhaân gia muoán thuoäc haï ñeán tìm gieát Haøn Ñöôøng? Gioïng Laõo Baù laïnh tanh: – Vöøa roài ta noùi raát roõ raøng, chaúng leõ ngöôi vaãn chöa nghe kyõ? Luïc Höông Xuyeân cuùi thaáp ñaàu khoâng daùm noùi nöõa. Xöa nay chöa töøng coù ai daùm nghi ngôø veà meänh leänh cuûa Laõo Baù. Laùt sau, neùt maët Laõo Baù coù phaàn dòu ñi. OÂng chaäm raõi noùi: – Ta muoán ngöôi ñeán tìm gieát Haøn Ñöôøng vì thôøi gian vöøa roài haén toû ra baát maõn, cho raèng ta ñoái vôùi haén gheû laïnh vaø khoâng tin töôûng. Haén ñaõ möu ñoà theo chí höôùng khaùc. Caùch giaûi thích nhö vaäy laø hôïp tình hôïp lyù. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Chaúng leõ haén daùm caáu keát vôùi Vaïn Baèng Vöông? Laõo Baù gaät ñaàu: – Khoâng sai! Haén ñaõ öôùc heïn vôùi Thieát Baèng tôùi Haøng Chaâu ñeå thöông löôïng, ñòa ñieåm cuï theå laø Ñaïi Phöông khaùch ñieám... Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Laõo nhaân gia bieát thôøi gian naøo... – Ñöông nhieân! Vaøo toái mai. Luïc Höông Xuyeân traàm ngaâm giaây laùt roài hoûi: – Thuoäc haï coù theå ñöa theâm ngöôøi trôï löïc khoâng? Laõo Baù laéc ñaàu: – Khoâng ñöôïc! Trong noäi boä cuûa chuùng ta coù gian teá. Laàn naøy haønh ñoäng phaûi tuyeät ñoái bí maät khoâng ñöôïc ñeå tieát loä. Luïc Höông Xuyeân khoâng noùi nöõa, cuùi ngöôøi noùi: – Tuaân leänh. Thuoäc haï seõ khôûi haønh ngay. Bao giôø cuõng vaäy. Moät khi Laõo Baù ñaõ ra leänh, duø khoù hay deã ñeàu phaûi ñöôïc chaáp haønh trieät ñeå. Vieäc moät mình haén coù theå hoaøn thaønh nhieäm vuï hay khoâng, neáu Laõo Baù ñaõ muoán nhö theá töùc haén khoâng phaûi nghi ngôø, duø baûo haén moät mình phaûi dôøi caû nuùi Thaùi Sôn, Luïc Höông Xuyeân cuõng khoâng chuùt neà haø. Luïc Maõn Thieân ngoài beân caïnh laëng leõ nghe. Töø khi Luïc Höông Xuyeân môùi vaøo phoøng, laõo ñaõ chuù yù quan saùt ñieät nhi cuûa mình, khoâng boû soùt moät aùnh maét hay cöû chæ ñaùng ngôø naøo. Baây giôø aùnh maét Luïc Maõn Thieân coù phaàn dòu ñi, taâm söï cuõng bôùt nghi vaán vaø naëng neà, thaàm nghó: 142 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 143 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – May maø Laõo Baù khoâng quaù noùng voäi khi quyeát ñònh haønh ñoäng cuoái cuøng nhö mình, neáu khoâng... Laõo khoâng daùm nghó theâm, thaàm bieát ôn loøng nhaân töø vaø thaän troïng cuûa Laõo Baù. Cho duø sau naøy keát quaû theá naøo, nhöng ñeán hieän taïi, Laõo Baù ñaõ khoâng laøm cho tay Luïc Maõn Thieân phaûi nhuoám maùu chính ñöùa chaùu ruoät cuûa mình, ñoàng thôøi cuõng cöùu vôùt ñöôïc danh döï cho gia ñình hoï Luïc. Laõo hy voïng laàn naøy Luïc Höông Xuyeân seõ saùng suoát, coù theå laáy ñöôïc ñaàu ngöôøi cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang ñöa veà gaëp Laõo Baù ñeå chöùng minh loøng trung thaønh cuûa mình. Hieån nhieân khoâng ai muoán ngöôøi thaân cuûa mình phaûi cheát khoâng coù choã taùng thaân. oOo Luïc Höông Xuyeân vöøa töø choã Laõo Baù trôû veà, vöøa môû cöûa ñaõ thaáy Laâm Tuù ñöùng chôø saün. Laâm Tuù laø vôï Luïc Höông Xuyeân, hoï thaønh thaân ñaõ maáy naêm, nhöng tình caûm vaãn thaém thieát nhö khi môùi cöôùi. Laâm Tuù laø ngöôøi vôï trung thaønh, duø Luïc Höông Xuyeân coù vieäc phaûi xa nhaø laâu bao nhieâu, coâ ta cuõng khoâng chuùt toû ra oaùn thaùn. Khoâng khí trong gia ñình raát ñaàm aám vaø haïnh phuùc. Ngoâi nhaø nhoû cuûa hai ngöôøi ôû ngay trong hoa vieân cuûa Laõo Baù, bôûi vì Luïc Höông Xuyeân laø thuû haï ñaéc löïc vaø tin caån neân baát cöù luùc naøo, cho duø ñeâm khuya cuõng coù theå trieäu taäp nhanh choùng. Ñoái vôùi Laõo Baù, Laâm Tuù cuõng cung kính khoâng keùm gì choàng mình, maëc duø tröôùc ñaây Laõo Baù khoâng ñoàng tình laém vôùi cuoäc hoân nhaân cuûa hai ngöôøi. Bôûi vì Laâm Tuù laø ngöôøi Giang Nam, coøn Laõo Baù laïi muoán vôï cuûa Luïc Höông Xuyeân cuõng laø ngöôøi ñoàng höông cuûa mình. Nhöng ñoù chæ laø chuyeän quaù khöù. Laâm Tuù böôùc ñeán cöûa caàm tay choàng cöôøi noùi: – Thieáp khoâng ngôø chaøng trôû veà nhanh nhö vaäy, sôï chuùng ta khoâng aên saùng vaøo ñuùng giôø thöôøng leä. Thieáp ñi chuaån bò caùc thöù ñieåm taâm ngay ñaây. Roài quaøy quaû ñi veà phía beáp, coøn quay laïi noùi theâm: – Thaân maãu thieáp thöôøng baûo raèng böõa aên saùng laø raát quan troïng, phaûi aên thaät no. Thieáp ñaõ chuaån bò saün moùn gaø raùn, thöù maø chaøng raát thích... Luïc Höông Xuyeân laëng leõ nhìn daùng ngöôøi duyeân daùng cuûa theâ töû, khoâng noùi gì. 143 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 144 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Ñaõ gaàn boán naêm chung soáng, nhöng Laâm Tuù vaãn giöõ ñöôïc veû thanh xuaân, vì hoï vaãn chöa coù con. Luïc Höông Xuyeân chôït ñeán gaàn oâm laáy vôï: Laâm Tuù keâu leân: – Buoâng thieáp ra, keûo con gaø raùn chaùy thui caû baây giôø... Luïc Höông Xuyeân cöôøi: – Ta khoâng aên gaø ñaâu, chæ... aên naøng thoâi. Laâm Tuù chôït thaáy traøo leân moät caûm giaùc ngoït ngaøo, quay laïi lieác xeùo choàng ñaùp: – Ít ra chaøng cuõng phaûi ñoùng cöûa laïi ñaõ chöù! Luïc Höông Xuyeân beá thoác vôï leân: – Ta khoâng ñôïi ñöôïc! Vöøa noùi vöøa beá naøng ñöa vaøo giöôøng. Ñoái vôùi moïi ngöôøi, Luïc Höông Xuyeân laïnh luøng vaø voâ tình, chæ coù Laâm Tuù hieåu choàng laø ngöôøi raát tình caûm. Soáng vôùi nhau gaàn boán naêm, nhöng tình yeâu cuûa hoï khoâng heà phai nhaït. Hoâm nay cuõng vaäy, hoï aân aùi nhau raát cuoàng nhieät, thaäm chí hôn caû tröôùc ñaây. Coâ ta bieát choàng laïi saép ñi, vì luùc naøo tröôùc khi xa nhaø moät chuyeán, Luïc Höông Xuyeân vaãn coù haønh ñoäng cuoàng nhieät nhö vaäy. Cuoái cuøng, Laâm Tuù thaáp gioïng hoûi: – Coù phaûi chaøng laïi ñi khoâng? Luïc Höông Xuyeân laëng leõ gaät ñaàu. Veà coâng vieäc, y khoâng bao giôø noùi nhieàu vôùi vôï. Laâm Tuù nhìn saâu vaøo maét choàng, nhaän thaáy trong aùnh maét Luïc Höông Xuyeân coù aån chöùa noãi lo laéng vaø moät chuùt sôï haõi. Gioïng coâ ta thuû thæ: – Laàn naøy chaøng nhaän moät nhieäm vuï raát nguy hieåm phaûi khoâng? Luïc Höông Xuyeân thôû daøi, moät luùc chôït hoûi: – Naøng coøn nhôù Ñaïi Phöông khaùch ñieám ôû Haøng Chaâu khoâng? Laâm Tuù gaät ñaàu: – Ñöông nhieân thieáp coøn nhôù. Sau hoân leã hai ngöôøi töøng ñeán khaùch ñieám naøy soáng maáy ngaøy, gioáng nhö tuaàn traêng maät. Luïc Höông Xuyeân traàm ngaâm noùi: – Ngaøy mai ta seõ ñeán ñoù tìm moät ngöôøi... 144 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 145 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laâm Tuù voäi hoûi: – Nhaát ñònh chaøng phaûi tìm moät nhaân vaät raát quan troïng, ñuùng khoâng? Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu: – Chính theá! – Chaøng coù theå noùi ñoù laø ai khoâng? – Ñoù laø Haøn Ñöôøng! Laâm Tuù nhíu maøy: – Haøn Ñöôøng ö? Thieáp chöa töøng nghe ñeán caùi teân ñoù... – Quaû laø ngöôøi ñoù khoâng ñöôïc maáy ngöôøi bieát tieáng. Moät nhaân vaät ñaùng sôï khoâng nhaát thieát phaûi noåi tieáng. Laâm Tuù lo laéng hoûi: – Coù phaûi... Laõo Baù phaùi chaøng ñeán gieát haén khoâng? – Khoâng sai. – Ñoù laø ngöôøi raát ñaùng sôï? Luïc Höông Xuyeân laïi thôû daøi: – Coù theå ñoù laø ngöôøi ñaùng sôï nhaát maø ta töøng gaëp. Laâm Tuù bieát trong thaâm taâm, Luïc Höông Xuyeân khoâng muoán ñi chuyeán naøy. Chính coâ ta cuõng raát sôï haõi, nhöng khoâng daùm ngaên caûn. Hoài laâu coâ ta môùi thaáp gioïng hoûi: – Chaøng khoâng aên chuùt gì roài ñi sao? Luïc Höông Xuyeân vöøa maëc y phuïc vöøa noùi: – Luùc naøy ta khoâng muoán aên gì nöõa. Roài ñöùng daäy böôùc ra cöûa. Laâm Tuù ñi theo, ñeán cöûa môùi hoûi: – Ngaøy kia chaøng coù theå trôû veà khoâng? Ñoù laø ngaøy sinh nhaät cuûa thieáp... Luïc Höông Xuyeân khoâng ñaùp, döøng laïi giaây laùt roài ñoät nhieân quay phaét laïi oâm chaàm laáy vôï. Laâm Tuù thaáy loøng chôït haãng xuoáng, coù linh caûm nhö ñaây laø laàn chia tay cuoái cuøng. Nöôùc maét coâ nhö chöïc traøo ra, nhöng coá ghìm laïi. Tröôùc luùc phaân ly, coâ khoâng daùm khoùc tröôùc maët choàng. Hoài laâu, Luïc Höông Xuyeân chôït buoâng tay ra noùi: – Phaûi roài. Ta queân ñöa hai con chim boà caâu taëng cho Phuøng Haïo. Ta ñaõ höùa vôùi haén, naøng ôû nhaø giuùp ta mang tôùi cho haén. Phuøng Haïo cuõng laø moät thuû haï thaân tín cuûa Laõo Baù ñaët döôùi söï chæ huy tröïc 145 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 146 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG tieáp cuûa Luïc Höông Xuyeân. Haén cuõng laø ngöôøi töø quan ngoaïi ñöôïc Laõo Baù ñöa tôùi ñaây nhö Luïc Höông Xuyeân vaø phaàn lôùn nhöõng thuû haï thaân tín khaùc cuûa Laõo Baù. oOo Laâm Tuù laø ngöôøi raát thích nuoâi boà caâu. Duø raát tieác nhöng coâ ta cuõng phaûi theo lôøi choàng, ñöa hai con chim ñeán cho Phuøng Haïo. Phuøng Haïo nhaän hai con boà caâu, caûm kích noùi: – Thaät quyù hoùa quaù! Nhöng phu nhaân caàn gì phaûi voäi nhö theá laøm gì chöù? Cöù ñeå tieåu nhaân tôùi laáy cuõng ñöôïc. Laâm Tuù cöôøi noùi: – Phu quaân toâi tröôùc luùc ñi daën phaûi mang ñeán ngay. Tính anh aáy xöa nay vaãn soát saéng nhö vaäy... Phuøng Haïo ngaïc nhieân hoûi: – Luïc tieân sinh ñaõ ñi roài sao? Laâm Tuù gaät ñaàu: – Anh aáy vöøa ñi chöa laâu. Phuøng Haïo laåm baåm: – Laï thaät,... vì sao Luïc tieân sinh voäi ñi vaäy chöù? Laâm Tuù hoûi: – Chaúng leõ Phuøng laõo ñeä muoán gaëp teä phu? Phuøng Haïo ñaùp: – Chính theá. Laàn naøy toâi phuïng meänh Luïc tieân sinh ñi tìm Haøn Ñöôøng, leõ ra Luïc tieân sinh phaûi chôø toâi veà baùo keát quaû roài ñi môùi phaûi chöù... Laâm Tuù môû to maét: – Haøn Ñöôøng? – Phu nhaân cuõng bieát haén? Laâm Tuù khoâng traû lôøi, voäi hoûi: – Nhöng Haøn Ñöôøng ôû ñaâu chöù? Phuøng Haïo ñaùp: – Haén cheát roài! Laâm Tuù khoâng giöõ ñöôïc bình tónh, keâu leân: – Haøn Ñöôøng cheát roài ö? Bao giôø? – Hoâm qua. 146 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 16. 147 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Laõo Baù bieát vieäc naøy chöù? Phuøng Haïo gaät ñaàu: – Bieát roài! Maët Laâm Tuù boãng taùi meùt. Phuøng Haïo ngaïc nhieân hoûi: – Phu nhaân sao theá? Laâm Tuù göôïng cöôøi noùi: – Khoâng sao. Chaéc vì ra khoûi cöûa sôùm quaù neân bò truùng gioù... Toâi phaûi veà nghæ moät luùc... Döùt lôøi voäi quay ngöôøi, tay oâm ngöïc ñi ra cöûa. Phuøng Haïo nhìn theo, maét loùe leân tia khaùc thöôøng. Khoâng laâu sau, Laõo Baù döøng laïi tröôùc cöûa nhaø Phuøng Haïo. Ñaây laø giôø Laõo Baù thöôøng ñi baùch boä buoåi saùng. Thaáy Phuøng Haïo vaãn coøn caàm hai con boà caâu treân tay, Laõo Baù cöôøi hoûi: – Theá naøo? Môùi saùng sôùm ngöôi ñaõ ñònh duøng chim boà caâu ñeå nhaém röôïu hay sao? Phuøng Haïo cuùi thaáp mình thi leã, cung kính traû lôøi: – Baåm khoâng. Ñaây laø boà caâu ñöa thö cuûa Luïc tieân sinh. Laõo Baù ngaïc nhieân hoûi: – Chaúng leõ haén chöa ñi? Phuøng Haïo laéc ñaàu: – Luïc tieân sinh ñi roài. Ñoâi chim caâu naøy do Luïc phu nhaân ñöa tôùi. – Luïc phu nhaân vöøa tôùi ñaây? – Daï. Thuoäc haï ñònh tôùi tìm phu nhaân thì baø aáy ñaõ tôùi baûo raèng Luïc tieân sinh daën mang hai con chim naøy ñeán... – Ngöôi ñaõ laøm nhö ta daën chöù? – Baåm vaâng. – Thaùi ñoä cuûa Luïc phu nhaân theá naøo? – Phu nhaân raát hoaûng hoát, voäi thaùc côù boû ñi ngay. Laõo Baù gaät ñaàu, kheõ ra leänh: – Theo ta! Lôøi vöøa döùt, nhaân aûnh ñaõ maát huùt. Phuøng Haïo kinh haõi ñöa maét nhìn theo. Laàn ñaàu tieân haén thaáy Laõo Baù ñeå loä thaân phaùp cuûa mình, khoâng theå tin ñöôïc 147 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 17. 148 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG raèng treân ñôøi laïi coù ngöôøi coù thaân phaùp tuyeät luaân ñeán theá. Haén khoâng daùm chaäm treã, löôùt ngöôøi ñuoåi theo. Caên nhaø nhoû cuûa Luïc Höông Xuyeân aån trong khuoân vieân khaù kín ñaùo. Caùch baøi trí xung quanh nhaø raát goïn gaøng, ñeïp nhöng khoâng caàu kyø. Tính Luïc Höông Xuyeân khoâng thích söï röôøm raø, taùc phong cuûa haén cuõng theá. Cöûa phoøng môû toang. Laõo Baù hoûi voïng vaøo cöûa: – Coù ai ôû nhaø khoâng? Moät teân tyø nöõ xuaát hieän. Khoâng chôø teân tyø nöõ kòp môû mieäng, Laõo Baù hoûi ngay: – Phu nhaân cuûa ngöôi ñaâu? Teân tyø nöõ aáp uùng giaây laùt môùi run gioïng traû lôøi: – ÔÛ... ôû chuoàng ngöïa! Laõo Baù khoâng hoûi gì theâm, ñi nhanh ra phía chuoàng ngöïa. Ñoù laø daõy chuoàng ngöïa cuûa trang vieân, Luïc Höông Xuyeân khoâng nuoâi ngöïa rieâng. Laõo Baù hoûi teân chaên ngöïa gaëp ñaàu tieân: – Ngöôi coù thaáy vôï cuûa Luïc Höông Xuyeân tôùi ñaây khoâng? Teân giöõ ngöïa voäi cuùi ñaàu ñaùp: – Luïc phu nhaân vöøa choïn moät con khoaùi maõ phoùng ñi roài. Maët Laõo Baù ñanh laïi, quay nhìn Phuøng Haïo ñang baùm theo sau mình ra leänh: – Ñuoåi theo! Voâ luaän soáng hay cheát cuõng phaûi ñöa noù trôû veà ngay! Phuøng Haïo cuùi ñaàu vaâng meänh. Chæ laùt sau, Phuøng Haïo ñaõ chænh teà treân löng moät con tuaán maõ phi nhö bay ra khoûi trang vieän. oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 148 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn