Xem mẫu

 1. 59 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Naêm KÌ NH Ñ Ò C H Ñ O Á I Ñ A À U C hieác xe ngöïa ñöôïc keát caáu thaät tieän lôïi, beân trong nhö moät chieác giöôøng coù theå naèm nghæ raát thoaûi maùi. Luïc Höông Xuyeân ñi treân chieác xe ngöïa naøy suoát maáy traêm daëm cuõng nhö naèm nghæ ôû nhaø khoâng chuùt meät moûi. Laõo Baù daønh cho Luïc Höông Xuyeân söï chaêm soùc ñaëc bieät ñoù ñeå y coù theå doàn taâm trí cho vieäc ñoái phoù vôùi Vaïn Baèng Vöông. Chæ chöøng ñoù cuõng ñuû bieát nhieäm vuï saép tôùi cuûa y quan troïng ñeán möùc naøo. Chaéc raèng nhieàu ngöôøi khoâng hieåu vì leõ gì maø Laõo Baù chæ do chieàu loøng moät vò baèng höõu laïi maïo hieåm caû cô nghieäp cuûa mình, hôn nöõa chung qui chæ vì loøng si meâ cuûa moät nam nhaân vôùi moät nöõ nhi. Laõo Baù thöôøng noùi raèng moät nam nhaân vì aùi tình maø meâ muoäi laø khoâng ñaùng ñöôïc troïng thò, theá maø nay nhi töû cuûa Vuõ Laõo Ñao khoâng laáy ñöôïc moät thieáu nöõ teân laø Maëc Maëc cuõng sinh troïng beänh, oâng laïi khoâng ngaàn ngaïi can thieäp vaøo moät theá löïc lôùn nhö Vaïn Baèng Vöông, haù chaúng maâu thuaãn? Nhöng hôn ai heát, Luïc Höông Xuyeân hieåu taâm yù cuûa Laõo Baù trong vieäc naøy. Vaïn Baèng Vöông töø laâu ñaõ laø ñoái töôïng cuûa Laõo Baù. Thaäp Nhò Phi Baèng Bang laø moân phaùi lôùn baäc nhaát cuûa voõ laâm ôû vuøng Giang Hoaøi, chæ xem bieåu hieän beân ngoaøi thì huøng haäu gaáp traêm laàn theá löïc cuûa Laõo Baù. Chæ moät soá ít ngöôøi saønh soûi môùi bieát raèng treân thöïc teá theá löïc cuûa Laõo Baù khoâng heà thua keùm Thaäp Nhò Phi Baèng Bang. Cuõng nhö moät röøng khoâng theå toàn taïi hai chuùa sôn laâm, hai theá löïc huøng haäu nhö vaäy khoâng huøng baù suoát vuøng Giang Hoaøi roäng lôùn, bôûi theá tröôùc sau gì cuõng phaûi bieåu hieän thaùi ñoä. Laàn naøy neáu Vaïn Baèng Vöông chòu traû laïi vò coâ nöông cho Vuõ Laõo Ñao nghóa laø song phöông seõ trôû thaønh baèng höõu cuûa nhau vaø hai theá löïc seõ cuøng toàn taïi trong tình höõu haûo. Neáu traùi laïi, Thaäp Nhò Phi Baèng Bang seõ laø thuø ñòch cuûa Laõo Baù. Veà quan nieäm naøy Laõo Baù coù thaùi ñoä voâ cuøng döùt khoaùt. Neáu khoâng phaûi baèng höõu töùc ñòch nhaân chöù khoâng coøn con ñöôøng naøo khaùc. Treân thöïc teá ngöôøi ta khoâng coù nhieàu cô hoäi ñeå löïa choïn, vì neáu ñaõ töï coi mình laø ñòch nhaân cuûa Laõo Baù thì cuõng coù nghóa laø saün saøng chaáp nhaän caùi cheát. Nhöng vaán ñeà ôû ñaây khoâng ñôn giaûn, vì Vaïn Baèng Vöông khoâng phaûi ngöôøi 59 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 60 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG deã chaáp nhaän thieän chí cuûa ngöôøi khaùc. Thaäm chí laõo saün saøng coi nhöõng ai khoâng tuaân thuû mình laø keû thuø, cho duø keû ñoù laø Laõo Baù ñi nöõa. Trong tröôøng hôïp caû hai beân ñeàu kieân trì laäp tröôøng cöùng raén cuûa mình thì cuoäc huyeát chieán seõ laäp töùc noå ra. Vôùi theá löïc nhö vaäy, cho duø beân naøo thaén cuoäc thì caùi giaù phaûi traû cuõng heát söùc nghieâm troïng. Luïc Höông Xuyeân haønh söï voán raát thaän troïng vaø chu ñaùo. Y ñaõ naém raát kyõ tính caùch cuûa Vaïn Baèng Vöông. Vaïn Baèng Vöông khoâng phaûi hoï Vaïn, cuõng khoâng phaûi hoï Vöông. Ngöôøi ta ñoàn raèng laõo voán laø con rieâng khoâng ñöôïc thöøa nhaän cuûa moät nhaân vaät raát coù ñòa vò treân voõ laâm, nhöng ñoù chæ laø lôøi ñoàn khoâng coù caên cöù xaùc thöïc. Khoâng moät ngöôøi naøo bieát lai lòch cuûa nhaân vaät ñoù tröôùc möôøi baûy tuoåi. Chæ bieát raèng naêm möôøi baûy tuoåi, Vaïn Baèng Vöông ñaàu laøm tieâu sö cho moät tieâu cuïc, nöûa naêm sau ñöôïc thaêng laøm tieâu ñaàu. Naêm möôøi chín tuoåi, Vaïn Baèng Vöông gieát cheát chuû nhaân tieâu cuïc naøy roài ñoäc chieám laøm sôû höõu cuûa mình. Nhöng chæ sau ñoù moät naêm haén ñem baùn toaøn boä tieâu cuïc roài sung laøm chöùc boå ñaàu ôû ñòa phöông. Trong ba naêm laøm quan boå ñaàu, Vaïn Baèng Vöông baét ñöôïc tôùi hai möôi chín teân ñaïi cöôøng ñaïo hung aùc, gieát ñi taùm teân nhöng laïi tha boång cho hai möôi moát teân khaùc. Hieån nhieân caû hai möôi moát teân naøy ra söùc khuyeån maõ ñeå baùo ñaùp aân hueä cuûa Vaïn Baèng Vöông. Vaø cuõng töø ñoù danh tieáng moät vò boå ñaàu hoï Vaïn ôû Giang Nam coù voõ coâng cöïc cao vaø nghóa khí ngaát trôøi vang khaép giang hoà. Môùi hai möôi boán tuoåi, Vaïn Baèng Vöông töø chöùc boå ñaàu naø baét ñaàu toå chöùc Ñaïi Baèng Bang, uy danh ngaøy moät lôùn, chaúng bao laâu trôû thaønh bang phaùi huøng maïnh nhaát nhì treân voõ laâm vaø sau ñoåi thaønh Thaäp Nhò Phi Baèng Bang. Thaäp Nhò Phi Baèng Bang coù möôøi hai phaân ñaøn ôû khaép nhöõng traán thaønh cuûa Giang Nam, döôùi moãi phaân ñaøn coù boán phaân ñöôøng vaø döôùi moãi phaân ñöôøng laïi coù tôùi taùm phaân ñaø nöõa. Vôùi theá löïc huøng haäu ñoù, ñeán caû Caùi Bang haøng traêm naêm nay vaãn ñöôïc coi laø Ñaïi bang ñeä nhaát voõ laâm cuõng phaûi nhöôøng nhòn möôøi phaàn. Coøn Vaïn Baèng Vöông chæ maáy naêm tröôùc chæ laø moät teân tieåu sö voâ danh tieåu toát khoâng chuùt quyeàn haønh nay ñaõ trôû thaønh keû ñöùng ñaàu bang phaùi lôùn nhaát nhì voõ laâm, thuû haï leân tôùi möôøi maáy nghìn ngöôøi, taøi saûn khoâng sao keå xieát. Tröôùc ñaây tieáng noùi cuûa teân tieâu sö khoâng ñöôïc ai ñeám xæa, nay Vaïn Baèng Vöông chæ ra leänh moät tieáng laø coù haøng vaïn ngöôøi raêm raép tuaân theo. Cô nghieäp ñoà soä ñoù khoâng phaûi treân trôøi rôi xuoáng, cuõng khoâng nhôø haïnh vaän 60 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 61 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG coù ñöôïc. Ngöôøi ta noùi treân mình Vaïn Baèng Vöông coù tôùi hôn boán möôi veát thöông lôùn nhoû. Moät ngöôøi baûn tính thieän löông bao nhieâu qua chöøng aáy traän chieán sinh töû cuõng trôû neân ñaùng sôï, huoáng chi Vaïn Baèng Vöông töø khi môùi möôøi baûy tuoåi baûn tính ñaõ laø ñaùng sôï, khoâng chuùt ngaàn ngaïi gieát chuû nhaân cuûa mình ñeå chieám höõu cô nghieäp. Trong Thaäp Nhò Phi Baèng Bang coù maët haàu heát hai möôi moát teân ñaïi cöôøng ñaïo naêm xöa ñöôïc Vaïn Baèng Vöông phoùng thích, ñaëc bieät coù hai nhaân vaät haéc ñaïo kheùt tieáng, moät teân coù bieät danh Hung Taêng laø phaûn ñoà cuûa Thieáu Laâm Töï vaø moät teân laø Hoaït Cöông Thi baù ñaïo cuûa caùc baêng cöôùp vuøng Thaàn Chaâu. Maáy naêm gaàn ñaây giang hoà truyeàn ngoân raèng Vaïn Baèng Vöông ñoaït ñöôïc moät pho bí kíp voõ hoïc goïi laø Thaát Caàm Chöôûng cuûa moät vò Thieân Sôn ñaïi hieäp Ñòch Ñieäp Coâng danh chaán thieân haï naêm xöa keát hôïp vôùi voõ hoïc töø laâu thaát truyeàn cuûa vò Thaàn Chaâu Quaùi Taåu maø luyeän thaønh moät loaïi chöôûng phaùp khoâng tieàn tuyeät haäu goïi laø Vaïn Phi Baèng töù thaäp cöûu thöùc uy löïc khoâng gì ñòch noåi. Bôûi theá ai cuõng nghó ñeán chuyeän ñoái ñòch vôùi Vaïn Baèng Vöông laø chaúng khaùc gì töï saùt. oOo Luïc Höông Xuyeân yù thöùc ñöôïc nhieäm vuï cuûa mình troïng ñaïi ñeán möùc naøo. Laõo Baù coù thöïc hieän ñöôïc lôøi höùa cöùu giuùp Vuõ Laõo Ñao chuoäc laïi nöõ höõu cho nhi töû oâng ta, ñoàng thôøi traùnh xaûy ra xung ñoät vôùi Vaïn Baèng Vöông hay khoâng laø tuøy thuoäc vaøo söï caân nhaéc xöû lyù cuûa Luïc Höông Xuyeân coù chính xaùc phuø hôïp hay khoâng. Tuy ñaây laø vieäc nhoû nhöng coù theå daãn ñeán haäu quaû voâ cuøng to lôùn aûnh höôûng ñeán cuïc dieän cuûa toaøn voõ laâm. Moïi vieäc ñeàu ñaõ ñöôïc caân nhaéc caån thaän, vì theá tröôùc khi ñeán gaëp Vaïn Baèng Vöông, Luïc Höông Xuyeân ñaõ coù keá hoaïch veïn toaøn. Nhöng ngöôøi xöa ñaõ noùi: “Möu söï taïi Nhaân, Thaønh söï taïi Thieân” Ai bieát ñöôïc keá hoaïch seõ ñöôïc thöïc hieän hay khoâng, cho duø moïi vieäc ñeàu ñaõ ñöôïc caát nhaéc caån thaän? Luïc Höông Xuyeân chæ taâm nieäm moät ñieàu raèng neáu khoâng gaëp phaûi tröôøng hôïp baát ñaéc dó thì khoâng neân ñoäng ñeán can qua. Laõo Baù vaø Vaïn Baèng Vöông chöa töøng coù moái quan heä giao haûo, nhöng ñoù khoâng phaûi laø vaán ñeà quan troïng, vì Luïc Höông Xuyeân ñaõ coù ngöôøi tieán daãn ñaùng tin caäy, ñoù laø Nam Cung Vieãn. Nam Cung Vieãn. Laø ñaïi bieåu cuoái cuøng cuûa Nam Cung Theá Gia ñôøi naøo cuõng 61 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 62 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG coù nhaân vaät löøng danh giöõ nhieàu troïng traùch trong trieàu keå caû hai ban vaên voõ. Nhöng doøng hoï Nam Cung ñaày hieån haùch nay coøn soùt laïi moät mình Nam Cung Vieãn., tuy vaãn giöõ laïi moïi neùt haøo hoa cuûa moät doøng hoï töøng nhieàu ñôøi laø coâng haàu vöông töôùc nhöng ngoaøi neùt haøo nhoaùng beân ngoaøi laø söï taøn taï veà moïi phöông dieän, bôûi vì khoâng nhöõng moïi cung ñieän cuûa cô nghieäp xöa cuûa doøng hoï Nam Cung ñaõ bò caàm coá maø ñeán caû haäu nhaân ñaùng kính cuûa doøng hoï laø Nam Cung Vieãn muoán toàn taïi ñöôïc cuõng phaûi nhôø ñeán söï chu caáp cuûa ngöôøi khaùc. Ngöôøi boû ra phaàn lôùn boá thí cho Nam Cung Vieãn giöõ neùt haøo hoa cuûa tieân toå laø Laõo Baù. Luïc Höông Xuyeân khoâng hieåu nhieàu veà moái quan heä naøy, nhöng bieát trong tröôøng hôïp caàn thieát thì coù theå nhôø caäy Nam Cung Vieãn. Nam Cung Vieãn coù quan heä vôùi Vaïn Baèng Vöông, nhöng caàn nhöõng moùn chi tieâu theo kieåu vöông giaû ñeàu ñöôïc Laõo Baù cung caáp. Luïc Höông Xuyeân khoâng tin raèng moät ngöôøi nhö Nam Cung Vieãn laïi daùm cöï tuyeät baát cöù yeâu caàu gì cuûa Laõo Baù. oOo Chieác xe ngöïa döøng ôû bìa röøng. Trong röøng, moät trung nieân thö sinh ñöùng khoanh tay, daùng veû raát thanh thoaùt. Treân baõi coû coù moät baàu röôïu, coøn coù moät tieåu ñoàng ñöùng beân haàu röôïu, tay naâng chieác ñaøn coå. Luïc Höông Xuyeân xuoáng xe ñi thaúng ñeán tröôùc trung nieân thö sinh. Thay cho lôøi chaøo, y soát ruoät hoûi: – Nam Cung huynh, theá naøo? AÙnh maét thö sinh trung nieân loä neùt u uaån: – Luïc huynh ñaùy ö? Chæ sôï... Luïc Höông Xuyeân cau maøy hoûi: – Theá naøo? Haén khoâng chòu ñeå huynh ñeä tieáp kieán? Trung nieân thö sinh gaät ñaàu: – Chính theá. Haén khoâng muoán gaëp Luïc huynh. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Chaúng leõ Nam Cung huynh khoâng noùi tôùi Laõo Baù? Nam Cung Vieãn ñaùp: – Vaïn Baèng Vöông noùi raèng xöa nay khoâng coù quan heä gì vôùi Laõo Baù... Haén ngaäp ngöøng moät luùc môùi noùi theâm: 62 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 63 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Laõo coøn noùi raèng... khoâng muoán quan heä. Luïc Höông Xuyeân buoät mieäng: – Nam Cung huynh khoâng theå laøm haén thay ñoåi thaùi ñoä hay sao? Nam Cung Vieãn traû lôøi ngay: – Xöa nay chöa töøng coù ai laøm Vaïn Baèng Vöông thay ñoåi thaùi ñoä, keå caû Hoaøng ñeá! Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu. Y bieát caâu noùi ñoù cuûa ñoái phöông laø chính xaùc, vaø thaàm töï hieåu caâu hoûi cuûa mình laø thöøa. Nhöng duø theá naøo ñi nöõa, y cuõng phaûi tìm caùch ñeå kieán dieän cho baèng ñöôïc Vaïn Baèng Vöông, neáu khoâng Laõo Baù phaùi y tôùi ñaây laøm gì? Chuyeán ñi naøy chæ coù theå thaønh coâng maø khoâng ñöôïc pheùp thaát baïi, vì theá phaûi bieát taïo ra nhöõng cô hoäi keå caû tröôøng hôïp töôûng chöøng nhö voâ voïng. Nam Cung Vieãn chôït noùi: – Coøn chöa maát heát cô hoäi. Cöù vaøo ngaøy ñaàu thaùng, Vaïn Baèng Vöông laïi toå chöùc tuyeån choïn ngöôøi quaûn lyù... Trong ñaàu Luïc Höông Xuyeân laäp töùc naûy ngay ra moät yù, lieàn noùi: – Suyùt nöõa thì queân maát chi tieát naøy, vöøa kheùo ngaøy mai laø ñuùng ngaøy moàng moät. Nam Cung Vieãn gaät ñaàu, thôû daøi moät hôi laïi noùi: – Cöù cho raèng ñoù laø moät hy voïng, nhöng chæ e raèng khoù noùi tröôùc laø seõ ñaït keát quaû hay khoâng vì Vaïn Baèng Vöông laø nhaân vaät chöa bao giôø thay ñoåi yù ñònh, laïi ñoái vôùi Laõo Baù kieân quyeát nhö vaäy... Luïc Höông Xuyeân traàm ngaâm noùi: – Cho duø theá naøo cuõng phaûi taän duïng thôøi cô naøy... Roài laáy trong tuùi ra moät phong thö ñöa cho Nam Cung Vieãn: – Ñaây laø tín phieáu coù giaù trò moät ngaøn löôïng baïc, laø chuùt thaønh yù cuûa Laõo Baù ñoái vôùi Nam Cung huynh. Nam Cung Vieãn khoâng chuùt khaùch khí nhaän laáy phong tín phieáu cöôøi noùi: – Thaät khoâng bieát laáy gì caûm taï moái thònh tình cuûa Laõo Baù... Luïc Höông Xuyeân thaáy khoâng coøn vieäc gì nöõa, töø bieät Nam Cung Vieãn quay laïi xe ra leänh cho xaø ích: – Ñeán Coå Hoa Vieân. oOo 63 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 64 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Ngaøy moàng moät ñaàu thaùng. Ngay töø saùng sôùm, haøng traêm thöông gia, quaûn lyù töø maáy chuïc traùn thaønh lôùn nhoû trong khu vöïc caû nghìn daëm vuoâng ñoå doàn veà Thaäp Nhò Phi Baèng Bang ñeå tuyeån choïn chöùc vuï quaûn trò trong bang phaùi lôùn vaøo baäc nhaát vuøng Giang Hoaøi naøy. Ngöôøi ñöôïc tuyeån vaøo caùc chöùc quaûn trò seõ coù quyeàn haønh raát lôùn, naém giöõ taøi chính cuûa moät phaân ñaøn khoâng keùm gì toång quaûn cuûa nhieàu bang phaùi khaùc. Hieån nhieân Vaïn Baèng Vöông laø ngöôøi chuû trì cuoäc hoäi tuyeån quan troïng naøy. Ngöôøi ñöôïc choïn vaøo chöùc vuï quaûn trò seõ laø nhöõng thöông gia hoaëc quaûn lyù taøi naêng, coù kinh nghieäm vaø voõ coâng cao cöôøng, gioûi öùng xöû ñeå thay theá cho caùc phaân ñaøn chuû chæ huy haøng traêm thuû haï trong nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát. Ñieàu ñaëc bieät laø nhöõng ngöôøi tham gia döï tuyeån khoâng chæ laø nhöõng vieân quaûn lyù cuõ cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang maø coøn coù nhöõng ngöôøi khaùc khoâng phaûi thuû haï cuûa bang phaùi naøy. Tuy nhieân ngöôøi tham gia döï tuyeån chuû yeáu laø quaûn lyù hoaëc thuoäc haï cuõ cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang neân haàu nhö chæ thaáy nhöõng göông maët quen thuoäc. Haøng traêm ngöôøi tuï hoïp trong ñaïi saûnh roäng meânh moâng, nhöng chæ caàn löôùt maét qua, Vaïn Baèng Vöông ñaõ nhaän ra moät vaøi ngöôøi khoâng phaûi laø thuoäc haï cuûa mình. Hieån nhieân trong soá ñoù coù Luïc Höông Xuyeân, vaø y tôùi ñaây khoâng nhaèm muïc ñích döï tuyeån. Ñaây laø laàn ñaàu tieân Luïc Höông Xuyeân ñöôïc kieán dieän vò bang chuû danh chaán giang hoà naøy. Vaïn Baèng Vöông coù taàm voùc to lôùn dò thöôøng, ngoài treân gheá thaùi sö nhöng y khoâng thaáp hôn maáy teân thuû haï ñöùng haàu phía sau. Ngöôøi ta noùi raèng ngöôøi coù voùc daùng to lôùn thöôøng haïn cheá veà trí löïc. Ñöông nhieân Vaïn Baèng Vöông laø ngöôøi ngoaïi leä. Chæ caàn nhìn aùnh maét saùng quaéc raát linh ñoäng vaø veû maët traàm tónh laïnh luøng cuõng ñuû bieát nhaân vaät naøy cô trí hôn ngöôøi vaø yù chí voâ cuøng kieân ñònh, khoâng khuaát phuïc tröôùc baát cöù löïc löôïng naøo. Hai baøn tay ñoà soä cuûa laõo ñaët treân löng gheá, töôûng chöøng nhö moãi luùc ñeàu coù theå giaùng vaøo baát kyø ai daùm traùi leänh mình. Chæ caàn nhìn qua, Luïc Höông Xuyeân ñuû rôïn ngöôøi tröôùc nhaân vaät ñaùng sôï ñoù. AÙnh maét saùng nhö ñieän döøng laïi hoài laâu treân maët Luïc Höông Xuyeân nhö boùc traàn moïi yù nghó cuûa y, cuoái cuøng Vaïn Baèng Vöông môùi chaäm raõi caát tieáng hoûi: – Ngöôi laø ngöôøi cuûa Coå Hoa Vieân phaùi ñeán? Luïc Höông Xuyeân laéc ñaàu: – Khoâng phaûi. 64 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 65 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Y hieåu raèng ñoái vôùi nhaân vaät ñaùng sôï naøy khoâng ñöôïc coù baát cöù lôøi doái traù naøo. Vaïn Baèng Vöông chôït cöôøi to noùi: – Raát toát! Ngöôi laø keû khoâng ñôn giaûn chuùt naøo. Haún chuû nhaân cuûa ngöôi laø nhaân vaät khaùc thöôøng. Laõo ñoät ngoät döùt tieáng cöôøi, nhìn chaèm chaëp vaøo maët Luïc Höông Xuyeân luùc nöõa môùi hoûi tieáp: – Ngöôøi ñoù taát laø Toân Ngoïc Baù, ñuùng khoâng? Luïc Höông Xuyeân boãng thaáy sôï haõi, ñoàng thôøi noåi leân loøng cung kính ñoái vôùi keû maø mình caàn phaûi ñoái phoù naøy. Y ñöùng leân, töø töø böôùc ñeán gaàn baøn laáy ra maáy thöù leã vaät ñaët vaøo chieác maâm ñeå saün treân ñoù, cung gioïng noùi: – Ñaây laø chuùt leã vaät moïn bieåu thò cung yù cuûa Laõo Baù ñoái vôùi trang chuû. Mong bang chuû khoâng cheâ maø thu nhaän laáy. Xöa nay moãi khi maø Laõo Baù caàu vieäc gì ñeàu daâng leã vaät tröôùc, cho duø haäu quaû coù theá naøo chaêng nöõa. Ñoù laø quan ñieåm tieân leã haäu sinh, neáu khoâng keå söï vieäc ñöôïc giaûi quyeát eâm ñeïp. Theá nhöng laàn naøy chuû yù khoâng phaûi cuûa Laõo Baù maø do Luïc Höông Xuyeân töï nghó ra. Y hy voïng coâng vieäc seõ ñöôïc giaûi quyeát moät caùch hoøa bình. Vaïn Baèng Vöông tuy maét nhìn vaøo maâm leã vaät nhöng trong ñaàu laïi traàm tö suy nghó. Hoài laâu laõo môùi ñanh gioïng hoûi: – Ngöôi ñeán ñaây vì chuyeän cuûa Vuõ Laùo Ñao, ñuùng khoâng? Luïc Höông Xuyeân ñaønh gaät ñaàu aáp uùng traû lôøi: – Chính theá... Vaïn Baèng Vöông ngaét lôøi hoûi tieáp: – Ta nghe noùi Vuõ Laõo Ñao töø quan ngoaïi löu laõng vaøo Trung Nguyeân, 20 naêm tröôùc môùi ñònh cö ôû Giang Nam naøy. Caû Toân Ngoïc Baù cuõng theá. Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu: – Laõo Baù vôùi Vuõ Laõo Ñao voán laø ngöôøi cuøng laøng, vaø cuõng ñoàng thôøi rôøi quan ngoaïi vaøo Trung Nguyeân tôùi ñaây. Vaïn Baèng Vöông traàm gioïng: – Toân Ngoïc Baù sai ngöôi tôùi ñaây caàu xin cho nhi töû cuûa Vuõ Laõo Ñao chöù gì? Luïc Höông Xuyeân bieát khoâng theå giaáu dieám ñöôïc con ngöôøi naøy, vaø vieäc ñaõ theá cuõng khoâng caàn phaûi giaáu dieám nöõa, lieàn noùi: 65 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 66 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Laõo Baù voán cho raèng moät nam nhi chæ vì haïng nöõ löu maø maát baûn lónh yù chí ñeán möùc caàu xin keû khaùc laø haïng heøn haï. Nhöng noùi gì thì Vuõ Laõo Ñao cuõng laø baèng höõu vong nieân laïi laø ngöôøi cuøng queâ boân ba ñi nôi khaùc, hôn nöõa oâng ta chæ coù moät nhi töû ñoäc nhaát. Laõo Baù thaáy raèng tieåu coâ nöông kia baát quaù chæ laø moät tyø nöõ voâ danh trong quyù bang.... Lôøi leõ cuûa y maëc duø nheï nhaøng nhöng hôïp tình hôïp lyù vaø coù troïng löôïng. Chæ vì moät teân tyø nöõ môùi ñöa veà maø xaûy ra moái baát hoøa giöõa hai theá löïc lôùn thì coù ñaùng khoâng? Naøo ngôø Vaïn Baèng Vöông saàm maët noùi: – Ñaây khoâng chæ laø söï tö tình cuûa moät nhi nöõ maø ñaõ trôû thaønh quy cuû cuûa boån bang. Khoâng moät ngöôøi naøo coù theå nhuùng tay can thieäp vaøo söï vuï cuûa boån bang ñöôïc. Nghe lôøi leõ caêng thaúng ñaày ngaïo maïn cuûa ñoái phöông. Luïc Höông Xuyeân hieåu raèng hy voïng thaønh coâng raát ít. Nhöng neáu söï vieäc chöa phaûi hoaøn toaøn tuyeät voïng thì vaãn phaûi gaéng söùc. Y thöû thaêm doø: – Laõo Baù xöa nay voán thích keát giao baèng höõu, laõo nhaân gia voán sôùm coù yù ñònh.... Vaïn Baèng Vöông xua tay, chôït ñöùng leân noùi: – Ngöôi haõy ñi theo ta. Roài nhìn sang beân noùi vôùi moät trung nieân haùn töû ngoài caïnh: – Ngöôi taïm thay ta chuû trì vieäc ôû ñaây. Sau ñoù ra hieäu cho Luïc Höông Xuyeân theo mình ñi vaøo haäu saûnh. Tuy Luïc Höông Xuyeân chöa bieát Vaïn Baèng Vöông coù yù ñònh gì nhöng vaãn cam ñaûm ñi theo. Neáu ñoái phöông muoán laáy maïng thì keå töø khi böôùc chaân vaøo ñaïi saûnh, y ñaõ bieát roõ tính maïng mình ñaõ naèm trong tay Vaïn Baèng Vöông roài, muoán phaûn khaùng cuõng voâ ích. Ra khoûi saûnh, xuyeân qua maáy haønh lang, luùc naøy Luïc Höông Xuyeân môùi nhaän ra quy moâ cuûa coå baûo to lôùn ñeán möùc naøo. Voâ soá nhöõng thaønh trong thaønh ngoaøi do naêm thaùng maø bieán thaønh reâu phong nhö caùc thaønh quaùch coå xöa vaø cuõng chính vì theá maø laøm taêng theâm söï uy nghieâm cuûa coå baûo. Vöôït qua raát nhieàu haønh lang vaø ñình vieän, laàu caùc vaãn khoâng thaáy ñoäi tuaàn phoøng hoaëc caùc traïm canh naøo, yeân tónh ñeán möùc ngöôøi ta coù caûm giaùc caû khu baûo ñoà soä naøy hoaøn toaøn khoâng coù söï giôùi bò. Nhöng hôn ai heát, Luïc Höông Xuyeân bieát roõ trong söï in aéng ñoù, nhaát cöû nhaát 66 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 67 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ñoäng cuûa y ñeàu bò giaùm saùt chaët cheõ. Ngöôøi gioûi duøng binh ñaâu caàn ba böôùc ñaët moät traïm canh, naêm böôùc boá trí ñoäi tuaàn phoøng môùi ñaûm baûo söï an toaøn? Ñoù cuõng laø choã ñaùng sôï cuûa Vaïn Baèng Vöông. Ngay caû Laõo Baù cuõng vaäy. Laõo Baù töøng noùi raèng: “Toát nhaát cöù ñeå ñòch nhaân ñaùnh giaù thaáp löïc löôïng cuûa mình, nhö vaäy caøng deã ñoái ñòch. Chæ coù haïng ngöôøi ôû thoân queâ môùi baøy taát caû taøi saûn cuûa mình ra tröôùc maét ngöôøi khaùc”. Ñi qua khoâng bieát bao nhieâu phoøng oác nhöng vaãn khoâng gaëp ngöôøi naøo, Vaïn Baèng Vöông döøng laïi tröôùc moät thaát phoøng. Cöûa phoøng vöøa ñöôïc môû ra, Luïc Höông Xuyeân loùa maét tröôùc haøng ñoáng coå vaät chaâu baùu, coù leõ kho baùu ôû hoaøng cung cuõng chæ ñeán theá laø cuøng. Vaïn Baèng Vöông hai tay chaép sau löng, daãn Luïc Höông Xuyeân ñi heát phoøng naøy ñeán phoøng khaùc vôùi cô man laø chaâu ngoïc vaø caùc thöù coå vaät nhìn hoa caû maét. Cuoái cuøng laõo döøng laïi, nhìn Luïc Höông Xuyeân noùi: – Ngöôi cöù tuøy yù choïn laáy hai thöù ñoà vaät, coi ñoù laø söï ñaùp leã cuûa ta. Luïc Höông Xuyeân khoâng töø choái, choïn laáy hai thöù baûo vaät: moät vieân ngoïc bích vaø moät löôõi truûy thuû ñao coù chuoâi naïm ngoïc raát ñeïp, giaù trò gaàn töông ñöông vôùi leã vaät maø y mua taëng cho Vaïn Baèng Vöông. Y bieát raèng luùc naøy neáu töø choái chaúng nhöõng voâ ích maø coøn coù theå coi laø ngaây ngoâ ñaùng cöôøi nöõa. Choïn laáy hai ñoà vaät ñoù, Luïc Höông Xuyeân toû ra raát bieát giaù trò cuûa caùc loaïi baûo vaät. Bôûi vì neáu choïn vaät khaùc ñaét tieàn hôn hay coù giaù trò keùm hôn ñeàu thieáu teá nhò. Vaïn Baèng Vöông cöôøi noùi: – Baát cöù luùc naøo, neáu ngöôi khoâng ñöôïc Toân Ngoïc Baù tin duøng hoaëc töï ngöôi thích rôøi boû haén thì cöù tôùi ñaây, ta seõ khoâng ñeå ngöôi phaûi thaát voïng. Luïc Höông Xuyeân chaép tay ñaùp: – Xin ña taï bang chuû. Ñöôïc Vaïn Baèng Vöông ñaùnh giaù cao nhö vaäy, trong loøng Luïc Höông Xuyeân khoâng khoûi ñaéc yù thaàm. Tuy vaäy veû maët y khoâng loä ra chuùt bieåu caûm naøo. Y bieát roõ haønh ñoäng ñoù cuûa Vaïn Baèng Vöông laø heát söùc nghieâm troïng, nghóa laø muïc ñích tôùi ñaây cuûa y ñaõ hoaøn toaøn tuyeät voïng. Vaïn Baèng Vöông khoâng ñeå cho y coù cô hoäi naøo ñeå thöông löôïng nöõa. Hai ngöôøi laëng leõ quay laïi ñaïi saûnh, nhöng laïi ñi theo loái khaùc. 67 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 68 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Ñöôïc moät quaõng khoâng xa, Vaïn Baèng Vöông chôït döøng laïi hoûi: – Ngöôi coù muoán xem chuoàng ngöïa cuûa ta khoâng? Luïc Höông Xuyeân khoâng hieåu yù töù ñoái phöông theá naøo, ngaãm nghó giaây laùt roài gaät ñaàu. Trong tröôøng hôïp naøy, töø choái laø khieám nhaõ. Vaø bieát ñaâu lôõ ra phaùt sinh cô hoäi naøo ñoù? Nhöõng daõy chuoàng ngöïa raát teà chænh vaø ngaên naép, ngöïa ñeàu thuoäc loaïi thöôïng phaåm. Luïc Höông Xuyeân ñeå yù ñeán con ngöïa nhoát rieâng trong moät chuoàng, loâng möôït nhö nhung. Khoâng theå duøng hai chöõ ngöïa quyù ñeå hình dung maø phaûi noùi laø thöù ngöïa vöông giaû. Luïc Höông Xuyeân buoät mieäng khen: – Thaät laø thaàn maõ! Chaúng hay ñaây coù phaûi laø gioáng Haõn huyeát ñaïi uyeån khoâng? Vaïn Baèng Vöông khoâng giaáu ñöôïc veû ñaéc yù: – Ngöôi cuõng laø keû saønh soûi veà ngöïa ñaáy. Laàn ñaàu tieân Luïc Höông Xuyeân thaáy ñöôïc söï phaán khích vui veû nhö theá treân khuoân maët chuû nhaân, ngay caû ñöùng trong kho vaøng baïc chaâu baùu chaúng keùm ôû haøng cung, laõo cuõng chöa coù veû maët töï maõn ñeán theá. Luïc Höông Xuyeân chôït thaáy trong loøng traøo leân hy voïng. Y boãng naûy ra moät caùch ñeå laøm cho Vaïn Baèng Vöông phaûi khuaát phuïc. Luùc naøy y vaãn chöa hình dung caùch ñoù coù theå ñaït muïc ñích hay khoâng, nhöng chæ bieát raèng ñoù laø caùch duy nhaát coù theå thöû. Hieån nhieân vôùi con ngöôøi cô trí nhö Luïc Höông Xuyeân, y chaúng theå naøo khoâng nghó ñeán haäu quaû. Nhöng coù thaät y ñaõ tính toaùn kyõ löôõng Laõo Baù seõ phaûi gaùnh chòu nhöõng haäu quaû theá naøo vôùi haønh ñoäng maø y döï ñònh seõ laøm? oOo Ñeâm ñaõ khuya laém. Ñoù laø moät con phoá naùo nhieät baäc nhaát traán thaønh, theá maø luùc naøy khoâng coøn laáy moät aùnh löûa, cuõng khoâng nghe thaáy moät aâm thanh naøo. Vuõ Laõo Ñao theo Luïc Höông Xuyeân ñi treân phoá toái om, khoâng bieát ñoái phöông coù döï ñònh gì, nhöng khoâng daùm hoûi. Maëc duø Luïc Höông Xuyeân coøn treû tuoåi vaø coù veû ngoaøi nhö moät thö sinh yeáu nhöôïc nhöng vôùi con maét töøng traûi, Vuõ Laõo Ñao nhaän ra con ngöôøi naøy coù baûn lónh heát söùc khaùc thöôøng. 68 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 69 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Y khoâng coù veû ngoaøi oai phong nhö Laõo Baù thôøi treû nhöng laïi coù söï thaân traàm raát ñaùng sôï, moãi laàn noùi ra caâu gì ñeàu coù tính quyeát ñoaùn khoâng maáy ai daùm phaûn khaùng. Nhaân vaät naøy veø sau nhaát ñònh söï nghieäp khoâng thua gì Laõo Baù. Qua maáy laàn gaëp maët, Vuõ Laõo Ñao töï nhieân thaáy ñaëc bieät neå sôï thieáu nieân naøy. Toøa töûu laâu lôùn nhaát treân phoá naùo nhieät naøy coù teân laø Baùt Tieân Laâu, theá maø luùc ñoù nhìn vaøo caùc oâ cöûa soå cuõng thaáy toái om, moïi ngöôøi ñang chìm vaøo giaác nguû. Luïc Höông Xuyeân daãn Vuõ Laõo Ñao vaøo phoøng troï cuûa mình. Thì ra trong phoøng vaãn coøn saùng ñeøn, chæ vì cöûa lôùn vaø cöûa soå quaù kín neân khoâng moät tia saùng naøo loït ñöôïc ra ngoaøi. Khoâng nhöõng trong phoøng coù ñeøn saùng maø coøn coù ngöôøi. Möôøi boán möôøi laêm ngöôøi ngoài in laëng trong phoøng khoâng ai noùi moät tieáng. Nhìn trang phuïc, ñaùm ngöôøi kia moãi ngöôøi aên vaän theo caùch hoaøn toaøn khaùc nhau, thaäm chí nhieàu ngöôøi khoâng quen bieát nhau. Chæ coù moät choã töông ñoàng laø ai naáy ñeàu raát traàm tónh vaø neùt maët bieåu loä söï caêng thaúng nhöng kieân quyeát. Thaáy Luïc Höông Xuyeân böôùc vaøo phoøng taát caû voäi vaøng ñöùng daäy chaép tay cung kính haønh leã. Nhìn caûnh töôïng ñoù, Vuõ Laõo Ñao caøng hieåu theâm theá löïc cuûa Laõo Baù huøng maïnh vaø phong phuù ñeán möùc naøo. Caên cöù vaøo trang phuïc, nhöõng nhaân vaät naøy coù caû ngöôøi trong giang hoà, thöông gia, nho só, coù caû quan laïi, noâng phu. Vuõ Laõo Ñao soáng ôû trong traán hôn 20 naêm maø khoâng bieát ai trong soá hoï, ñuû bieát löïc löôïng cuûa Laõo Baù bí maät ñeán möùc naøo. Ñieàu ñaùng ngaïc nhieân nhaát laø coù caû laõo chuû nhaân Baùt Tieân Laâu laø Dö Baùch Laïc trong ñaùm ngöôøi naøy, cuõng laø ngöôøi ñaàu tieân böôùc ra ngheânh tieáp Luïc Höông Xuyeân. Vuõ Laõo Ñao coù quan heä khaù thaân maät vôùi Dö Baùch Laïc hôn 20 naêm nhöng khoâng ngôø vò laâu chuû naøy cuõng laø thuû haï cuûa Laõo Baù. Dö Baùch Laïc cung kính nhìn Luïc Höông Xuyeân noùi: – Tröø moät soá ngöôøi baän coâng chuyeän ôû ngoaøi, taát caû ñeàu coù maët theo meänh leänh, xi haõy sai baûo. Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu cöôøi ñaùp: – Xin caùc vò ngoài xuoáng cho. Laõo Baù chuyeån lôøi cho taïi haï hoûi thaêm söùc khoûe chö vò. Moïi ngöôøi ñoàng thanh: 69 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 70 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Khoâng daùm! Boïn thuoäc haï luùc naøo cuõng hoaøi voïng Laõo Baù, caàu chuùc cho laõo nhaân gia luoân ñöôïc an khang. Luïc Höông Xuyeân cöôøi ñaùp: – Laõo nhaân gia laø ngöôøi thaàn. Caùc vò laø baèng höõu nhieàu naêm cuûa Laõo Baù taát bieát roõ hôn caû taïi haï, duø oân thaàn coù gaëp Laõo Baù cuõng phaûi sôï maø traùnh xa. Moïi ngöôøi cuøng cöôøi, do caâu noùi ñuøa maø khoâng khí caêng thaúng nheï bôùt ñi nhieàu. Luïc Höông Xuyeân noùi tieáp: – Hoâm nay taïi haï cuøng chö vò kieán dieän laàn ñaàu, leõ ra neân cuøng chö vò vaøi cheùn röôïu nhöng chæ sôï Dö laâu chuû xoùt ruoät vì tieác cuûa. Moïi ngöôøi laïi cöôøi vang. Chôø tieáng cöôøi laéng xuoáng. Luïc Höông Xuyeân laáy laïi veû nghieâm nghò noùi: – Khoâng giaáu gì caùc vò, hoâm nay taïi haï tôùi ñaây mang nhieäm vuï heát söùc troïng ñaïi. Neáu vieäc naøy khoâng hoaøn thaønh, taïi haï khoâng coøn maët muõi naøo trôû veà gaëp laïi Laõo Baù nöõa. Vaäy neân caùc vò thöû nghó xem taïi haï coøn loøng daï naøo maø soáng nöõa? Coù ngöôøi noùi: – Neáu Luïc tieân sinh thaáy coù gaëp ñieàu gì khoù khaên, voâ luaän veà maët tieàn baïc hay nhaân löïc thì cöù vieäc sai baûo moät tieáng, chuùng toâi seõ laäp töùc ñaùp öùng. Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu: – Xin ña taï! Y ra hieäu cho moïi ngöôøi traät töï môùi nghieâm gioïng noùi: Baây giôø taïi haï coù vieäc naøy muoán nhôø ñeán löïc löôïng caùc vò, ñoù laø cho ngöôøi ñoät nhaäp vaøo khu chuoàng ngöïa cuûa toång ñaø Thaäp Nhò Phi Baèng Bang. oOo Sang canh tö, Vuõ Laõo Ñao môùi cuøng Luïc Höông Xuyeân quay veà tieâu cuïc. Luùc naøy söï toân troïng cuûa Vuõ Laõo Ñao ñoái vôùi Luïc Höông Xuyeân caøng taêng. Chæ caàn moät laàn thaáy thieáu nieân saép xeáp coâng vieäc, thuyeát phuïc moïi ngöôøi vôùi thaùi ñoä nhaõ nhaën nhöng khoâng giaûm uy löïc, chöùng toû khaû naêng toå chöùc laõnh ñaïo cuûa Luïc Höông Xuyeân khoâng keùm gì Laõo Baù. Vôùi kinh nghieäm nhieàu naêm töøng traûi treân giang hoà, laõo bieát ñeå laøm cho ngöôøi môùi laàn gaëp ñaàu tieân phaûi phuïc tuøng yù chí cuûa mình moät caùch hoaøn toaøn töï nguyeän khoâng chuùt göôïng eùp laø vieäc khoù khaên theá naøo. Ñoàng thôøi Luïc Höông Xuyeân cuõng bieát caùch ñeà cao ñòa vò cuûa Laõo Baù tröôùc moïi ngöôøi. Luïc Höông Xuyeân chôït döøng laïi hoûi: – Hình nhö tieâu ñaàu coù ñieàu gì muoán hoûi taïi haï? 70 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 71 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Quaû thaät Vuõ Laõo Ñao coù ñieàu baên khoaên, ñöôïc môû lôøi lieàn noùi: – Toâi thaät khoâng hieåu tieân sinh caàn con ngöïa ñoù laøm gì? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Ñöông nhieân phaûi coù muïc ñích. Vuõ Laõo Ñao baên khoaên noùi: – Coå baûo cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang ñöôïc giôùi bò voâ cuøng nghieâm maät. Coøn Vaïn Baèng Vöông quyù ngöïa nhö meänh, bôûi theá maø chuoàng ngöïa laø nôi ñöôïc canh giöõ caøng caån maät. Bôûi theá muoán ñöa ñöôïc con ngöïa quyù ñoù soáng sôø sôø ra hoûi chuoàng chæ sôï khoâng phaûi laø vieäc deã daøng, cho duø trong soá maõ phu coù ngöôøi cuûa Laõo Baù chaêng nöõa. Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu: – Chaúng nhöõng khoâng deã daøng maø coù theå noùi laø vieäc naøy khoâng theå laøm ñöôïc... Y döøng laïi moät laùt roài cöôøi noùi theâm: – ... nhöng taïi haï khoâng yeâu caàu ñöa nguyeân caû con ngöïa soáng ra khoûi chuoàng. Vuõ Laõo Ñao bieán saéc hoûi: – Noùi vaäy Luïc tieân sinh chæ caàn ñöa noù ra, baát keå coøn soáng hay ñaõ cheát? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Quaû laø taïi haï coù yù ñoù. Vuõ Laõo Ñao ngaån maët nhìn ñoái phöông hoài laâu roài thaáp gioïng noùi: – Con ngöïa ñoù Vaïn Baèng Vöông quyù nhö chính sinh meänh mình. Neáu gieát noù ñi, haäu quaû seõ heát söùc nghieâm troïng. Luïc Höông Xuyeân thaûn nhieân ñaùp: – Duø khoâng gieát thì haäu quaû cuõng ñaõ nghieâm troïng roài. – Vì sao chöù? – Tieâu ñaàu cuõng bieát laø Laõo Baù xöa nay khoâng muoán bò baát cöù ai cöï tuyeät yeâu caàu cuûa mình. Laàn naøy Laõo Baù ñaõ chæ thò cho taïi haï phaûi laøm cho Vaïn Baèng Vöông thaû tình nöông cuûa leänh lang, baát chaáp moïi haäu quaû. Vuõ Laõo Ñao thaát kinh la leân moät tieáng, khoâng ngôø chæ vì moät vieäc nhoû cuûa nhi töû mình maø phaûi laøm cho Laõo Baù ñi ñeán moät quyeát ñònh nghieâm troïng ñeán theá. Luïc Höông Xuyeân voã nheï vai Vuõ Laõo Ñao aân caàn noùi: – Baèng höõu cuûa Laõo Baù tuy nhieàu nhöng thaân thieát töø thuôû nhoû nhö tieâu ñaàu laïi khoâng coù bao nhieâu. Laõo Baù saün saøng hy sinh taát caû nhöng khoâng ñeå tieâu ñaàu phaûi thaát voïng. Vuõ Laõo Ñao chôït thaáy coå hoïng mình ngheïn laïi, coá heát söùc ghìm noãi xuùc ñoäng, 71 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 72 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG run gioïng hoûi: – Chaúng leõ vì toâi maø Laõo Baù khoâng sôï gaây neân moät cuoäc chieán sinh töû vôùi Thaäp Nhò Phi Baèng Bang? Luïc Höông Xuyeân cöôøi oân toàn ñaùp: – Chuùng ta ñaõ coù söï chuaån bò caû roài. Tuy Luïc Höông Xuyeân noùi baèng gioïng ñieàm ñaïm nhöng Vuõ Laõo Ñao nghe ñöôïc söï caêng thaúng ñaày cheát choùc trong caâu noùi. Nghó ñeán ngöôøi baèng höõu vì mình maø saün saøng hy sinh khoâng quaûn gì ñeán söï nghieäp cuûa mình ñoái ñaàu vôùi theá löïc ñaùng sôï nhö theá, hai doøng leä baát giaùc traøo ra. Luïc Höông Xuyeân tieáp lôøi: – Taïi haï laøm vieäc naøy vôùi moät hy voïng raát mong manh laø coù theå traùnh ñöôïc cuoäc chieán. Vuõ Laõo Ñao buoät mieäng: – Chæ sôï vieäc naøy khieán cuoäc chieán khoâng sao traùnh ñöôïc... Luïc Höông Xuyeân khoâng noùi gì. Hai ngöôøi im laëng böôùc ñi. Vuõ Laõo Ñao chôït thaáy mình vöøa lôõ lôøi. Luïc Höông Xuyeân tin raèng vôùi bieän phaùp maø y vöøa saép xeáp coù theå ngaên ñöôïc cuoäc chieán, töùc coù nguyeân do cuûa noù, vaäy thì laõo ñaâu coù quyeàn nghi ngôø? Maëc duø vieäc naøy khoâng ñöôïc chæ thò tröïc tieáp cuûa Laõo Baù, nhöng moät ngöôøi ñöôïc Laõo Baù tín nhieäm nhaát, khi ñaõ quyeát ñònh ñieàu gì töùc cuõng nhö ñích thaân Laõo Baù quyeát ñònh. Leõ naøo nhaân vaät cô trí nhö Luïc Höông Xuyeân laïi khoâng löôøng tröôùc moïi haäu quaû? Hoài laâu, Luïc Höông Xuyeân môùi noùi: – Taïi haï choïn caùch naøy chæ vì baát ñaéc dó. Trong tröôøng hôïp chöa thaät caàn thieát thì khoâng neân laøm haïi ñeán maïng ngöôøi. Hôn nöõa vieäc gieát moät con ngöïa maø coù theå raên ñe ñöôïc Vaïn Baèng Vöông thì raát ñaùng laøm. Vuõ Laõo Ñao ñònh noùi raèng ñoái vôùi Vaïn Baèng Vöông, con ngöïa ñoù khieán haén noåi khuøng hôn gieát baát cöù moät ngöôøi naøo khaùc, nhöng vì tröôùc ñaõ lôõ lôøi neân chæ ñaønh im laëng. Ngoaøi ra, chaúng leõ moät ngöôøi nhö Luïc Höông Xuyeân laïi khoâng bieát ñieàu naøy? Chaéc haún phaûi coù moät lyù do naøo khaùc... Laõo chæ noùi moät caâu nhö lôøi nhaän xeùt: – Chæ sôï raèng moät ngöôøi nhö Vaïn Baèng Vöông quyeát khoâng cuùi ñaàu tröôùc haønh ñoäng ñe doïa naøo. 72 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 73 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Luïc Höông Xuyeân traán an: – Taïi haï ñaõ töøng noùi, chuùng ta ñaõ chuaån bò tröôùc cho moïi tình huoáng, tieâu ñaàu chôù neân lo laéng nhieàu. Vuõ Laõo Ñao caém cuùi böôùc ñi, tuy khoâng noùi gì theâm nhöng trong ñaàu choàng chaát bao nhieâu yù töôûng. Laõo ñöông nhieân khoâng theå naøo ngôø tröôùc raèng haønh ñoäng cuûa Luïc Höông Xuyeân thuùc ñaåy cuoäc chieán giöõa hai theá löïc ñaùng sôï nhaát treân voõ laâm sôùm phaùt sinh, vaø chính laõo seõ laø ngöôøi tröôùc tieân phaûi gaùnh chòu haäu quaû cuûa noù. Chaúng leõ ñoù laø yù ñoà cuûa Laõo Baù? oOo Vaïn Baèng Vöông moãi saùng thöùc daäy taâm traïng ñeàu böïc boäi, chæ caàn gaëp ngöôøi ñaàu tieân laø quaùt thaùo ñeå truùt côn böïc doïc cuûa mình sau giaác nguû, cuõng nhö treû con thöôøng khoùc moät hoài tröôùc khi daäy khoûi giöôøng. Vì theá caùc tyø nöõ ñeàu tìm caùch laûng traùnh ñöøng ñeå chuû nhaân vöøa thöùc daäy ñaõ thaáy maët mình. Cho ñeán khi aên saùng xong, taâm tính Vaïn Baèng Vöông môùi thö thaùi phaàn naøo. Vaïn Baèng Vöông aên saùng raát nhieàu, thöôøng laø moät toâ côm lôùn vôùi nguyeân moät con vòt hoaëc gaø quay vaø boán naêm quaû tröùng raùn, moät toâ lôùn gioø haàm. Ngöôøi mang thöùc ñieåm taâm ñeán cho bang chuû phaûi ñích thaân laø teân beáp tröôûng, chöùc vò chaúng keùm teân toång quaûn Thaäp Nhò Phi Baèng Bang laø maáy. Chæ teân naøy môùi ít bò Vaïn Baèng Vöông quaùt maéng luùc cau coù sau giaác nguû, ñoàng thôøi bieát caùch thay ñoåi moùn aên phuø hôïp khi chuû nhaân thaáy khoâng ngon mieäng. Thoâng thöôøng teân beáp tröôûng mang böõa ñieåm taâm ñeán chôø ñôïi chuû nhaân coù sai baûo ñieàu gì môùi len leùn caùo lui. Nhöng hoâm nay tình hình laïi khaùc haún. Trong phoøng aên khoâng coù ngöôøi naøo, chæ thaáy moät chieác noài lôùn baèng baïc boác hôi nghi nguùt vaø vaøi thöù thöùc aên ñeå saün treân maâm. Hieån nhieân Vaïn Baèng Vöông cuõng caûm thaáy söï khaùc thöôøng, nhöng vaãn böôùc ñeán ngoài vaøo baøn. Vöøa môû naép chieác noài lôùn baèng baïc maët Vaïn Baèng Vöông ñaõ taùi xanh. Beân trong chaúng phaûi chaân gioø haàm maø nguyeân caû chieác ñaàu ngöïa. Hieån nhieân Vaïn Baèng Vöông nhaän ngay ñöôïc ñoù laø ñaàu con ngöïa yeâu quyù nhaát cuûa mình. Gioáng nhö bò ai giaùng maïnh moät chöôûng vaøo ñaàu, Vaïn Baèng Vöông thaáy tröôùc maét toái saàm toaøn thaân co giaät lieân hoài. Luùc sau laõo choàm leân, nhöng tôùi cöûa phoøng thì döøng phaét laïi. 73 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 16. 74 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Giaù nhö ngöôøi khaùc, chæ caàn xoâng ra khoûi phoøng taát seõ truùt côn thònh noä leân ñaàu ngöôøi ñaàu tieân baét gaëp, saün saøng baêm naùt thaønh traêm ngaøn maûnh. Nhöng môùi tôùi cöûa phoøng, Vaïn Baèng Vöông ñaõ ghìm ñöôïc côn thònh noä. Ñoù cuõng laø tính caùch hieám coù ñaùng khaâm phuïc cuûa moät vò ñaàu lónh lôùn, bieát chi phoái tình caûm cuûa mình cho duø gaëp phaûi söï coá nghieâm troïng nhaát. Laõo bieát roõ nhöõng ngöôøi khoâng bieát chi phoái tình caûm nhaát thôøi cuûa mình thì sôùm muoän cuõng gaëp thaát baïi. Hôn nöõa duø coù truùt côn thònh noä vaøo moät ngöôøi naøo tröôùc tieân gaëp phaûi thì chaúng nhöõng khoâng giaûi quyeát ñöôïc vieäc gì maø coøn deã laøm hoûng söï. Vaïn Baèng Vöông chaäm raõi quay trôû laïi baøn ngoài, chaúng caàn maát nhieàu thôøi gian suy nghó, laõo cuõng bieát ai ñaõ laøm vieäc ñoù. Nhaát ñònh sau khi bò cöï tuyeät, Laõo Baù seõ coù phaûn öùng, nhöng Vaïn Baèng Vöông khoâng ngôø phaûn öùng laïi sôùm nhö vaäy. Chính Luïc Höông Xuyeân quyeát ñònh haønh ñoäng phaøm toác nhö theá ñeå doàn ñoái phöông ñeán choã bò phuû ñaàu baát ngôø. Laõo Baù töøng giaùo huaán raèng: khi muoán ñaùnh phuû ñaàu moät ngöôøi naøo thì phaûi tranh thuû cô hoäi sôùm nhaát khieán haén khoâng kòp trôû tay. Neáu qua thôøi ñieåm ñoù, ñeå ñoái phöông coù keá hoaïch ñoái phoù thì haønh ñoäng seõ trôû neân voâ ích, thaäm chí baát lôïi cho mình nöõa. Luïc Höông Xuyeân ñaõ thöïc hieän lôøi giaùo huaán naøy, haønh ñoäng ngay khieán ñoái phöông khoâng kòp phoøng bò. Ñöông nhieân tröôùc khi haønh ñoäng, y ñaõ naém chaéc moïi thoùi quen vaø neáp sinh hoaït cuûa Vaïn Baèng Vöông. Chæ coù vieäc gieát teân ñaàu beáp laø phöùc taïp moät chuùt, nhöng vôùi löïc löôïng coù saün, vieäc thuû tieâu moät teân ñaàu beáp trong tröôøng hôïp ñaõ coù saün noäi giaùn cuõng deã daøng troùt loït. Laõo Baù ñuùng laø ñoái thuû ñaùng sôï, ñaùng sôï hôn nhieàu laàn söï suy ñoaùn cuûa Vaïn Baèng Vöông. Chaúng bieát trong tay Laõo Baù coù bao nhieâu nhaân vaät nhö Luïc Höông Xuyeân? Vaïn Baèng Vöông thu xeáp laïi baøn aên, luùc ñi ra khoûi phoøng thì veû maët ñaõ trôû laïi hoaøn toaøn bình thaûn. Laõo chæ goïi teân toång quaûn ñeán ngaén goïn ra leänh moät caâu: – Laäp töùc ñöa nha ñaàu Maëc Maëc ñeán giao cho Vuõ Laõo Ñao ôû Vuõ tieâu cuïc. Meänh leänh lieàn ñöôïc thi haønh. oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 74 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn