Xem mẫu

 1. 97 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Baûy LONG HOÅ KHAI CHIEÁN V uõ Laõo Ñao ñaõ say maáy phaàn, nhöng trong loøng voâ cuøng cao höùng. Hoâm nay coù theå coi laø ngaøy haïnh phuùc nhaát trong ñôøi laõo. Suoát töø tröa, Vuõ Laõo Ñao hoaøi voïng Laõo Baù seõ tôùi uoáng vôùi mình ly röôïu möøng, tuy trong thaâm taâm bieát roõ laø vò baèng höõu thuûy chung vaø ñaùng kính ñoù seõ khoâng ñeán. Trong loøng coù phaàn thaát voïng, nhöng laõo hoaøn toaøn khoâng vöông chuùt traùch moùc naøo. Laõo coá söùc naøi Luïc Höông Xuyeân ôû laïi cho tôùi khi taøn cuoäc. Luùc naøy khaùch nhaân ñaõ veà heát, chæ coøn gia nhaân ñang uoáng röôïu ôû trong phoøng. Nhi töû Tieåu Vuõ vaø con daâu môùi Maëc Maëc ñaõ sôùm veà phoøng. Trong ñaïi saûnh chæ coøn laïi moät mình Vuõ Laõo Ñao. Caû ngaøy nay laõo ñaõ uoáng raát nhieàu röôïu, ñeán noãi hai chaân khoâng ñöùng leân noåi nöõa. Laõo töï cöôøi thaàm: – Mình ñaõ giaø maát roài. Nhöng nhi töû nay ñaõ thaønh gia thaát, mình giaø cuõng ñaùng thoâi. Moät thôøi gian nöõa, mình seõ giao tieâu cuïc laïi cho vôï choàng noù, tìm moät nôi yeân tónh an höôûng tuoåi giaø. Chôït coù tieáng böôùc chaân. Moät ngöôøi daùng say khöôùt, chaân nam ñaù chaân chieâu laûo ñaûo töø tieàn vieän ñi vaøo ñaïi saûnh. Ngöôøi ñoù khoâng nhöõng ñaõ quaù say maø dieän maïo troâng coù veû ngoác ngheách si daïi. Vuõ Laõo Ñao khoâng nhôù trong soá nhöõng baèng höõu vaø ñaùm ngöôøi quen coù ngöôøi naøo nhö vaäy. Ngöôøi ñoù ngoïng caû löôõi, döôøng nhö khoâng noùi ñöôïc, chæ ñöa tay vaãy vaãy. Vuõ Laõo Ñao nghó thaàm: – Ngöôøi naøy coøn say hôn ta nhieàu. Xem ra cuoäc vui hoâm nay thaät ra troø. Laõo nhíu maøy, nhöng khoâng traùch maø thaäm chí coøn cao höùng. Vì tình nghóa maø ngöôøi ta môùi taän vui vôùi mình nhö vaäy. Lieàn hoûi: – Coù phaûi ngöôi ñònh tìm laõo Toáng vaø maáy teân tieâu sö khoâng? Chuùng hieän 97 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 98 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG coøn uoáng röôïu ôû haäu phoøng ñoù. Laõo cho raèng ñaõ khoâng phaûi laø baèng höõu cuûa mình, taát ñöôïc boïn tieâu sö môøi ñeán. Laõo Toáng laø quaûn söï trong tieâu cuïc, coù leõ ñang cuøng maáy teân tieâu sö vaø gia nhaân uoáng röôïu ôû haäu phoøng. Ngöôøi kia laéc ñaàu, ñöa tay queät mieäng ôï ra moät hôi roài noùi: – Toâi... Toâi ñeán tìm Vuõ tieâu ñaàu.... Vuõ Laõo Ñao ngaïc nhieân hoûi: – Tìm ta? Coù vieäc gì vaäy? Ngöôøi kia coøn ñònh noùi gì nhöng ngaõ nhaøo xuoáng, tuy vaäy vaãn coøn coá nhoåm leân ñöa tay vaãy chuû nhaân. Vuõ Laõo Ñao hoûi: – Ngöôi coù gì ñònh noùi vôùi ta sao? Ngöôøi kia voäi gaät ñaàu. Vuõ Laõo Ñao ñaønh tôùi gaàn, cuùi xuoáng hoûi: – Coù chuyeän gì vaäy? Ngöôøi kia vöøa thôû daøi vöøa noùi: – Ta muoán... Sau ñoù laø maáy tieáng khoâng nghe roõ. Vuõ Laõo Ñao caøng cuùi thaáp hôn hoûi: – Ngöôi muoán gì? Ngöôøi kia chôït noùi raønh roït: – Ta muoán gieát ngöôi! Vuõ Laõo Ñao thaáy tình caûnh khaùc thöôøng ñònh nhaûy luøi laïi nhöng ñaõ khoâng kòp. Ngöôøi kia vöøa thoát leân ba tieáng, tay ñaõ vung leân raát nhanh, moät muõi ñao ñaõ choïc thaúng vaøo yeát haàu Vuõ Laõo Ñao khieán laõo khoâng kòp thaúng ngöôøi daäy, môùi döôùn leân ñöôïc moät thöôùc ñaõ ñoå guïc ngay xuoáng, töø coå hoïng moät voøi maùu phun ra nhö suoái. Ngöôøi kia ñöùng leân, nhìn thi theå Vuõ Laõo Ñao vaãn coøn giaõy giuïa, cöôøi noùi: – Ta noùi muoán gieát ngöôi vaø gieát, ñaõ töøng noùi doái ai bao giôø ñaâu? oOo Tieåu Vuõ vaø Maëc Maëc ñang aâu yeám nhau trong phoøng. Chuùng oâm chaët laáy nhau, nhö sôï phaûi ly bieät theâm moät laàn nöõa, maëc duø caû hai ñeàu tin chaéc raèng töø luùc naøy seõ khoâng coøn trôû löïc naøo coù theå chia caét chuùng ñöôïc nöõa. 98 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 99 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Tieåu Vuõ aâu yeám hoûi: – Naøng seõ vónh vieãn laø cuûa ta, ñuùng vaäy chöù? Maëc Maëc dòu daøng ñaùp: – Bao giôø thieáp cuõng laø cuûa chaøng maø. Caû tröôùc ñaây cuõng vaäy! Tieåu Vuõ nhaém maét, ngaây ngaát höôûng thuï laøn da mòn maøng vaø muøi höông thôm tho töø ngöôøi thieáu nöõ toûa ra. Nhöng muøi höông moãi luùc moät gaét, khieán Tieåu Vuõ caûm thaáy buoàn nguû. Y caûm thaáy coù gì ñoù khoâng bình thöôøng, voäi môû böøng maét nhoåm leân ñònh nhaûy khoûi giöôøng nhöng chaân tay meàm nhuõn, côn duïc voïng laäp töùc bieán ñi khoâng coøn chuùt daáu veát, maét kinh hoaøng nhìn ra cöûa, haù mieäng ñònh keâu theùt leân. Moät ngöôøi coù boä maët nhö aùc quyû nhìn haén cöôøi nhaên nhôû noùi: – Taân nöông cuûa ngöôi baây giôø laø sôû höõu cuûa ta roài. Tieåu Vuõ ñònh la leân, nhöng khoâng phaùt ra ñöôïc tieáng naøo, ngaõ guïc xuoáng giöôøng, ngöôøi lòm daàn ñi. Maïnh Tinh Hoàn naáp treân maùi nhaø ñoái dieän quan saùt moïi caûnh töôïng xaûy ra trong tieâu cuïc. Thoaït tieân haén thaáy Vöông Nhò Ngai vôùi veû maët ñaàn ñoän, giaû daïng keû say gioáng khoâng cheâ vaøo ñaâu ñöôïc, ngaät ngöôõng ñi vaøo ñaïi saûnh. Tieáp ñoù laø teân thuû haï thöù hai cuûa Ñoà Thaønh laø Daï Mieâu Töû ñoät nhaäp vaøo phoøng taân hoân cuûa Tieåu Vuõ. Caû hai teân döôøng nhö xuaát phaùt cuøng moät luùc. Luùc ra khoûi ñaïi saûnh, Vöông Nhò Ngai cuõng daùng veû ngoác ngheách nhö tröôùc, nhöng böôùc chaân ñaõ linh hoaït hôn nhieàu, khoâng coøn veû say khöôùt nöõa. Khoâng nhöõng theá, tay coøn caép theo moät xaùc cheát. Maïnh Tinh Hoàn nhaän ra ñoù laø töû thi cuûa Vuõ Laõo Ñao. Daï Mieâu Töû ra khoûi phoøng chaäm hôn moät luùc, khoâng mang theo töû thi naøo nhöng laïi kheä neä mang moät caùi tuùi khaù naëng. Cuøng luùc ñoù chôït coù moät chieác xe ngöïa phoùng ñeán raát nhanh döøng ngay tröôùc cöûa tieâu cuïc. Cöûa xe môû ra, laäp töùc caû Vöông Nhò Ngai laãn Daï Mieâu Töû cuøng caùc thöù mang theo nhaûy leân. Caùnh cöûa ñoùng saàm ngay laïi, chieác xe ngöïa lieàn chuyeån baùnh nhö khoâng coù chuyeän gì xaûy ra. Maïnh Tinh Hoàn quan saùt raát kyõ, moïi vieäc töø khi hai teân thuû haï cuûa Ñoà Thaønh vaøo tieâu cuïc cho ñeán khi chuùng nhaûy leân xe ngöïa bình yeân ôø khoûi nôi gaây aùn maïng cuøng nhöõng chöùng côù, taát caû chæ maát chöøng moät khaéc. Trong tieâu cuïc vaãn hoaøn toaøn yeân tónh, khoâng ai ngôø vöøa xaûy ra söï coá cöïc kyø 99 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 100 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG nghieâm troïng. Maïnh Tinh Hoàn hieåu raèng Vaïn Baèng Vöông vöøa caén traû Laõo Baù moät cuù khoâng nheï chuùt naøo. Haén cuõng bieát nhaát ñònh Laõo Baù seõ phaûn öùng, vaø khoâng ñôn giaûn chæ laø vieäc laáy maáy maïng ngöôøi. Ñuùng nhö Cao laõo ñaïi ñaõ noùi, söï vieäc chæ môùi baét ñaàu. oOo Sau khi nghe Luïc Höông Xuyeân keå laïi haønh ñoäng cuûa mình vaø vieäc Vaïn Baèng Vöông ñaõ phaûi chòu khuaát phuïc ñöa Maëc Maëc traû laïi cho Vuõ Laõo Ñao cuøng nhieàu thöù trang söùc quyù giaù, Laõo Baù chaúng nhöõng khoâng chuùt phaán khôûi maø traùi laïi, veû maët troâng raát nghieâm troïng. Luïc Höông Xuyeân khoâng hieåu vì sao Laõo Baù ñoùn nhaän tin thaéng lôïi baèng thaùi ñoä traùi ngöôïc nhö theá. Chuyeán ñi naøy cuûa Luïc Höông Xuyeân, chaúng nhöõng keát quaû myõ maõn maø coù theå noùi laø thaéng lôïi vöôït quaù moïi döï kieán. Haén hy voïng laàn naøy trôû veà nhaát ñònh seõ nhaän ñöôïc lôøi khen ngôïi, khoâng ngôø laïi thaáy Laõo Baù bieåu loä söï böïc mình ñeán theá. Ñöông nhieân haén khoâng daùm hoûi nguyeân nhaân vì sao. Hoài laâu, Laõo Baù vaãn khoâng noùi gì, hai tay naém chaët nhö saép boùp cheát con vaät naøo ñoù. Vì sao Laõo Baù noåi giaän vaø ñònh boùp cheát ngöôøi naøo? Cuoái cuøng Laõo Baù ñöùng leân böôùc ra cöûa haï leänh cho teân veä só canh giöõ ôû ñoù: – Laäp töùc thaû chim boà caâu truyeàn tin ñi caùc nôi trieäu hoäi Toân Kieám veà ngay, baát luaän haén ñang laøm vieäc gì cuõng phaûi nhanh choùng trôû veà khoâng ñöôïc chaäm treã moät khaéc. Teân veä só daï moät tieáng roài voäi vaõ chaïy ñi. Laõo Baù quay laïi haï leänh tieáp cho Luïc Höông Xuyeân: – Ngöôi laäp töùc truyeàn leänh cho ngöôøi cuûa toå Öng, taäp trung saün saøng nhaän leänh. Luïc Höông Xuyeân thi haønh ngay. Haén ñi nhanh ra khoûi phoøng Laõo Baù, vöøa chaïy vöøa baên khoaên nghó ngôïi: – Tröø toå boà caâu truyeàn tin vaãn thöôøng ñöôïc ñieàu ñoäng, toå Öng laø toå tinh nhueä nhaát saün saøng taùc chieán chæ trong tröôøng hôïp nghieâm troïng nhaát, bôûi theá toå naøy chæ ñaët döôùi söï chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa Laõo Baù vaø baûn thaân mình thoâi. Chaúng leõ söï vieäc ñaõ nghieâm troïng theá? 100 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 101 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Luïc Höông Xuyeân chôït nghó raèng Vaïn Baèng Vöông töøng vaøo sinh ra töû khoâng bieát bao nhieâu laàn môùi coù ñöôïc ñòa vò nhö ngaøy hoâm nay, theá nhöng chöa bao giôø haén deã daøng chòu khuaát phuïc tröôùc ngôøi khaùc. Theá maø laàn naøy laïi chòu cuùi ñaàu tröôùc moät haønh ñoäng khoâng theå noùi laø cao minh cuûa Luïc Höông Xuyeân, haù ñieàu ñoù chaúng ñaùng nghi ngôø? Nghó tôùi vieäc naøy, Luïc Höông Xuyeân toaùt moà hoâi. Laõo Baù ñang ngöng muïc nhìn y, chôït traàm gioïng hoûi: – Ngöôi hieåu roài chöù? Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu, moà hoâi caøng chaûy roøng roøng. Laõo Baù noùi: – Ngöôi hieåu ñöôïc laø toát. OÂng khoâng traùch maéng tieáng naøo, vì bieát raèng ñoái vôùi ngöôøi nhö Luïc Höông Xuyeân, chaúng caàn phaûi traùch maéng, laàn sau cuõng seõ tuyeät ñoái khoâng phaïm phaûi sai laàm töông töï. Luïc Höông Xuyeân vöøa caûm kích vöøa hoái haän, chôït noùi: – Thuoäc haï caàn phaûi quay laïi gaëp Vuõ Laõo Ñao, raùt coù theå vò ñoù ñang gaëp nguy hieåm. Laõo Baù laéc ñaàu: – Khoâng caàn ñi nöõa ñaâu. Luïc Höông Xuyeân thoát hoûi: – Laõo nhaân gia, vì sao? Laõo Baù laéc ñaàu, thieåu naõo noùi: – OÂng ta baây giôø chaéc ñaõ bò gieát roài. Luïc Höông Xuyeân chôït thaáy toaøn thaân chaán ñoäng, run raåy noùi: – Coù theå..... Laõo Baù ngaét lôøi: – Ñöøng nghi ngôø gì veà ñieàu ñoù nöõa. Loaïi ngöôøi nhö Vaïn Baèng Vöông khoâng bao giôø ñeå ngöôøi ta caûm thaáy coù söï nguy hieåm, bôûi vì khi ngöôøi ta caûm thaáy nguy hieåm thì ñaõ khoâng coøn soáng nöõa. Luïc Höông Xuyeân thaáy loøng baán loaïn, khoâng bieát mình phaûi laøm gì ñeå söûa chöõa sai laàm vaø caàn phaûi nhaän toäi theá naøo. Laõo Baù chôït ñöùng leân noùi: – Ñi theo ta! Noùi xong daãn teân thuoäc haï ñi veà phía haäu vieän, tôùi tröôùc moät gian thaïch thaát. Luïc Höông Xuyeân bieát ñaây laø daõy phoøng ñaëc bieät ñeå giam giöõ vaø tra khaûo phaïm nhaân, nhöng khoâng bieát ngöôøi naøo bò baét ñöa vaøo ñoù. 101 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 102 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Moät teân veä só thaáy hai ngöôøi ñeán lieàn cung kính thi leã. Laõo Baù ra leänh: – Môû cöûa ra! Teân veä só voäi laøm theo. Cöûa vöøa môû, Luïc Höông Xuyeân thaáy moät ngöôøi naèm ruõ röôïi giöõa neàn ñaát, maùu me beâ beát, maët muõi bieán daïng, nhöng vaãn coù theå xaùc ñònh ñöôïc ñoù laø moät haùn töû coøn treû. Hieån nhieân haùn töû ñoù ñaõ bò tra taán taøn khoác. Nhieàu naêm nay, Laõo Baù raát ít khi söû duïng cöïc hình ñoái vôùi phaïm nhaân. Xem ra teân haùn töû ñaõ phaïm toäi gì ñoù raát nghieâm troïng. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Laõo nhaân gia, haén laø ai theá? Laõo Baù laéc ñaàu: – Khoâng bieát! Luïc Höông Xuyeân chôït söûng soát. Chæ caàn nhìn boä maët bieán daïng cuûa haùn töû vôùi ñoâi moâi daäp naùt, chieác muõi bò leäch haún sang moät beân ñuû bieát ñaõ bò tra taán taøn khoác, vaäy maø haén vaãn khoâng chòu khai roõ lai lòch danh taùnh cuûa mình. Vieäc ñoù chöùng toû haùn töû thuoäc toå chöùc naøo ñoù heát söùc bí maät vaø chuû nhaân cuûa haén phaûi laø nhaân vaät raát ñaùng sôï. Chöøng ñoaùn bieát nhöõng yù nghó cuûa thuoäc haï, Laõo Baù noùi: – Ngöôi coù theå töï tra hoûi haén. Nhöng ta tin raèng chaúng coù keát quaû bao nhieâu. Luïc Höông Xuyeân hieåu raèng vieäc gì maø Laõo Baù khoâng laøm ñöôïc thì y cuõng khoâng laøm ñöôïc, nhöng Laõo Baù ñaõ noùi theá, khoâng theå khoâng laøm. Y lieàn hoûi: – Haén ñaõ phaïm vaøo toäi gì? Laõo Baù traû lôøi: – Haén ñònh gieát ta! Luïc Höông Xuyeân keâu leân kinh haõi. Keû ñaõ daùm thaâm nhaäp vaøo ñaây muoán gieát Laõo Baù, neáu khoâng ñieân thì phaûi laø keû gan to baèng trôøi. Y böôùc ñeán goùc phoøng muùc moät ca nöôùc trong chaäu ñaët saün ôû ñoù doäi leân maët teân haùn töû. Teân ñoù tænh laïi ngay. Luïc Höông Xuyeân khoâng ñeå ñoái phöông kòp traán tónh laïi, hoûi ngay: 102 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 103 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ngöôi teân hoï gì? Teân haùn töû traû lôøi: – Ta hoï Haø. Luïc Höông Xuyeân hoûi theâm maáy laàn, nhöng caâu traû lôøi vaãn veûn veïn chæ coù ba chöõ. Laõo Baù chôït noùi: – Ngöôøi naøy haún ñaõ ñöôïc huaán luyeän heát söùc nghieâm khaéc. Ngöôøi coù baûn lónh nhö theá khoâng nhieàu ñaâu. Luïc Höông Xuyeân chôït traàm ngaâm noùi: – Laõo nhaân gia, ngöôøi naøy coù theå laø... Laõo Baù khoâng chôø haén döùt caâu, ñaõ voäi gaät ñaàu roài xua tay ngaên laïi. Hai chuû tôù ñöông nhieân ñeàu hieåu yù nhau, tuy khoâng noùi ra nhöng ñeàu ñoaùn ra teân haùn töû laø thuoäc haï cuûa ai. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Laõo nhaân gia, neân giaûi quyeát theá naøo? Laõo Baù ñaùp: – Neân thaû haén ñi. Luïc Höông Xuyeân hieåu ngay yù ñònh cuûa Laõo Baù, loøng voâ cuøng thaùn phuïc. Laõo Baù haønh söï thöôøng khaùc vôùi moïi ngöôøi nhöng bao giôø cuõng raát hieäu quaû. oOo Maïnh Tinh Hoàn laø ngöôøi raát thaän troïng, chæ khi caàn thieát môùi ñoät nhaäp vaøo Cuùc Hoa Vieân cuûa Laõo Baù. Thöù nhaát, haén khoâng muoán ñaùnh coû ñoäng xaø, ñoàng thôøi cuõng hieåu raèng ñoái vôùi nhaân vaät nhö Laõo Baù, haønh ñoäng khoâng theå khinh suaát nhö ñoái töôïng khaùc. Nhöng hoâm nay söï vieäc baét buoäc haén phaûi maïo hieåm. Ñoái dieän vôùi Cuùc Hoa Vieân coù moät khu röøng khaù raäm. Maïnh Tinh Hoàn choïn moät taùn laù raäm raïp treøo leân aån mình kín ñaùo trong ñoù ñöa maét quan saùt moïi ñoäng tónh ôû Cuùc Hoa Vieân. Nhöng trong vieân caûnh töôïng voâ cuøng yeân aéng, khoâng thaáy boùng ngöôøi naøo lai vaõng. Maïnh Tinh Hoàn baét ñaàu caûm thaáy soát ruoät thì boãng thaáy trong vieân thaáp thoaùng coù boùng ngöôøi. Thaân phaùp ngöôøi naøy khoâng keùm, nhöng boä daïng coù gì khoâng bình thöôøng, gioáng nhö bò thöông, hôn nöõa moät tay bò ñaùnh gaõy phaûi duøng baêng vaûi buoäc treo leân 103 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 104 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG coå. Ngöôøi ñoù baän y phuïc maøu lam nhöng bò maùu loang loå khaép nôi neân trôû thaønh maøu tím saãm. Ngöôøi ñoù töø Cuùc Hoa Vieân xuyeân qua nhöõng luoáng hoa ñi veà phía hoa moân maø khoâng bò ai theo doõi. AÙnh traêng chieáu vaøo boä maët tím baàm vaø bieán daïng cuûa ngöôøi ñoù. Maïnh Tinh Hoàn chôït kinh haõi thoát leân: – Tieåu Haø! Chaúng nhöõng Tieåu Haø khoâng bò gieát maø coøn ñuû khaû naêng taåu thoaùt khoûi Cuùc Hoa Vieân. Roõ raøng haén vöøa môùi bò baét. Chaúng leõ söï canh phoøng cuûa Laõo Baù sô suaát nhö vaäy? Trong veû maët Tieåu Haø ngoaøi noãi ñau coøn coù caû söï ñaéc yù. Thaáy bieåu hieän ñoù, Maïnh Tinh Hoàn bieát raèng haén chöa tieát loä nhöõng bí maät cuûa Cao laõo ñaïi. Nhöng ngaãm nghó laïi, Maïnh Tinh Hoàn chôït ñoaùn raèng söï ñaéc yù ñoù cuûa Tieåu Haø tuyeät khoâng phaûi do haén troán thoaùt khoûi tay Laõo Baù maø chæ vì haén ñaõ khoâng chòu khuaát phuïc. Caùi ñoù cuõng deã hieåu vì khoâng ai coù theå thoaùt khoûi tay Laõo Baù. Maïnh Tinh Hoàn boãng thaáy laïnh caû ngöôøi vôùi yù nghó: – Nhaát ñònh Laõo Baù coá yù thaû Tieåu Haø ñi ñeå ngaàm theo doõi haén chòu söï chæ huy cuûa ngöôøi naøo. Neáu vaäy Tieåu Haø ñaõ truùng keá ñoái phöông... Haén muoán ngaên caûn khoâng ñeå Tieåu Haø trôû thaønh mieáng moài nhöû nhöng khoâng laøm gì ñöôïc, vì bieát nhaát ñònh coù ngöôøi ngaàm theo doõi Tieåu Haø vaø haén khoâng ñöôïc pheùp ñeå loä thaân phaän mình. Tieåu Haø nhìn leâ trôøi ñeå xaùc ñònh phöông höôùng roài khoâng nghó ngôïi gì nhaèm höôùng Khoaùi Hoaït Laâm gia taêng boä phaùp chaïy thaät nhanh. Maïnh Tinh Hoàn chôït caûm thaáy côn giaän boác leân, coá söùc ghìm mình ñeå khoûi xoâng ra ñaám thaúng vaøo maët Tieåu Haø vì söï ngu muoäi cuûa haén. Xöa nay Tieåu Haø laø keû cô trí giaûo hoaït nhaát trong boïn, nhöng khoâng hieåu taïi sao luùc naøy laïi ñaàn ñoän ñeán theá. Baây giôø chæ coøn moät caùch duy nhaát ñeå khieán haén khoâng theå tieát loä bí maät veà Cao laõo ñaïi. Ñoù laø phaûi gieát Tieåu Haø. Nhöng Maïnh Tinh Hoàn khoâng muoán laøm caùch ñoù, cuõng khoâng nôõ nhaãn taâm gieát teân huynh ñeä cuûa mình. Maïnh Tinh Hoàn chôït nghó ra moät bieän phaùp khaùc, gieát keû ngaàm theo doõi Tieåu 104 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 105 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Haø. Haén ngöng thaàn quan saùt vaø chôø ñôïi. Quaû nhieân chæ moät laùt sau coù ba ngöôøi töø Cuùc Hoa Vieân nheï nhaøng vöôït qua töôøng vieän baùm theo Tieåu Haø. Ba ngöôøi naøy khinh coâng ñeàu khoâng nhöôïc, ñoàng thôøi caên cöù vaøo ñoäng taùc cuûa chuùng ñeàu xaùc ñònh ñaây laø nhöõng ngöôøi raát coù kinh nghieäm trong vieäc baùm theo daáu veát. Chuùng giöõ vöõng cöï ly nhaát ñònh vaø ôû ba phía khaùc nhau, cho duø moät ngöôøi bò phaùt hieän thì hai teân coøn laïi vaãn coù theå tieáp tuïc theo doõi maø khoâng bò aûnh höôûng gì. Nhöng duø sao chuùng cuõng chæ laø nhöõng teân thuû haï bình thöôøng cuûa Laõo Baù. Maïnh Tinh Hoàn deã daøng baùm theo teân ñi cuoái cuøng, vôùi khoaûng caùch ba thöôùc ñieåm truùng töû huyeät teân haùn töû. Teân naøy khoâng kòp keâu moät tieáng, guïc xuoáng ngay. Hai teân coøn laïi cuõng bò Maïnh Tinh Hoàn haï thuû baèng caùch ñoù, ñeán noãi caû Tieåu Haø ñi phía tröôùc cuõng hoaøn toaøn khoâng phaùt hieän ñöôïc phía sau mình vöøa xaûy ra bieán coá raát traàm troïng. Bieän phaùp cuûa Maïnh Tinh Hoàn xem raát ñôn giaûn, nhöng laïi voâ cuøng hieäu quaû. Ñoù cuõng laø phöông thöùc maø Laõo Baù thích duøng. Nhöõng ngöôøi coù kinh nghieäm thöôøng haønh ñoäng gioáng nhau. Tieåu Haø ñi thaúng tôøi Hoaøng Thaïch traán, töôûng nhö hoaøn toaøn voâ söï. Baây giôø khoâng coù ai theo doõi haén nöõa, caû Maïnh Tinh Hoàn cuõng khoâng. Nhöng coù thaät haén ñaõ thoaùt khoûi söï khoáng cheá cuûa Laõo Baù khoâng? Trong moät cöûa haøng taïp hoùa ôû Hoaøng Thaïch traán cöûa ñoùng im æm, beân trong toái om, chôït coù hai ngöôøi môû cöûa nheï nhaøng böôùc ra. Moät ngöôøi troâng theo Tieåu Haø thaáp thoaùng treân ñöôøng phoá noùi vôùi teân ñoàng boïn: – Ñuùng laø haén. Teân kia baûo: – Haõy baùm theo! Hai ngöôøi naøy thaân thuû cuõng khoâng phaûi haïng taàm thöôøng, hôn nöõa ñoäng taùc laïi heát söùc thaän troïng. Nhö vaäy Laõo Baù ñaõ ñeà phoøng tröôùc söï coá coù theå xaûy ra. Khi ñaõ quyeát ñònh laøm vieäc gì Laõo Baù coù nhieàu phöông aùn, khoâng bao giôø ñeå thaát baïi. oOo 105 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 106 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Toân Kieám tænh daäy caûm thaáy trong ngöôøi nhö khoâng coøn chuùt hôi söùc. Haén cuõng chaúng phaûi laø ngöôøi mình ñoàng da saét gì, huoáng nöõa beân caïnh laïi laø moät nöõ nhaân mình traàn heát söùc kheâu gôïi. Suoát moät ngaøy ñeâm, nöõ nhaân kia ñaõ taän löïc haàu haï haén, thöû hoûi coøn ñaâu hôi söùc? Toân Kieám coøn chöa kòp baän y phuïc thì nghe beân ngoaøi coù tieáng böôùc chaân raát nheï, tieáp theo laø thanh aâm gioáng nhö tieáng deá keâu, ba ngaén moät daøi. Toân Kieám laéng tai nghe. Laùt sau laïi moät hoài aâm thanh töông töï nhöng traùi ngöôïc laïi, ba daøi moät ngaén. Toân Kieám laäp töùc nhaän ra tín hieäu cuûa Laõo Baù trong tröôøng hôïp caàn trieäu taäp khaån caáp. Trong coâng vieäc, khoâng ai daùm traùi leänh Laõo Baù, keå caû Toân Kieám cuõng vaäy. Haén voäi vaõ maëc y phuïc böôùc xuoáng giöôøng. Nöõ nhaân trôû mình roài chôït nhoåm ngöôøi leân ngaïc nhieân hoûi: – Theá naøo? OÂng anh ñònh ñi ngay sao? Toân Kieám buoâng thoõng moät tieáng: – ÖØm! Nöõ nhaân baát chaáp thaân theå traàn truoàng khoâng moät maûnh vaûi choàm leân noùi: – Chaøng nôõ boû thieáp maø ñi nhö vaäy sao? Khoâng! Thieáp khoâng theå ñeå chaøng ñi... Toân Kieám phuõ phaøng giuùi thò ngaõ choûng goïng xuoáng giöôøng roài böôùc ra cöûa. Chæ laùt sau, Toân Kieám ñaõ chænh teà treân löng ngöïa phi nhö bay veà höôùng Cuùc Hoa Vieân. Doïc ñöôøng haén nghó hoaøi maø khoâng hieåu do nguyeân nhaân gì maø Laõo Baù truyeàn phaùt tín hieäu hoûa toác ñoù. Ñaõ hôn hai naêm nay, Laõo Baù chöa laàn naøo cho phaùt loaïi tín hieäu ñaëc bieät naøy. Suoát gaàn hai traêm daëm doïc ñöôøng ñi, Toân Kieám khoâng daùm döøng laïi nghæ ngôi. Khoâng phaûi haén sôï Laõo Baù maø tröôùc heát haén laø ngöôøi raát tuaân thuû nguyeân taéc vaø meänh leänh. Hôn nöõa ñoái vôùi Toân Kieám, Laõo Baù khoâng chæ laø ngöôøi cha maø coøn laø ngöôøi baèng höõu, vò laõnh ñaïo maãu möïc vaø nghieâm khaéc. Luùc bình thöôøng, Laõo Baù raát thaân tình vôùi moïi ngöôøi, nhöng luùc coù caáp söï thì khoâng ai daùm khoâng trieät ñeå tuaân thuû moïi meänh leänh cuûa Laõo Baù. Ñeán tröa thì ngöïa ñaõ kieät söùc khoâng theå chaïy tieáp ñöôïc nöõa. Toân Kieám ñaønh xuoáng ngöïa ñònh daét vaøo moät traán nhoû ñoåi con khaùc tieáp tuïc 106 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 107 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG haønh trình nhöng vöøa tôùi goùc phoá ñaàu tieân boãng thaáy coù moät vieân ñaù nhoû neùm veà phía mình. Toân Kieám theo baûn naên traùnh sang roài ñöa tay baét laáy vieân ñaù, thaáy noù ñöôïc boïc bôûi moät maûnh giaáy, treân maët coù chöõ. Toân Kieám toø moø môû ra xem, thaáy treân maûnh giaáy vieát: “Ngöôi coù muoán bieát ai ñònh gieát Laõo Baù khoâng?” Toân Kieám giaät naåy mình ñöa maét nhìn quanh, chæ moät laùt haén thaáy coù ngöôøi thaáp thoaùng ôû goùc phoá. Toân Kieám boû ngöïa, chæ maáy böôùc ñaõ tôùi beân ngöôøi kia. Ngöôøi ñoù cuõng ñaõ phaùt hieän thaáy Toân Kieám, vaãn ñöùng nguyeân choã cung kính thi leã. Toân Kieám nhaän ra ñoù laø moät thuû haï trong Khuyeån toå, chuyeân trinh saùt ñieàu tra, lieàn hoûi: – Ngöôi theo doõi ai vaäy? Leõ ra trong tröôøng hôïp nhö theá, ngöôøi ñang thi haønh nhieäm vuï khoâng daùm tieát loä. Nhöng teâ thuoäc haï bieát tính khí noùng naûy cuûa Toân Kieám, hôn nöõa ñoù laø nhi töû cuûa Laõo Baù, ñaønh traû lôøi: – Moät teân hoï Haø. Toân Kieám hoûi tieáp: – Haén ñònh möu saùt Laõo Baù? Teân kia ñaønh gaät ñaàu. Theá laø ñuû. Toân Kieám hoûi theâm: – Haén ôû trong tieåu ñieám kia? Teân haùn töû hôi ngaäp ngöøng, nhöng khoâng coù caùch naøo khaùc, chæ bieát gaät ñaàu. Chæ caàn coù theá, Toân Kieám lao thaúng vaøo tieåu ñieám. Ñoù chæ laø moät ngoâi quaùn nhoû, Tieåu Haø ngoài moät mình beân baøn ôû goùc phoøng, ngoaøi ra khoâng coøn thöïc khaùch naøo khaùc. Treân baøn coù moät maâm ñoà aên thöùc nhaém vaø moät bình röôïu, xem caùc thöù treân maâm thì Tieåu Haø ñaõ aên gaàn xong böõa. Teân thuoäc haï trong Khuyeån toå kinh haõi nhöng khoâng sao ngaên ñöôïc Toân Kieám, ñaønh ñi theo haén ñöùng ngoaøi cöûa soå quan saùt. Toân Kieám aäp vaøo phoøng nhö moät côn loác. Haén khoâng caàn nghó ngôïi vì sao keû ñònh gieát Laõo Baù vaãn ngoài sôø sôø trong töûu ñieám ñöôøng hoaøng aên uoáng, trong luùc boïn thuû haï khoâng toùm coå haén maø phaûi maát 107 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 108 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG coâng theo doõi laøm gì. Coøn moät vieäc hoaøn toaøn khaùc thöôøng laø maûnh giaáy maø haén vöøa nhaän ñöôïc, ñöông nhieân khoâng phaûi ngöôøi trong Cuùc Hoa Vieân göûi cho haén. Luùc naøy Toân Kieám chæ caàn bieát moät ñieàu: Ai daùm to gan muoán haønh thích Laõo Baù? Coøn Tieåu Haø thì ñang raát ñaéc yù. Vöøa nhaám nhaùp ly röôïu vaø mieáng thòt quay, haén vöøa nghó buïng: – Chuùng cho raèng thöông theá cuûa ta traàm troïng nhö vaäy thì khoâng theå troán khoûi phoøng giam, bôûi theá hoaøn toaøn khoâng phoøng bò. Baây giôø duø bieát baûn lónh cuûa ta, coù ñuoåi theo cuõng ñaõ muoän roài. Ñaây tôùi Khoaùi Hoaït Laâm chæ boán naêm daëm, ñaõ hoaøn toaøn yeân oån trong söï caûnh giôùi cuûa Cao laõo ñaïi, coøn gì ñaùng lo nöõa? Moät ngöôøi cô trí nhö haén luùc naøy coøn aáu tró nhö vaäy quaû laø ñaùng cöôøi. Chæ sôï raèng moái nguy hieåm aäp xuoáng ñaàu haén laø töø phía Cao laõo ñaïi chöù khoâng phaûi töø phía Laõo Baù. Duø sao chung quy laïi, moïi haäu quaû maø haén phaûi gaùnh chòu chæ do haønh ñoäng ngoâng cuoàng cuûa mình. Nuï cöôøi ñaéc yù cuûa haén treân moâi chöa kòp taét thì chôït thaáy moät ngöôøi huøng hoå aäp vaøo phoøng. Tieåu Haø môùi caén moät mieáng thòt quay chöa kòp nhai thì ñaõ ngheïn laïi khi nghe ngöôøi kia noùi: – Ta laø Toân Kieám! Tieåu Haø maët taùi nhôït, voäi nhoå mieáng thòt ra. Toân Kieám khoâng chôø ñoái phöông kòp phaûn öùng, noùi gaèn töøng tieáng: – Keû naøo daùm voâ leã vôùi Laõo Baù, keû ñoù phaûi cheát! Tieåu Haø ñöùng baät leân, caùnh tay phaûi coøn laønh laën vung leân nhö chôùp. Voõ coâng cuûa haén cuõng nhö Maïnh Tinh Hoàn, chuaån xaùc vaø phaøm toác, tuy keùm moät vaøi phaân nhöng hieän taïi vôùi baûn naêng töï cöùu neân taêng theâm phaàn lôïi haïi. Tieác raèng ñoái thuû cuûa haén laø Toân Kieám. Toân Kieám baûn naêng lieàu maïng, baây giôø haén coøn coù theâm moái thuø haän. Chæ nghe bình moät tieáng nhö seùt, song chöôûng tieáp nhau laøm cho caû gian tieåu ñieám chao ñaûo, baøn gheá ñoå loång choång. Caû hai xuaát thuû ñeàu nhanh khoâng sao töôûng töôïng ñöôïc. Tieåu Haø nghe thaáy xöông tay mình vôõ raêng raéc, bò chöôûng löïc böùc luøi vaøo taän töôøng nhöng chöa kòp keâu leân tieáng naøo thì taû chöôûng cuûa Toân Kieám ñaõ ñaùnh thaúng vaøo mieäng haén. Töø mieäng Tieåu Haø, moät voøi maùu töôi oäc ra cuøng maáy chieác raêng bò gaõy. Haén 108 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 109 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ngaõ choàng leân moät chieác gheá ñoå. Hai teân thuû haïi trong Khuyeån toå haù hoác moàm bieát raèng mình ñaõ maéc phaûi sai laàm lôùn nhöng khoâng ñuû söùc ngaên Toân Kieám. Vôùi thaân phaän thaáp heøn, chuùng chæ bieát phoù maëc cho soá phaän. Toân Kieám khoaùt tay ra leänh: – Mang haén veà toång ñaøn. Hai teân thuoäc haï ñaønh raêm raép laøm theo. Toân Kieám cuõng theo chuùng rôøi khoûi töûu ñieám, khoâng moät teân quaûn lyù hoaëc tieåu nhò naøo daùm ngaên caûn. Chæ coù moät ngöôøi ñöa maét nhìn theo vôùi nuï cöôøi ñaéc yù treân moâi. Toaøn thaân Tieåu Haø meàm nhuõn, neáu chöa cheát thì cuõng truùt hôi thôû cuoái cuøng tröôùc khi tôùi Cuùc Hoa Vieân. Ngöôøi nhìn theo vôùi veû ñaéc yù ñoù cuõng laø ngöôøi ñaõ duøng maûnh giaáy baùo tin cho Toân Kieám. Hôn nöõa, ñoù laø moät nöõ nhaân. Chæ môùi troâng thaáy Toân Kieám, thò lieàn naåy ra möu keá ñoù vaø baây giôø coøn thaàm phuïc cao kieán cuûa mình. Giaù nhö Maïnh Tinh Hoàn troâng thaáy caûnh töôïng ñoù, ngay caû moät keû laïnh maùu gieát ngöôøi nhö haén cuõng khoâng sao chòu noåi khi ñöôïc chöùng kieán söï laïnh luøng taøn baïo cuûa nöõ nhaân kia. Ngöôøi ta thöôøng noùi: “Toái ñoäc phuï nhaân taâm”, thaät chaúng sai bôûi so vôùi nam nhaân, nöõ nhaân kheùo bieát caùch gieát ngöôøi khoâng vaáy maùu hôn. oOo Laõo Baù ñöa maét nhìn nhi töû, veû maët khoâng bieåu loä chuùt bieåu caûm naøo. Hai teân thuû haï ñaõ ra khoûi phoøng, sau khi ñeå laïi Tieåu Haø naèm baát ñoäng, khaép ngöôøi ñaày thöông tích. Luïc Höông Xuyeân thaàm lo laéng cho Toân Kieám. Haén bieát côn phaãn noä cuûa Laõo Baù ñöôïc aån giaáu beân trong veû bình thaûn ñoù. Hoài laâu Laõo Baù môùi leân tieáng: – Ngöôi gaëp haén ôû ñaâu? Toân Kieám traû lôøi: – Trong moät tieåu ñieám ôû Hoaøng Thaïch Traán. Laõo Baù laïi hoûi: – Vì sao ngöôi tham gia vaøo vieäc naøy? – Coù ngöôøi baùo cho con bieát haén muoán möu haïi cha? 109 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 110 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ngöôøi ñoù laø ai vaäy? Toân Kieám ñaønh keå laïi chuyeän haén ñöôïc moät ngöôøi neùm vieân ñaù keøm theo maåu giaáy baùo tin. Laõo Baù vaãn kieân nhaãn: – Vaø ngöôi khoâng caàn nghe gì ñeán hai teân trong Khuyeån toå giaûi thích? Toân Kieám ñaùp: – Con thaáy raèng hai teân ñoù quaù thaän troïng... Laõo Baù ngaét lôøi, quaùt leân: – Khoâng ngôø ngöôi ngu xuaån ñeán nhö vaäy. Ngöôøi trong Khuyeån toå xöa nay chöa bao giôø ñöôïc ñieàu ñoäng thi haønh nhieäm vuï gieát ngöôøi. Chính ngöôi ñaõ laøm hoûng vieäc chuùng. Tôùi ñoù, chöøng nhö thaáy mình vì quaù giaän döõ neân ñaõ naëng lôøi, gioïng Laõo Baù coù phaàn dòu hôn: – Ngöôi khoâng thaáy raèng mình ñaõ bò maéc löøa thay ñoái phöông gieát ngöôøi dieät khaåu hay sao? Toân Kieám nhôù laïi maûnh giaáy, chôït hieåu ra maûnh giaáy ñoù hoaøn toaøn khoâng phaûi do ngöôøi cuûa mình, nghóa laø ñòch nhaân ñaõ lôïi duïng söï noùng naûy thieáu suy xeùt cuûa haén ñeå gieát ngöôøi dieät khaåu. Nhieàu naêm nay, Laõo Baù chöa töøng traùch moùc nhi töû naëng lôøi ñeán theá, nhöng laàn naøy Toân Kieám vaãn nhaän thaáy raèng haønh ñoäng ñoù ñoái vôùi mình laø hoaøn toaøn xaùc ñaùng. Rieâng Luïc Höông Xuyeân hieåu roõ hôn vì sao Laõo Baù ñaõ boäc loä côn noùng giaän traùi vôùi baûn tính mình. Nguyeân do laø saùng nay ngöôøi cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang mang tôùi Cuùc Hoa Vieân hai chieác hoøm goã. Trong hai chieác hoøm ñoù coù hai xaùc cheát vaø moät ngöôøi coøn soáng. Trong hoøm goã thöù nhaát laø thi theå cuûa Vuõ Laõo Ñao, ngoaøi veát thöông trí maïng ôû yeát haàu coøn nhieàu veát ñaâm cheùm khaùc laøm maët muõi bieán daïng haún, raát khoù nhaän ra. Trong chieác hoøm thöù hai goàm thi theå Maëc Maëc thaân theå traàn truoàng khoâng moät veát thöông, bò boùp coå cheát vaø Tieåu Vuõ toaøn thaân naùt nhöø nhöng vaãn chöa cheát. Khi môùi môû naép hoøm ra, dieän maïo Laõo Baù troâng raát khuûng khieáp, hoài laâu môùi thoát leân maáy tieáng: – Nhaát ñònh toâi seõ traû thuø cho huynh! Chöa bao giôø Luïc Höông Xuyeân thaáy veû maët Laõo Baù ñaùng sôï nhö theá. Duø vaøo sinh ra töû haøng traêm laàn, chöùng kieán khoâng bieát bao nhieâu baèng höõu vaø thuû haï bò gieát, theá maø Laõo Baù chöa töøng phaãn noä nhö laàn naøy. 110 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 111 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Luïc Höông Xuyeân bieát raèng nhöõng lôøi Laõo Baù vöøa noùi ra laø phaûi thöïc hieän, cho duø phaûi traû giaù theá naøo. Thaáy veû maët thoáng khoå cuûa nhi töû, Laõo Baù noùi theâm moät caâu an uûi: – Haønh ñoäng cuûa ngöôi tuy laø ngu xuaån, nhöng khoâng haún laø voâ ích. Ít nhaát cuõng chöùng minh raèng teân hoï Haø khoâng phaûi do Vaïn Baèng Vöông phaùi ñeán. Toân Kieám ngöôùc maét leân, aùnh maét dòu laïi ít nhieàu, coøn Luïc Höông Xuyeân thì kheõ gaät ñaàu. Laõo Baù noùi tieáp: – Vaïn Baèng Vöông ñaõ loä maët thaùch thöùc. Bôûi theá neáu teân hoï Haø do haén phaùi ñeán thì chaúng caàn phaûi tìm caùch dieät khaåu nhö theá laøm gì. Luïc Höông Xuyeân ñaõ nghi ngôø ñieàu naøy töø tröôùc, chæ khoâng bieát ngöôøi ñoù ñöôïc ai phaùi ñeán. Laõo Baù thôû daøi: – Leõ ra chuùng ta ñaõ coù theå tra roõ ngöôøi naøo ñaõ sai haén ñeán ñaây... Toân Kieám hieåu roõ nöûa caâu sau cuûa Laõo Baù: “Tieác raèng coù ngöôøi laïi laøm hoûng vieäc”. Ñaàu haén caøng cuùi thaáp maõi xuoáng khoâng daùm ngaång leân. Luïc Höông Xuyeân traàm ngaâm noùi: – Chuùng ta theá naøo roài cuõng tra roõ keû naøo ñaõ sai teân hoï Haø tôùi ñaây... Laõo Baù gaït ñi: – Chuyeän ñoù seõ baøn sau. Baây giôø caàn doác toaøn löïc ñeå ñoái phoù vôùi Vaïn Baèng Vöông tröôùc ñaõ. Toân Kieám baáy giôø môùi ngaång leân noùi: – Ñeå toâi ñi! Laõo Baù nghieâm gioïng hoûi: – Ngöôi ñònh laøm gì vaäy? Chính boïn chuùng ñang ngoài chôø ngöôi tôùi naïp maïng ñaáy. Toân Kieám laïi cuùi ñaàu, nhöng hai baøn tay naém chaët, maùu trong ngöôøi nhö soâi leân. Haén ñaõ bieát chuyeän veà hai chieác hoøm ñöïng töû thi. Gioïng Laõo Baù coù phaàn nheï hôn: – Vaïn Baèng Vöông muoán chuùng ta ñi, chuùng ta seõ khoâng ñi nöõa. Chuùng coù theå kieân nhaãn thì chuùng ta caøng kieân nhaãn hôn. Chuùng muoán khieâu khích chuùng ta, nhaát ñònh seõ coù haønh ñoäng keá tieáp. Luïc Höông Xuyeân cung kính ñaùp: – Daï! 111 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 16. 112 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù chôït hoûi: – Ngöôi thaáy chuùng ta caàn coù haønh ñoäng gì? Luïc Höông Xuyeân khoâng daùm traû lôøi. Haén vöøa phaïm phaûi sai laàm vaø haäu quaû raát nghieâm troïng. Ngöôøi ta khoâng phaûi luùc naøo cuõng laøm ra veû thoâng minh. Thaäm chí coù khi phaûi trôû thaønh moät keû ngoác. Laõo Baù laïi noùi: – Mai laø ngaøy ñaïi teá cho caùc huynh ñeä cuûa Thieát Thaønh Cöông. Nhaát ñònh Vaïn Baèng Vöông cho raèng chuùng ta seõ coù haønh ñoäng gì ñoù vaø chuaån bò giaêng löôùi. Vì theá chuùng ta caàn ñeå chuùng maát coâng voâ ích... Nghe tôùi ñoù, Toân Kieám voäi vaõ ñi ra khoûi phoøng. Laõo Baù khoâng löu taâm ñeán haén, coøn Luïc Höông Xuyeân vaãn traàm tö nghó ngôïi. Hoà laâu, Laõo Baù thaáp gioïng hoûi: – Ngöôi ñaõ boá trí moïi vieäc ñaày ñuû caû roài chöù? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Baåm, ngöôøi khieâng quan taøi, ñaøo huyeät, keøn troáng vaø caû ñaïo só ñoïc kinh ñeàu ñöôïc thay theá baèng ngöôøi cuûa chuùng ta. Moïi vieäc ñeàu ñaõ chuaån bò chu ñaùo, chæ sôï Vaïn Baèng Vöông khoâng chòu haønh ñoäng thoâi. Laõo Baù noùi: – Toân Kieám seõ coù caùch ñeå laøm chuùng phaûi haønh ñoäng. Luïc Höông Xuyeân tieáp lôøi: – Khi chuùng ñaõ thaáy coù Toân Kieám taïi hieän tröôøng, nhaát ñònh seõ haønh ñoäng. – Laàn naøy chaéc Vaïn Baèng Vöông seõ khoâng hieän thaân, bôûi theá ta cuõng khoâng tôùi ñoù. Luïc Höông Xuyeân ngaäp ngöøng noùi: – Thuoäc haï muoán tôùi ñoù xem... Laõo Baù ngaét lôøi: – Ngöôi cuõng khoâng ñi. Neáu chuùng thaáy ngöôi taát seõ ñoaùn ra chuùng ta ñaõ coù boá trí, hôn nöõa... OÂng ñöa maét nhìn Tieåu Haø vaãn hoân meâ khoâng tænh, noùi tieáp: – Ngöôi coøn coù vieäc khaùc. Luïc Höông Xuyeân hieåu yù, ñaùp kheõ: – Daï... Laõo Baù tieáp: – Vaïn Baèng Vöông seõ do ta ñoái phoù, coøn ngöôi haõy laøm moïi caùch tra ra keû 112 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 17. 113 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG naøo ñieàu khieån teân naøy. Nhöng laøm theá naøo ñöøng ñeå loä ra cho baát cöù ngöôøi thöù ba naøo khaùc. Luïc Höông Xuyeân quan saùt Tieåu Haø moät luùc roài chaäm raõi noùi: – Chæ caàn haén chöa cheát, thuoäc haï nhaát ñònh seõ coù bieän phaùp tra roõ. Laõo Baù gaät ñaàu: – Raát toát, nhöng coát sao ñöøng ñeå haén cheát. oOo Thieát Thaønh Cöông baän y phuïc ñaïi tang baèng vaûi thoâ, ñeå chaân traàn, veû maët saàu thaûm. Thöông theá cuûa haén ñaõ ñôõ nhieàu, nhöõng veát boûng ñaõ lieàn da, chæ coøn laïi nhöõng veát seïo loang loå. Sau khi Hoaøng Sôn Tam Höõu bò gieát, Thieát Thaønh Cöông quay laïi Vaïn Caûnh Sôn Trang thu nhaët saùu teân huynh ñeä cuûa mình, thi theå ñeàu bò chaùy seùm ñeå trong moät thaïch thaát, hoâm nay môùi mua saém quan taøi mai taùng vaø ñöôïc söï hoã trôï cuûa Laõo Baù vaø Luïc Höông Xuyeân toå chöùc ñaïi teá. Thaân nhaân cuûa Thaát Duõng Só khoâng nhieàu, keå caû ñaïo só ñoïc kinh, ngöôøi khieâng quan taøi, phu ñaøo huyeät vaø ban keøn troáng, taát thaûy ñeàu thueâ trong traán, caû thaûy môùi chöa ñeán naêm möôi ngöôøi. Saùu caùi quan taøi ñaët treân moät ngoïn ñoài thaáp ôû phía ñoâng Vaïn Caûnh Sôn Trang, ba phía laø röøng raäm, phía taây laø Vaïn Caûnh Sôn Trang nay chæ coøn laø moät ñoáng tro taøn. Thi theå cuûa saùu ngöôøi trong Thaát Duõng Só ñöôïc mang tôùi ñaët treân baõi troáng, luùc naøy chöa tôøi giôø nhaäp quan. Tröôùc maët laø thi theå nhöõng huynh ñeä töøng ñoàng cam coäng khoå, neùt maët Thieát Thaønh Cöông ñanh laïi, khoâng thaáy moät gioït nöôùc maét, coù leõ nöôùc maét chaøng ñaõ khoâ kieät. Ngaøy ñaõ quaù ngoï, ngoïn gioù thu thoåi leân ngoïn ñoài xaøo xaïc hoøa vôùi tieáng ai ñieáu nghe caøng naõo ruoät. Thieát Thaønh Cöông ñoät nhieân quay laïi nhìn chuùng nhaân haéng gioïng noùi: – Nhöõng huynh ñeä cuûa toâi bò saùt haïi moät caùch bi thaûm, hôn nöõa coøn bò chòu tieáng oan. Theá maø moät mình toâi laïi boû maëc hoï chaïy troán... Leõ ra phaûi noùi lôøi ñieáu, nhöng Thieát Thaønh Cöông khoâng laøm theá, chaúng hieåu chaøng coù yù gì. Tuy vaäy moïi ngöôøi vaãn chaêm chuù laéng nghe. Chaøng döøng moät luùc roài noùi tieáp: – Toâi boû chaïy khoâng phaûi vì sôï cheát maø coát ñeå ñôïi ngaøy hoâm nay, söï haøm 113 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 18. 114 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG oan cuûa hoï ñöôïc goät röûa. Vì theá toâi khoâng coøn lyù do gì ñeå tieáp tuïc soáng nöõa. Vöøa noùi tôùi ñoù, chaøng ñaõ vung tay leân Moïi ngöôøi cuøng oà leân moät tieáng khi thaáy trong tay Thieát Thaønh Cöông laáp loaùng moät muõi ñao, vaø chaøng nhaèm coå hoïng mình ñaâm vaøo. Khoâng ai kòp ngaên caûn haønh ñoäng töï saùt baát ngôø aáy. Nhöng coù moät nhaân aûnh töø meù röøng lao tôùi nhö aùnh chôùp, chæ maáy böôùc ñaõ tôùi saùt ngöôøi Thieát Thaønh Cöông, moät tay vung chöôûng ñaùnh vaøo tay phaûi caàm ñao cuûa chaøng, tay kia xuaát chæ ñieåm vaøo hoân huyeät. Haønh ñoäng cuûa ngöôøi kia voâ cuøng thaàn toác. ... moät soá ngöôøi nhaän ra haùn töû vöøa xuaát hieän chính laø Toân Kieám! Muõi ñao cuûa Thieát Thaønh Cöông ñaâm vaøo coå hoïng mình chæ saâu chöa tôùi moät phaân lieàn bò ñaùnh baät ñi, moät voøi maùu nhoû phun ra, ñoàng thôøi Thieát Thaønh Cöông cuõng ruõ ngöôøi xuoáng ngaát ñi. Toân Kieám ñieåm huyeät caàm maùu cho Thieát Thaønh Cöông roài baûo hai teân phu ñaøo huyeät: – Mau ñöa haén veà Cuùc Hoa Vieân! Hai teân naøy voán laø thuoäc haï cuûa Laõo Baù ñöôïc Luïc Höông Xuyeân boá trí thay laøm phu ñaøo huyeät, lieàn daï moät tieáng roài mang Thieát Thaønh Cöông ñi. Toân Kieám nhìn theo moät luùc roài höôùng sang chuùng nhaân noùi: – Caùc baèng höõu vaø thaân nhaân cuûa Thaát Duõng Só! Haønh ñoäng cuûa Thieát Thaønh Cöông ñaõ toû roõ nghóa khí khoâng theïn vôùi anh linh caùc huynh ñeä cuûa mình. Hoï thieät thoøi bò Hoaøng Sôn Tam Höõu saùt haïi daõ man vaø vu oan giaù hoïa, nhöng khoâng vì theá maø Thieát Thaønh Cöông phaûi hy sinh ñeå giöõ troïn nghóa khí vôùi caùc huynh ñeä cuûa mình vì anh ta coù nhieàu vieäc phaûi laøm. Nhöõng keû ñaùng ñeàn toäi khoâng phaûi chæ coù Hoaøng Sôn Tam Höõu.... Moïi ngöôøi ñeàu ñoàng tình vôùi Toân Kieám. Tieáp ñoù caùc ñaïo só ñoïc kinh vaên vaø lôøi ñieáu, coøn phu ñaøo huyeät cuõng baét tay vaøo coâng vieäc cuûa mình. Nhöõng thuû tuïc keùo daøi chöøng moät canh giôø, ñeán luùc caùc thi theå phaûi ñöôïc nhaäp quan. Saùu coã quan taøi sôn ñen ñöôïc môû ra trong tieáng khoùc ai oaùn. Hai teân ñaïo só thaép neán ñoát höông. Muøi höông traàm toûa ra ngaây ngaát. Vöøa luùc ñoù, töø meù röøng boãng coù hai möôi maáy nhaân aûnh baän haéc y tieán ra. Toân Kieám nhíu maøy, vaø chôït nhaän ra trong ñaùm quaàn nhaân cuõng teá coù maáy ngöôøi laûo ñaûo ngaõ xuoáng. 114 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 19. 115 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Toân Kieám thaáy tình caûnh khaùc thöôøng voäi vaøng phong beá hoâ haáp nhaûy tôùi tröôùc maët hai teân ñaïo só quaùt to: – Caùc ngöôi ñoát meâ höông? Hai teân ñaïo só chöa kòp traû lôøi thì teân daãn ñaàu trong soá hai möôi maáy haéc y nhaân vöøa xuaát hieän cöôøi haéc haéc noùi: – Ngöôi ñoaùn khoâng sai, nhöng ñaõ muoän roài. Toân Kieám! Chòu meänh ñi! Toân Kieám khoâng noùi khoâng raèng, nhö con hoå bò thöông lao vaøo hai teân ñaïo só, song chöôûng cuøng xuaát. Bòch! Bòch! Hai aâm thanh traàm ñuïc gaàn nhö tieáp lieàn nhau, caû hai teân ñaïo só tuy ñaõ coù phoøng bò nhöng khoâng kòp traùnh vì Toân Kieám xuaát thuû quaù thaàn toác, thaäm chí khoâng kòp keâu tieáng naøo ñaàu ñaõ bò ñaùnh vôõ tan, oùc naõo baén tung toùe. Laïi coù theâm möôøi maáy ngöôøi nöõa trong soá nhöõng keû ñaøo huyeät vaø khieâng quan taøi cuøng maáy thaân nhaân ngöôøi cheát ngaõ guïc xuoáng baát ñoäng. Toân Kieám quaùt to: – Anh em! Coá ñöøng hoâ haáp! Gieát! Ñoàng thôøi baûn thaân haén lao vaøo teân haéc y nhaân caàm ñaàu. Bình! Teân naøy khoâng traùnh maø vung chöôûng ngheânh chieâu. Hai chöôûng tieáp nhau, khoâng ngôø Toân Kieám laûo ñaûo thoaùi lui ba boán böôùc. Gaàn hai möôi teân thuoäc haï cuûa Cuùc Hoa Vieân cuõng tuoát binh khí xoâng tôùi theo Toân Kieám nhöng deã daøng bò ñoái phöông ñaùnh baät caû laïi. Teân haéc y nhaân caàm ñaàu noùi: – Haéc haéc... Toân Kieám, meâ höông ñaõ baét ñaàu phaùt taùc. Cho duø ngöôi thaân thuû cao cöôøng bao nhieâu baây giôø cuõng chæ coøn laïi coù hai thaønh coâng löïc, vaø chæ sau thôøi gian tuaàn traø nöõa laø seõ hoân meâ nhö maáy teân kia maø thoâi. Toân Kieám nhìn quanh. Quaû thaät luùc ñoù ñaõ coù tôùi treân ba chuïc ngöôøi bò hoân meâ naèm raûi raùc khaép nôi. Haén thöû vaän coâng vaø caûm thaáy söùc löïc maát ñaâu caû, hai chaân meàm oaët phaûi göôïng laém môùi ñöùng vöõng. Haén khoâng hieåu vì sao Luïc Höông Xuyeân noùi raèng ñaõ boá trí ngöôøi cuûa mình vaøo taát caû caùc vò trí trong buoåi ñaïi teá, hôn nöõa coøn kieåm tra raát caån thaän maø vaãn loït gian teá vaøo ñeå chòu thaûm caûnh theá naøy? Chaúng leõ vieäc maø Laõo Baù khoâng nhuùng tay vaøo vaø cuõng khoâng ñoaùn ñònh tröôùc? Cöù cho laø Laõo Baù hoaøn toaøn tín nhieäm Luïc Höông Xuyeân, chaúng leõ teân naøy 115 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 20. 116 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ñeå xaûy ra sô xuaát? Haén nghieán raêng hoûi: – Vaïn Baèng Vöông ñaõ boá trí gian teá theá naøo? Teân haéc y nhaân cöôøi nhaït ñaùp: – Caùi ñoù baây giôø noùi cho ngöôi bieát cuõng khoâng haïi gì, nhöng ngöôi coù bieát cuõng voâ ích thoâi. Ñeán gaëp Dieâm Vöông thì chaúng caàn gì phaûi ñieàu traàn. Döùt lôøi quay laïi khoaùt tay: – Gieát! Khoâng ñeå ai soáng soùt! Toân Kieám coá söùc xoâng tôùi teân haéc y nhöng laäp töùc bò ba muõi kieám ñaâm xuyeân suoát qua ngöôøi. Hai möôi maáy teân haéc y nhaân xoâng vaøo ñaùm ngöôøi baän tang phuïc, phaàn lôùn ñaõ ngaát, chæ coøn vaøi ngöôøi vaãn göôïng ñöùng ñöôïc nhöng maát heát söùc ñeà khaùng, giöông maét baát löïc nhìn ñoái phöông taøn saùt ñoàng boïn vaø chính mình nhö con deâ teá thaàn bò troùi chaët giöông maét nhìn teân ñoà teå. oOo Laõo Baù ñöùng giöõa phoøng nhö moät pho thaïch töôïng, boä maët troâng raát khuûng khieáp. Nghóa nöõ Toân Nhö Lieãu môùi möôøi laêm tuoåi phuû phuïc beân quan taøi Toân Kieám khoùc nhö möa, khuoân maët dieãm leä ñaàm ñìa nöôùc maét. Laõo Baù cuõng khoâng ghìm ñöôïc nöôùc maét. Luïc Höông Xuyeân cuùi thaáp ñaàu. Chöa bao giôø y thaáy Laõo Baù nhoû leä, vaø trong taâm töôûng cuûa moïi ngöôøi, Laõo Baù khoâng bao giôø rôi nöôùc maét. Bôûi theá troâng con ngöôøi ñoù khoùc thì thaät ñaùng sôï. Khoâng ai bieát söï vieäc treân hieän tröôøng xaûy ra theá naøo, vì khoâng moät ngöôøi naøo soáng soùt, keå caû toå caûnh giôùi mai phuïc ôû beân ngoaøi ñeàu bò gieát saïch. Rieâng hai teân thuû haï giaû daïng phu ñaøo huyeät ñöa ñöôïc Thieát Thaønh Cöông an toaøn trôû veà Cuùc Hoa Vieân. Boïn ngöôøi mai phuïc vì sôï ñaùnh coû ñoäng xaø neân ñaønh ñeå cho hoï thoaùt khoûi nôi mai phuïc, hôn nöõa ñoù cuõng khoâng phaûi laø muïc tieâu cuûa Vaïn Baèng Vöông. Thieát Thaønh Cöông cuõng ñaâm saàm vaøo phoøng, caëp maét nhö loài ra nhìn thi theå cuûa baèng höõu ñaày thöông tích naèm trong quan taøi, maùu trong caùc huyeát quaûn soâi leân. Laõo Baù thaáy tim mình nhö vôõ tan töøng maûnh. Xöa nay oâng chöa töøng sai laàm ñeå chòu thaát baïi thaûm haïi ñeán theá. Duø khoâng bieát gì veà nhöõng dieãn bieán chieàu qua ôû Vaïn Caûnh Sôn Trang nhöng 116 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn