Xem mẫu

 1. 118 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Taùm HOÅ DÖÕ SA CÔ H aøn Ñöôøng ngoài beân bôø ñaàm caàn maãn buoâng caâu, troâng chaúng khaùc gì moät tay ngö phuû. Thuù vui duy nhaát cuûa haén laø khoaùi traù thöôûng thöùc caûnh con caù bò maéc vaøo löôõi caâu giaõy giuïa tröôùc khi cheát. Haøn Ñöôøng soáng coâ ñoäc moät mình, khoâng thaân thích, khoâng baèng höõu, caû noâ boäc cuõng khoâng. Haén khoâng daùm gaàn guõi ai, laïi caøng khoâng muoán ñeå baát cöù ai gaàn guõi mình. Giaù nhö treân ñôøi haén coù theå tín nhieäm ai thì chæ coù moät ngöôøi duy nhaát laø Laõo Baù. Bôûi theá Haøn Ñöôøng heát söùc trung thaønh vôùi Laõo Baù, duø Laõo Baù khoâng muoán theá. Kyø thöïc haén chaúng phaûi laø thuû haï cuûa Laõo Baù. Caùch caâu caù cuûa Haøn Ñöôøng hoaøn toaøn gioáng nhö nhöõng ngöôøi khaùc, chæ coù muïc ñích laø khoâng gioáng maø thoâi. Moãi laàn giaät leân ñöôïc moät con caù, ñoâi maét haén aùnh leân söï khoaùi traù. Haøn Ñöôøng soáng treân ñôøi laø ñeå taøn saùt, baát luaän laø ngöôøi hay vaät. Nhöng Laõo Baù khoâng muoán haén gieát ngöôøi, bôûi theá haén tìm ñeán ñaây ñeå gieát caù. Caù hay ngöôøi tröôùc khi cheát cuõng coù söï giaõy giuïa, tuy caù giaõy giuïa khoâng ñöôïc khoaùi traù nhö ngöôøi, nhöng duø sao ñoù cuõng laø söï giaõy cheát cuûa moät sinh vaät. Ngöôøi ghieàn caâu caù khoâng nhieàu, vaø duø ít nhieàu hoï coù veû gì khaùc thöôøng. Bôûi theá Maïnh Tinh Hoàn khoâng khoù tìm ñöôïc Haøn Ñöôøng, nhôø caâu gôïi yù xa xoâi cuûa Dieäp Töôøng. AÙnh naéng chieàu chieáu leân maët hoà trong vaét vaø tónh laëng. Maïnh Tinh Hoàn ñöùng ôû meù röøng, thaáy moät ngöôøi ñaõ giaät caàn caâu khoûi maët nöôùc, moät con caù baïc maéc ôû löôõi caâu nhöng ngöôøi ñoù khoâng baét caù boû vaøo gioû, cöù ngoài chieâm ngöôõng con caù giaõy giuïa hoài laâu vôùi aùnh maét khoaùi traù. Chæ chöøng ñoù, Maïnh Tinh Hoàn ñuû ñoaùn chaéc ngöôøi ñoù laø Haøn Ñöôøng. Haén nghó ra raát nhieàu caùch ñeå ñoái phoù vôùi Haøn Ñöôøng, nhöng chöa thaáy caùch naøo thoûa ñaùng. Cuoái cuøng haén choïn bieän phaùp ñôn giaûn nhaát laø tröïc tieáp ñoái ñaàu, döïa vaøo yù 118 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 119 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG chí vaø voõ coâng maø quyeát moät traän sinh töû. Vôùi nhaân vaät nhö Haøn Ñöôøng, muoán gieát ñöôïc thì chæ coù moät caùch laø phoù maëc tính maïng cuûa mình cho söï may ruûi maø thoâi. Cho duø coù duøng möu keá hoaëc boá trí caïm baãy theá naøo chaêng nöõa cuõng voâ ích. Moät ngöôøi thôï saên saønh soûi nhaát thì coù bao giôø maéc vaøo caïm baãy cuûa mình? Maïnh Tinh Hoàn thoaùng chuùt do döï roài ñi thaúng veà phía ñoái phöông. Haén muoán gieát Haøn Ñöôøng, khoâng nhöõng vì Cao laõo ñaïi maø chuû yeáu laø vì baûn thaân haén. Dieäp Töôøng ñaõ noùi ñuùng. Cho duø gieát ñöôïc Laõo Baù, Haøn Ñöôøng seõ doác söùc truy tìm thuû phaïm vaø theá naøo cuõng tìm ra. Khoâng bieát keát quaû theá naøo, nhöng phaûi soáng trong caûnh nôm nôùp lo sôï thì laøm sao chòu ñöïng noåi? Vaø tröôùc khi haï thuû gieát Laõo Baù, haén khoâng ñöôïc thanh thaûn maø phaûi suy tính ñeán ñieàu naøy coù ñuû quyeát taâm ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc hay khoâng? Maïnh Tinh Hoàn hy voïng raèng sau khi gieát xong Haøn Ñöôøng, taâm hoàn mình seõ thanh thaûn ñeå yeân taâm ñoái phoù vôùi Laõo Baù. Tuy ñaõ xaùc ñònh tröôùc laø laàn naøy seõ gaëp phaûi ñoái thuû cao cöôøng neân ñaõ xaùc ñònh tö töôûng töø tröôùc, theá maø tieán veà phía Haøn Ñöôøng, Maïnh Tinh Hoàn vaãn hoài hoäp nhö moät taân binh khi laâm traän. Böôùc chaân haén nheï nhö chaân meøo röøng, khoâng phaûi haén quyeát yù nhö vaäy maø chæ vì thoùi quen. Con caù maéc treân löôõi caâu cuûa Haøn Ñöôøng giaãy giuïa yeáu daàn, chaéc ñaõ saép cheát. Haøn Ñöôøng ñoät nhieân leân tieáng hoûi: – Ngöôi tôùi ñeå gieát ta phaûi khoâng? Maïnh Tinh Hoàn baát giaùc döøng laïi. Haøn Ñöôøng vaãn ngoài nhö tröôùc, khoâng heà quay laïi, thaäm chí ñaàu khoâng ngaång leân. Döôøng nhö sau gaùy haén coù maét vaäy. Chaúng leõ ngöôøi ta coù theå ngöûi thaáy ñöôïc muøi saùt cô toûa ra khoâng khí? Maïnh Tinh Hoàn chôït caûm thaáy moät côn laïnh chaïy doïc soáng löng. Haøn Ñöôøng vaãn ngoài nguyeân, hoûi tieáp: – Ngöôi ñaõ gieát ngöôøi nhieàu hay ít? Maïnh Tinh Hoàn ñaønh traû lôøi: – Khoâng ít. Haøn Ñöôøng gaät ñaàu: 119 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 120 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ñuùng laø ngöôi gieát ngöôøi khoâng ít. Neáu khoâng chaúng theå böôùc ñi nheï nhaøng ñeán nhö vaäy. Maïnh Tinh Hoàn caûm thaáy caâu noùi cuûa ñoái phöông mang nhieàu haøm yù. Coøn moät ñieàu nöõa, chæ coù nhöõng ngöôøi voâ cuøng traán ñònh thì böôùc chaân môùi nheï ñöôïc. Ngöôøi ñaõ coù yù ñònh gieát ngöôøi thì raát khoù traán ñònh. Muoán gieát Haøn Ñöôøng thì laïi caøng phaûi traán ñònh hôn. Tuy Haøn Ñöôøng khoâng noùi roõ ra nhöng Maïnh Tinh Hoàn hieåu lôøi haén bao haøm yù ñoù, vaø khoâng theå phuû nhaän raèng ñoái phöông laø nhaân vaät heát söùc ñaùng sôï. Haøn Ñöôøng laïi hoûi: – Ngöôi bieát ta laø ai khoâng? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Bieát! Haøn Ñöôøng gaät nheï ñaàu: – Toát laém! Haõy ngoài xuoáng ñaây cuøng caâu vôùi ta! Lôøi môøi raát töï nhieân, ñoàng thôøi laïi raát kyø quaùi. Coù ai laïi môøi ngöôøi ñeán vôùi muïc ñích gieát mình cuøng caâu caù bao giôø? Nhöng Maïnh Tinh Hoàn laïi nhaän lôøi. Haén böôùc tôùi caùch ñoái phöông chöøng ba böôùc, ngoài xuoáng beân bôø hoà. Beân caïnh Haøn Ñöôøng coù tôùi ba boán caàn caâu, haén caàm laáy moät caàn neùm sang cho Maïnh Tinh Hoàn. Maïnh Tinh Hoàn caàm laáy caàn caâu noùi: – Caûm ôn! Haøn Ñöôøng hoûi: – Ngöôi thích duøng loaïi moài gì? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Ta thích duøng hai loaïi. – Hai loaïi naøo? – Moät loaïi caù thích aên vaø moät loaïi moài maø chính ta thích. Haøn Ñöôøng gaät ñaàu toû veû taùn ñoàng: – Quaû thaät caû hai loaïi moài ñoù ñeàu toát! Maïnh Tinh Hoàn laïi noùi: – Caâu caù coù theå khoâng caàn duøng moài ñeå caù ñeán nhöû ta! Haøn Ñöôøng khoâng ñaùp. Maõi tôùi luùc ñoù, Haøn Ñöôøng vaãn chöa ngoaûnh sang nhìn ñoái phöông laáy moät 120 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 121 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG laàn. Traùi laïi, Maïnh Tinh Hoàn khoâng neùn noåi quay sang quan saùt ngöôøi maø haén ñònh gieát. Haøn Ñöôøng coù khuoân maët bình thöôøng khoâng coù veû gì ñaëc bieät. Ñoâi maét, soáng muõi, chieác mieäng ñeàu bình thöôøng. Theá nhöng thoaït nhìn, Maïnh Tinh Hoàn chôït caûm thaáy coù moät ma löïc naøo ñoù khieán haén gaàn nhö run leân. Haén khoâng nhìn nöõa, neùm löôõi caâu xuoáng nöôùc ñeå coá traán tónh laïi. Haøn Ñöôøng boãng noùi: – Ngöôi queân khoâng maéc moài. Maïnh Tinh Hoàn chôït thaáy toaøn thaân caêng leân, hoài laâu môùi traû lôøi: – Ta ñaõ noùi coù theå caâu maø khoâng caàn moài! – Ngöôi sai roài. Khoâng coù moài thì khoâng caâu ñöôïc caù. – Coù caù hay khoâng chaúng coù gì quan heä. Duø sao ta cuõng ñang ngoài caâu caù, theá laø ñuû. Haøn Ñöôøng gaät ñaàu taùn thöôûng: – Noùi hay laém! Chôït haén ngoaûnh sang nhìn nhö xoaùy vaøo Maïnh Tinh Hoàn vôùi aùnh maét quaéc leân nhö aùnh ñieän, töôûng chöøng coù theå boùc traàn caû gan ruoät ñoái phöông. Maïnh Tinh Hoàn chæ thaáy da thòt treân maët mình xô cöùng laïi. Haøn Ñöôøng laïi hoûi: – Ai phaùi ngöôi tôùi ñaây? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Khoâng ai caû. Ñoù chính laø yù muoán cuûa ta. – Vì sao ngöôi muoán gieát ta? Maïnh Tinh Hoàn khoâng traû lôøi. Haén bieát ñoái phöông ñuû roõ maø khoâng caàn mình phaûi traû lôøi. Qua hoài laâu, Haøn Ñöôøng chaäm raõi gaät ñaàu noùi: – Ta bieát ngöôi laø ai. Maïnh Tinh Hoàn thoát leân: – Vaäy ö? Haøn Ñöôøng tieáp; – Ngöôi laø teân saùt thuû raát ñaùng sôï trong maáy naêm gaàn ñaây, ñaõ gieát khoâng ít ngöôøi. Maïnh Tinh Hoàn khoâng phuû nhaän, coù nghóa laø haén coâng nhaän. 121 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 122 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Haøn Ñöôøng laïi noùi: – Tuy vaäy ngöôi vaãn chöa gieát noåi ta ñaâu! Maïnh Tinh Hoàn buoät mieäng: – Chöa gieát noåi? – Moät teân saùt thuû löøng danh khoâng neân thoâng minh. Vì ngöôi laø keû thoâng minh, vì theá khoâng phaûi laø keû gieát ngöôøi ñaùng sôï nhaát. Maïnh Tinh Hoàn nín laëng. Haøn Ñöôøng tieáp gioïng: – Ngoaøi ra ngöôi coøn suy nghó raát nhieàu ñeán phöông phaùp gieát ngöôøi ñeå mong tìm ra caùch toát nhaát, ñieàu ñoù laïi caøng toái kî. Maïnh Tinh Hoàn buoät mieäng: – Vì sao? – Vì moät keû thoâng minh bieát suy nghó nhieàu ñeán phöông phaùp vaø haäu quaû thì cuõng laø ngöôøi bieát sôï... – Neáu sôï ta ñaõ khoâng tôùi ñaây... Haøn Ñöôøng ngaét lôøi: – Ñeán laø moät chuyeän, coøn sôï laïi laø chuyeän khaùc. Maïnh Tinh Hoàn bieän baùc: - Ta sôï gì chöù? – Sôï ta! – Sao thaáy ñöôïc? Haøn Ñöôøng giaûi thích: – Ngöôi tìm gieát ta chæ vì sôï ta. Cuõng chöùng toû raèng ta maïnh hôn ngöôi. Ñoâi maét saéc nhö muõi kieám laïi nhìn saâu vaøo maét Maïnh Tinh Hoàn, Haøn Ñöôøng noùi tieáp: – Do sôï maø ngöôi ñaõ phaïm phaûi sai laàm. Maïnh Tinh Hoàn phaûn vaán: – Ta sai ôû choã naøo? – Sai ôû choã ñaõ bieåu loä söï sôï haõi cuûa mình. – Caùi ñoù... Haøn Ñöôøng ngaét lôøi: – Baèng chöùng laø ngöôi queân maéc moài. Chaúng nhöõng theá, ngöôi coøn khoâng nhaän ra voán treân löôõi caâu ñaõ coù moài saün. Maïnh Tinh Hoàn chôït thaáy moà hoâi thaám öôùt hai baøn tay mình. Söï thaät haén thaáy ñoái phöông laø nhaân vaät heát söùc ñaùng sôï. 122 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 123 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Caàn caâu trong tay haén rung ñoäng, chöùng toû caù daõ caén moài. Nhö vaäy Haøn Ñöôøng ñaõ noùi khoâng sai, treân löôõi caâu ñaõ coù moài saün. Vì sôï maø haén ñaõ khoâng nhaän ra löôõi caâu voán ñaõ coù moài. Haøn Ñöôøng laïi noùi: – Moät saùt thuû khoâng ñöôïc maéc sai laàm laáy moät laàn. Theá maø ngöôi ñaõ phaïm sai laàm tôùi hai laàn. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi ñaùp: – Sai moät laàn hay hai laàn chaúng coù gì khaùc bieät, bôûi vì cuøng nhaän keát cuïc nhö nhau laø caùi cheát. – Ngöôi noùi tôùi caùi cheát vôùi thaùi ñoä ñieàm tónh nhö vaäy thaät ñaùng phuïc. Nhöng theo ta thaáy thì vaán ñeà soáng cheát khoâng phaûi laø chuyeän ñaùng cöôøi. – Ta cöôøi vì ngöôi cuõng phaïm phaûi moät sai laàm. Haøn Ñöôøng thoát hoûi: – Ta ö? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Leõ ra ngöôi khoâng neân noùi nhöõng caâu ñoù. Vì noùi ra neân ngöôi ñaõ maéc sai laàm. – Vì sao? – Ngöôi noùi theá chaúng qua khoâng tin gieát ñöôïc ta, bôûi theá tìm caùch laøm cho ta phaûi khieáp sôï. Caàn caâu trong tay Haøn Ñöôøng cuõng rung ñoäng nhöng haén laïi queân giaät leân. Maïnh Tinh Hoàn noùi tieáp: – Ta kinh nghieäm khoâng nhieàu baèng ngöôi, taâm linh cuõng khoâng ñoäc ñòa baèng. Ngoaøi ra ta xuaát thuû khoâng nhanh baèng ngöôi... Haøn Ñöôøng ngaét lôøi hoûi: – Ngöôi ñaõ bieát theá sao coøn tôùi ñaây? – Ta chöa noùi heát. Coù caùi ta maïnh hôn ngöôi. – Gì vaäy? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Ñoù laø ta treû tuoåi hôn ngöôi. – Ít tuoåi khoâng phaûi laø öu ñieåm, traùi laïi coøn laø nhöôïc ñieåm. Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Ta khoâng nghó nhö vaäy. Söùc löïc cuûa tuoåi treû deûo dai hôn, vì theá chòu ñöïng ñöôïc laâu hôn. – Nhöng trong vieäc naøy thì caàn gì phaûi nhieàu thôøi gian ñaâu? 123 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 124 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Moät saùt thuû chaân chính khoâng laøm ñieàu gì maø mình khoâng caàm chaéc. Ngöôi khoâng hoaøn toaøn tin töôûng seõ gieát ñöôïc ta, vì theá neân chöa xuaát thuû. Haøn Ñöôøng chôït caát tieáng cöôøi nhaït. Töø ñaàu neùt maët cuûa haén chöa heà loä ra chuùt bieåu tình naøo. Baây giôø ñaõ coù bieåu tình, duø chæ laø nuï cöôøi nhaït. Laøm moät ngöôøi nhö Haøn Ñöôøng tieát loä tình caûm cuûa mình laø chuyeän khoâng deã. Nhö vaäy Maïnh Tinh Hoàn ñaõ kích thích ñuùng yeáu ñieåm cuûa ñoái phöông. Haén thöøa hieåu ñieàu naøy neân noùi tieáp: – Ngöôi muoán laøm cho ta hoang mang roài thöøa cô xuaát thuû, nhöng ta khoâng cho ngöôi cô hoäi ñoù. Bôûi theá chuùng ta ñeàu phaûi ñôïi, vaø ai deûo dai hôn, ngöôøi ñoù seõ thaéng. Haøn Ñöôøng traàm ngaâm hoài laâu roài chôït noùi: – Ngöôi laø keû thuù vò thaät ñaáy! Maïnh Tinh Hoàn nhíu maøy hoûi: – Thuù vò gì chöù? Haøn Ñöôøng ñaùp: – Ta chöa gieát ngöôøi naøo kieåu nhö ngöôi. – Ñöông nhieân! Vì nhöõng ngöôøi nhö ta ngöôi khoâng theå gieát ñöôïc! – Tuy ta chöa töøng gieát, nhöng ñaõ coù gaëp. – Ai vaäy? Haøn Ñöôøng laøm nhö khoâng nghe caâu hoûi cuûa ñoái phöông, vaãn ñeàu gioïng: – Loaïi ngöôøi nhö ngöôi khoâng nhieàu. Theá nhöng ta ñaõ gaëp moät ngöôøi, so vôùi ngöôi hoaøn toaøn ñoàng nhaát. Maïnh Tinh Hoàn laëp laïi caâu hoûi: – Ai vaäy? Haøn Ñöôøng bình thaûn traû lôøi: – Dieäp Töôøng! Thì ra haén coù bieát Dieäp Töôøng thaät. Maïnh Tinh Hoàn voán ñaõ ñoaùn tröôùc ñieàu naøy nhöng vaãn khoâng khoûi baát ngôø. Roát cuoäc chuùng coù moái quan heä theá naøo? Haøn Ñöôøng noùi tieáp: – Dieäp Töôøng laø moät saùt thuû lyù töôûng: Laïnh luøng, phaøm toác, quaû caû moät khi ñaõ xuaát thuû taát haï guïc ñoái phöông. Trong nhöõng teân saùt thuû maø ta töøng bieát, khoâng 124 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 125 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ai hieåu caùch gieát ngöôøi baèng haén. Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Ñuùng theá. Haøn Ñöôøng chôït hoûi: – Ngöôi cuõng bieát haén? Maïnh Tinh Hoàn do döï moät laùt roài gaät ñaàu: – Phaûi! Haén khoâng ñònh giaáu dieám. Bôûi vì ñoái phöông cuõng noùi thaät loøng. Maïnh Tinh Hoàn hieåu raèng ñoái vôùi ngöôøi nhö Haøn Ñöôøng thì khoâng theå giaáu dieám, ñoàng thôøi khoâng hieåu sao haén boãng thaáy neân noùi thaät loøng vôùi ñoái phöông. Ñoù laø ñieàu raát ít khi xaûy ra. Haøn Ñöôøng noùi: – Khoâng nhöõng ngöôi bieát haén maø caùc ngöôi coøn laø ñoàng boïn. Ta ñaõ sôùm ñoaùn bieát vieäc naøy. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ngöôi bieát chuùng ta ôû ñaâu khoâng? Haøn Ñöôøng laéc ñaàu: – Ta khoâng hoûi. Bôûi vì bieát raèng coù hoûi caùc ngöôi cuõng khoâng bao giôø chòu noùi. – Ngöôi quen Dieäp Töôøng trong tröôøng hôïp naøo? Haøn Ñöôøng ñaùp: – Haén laø ngöôøi duy nhaát thoaùt khoûi ñoäc thuû cuûa ta. – Ngöôi ñaõ haï thuû? – Ñuùng vaäy. Ngöôi khoâng tin? – Ta tin. Haøn Ñöôøng noùi theâm: – Ta khoâng gieát haén khoâng phaûi vì khoâng gieát ñöôïc haén maø chæ vì khoâng muoán gieát. Maïnh Tinh Hoàn nhíu maøy hoûi: – Ngöôi khoâng muoán? Haøn Ñöôøng khoâng traû lôøi thaúng vaøo caâu hoûi: – Moïi ngheà nghieäp ñeàu neân coù baïn ñoàng haøng, chæ rieâng ngheà saùt thuû laø khoâng. Treân theá gian khoâng nhieàu ngöôøi theo nghieäp ñoù. Maø Dieäp Töôøng laø moät trong nhöõng saùt thuû cöï phaùch. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: 125 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 126 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ngöôi khoâng gieát haén chæ vì muoán haén gieát theâm nhieàu ngöôøi khaùc, gioáng nhö thay ngöôi? Haøn Ñöôøng thuù nhaän: – Khoâng sai. – Neáu vaäy ngöôi ñaõ phaïm phaûi sai laàm. Haøn Ñöôøng nhíu maøy hoûi: – Sao theá? Maïnh Tinh Hoàn thaûn nhieân ñaùp: – Vì haén ñaõ khoâng coøn nieàm tin vaø yù chí. Maõi ñeán luùc ñoù, Maïnh Tinh Hoàn môùi hieåu roõ nguyeân nhaân vì sao Dieäp Töôøng suïp ñoå tinh thaàn. Hoài laâu, Haøn Ñöôøng môùi gaät ñaàu, chaäm raõi noùi: – Ñuùng laø haén khoâng coøn gieát ngöôøi ñöôïc nöõa. Luùc ñoù leõ ra ta neân gieát haén. Chôït haén nhìn thaúng vaøo maët Maïnh Tinh Hoàn, buoâng roõ töøng tieáng: – Bôûi theá hoâm nay ta khoâng theå phaïm sai laàm laàn thöù hai, khoâng ñeå ngöôi soáng rôøi khoûi ñaây. Maïnh Tinh Hoàn thaûn nhieân ñaùp: – Ta khoâng traùch ngöôi, vì ta cuõng coù yù ñònh nhö theá... Chöa heát caâu, haén nhìn sang Haøn Ñöôøng vaø boãng im baët. Haøn Ñöôøng cuõng im laëng, maét nhìn sang phía chaân nuùi beân meù taây hoà. Luùc naøy aùnh döông ñaõ xuoáng thaáp gaàn ñænh nuùi, chæ thaáy coù hai nhaân aûnh ñang ñi veà phía hoà. Maïnh Tinh Hoàn nhaän ra caû hai ngöôøi ñeàu beâ beát maùu, ñi ñöôïc maáy böôùc laïi loaïng choaïng nhö saép ngaõ nhöng coá söùc göôïng daäy. Chaéc raèng hai ngöôøi ñoù ñaõ gaëp phaûi tai naïn gì vaø phaùt hieän thaáy coù ngöôøi caâu caù beân bôø hoà ñaõ gaéng heát söùc chaïy tôùi ñoù vôùi hy voïng caàu sinh. Baûn naêng caàu sinh thöôøng taïo ra cho con ngöôøi khaû naêng phi thöôøng töôûng chöøng khoâng sao laøm noåi. Cöù troâng hai ngöôøi kia y phuïc nhuoám ñaày maùu gaàn nhö khoâng coøn choã naøo khoâng bò nhuoám ñoû, cho duø khoâng bò veát thöông trí maïng cuõng vì maát maùu maø ngaõ guïc töø laâu, theá maø coøn gaéng söùc ñeán ñöôïc bôø hoà caùch Haøn Ñöôøng boán naêm böôùc môùi chòu guïc xuoáng. Haøn Ñöôøng quan saùt hai ngöôøi bò naïn moät laùt roài tieáp tuïc laøm coâng vieäc cuûa mình, chaêm chuù vaøo chieác phao. Maïnh Tinh Hoàn laïi raát chuù yù ñeán hai ngöôøi naøy, thaáy moät teân höôùng aùnh maét caàu khaån nhìn mình, theàu thaøo noùi: 126 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 127 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Cöùu... toâi vôùi... coù ngöôøi... truy saùt! Ngöôøi thöù hai tuy cuõng ñaõ quî xuoáng nhöng gioïng noùi coù phaàn maïch laïc hôn: – Chuùng toâi... laø ngöôøi cuûa Laõo Baù. Vì sô xuaát neân bò ngöôøi aùm toaùn. Caû ñaïi coâng töû Toân Kieám...cuõng ñaõ bò ngöôøi cuûa Vaïn Baèng Vöông... gieát maát roài! Maïnh Tinh Hoàn khoâng neùn noåi ñöa maét nhìn Haøn Ñöôøng, cho raèng nghe caâu ñoù, theá naøo haén cuõng quay sang hoûi roõ nguyeân do. Khoâng ngôø Haøn Ñöôøng vaãn khoâng coù phaûn öùng gì, nhö khoâng nghe thaáy tin töùc kinh ngöôøi maø teân haùn töû bò thöông vöøa baùo. Teân haùn töû thöù hai noùi tieáp: – Khoâng phaûi vì chuùng toâi sôï cheát. Chaúng qua chæ muoán ñem ñöôïc tin naøy baùo laïi vôùi Laõo Baù. Haén döøng moät luùc ñeå thôû, roài khoù nhoïc noùi theâm: – Neáu hai vò... cöùu ñöôïc chuùng toâi laàn naøy... Laõo Baù nhaát ñònh khoâng queân ôn... Laõo nhaân gia laø ngöôøi... raát thích keát giao baèng höõu... ai cuõng bieát... Maïnh Tinh Hoàn khoâng coù phaûn öùng gì. Haén chôø xem thaùi ñoä cuûa Haøn Ñöôøng. Luùc naøy haén hoaøn toaøn queân maát yù ñònh tôùi ñaây ñeå gieát Haøn Ñöôøng neân khoâng moät maûy may coù yù nieäm chôø ñoái phöông sô suaát maø thöøa cô xuaát thuû. Thaäm chí haén coøn naûy ra yù muoán cöùu soáng hai teân haùn töû, vaø thaàm traùch Haøn Ñöôøng quaù taøn nhaãn. Haøn Ñöôøng vaãn khoâng chuùt ñoäng taâm, töïa hoà nhö khoâng nghe ñeán hai tieáng Laõo Baù. Maïnh Tinh Hoàn vöøa khaâm phuïc söï traàm tónh cuûa ñoái phöông, vöøa thaàm kinh sôï. Hieån nhieân haén caûnh giaùc nhö vaäy laø ñuùng. Hai ngöôøi laø kyø phuøng ñòch thuû vaø ñaõ toû roõ yù muoán laáy maïng nhau, chæ caàn moät chuùt sô suaát phaân thaàn laø raát deã taùng maïng. Tieác raèng luùc naøy Maïnh Tinh Hoàn khoâng ñònh lôïi duïng yeáu ñieåm cuûa ñoái phöông. AÙnh maét cuûa hai teân haùn töû loä roõ noãi hoaûng sôï vaø lo laéng. Ñoàng thôøi töø meù röøng cuõng ñaõ hieän ra boán naêm nhaân aûnh. Teân ñi ñaàu nhìn veà phía hoà quaùt to: – Ta ñaõ noùi tröôùc roài! Cho duø caùc ngöôi coù chaïy leân trôøi cuõng khoâng sao thoaùt cheát ñaâu! Teân thöù ba cao gioïng hoûi: – Vò naøo laø chuû nhaân ôû ñaây? Roài ñöa maét nhìn Maïnh Tinh Hoàn. 127 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 128 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn ñaønh traû lôøi: – Hoà nöôùc chaúng phaûi laø taøi saûn cuûa ai. Chuùng ta chæ laø ngöôøi caâu caù thoâi. Teân haéc y haùn töû ñaàu tieân noùi: – Cho duø hai vò coù laø chuû nhaân hay khoâng, chæ caàn ñöøng tham döï vaøo vieäc aân oaùn giöõa chuùng ta, neáu khoâng... Teân thöù hai xua tay chaën lôøi teân ñaàu tieân, chöøng nhö nhaän ra caâu noùi coù phaàn gay gaét. Gioïng haén trôû neân meàm moûng hôn: – Hai teân tieåu taëc naøy laø thuû haï cuûa Toân Ngoïc Baù, ñaõ gieát maát baûy taùm huynh ñeä cuûa chuùng toâi. Oan coù ñaàu, nôï coù chuû, chuùng toâi tôùi ñaây chæ ñeå baét chuùng, xin hai vò baèng höõu khoâng tham gia vaøo... Hai teân naèm döôùi ñaát coá nhoåm ngöôøi leân ñònh chaïy nhöng khoâng ñuû söùc. Haøn Ñöôøng chôït hoûi: – Caùc ngöôi muoán gieát hai ngöôøi naøy? Maïnh Tinh Hoàn hieåu raèng vôùi caâu noùi ñoù, Haøn Ñöôøng ñang chuaån bò xuaát thuû. Teân thöù nhaát voäi vaõ traû lôøi: – Ñuùng theá! Chuùng ta caàn chuùng phaûi traû nôï maùu. Haøn Ñöôøng buoâng moät tieáng cuït luûn: – Toát! Lôøi vöøa döùt, ñuùng laø haén xuaát thuû thaät. Khoâng ai kòp nhaän thaáy Haøn Ñöôøng xuaát thuû theá naøo. Chæ nghe bòch bòch hai tieáng gaàn nhö tieáp lieàn nhau, caû hai teân ñang naèm treân ñaát bò truùng chöôûng ñaàu vôõ naùt. Maïnh Tinh Hoàn khoâng sao ngôø ñöôïc tình theá laïi bieán chuyeån theo caùch ñoù. Haøn Ñöôøng vaãn khoâng quay laïi, bình thaûn noùi: – Caùc ngöôi ñaõ muoán theá thì ñi ñi, vì coi nhö chính tay caùc ngöôi ñaõ giaûi quyeát aân oaùn! Naêm teân haéc y haùn töû ngaån ngöôøi nhìn nhau loøng ñaày hoang mang, khoâng hieåu vì sao Haøn Ñöôøng laïi ra tay taøn ñoäc vôùi nhöõng thuû haï cuûa Laõo Baù nhö theá. Nhöng Maïnh Tinh Hoàn laïi hieåu. Bôûi vì sau khi naêm teân haéc y haùn töû xuaát hieän, caû hai ngöôøi bò thöông coá boø gaàn hôn ñeán Haøn Ñöôøng, cuoái cuøng chæ coøn caùch haén moät böôùc, vaø Maïnh Tinh Hoàn nhaän ra thöông theá cuûa caû hai teân khoâng traàm troïng nhö veû ngoaøi ñaày maùu me cuûa chuùng. Ngoaøi ra khi Haøn Ñöôøng noùi caâu ñaàu tieân, caû hai cuøng röôùn ngöôøi leân, töø oáng 128 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 129 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG tay aùo cuûa chuùng loä ra löôõi ñao nhoû saùng loaùng. Thì ra ñoù laø moät maøn kòch. Hieån nhieân chuùng baøy ra troø heà ñoù vôùi muïc ñích aùm haïi Haøn Ñöôøng. Giaû söû Haøn Ñöôøng tin vaøo lôøi chuùng thì nhaát ñònh ñaõ gaëp phaûi ñoäc thuû. Maïnh Tinh Hoàn chæ khoâng hieåu moät ñieàu laø vì sao chæ môùi nhìn qua, Haøn Ñöôøng ñaõ bieát ngay ñoù laø maøn kòch? Luùc naøy Haøn Ñöôøng khoâng coøn taäp trung vaøo vieäc caâu caù nöõa maø höôùng aùnh maét ñaày saùt khí nhìn naêm teân haéc y haùn töû. Boïn naøy heát söùc lo laéng, khoâng bieát xöû trí theá naøo môùi phaûi. Tình theá luùc naøy quaû laø tieán thoaùi löôõng nan. Teân thöù hai göôïng cöôøi noùi: – Chuùng toâi ñeán ñaây chæ vôùi muïc ñích laáy maïng hai teân naøy. Baây giôø ñöôïc baèng höõu giuùp thöïc hieän vieäc ñoù, chuùng toâi xin ña taï vaø caùo töø... Caû naêm teân voäi vaõ luøi laïi. Nhöng voâ ích. Haøn Ñöôøng vaãn ngoài baát ñoäng beân bôø hoà, Maïnh Tinh Hoàn cuõng khoâng di chuyeån khoûi vò trí, theá maø coù aùnh ñao loùe leân. Chæ kòp nghe maáy tieáng phaäp phaäp... caû naêm teân haéc y haùn töû khoâng kòp keâu leân tieáng naøo, cuøng bò cheùm bay ñaàu. Thaäm chí Maïnh Tinh Hoàn khoâng kòp nhaän ra ai vöøa xuaát thuû. Sau söï vieäc khoù tin aáy môùi thaáy hai nhaân aûnh xuaát hieän. Ñoù laø hai trung nieân haùn töû, treân tay moãi ngöôøi coøn caàm nguyeân thanh ñao saùng loaùng khoâng daây gioït maùu naøo. Thaät khoù tin raèng hai ngöôøi ñoù vöøa haï thuû. Moät ngöôøi nhìn Haøn Ñöôøng noùi: – Baûy teân naøy ñeàu laø thuoäc haï cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang coá baøy ra troø heà naøy coát laøm haïi ngöôi. Ñaùng ra ngöôi ñöøng ñeå chuùng chaïy ñi môùi phaûi. Maïnh Tinh Hoàn chôït thaáy soáng löng laïnh toaùt. Nhö vaäy hai ngöôøi vöøa xuaát hieän ñeàu laø ngöôøi cuûa Laõo Baù. Thaân thuû cuûa chuùng ñaùng sôï nhö vaäy, laïi coù theâm Haøn Ñöôøng, hieån nhieân ñoái vôùi haén khoâng coøn hy voïng naøo thoaùt thaân nöõa. Haøn Ñöôøng chaêm chuù nhìn hai teân trung nieân haùn töû hoài laâu môùi hoûi: – Caùc ngöôi bieát chuùng hay sao? Moät teân cöôøi ñaùp: – Chuùng toâi voán ñöôïc Laõo Baù giuùp ñôõ moät vieäc lôùn neân coá tìm caùch baùo ñaùp. Môùi ñaây doø bieát Laõo Baù coù aân oaùn vôùi Thaäp Nhò Phi Baèng Bang, bôûi theá löu taâm 129 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 130 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG theo doõi ngöôøi naøy. Quaû nhieân ñaõ xaûy ra söï coá... Haøn Ñöôøng gaät ñaàu: – Xin ña taï! Tieáng cuoái cuøng vöøa thoát ra, haén ñaõ xuaát thuû. Sôïi daây caâu vuùt moät tieáng cuoán laáy coå teân trung nieân haùn töû ñaàu tieân thít chaët laïi. Nhöng teân thöù hai khoâng boû lôõ cô hoäi, vung ñao nhaèm caùnh tay phaûi Haøn Ñöôøng cheùm xaû vaøo. Laïi coù hai nhaân aûnh khaùc lao vuùt vaøo ñaáu tröôøng. Laàn naøy Haøn Ñöôøng ñaõ phaïm phaûi moät sai laàm lôùn, bôûi vì tröôùc sau haén khoâng chuù yù nhieàu ñeán ñoái phöông. Chaéc raèng Haøn Ñöôøng cuõng ñaõ nhaän ra sai laàm cuûa mình neân maët haén taùi ñi. Laàn ñaàu tieân Maïnh Tinh Hoàn thaáy Haøn Ñöôøng toû ra hoát hoaûng. Moät saùt thuû khoâng theå maéc sai laàm, bôûi vì chæ caàn coù moät laàn sai laàm trong ñôøi laø khoâng coøn tính meänh, huoáng chi laàn naøy ñoái phöông laø nhöõng cöôøng ñòch. Sai laàm laø do Haøn Ñöôøng quaù töï tin vaøo baûn thaân mình. Teân haùn töû thöù nhaát bò sôïi daây caâu thít chaët vaøo coå, giaù nhö khoâng coù ñoàng boïn giuùp söùc thì ñaõ maát maïng töø laâu. Nhöng teân thöù hai ñaõ kòp xuaát thuû heát söùc thaàn toác, chæ moät ñao ñaõ cheùm phaäp vaøo caùnh tay phaûi ñang caàm caàn caâu cuûa Haøn Ñöôøng. Tuy vaäy Haøn Ñöôøng cuõng phaûn öùng kòp thôøi, taû chöôûng ñaùnh vaøo ngöïc teân naøy laøm haén thoå ra moät vuõng maùu lôùn, keâu to leân moät tieáng roài ngaõ guïc xuoáng, caû loàng ngöïc bò xeù toang. Teân thöù hai nhaûy luøi hôn tröôïng gôõ ñöôïc sôïi daây caâu vung ñao xoâng vaøo. Hai teân khaùc cuõng xuaát binh khí vaây laáy Haøn Ñöôøng. Bò vaây giöõa ba beân cöôøng ñòch, laïi bò troïng thöông nhöng Haøn Ñöôøng töï beá huyeät caàm maùu, taû xung höõu ñoät nhö maõnh thuù. Giaù nhö luùc naøy Maïnh Tinh Hoàn thöøa cô gieát Haøn Ñöôøng thì deã nhö trôû baøn tay. Nhöng haén ñaõ khoâng laøm vieäc ñoù. Tuy laø keû gieát ngöôøi chuyeân nghieäp nhöng haén chæ thöïc hieän nhieäm vuï cuûa mình, vaãn khoâng maát baûn saéc anh huøng, khoâng a dua huøa theo ngöôøi khaùc. Nhaát laø haén ñaõ nhaän ra trong soá ba teân trung nieân haùn töû coù moät teân ñaøn chuû cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang laø Ñoà Ñaïi Baèng. Cöù xem söï theå naøy, duø Maïnh Tinh Hoàn khoâng xuaát thuû, Haøn Ñöôøng cuõng khoù maø baûo toaøn ñöôïc tính maïng. Caû ba teân trong Thaäp Nhò Phi Baèng Bang ñeàu coù thaân thuû kinh nhaân, chaéc thaân phaän khoâng nhoû. 130 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 131 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn khoâng coù lyù do gì ñeå cöùu giuùp Haøn Ñöôøng. Haén cuõng khoâng theå lôïi duïng thôøi cô gieát Haøn Ñöôøng trong luùc naøy ñöôïc. Haén laúng laëng boû ñi. Khoâng ai ngaên Maïnh Tinh Hoàn laïi, vaø söï thaät caû hai beân ñeàu muoán haén nhanh choùng rôøi khoûi hieän tröôøng. Cuoäc chieán moãi luùc caøng trôû neân quyeát lieät. Theâm moät teân trung nieân haùn töû bò gieát, ñoâng thôøi Haøn Ñöôøng cuõng theâm hai nhaùt ñao. Tình theá cuûa Haøn Ñöôøng heát söùc nguy ngaäp, xem chöøng khoâng coøn caàm cöï ñöôïc laâu nöõa. Ñoà Ñaïi Baèng bò truùng moät chöôûng, nhöng ñoàng thôøi cuõng kòp phaït moät ñao ñöùt phaêng baøn tay phaûi cuûa Haøn Ñöôøng. Teân coøn laïi thöøa luùc ñoái phöông bò thöông coøn loaïng choaïng lieàn vung kieám ñaâm vaøo haäu taâm Haøn Ñöôøng ñeå keát thuùc cuoäc chieán. Luùc naøy Haøn Ñöôøng duø muoán traùnh cuõng khoâng kòp nöõa. Trong tình theá voâ cuøng nguy ngaäp ñoù, chôït moät nhaân aûnh lao vaøo ñaáu tröôøng nhö tia chôùp vaø aùnh ñao loùe leân. Teân trung nieân haùn töû ñaâm kieám chöa tôùi löng Haøn Ñöôøng thì bò moät ñao cheùm xaû vaøo vai phaûi ruù leân moät tieáng, muõi kieám cheäch ñích ñaâm söôït qua ngöôøi Haøn Ñöôøng. Ñoà Ñaïi Baèng xoâng vaøo ngöôøi môùi ñeán, vung ñao cheùm xuoáng ñaàu. Haøn Ñöôøng quay laïi, thaáy ngöôøi giuùp mình laø moät thieáu nieân maët ñaày seïo loang loå, chôït nhôù ra ñoù laø Thieát Thaønh Cöông maø haén ñaõ thaáy moät laàn ôû Cuùc Hoa Vieân khi bò Hoaøng Sôn Tam Höõu truy saùt tôùi taän choã Laõo Baù. Haén lieàn vung taû chöôûng ñaùnh vaøo ngöïc Ñoà Ñaïi Baèng ñeå giaûi thoaùt cho Thieát Thaønh Cöông. Ñoà Ñaïi Baèng voäi laùch mình sang beân traùnh chöôûng, nhôø theá maø Thieát Thaønh Cöông khoâng bò cheùm bay ñaàu, nhöng thanh ñao vaãn theo ñaø cheùm xuoáng vai taû Thieát Thaønh Cöông thaønh moät ñöôøng saâu tôùi hai taác. Haøn Ñöôøng khoâng nghó ngôïi gì theâm, duøng tay traùi coøn laønh laën caép laáy Thieát Thaønh Cöông lao vaøo röøng. oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 131 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn