Xem mẫu

 1. 45 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Tö CHUÛ TRÌ COÂNG ÑAÏO T oân Kieám laø ngöôøi bình sinh gheùt nhaát nhöõng keû haønh söï khoâng döùt khoaùt, vì haén thích laøm vieäc gì laø phaûi tôùi nôi tôùi choán. Laõo Baù leänh cho haén ñeán tìm Mao Uy, theá laø haén cöù töø nhaø ñeán thaúng tö thaát cuûa Mao Uy, khoâng taït ngang reõ taét. Mao Uy ñang ngoài trong ñaïi saûnh uoáng röôïu vôùi moät thuoäc haï teân laø Trí Töông thì coù moät teân moân ñinh mang vaøo moät taám danh thieáp treân maët chæ vieát hai chöõ: Toân Kieám. Mao Uy nhíu maøy hoûi: – Ngöôi ñaõ töøng nghe thaáy teân naøy chöa? Trí Töông ñaùp: – Hình nhö laø nhò töû cuûa Toân Ngoïc Baù. Mao Uy caøng nhíu ñoâi maøy laïi chaët hôn, hoûi tieáp: – Toân Ngoïc Baù ö? Coù phaûi ñoù laø nhaân vaät ñöôïc meänh danh laø Laõo Baù khoâng? Trí Töông gaät ñaàu: – Khoâng sai! Haén thích ngöôøi khaùc goïi mình laø Laõo Baù. Mao Uy laïi hoûi: – Nhi töû cuûa haén ñeán tìm ta coù vieäc gì? Trí Töông traàm ngaâm noùi: – Nghe ñaâu laõo raát thích keát giao baèng höõu. Raát coù khaû naêng laõo muoán giao haûo vôùi laõo gia. Thaät ra Trí Töông ñoaùn raèng taát coù nguyeân nhaân gì ñoù khaùc thöôøng, nhöng thaáy chaúng vieäc gì maø phaûi noùi ra nhöõng ñieàu chuû nhaân khoâng muoán ñeå gaùnh laáy côn thònh noä voâ ích. Mao Uy cöôøi noùi: – Neáu theá thì cho môøi haén vaøo ñi. Toân Kieám khoâng ñôïi phaûi môøi ñaõ töï ñi vaøo, vì haén khoâng thích ñöùng chôø tröôùc coång nhaø ngöôøi khaùc. Khoâng ai ngaên caûn haén. Thaät tình cuõng coù vaøi ngöôøi ñònh ngaên laïi nhöng ñeàu bò ñaùnh boø leâ ra caû roài. Mao Uy ñöùng baät daäy tröøng maét nhìn khaùch. 45 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 46 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Toân Kieám khoâng caàn chaïy, nhöng chæ löôùt ba boán böôùc laø ñaõ tôùi cöûa ñaïi saûnh roài. Mao Uy thaáy thaân phaùp ngöôøi naøy phaøm toác nhö vaäy khoâng khoûi kinh sôï, leân tieáng hoûi: – Caùc haï hoï Toân? Toân Kieám gaät ñaàu, phaûn vaán: – Ngöôi laø Mao Uy, ñuùng khoâng? – Khoâng sai. Caùc haï coù vieäc gì? – Tôùi ñaây ñeå hoûi ngöôi moät caâu. Mao Uy ñöa maét ra hieäu cho Trí Töông xong môùi noùi: – Cöù hoûi! Toân Kieám ñi ngay vaøo vieäc: – Coù phaûi ngöôi quan heä baát chính vôùi vôï cuûa moät ngöôøi laø Phöông AÁu Taàn khoâng? Mao Uy boãng bieán saéc. Töø haäu saûnh coù maáy teân thuû haï böôùc ra, daãn ñaàu laø moät teân baûo tieâu maët seïo, saán tôùi vung chöôûng ñònh ñaùnh vaøo maët Toân Kieám. Toân Kieám chôït tröøng maét quaùt: – Ngöôi daùm ö? AÙnh maét vaø tieáng quaùt cuûa haén coù uy löïc raát lôùn laøm teân maët seïo giaät mình ruït tay laïi. Tuy nhieân baùt côm böng treân tay chaúng phaûi ñöôïc aên khoâng. Nhieàu khi vì noù maø phaûi lieàu maïng. Maáy naêm gaàn ñaây theá löïc cuûa Mao Uy ngaøy caøng lôùn, vì theá boïn thuû haï hieám coù cô hoäi phaûi baùn maïng vì chuû nhaân – keû ñòch vöøa nghe danh Mao Uy ñaõ maát vía, caàn gì phaûi ñoäng thuû nöõa. Thôøi gian naøy boïn thuû haï soáng thoaûi maùi nhaøn taûn, haàu nhö böng baùt côm maø chaúng phaûi ñoå moà hoâi, bôûi theá ñaây laø cô hoäi toát ñeå chuùng chöùng toû mình chaúng phaûi laø keû aên khoâng. Teân maët seïo laïi vung tay xuaát moät quyeàn ñaùnh vaøo ngöïc Toân Kieám. Toân Kieám baát thaàn choäp laáy uyeån maïch ñoái phöông vaën traùi ra phía sau. Chæ nghe raéc moät tieáng, chaúng hay teân maët seïo bò sai khôùp hay gaõy xöông, chæ thaáy haén höï leân moät tieáng, ngöôøi xoay laïi roài ruõ xuoáng nhö gaø vöøa bò caét tieát. Toân Kieám caûm thaáy mình xuaát thuû hôi quaù tay chuùt ít, bôûi vì ñoái vôùi haïng ngöôøi naøy chaúng caàn phaûi phí hôi söùc ñeán theá. Nhöng töø nhoû haén ñaõ quen raèng haønh ñoäng chæ coát ñaït tôùi muïc ñích maø chaúng 46 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 47 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG quan taâm ñeán thuû ñoaïn. Toát nhaát laø ñeø beïp yù chí phaûn khaùng cuûa ñoái phöông ngay töø ñaàu. Boïn thuû haï cuøng lao ra vôùi teân maët seïo quaû nhieân khoâng ai daùm voïng ñoäng nöõa. Baùt côm aên laø thieát yeáu, nhöng maïng soáng coøn quan troïng hôn nhieàu! Toân Kieám khoâng ñeå yù tôùi boïn laâu la naøy, tröøng maét nhìn Mao Uy hoûi: – Ta vöøa hoûi ngöôi caâu gì coù nghe khoâng? Mao Uy maët ñoû böøng, xöông yeát haàu nhoâ leân, nghieán raêng noùi: – Vieäc ñoù lieân quan gì ñeán ngöôi chöù? Toân Kieám chôït xuaát thuû nhö chôùp vung traûo choäp vaøo söôøn Mao Uy. Chieâu ñoù chaúng caàn phaûi duøng loaïi voõ coâng tinh dieäu gì, vaø cuõng khoâng bieán hoùa, nhöng voâ cuøng chính xaùc vaø thaàn toác ñeán noãi Mao Uy hoaøn toaøn khoâng kòp phaûn öùng. Haén ruù leân moät tieáng coøn theâ thaûm hôn caû teân thuoäc haï maët seïo. Toân Kieám noùi: – Laàn naøy ta khoâng ñaùnh vaøo maët ngöôi, cho ngöôi coøn coù cô hoäi vaùc maët ra ñöôøng. Laàn sau thì khoâng khaùch khí nhö vaäy ñaâu. Noùi xong keùo Mao Uy ñang laên loän treân neàn ñaát leân, noùi tieáp: – Ta hoûi gì laø phaûi traû lôøi. Baây giôø ngöôi roõ roài chöù? Mao Uy bò choäp laáy ngöïc aùo, chaân run raåy töôûng ñònh teù laàn nöõa, maët taùi xanh, moà hoâi nhoû töøng gioït to nhö haït ñaäu xuoáng ñaát, nghieán raêng gaät gaät ñaàu. Toân Kieám traàm gioïng: – Ngöôi taèng tòu vôùi vôï Phöông AÁu Taàn, coù chuyeän ñoù khoâng? Mao Uy laïi gaät ñaàu. Toân Kieám hoûi tieáp: – Ngöôi coøn ñònh tieáp tuïc quan heä baát chính vôùi con choù caùi ñoù nöõa khoâng? Mao Uy laéc ñaàu, mieäng boãng phaùt ra aâm thanh khaøn khaøn phaûi coá laém môùi nghe roõ: – Nöõ nhaân ñoù ñuùng laø choù caùi. Laø moät con ñieám... Toân Kieám thaáy trong maét ñoái phöông phaùt ra nhöõng tia caêm haän, bieát raèng sau naøy haén khoâng bao giôø ñi laïi vôùi nöõ nhaân kia nöõa nhaát ñònh haén seõ truùt moái haän hoâm nay maø mình phaûi chòu leân ñaàu con ñieám ñoù... Treân ñôøi haàu heát ñeàu ñoå loãi leân ñaàu ngöôøi khaùc, raát ít ngöôøi nhìn nhaän toäi loãi cuûa mình. Toân Kieám toû ra haøi loøng noùi: – Thoâi ñöôïc. Chæ caàn ngöôi thoâi quan heä vôùi nöõ nhaân ñoù thì coù theå soáng daøi 47 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 48 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG theâm moät chuùt. Mao Uy thôû phaøo moät hôi, cho raèng söï vieäc tôùi ñaây laø keát thuùc. Naøo ngôø Toân Kieám laïi noùi: – Neáu sau naøy bieát nöõ nhaân ñoù vaãn coøn taèng tòu vôùi nam nhaân khaùc, ta vaãn cöù tìm hoûi toäi ngöôi. Mao Uy kinh sôï keâu leân: – Nöõ nhaân ñoù ñaõ quen thoùi ñaøng ñieám roài, toâi laøm sao quaûn ñöôïc noù? Toân Kieám nhìn saâu vaøo maét ñoái phöông roài chaäm raõi noùi: – Ta tin raèng ngöôi nhaát ñònh seõ tìm ñöôïc bieän phaùp. AÙnh maét Mao Uy chôït saùng leân, haén voäi gaät ñaàu: – Toâi hieåu roài! Maõi ñeán luùc ñoù Toân Kieám môùi loä moät neùt nhö laø nuï cöôøi, noùi: – Raát toát! Haïng nöõ nhaân maø theo ngöôi ñaõ thaønh thoùi quen nhö vaäy thì baát cöù luùc naøo cuõng vuïng troäm theo nam nhaân. Nhöng ñaây noù khoâng caàn vuïng troäm nöõa maø coøn coâng nhieân thaùch thöùc phu quaân cuûa mình laáy uy theá cuûa ngöôi. Baây giôø ngöôi ñaõ tìm ñöôïc bieän phaùp thì toát nhaát laø thöïc hieän sôm sôùm moät chuùt. Mao Uy gaät ñaàu: – Toâi hieåu! Toân Kieám laïi duoãi tay choäp vaøo söôøn beân traùi vaãn coøn laønh laën cuûa Mao Uy roài moùc ngöôïc leân khieán teân naøy thoùt ngöôøi laïi, bao nhieâu röôïu thòt vöøa noác vaøo ñaõ traøo heát ra. Toân Kieám cöôøi noùi: – Laàn naøy ta chöa muoán ñaùnh ngöôi ñaâu, chæ ñeå ngöôi nhôù raèng ta laø ngöôøi theá naøo. Vöøa roài ñaõ laøm Mao Uy gaõy ít nhaát laø ba caùi xöông söôøn maø coøn baûo chöa ñaùnh, ngay caû Trí Töông ñöùng luøi vaøo goùc töôøng bay maát caû hoàn vía, nghe caâu ñoù cuõng phaûi dôû khoùc dôû cöôøi. Nhöng haén noùi sao thì moïi ngöôøi cuõng phaûi nghe vaäy, bieát laøm gì ñöôïc? Toân Kieám ñeán beân baøn caàm laáy bình röôïu tu moät hôi roài boãng nhaên maët noùi: – Boïn ngöôi laø ñoà choù cheát. Ngay caû röôïu ngon röôïu dôû cuõng khoâng bieát phaân bieät thì coøn bieát theá quaùi naøo laø nöõ nhaân xaáu hay toát? Mao Uy tuy vaãn coøn oâm buïng vì ñau, nhöng coá mæm mieäng cöôøi moät caùch khoå sôû noùi: – Nöõ nhaân hoï Phöông ñoù tuy laø thöù ñieám ñaøng, nhöng phaûi thöøa nhaän laø... boác löûa! Toân Kieám chôït hoûi: 48 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 49 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Vaäy coøn nöõ nhaân cuûa ngöôi thì sao? Mao Uy chôït bieán saéc, aáp uùng: – Noù... chuùng noù... khoâng saùnh ñöôïc hoï Phöông ñaâu. Toân Kieám nhíu maøy nhìn haén roài chôït cöôøi noùi: – Ta khoâng tin! Ngöôi caû röôïu coøn khoâng bieát uoáng, taát chaúng hieåu gì nöõ nhaân ñaâu. Vöøa döùt caâu chôït böôùc nhanh vaøo haäu saûnh. Haén ñaõ ñeå yù thaáy sau bình phong coù maáy nöõ nhaân ñang ñöùng nhìn troäm, xoâng vaøo tuùm laáy moät aû keùo ra vaùc leân vai. Nöõ nhaân ñoù hình nhö sôï quaù ñaõ ngaát ñi, khoâng thaáy ñoäng tónh. Mao Uy taùi maët keâu leân: – Ngöôi... ngöôi laøm gì theá? Toân Kieám thaûn nhieân ñaùp: – Chaúng laøm gì caû. Chæ ñònh laøm caùi chuyeän maø ngöôi thöôøng laøm thoâi. Roài moät tay choäp laáy uyeån maïch Mao Uy quaùt: – Daãn ta ñi! Chaéc raèng Toân Kieám chaúng ñeán noãi sôï ngöôøi aùm toaùn, laøm theá chæ ñeå traùnh phieàn phöùc thoâi. Mao Uy ñaønh phaûi böôùc theo haén, khoùc loùc noùi: – Chæ caàn ngöôi thaû Phuïng Quyeân ra, ta seõ ñöa ngöôi moät ngaøn löôïng baïc. Toân Kieám hoûi: – Noù ñaùng giaù nhieàu tieàn ñeán theá sao? Mao Uy nghieán raêng khoâng ñaùp. Toân Kieám laïi hoûi: – Ngöôi raát yeâu coâ ta phaûi khoâng? Mao Uy vaãn khoâng traû lôøi. Toân Kieám cöôøi noùi: – Theá laø toát. Ñeå laàn sau tröôùc khi ngöôi leøm nheøm vôùi vôï ngöôøi khaùc, caàn phaûi nghó ñeán nöõ nhaân cuûa mình. Ngoaøi cöûa ñaõ coù moät con tuaán maõ ñöùng chôø saün. Toân Kieám vöøa ra khoûi cöûa ñaõ nhaûy phaét leân ngöïa, khoâng ñeå ñoái phöông kòp coù phaûn öùng. Ñoù laø thoùi quen cuûa haén. Ngöïa phi ñöôïc naêm saùu daëm, nöõ nhaân maø Toân Kieám vaùc treân vai boãng cöôøi leân khuùc khích. Toân Kieám noùi: 49 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 50 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Thì ra khoâng phaûi laø coâ ñaõ ngaát ñi. Phuïng Quyeân cöôøi ñaùp: – Thieáp ñaâu coù ngaát? Chæ giaû boä vaäy thoâi maø. Thieáp ñaõ coù yù theo chaøng ñi... Toân Kieám hoûi: – Vì sao? Phuïng Quyeân traû lôøi heát söùc töï nhieân: – Vì chaøng laø moät nam töû haùn thöïc söï. Thieáp bieát raèng ngöôøi nhö chaøng seõ raát maïnh meõ... Toân Kieám ngaét lôøi: – Mao Uy ñoái vôùi coâ khoâng toát hay sao? Phuïng Quyeân cöôøi ñaùp: – Tuy haén raát nhieàu tieàn nhöng heát söùc buûn xæn. Neáu khoâng toát vôùi thieáp thì laøm sao daùm boû ra moät ngaøn laïng? Toân Kieám gaät ñaàu nhöng khoâng noùi gì. Phuïng Quyeân vaãn tieáp tuïc tuoân ra: – Thieáp khoâng chòu noåi haïng ngöôøi nhö haén! OÀ... naèm theá naøy khoâng thoaûi maùi chuùt naøo. Chaøng buoâng thieáp xuoáng ñöôïc khoâng? Thieáp chæ muoán naèm trong loøng chaøng... Toân Kieám laéc ñaàu. Phuïng Quyeân thôû daøi: – Chaøng laø ngöôøi thaät kyø quaëc! Toân Kieám vaãn nín thinh, ra roi giuïc ngöïa. Tröôùc maët laø moät khu röøng vaéng veû, khoâng thaáy boùng ngöôøi naøo. Phuïng Quyeân baét ñaàu lo laéng, khoâng nhòn noåi leân tieáng hoûi: – Chaøng coøn ñònh ñöa thieáp ñi ñaâu nöõa? Toân Kieám laõnh ñaïm traû lôøi: – Ñeán moät nôi maø coâ khoâng ngôø tôùi. Phuïng Quyeân thôû phaøo, cöôøi noùi: – Thieáp bieát chaøng muoán ñöôïc kích thích maïnh. Thaät ra trong chuyeän naøy... ôû ñaâu cuõng theá caû! Toân Kieám vaãn im laëng. Moät luùc, Phuïng Quyeân chôït noùi: – Thieáp bieát vôï cuûa Phöông AÁu Taàn. Noù teân laø Chaâu Thanh. Toân Kieám chæ öøm moät tieáng. Phuïng Quyeân lieán thoaéng: 50 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 51 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Chaâu Thanh ñuùng laø haïng daâm ñaõng thaønh tính, ngaøy naøo cuõng tö töôûng ñeán chuyeän aân aùi. Muoán noù boû thoùi ñieám ñaøng chaúng khaùc gì baét choù thoâi aên phaân. Thieáp thaät khoâng hieåu raèng Mao Uy seõ laøm caùch naøo ñeå noù khoâng taèng tòu vôùi ngöôøi khaùc nöõa? Toân Kieám noùi: – Moät con ñieám ñaõ cheát thì khoâng coøn taèng tòu vôùi ai nöõa! Döùt lôøi ñoät nhieân buoâng tay ñang giöõ Phuïng Quyeân, nöõ nhaân rôi töø vai xuoáng ñaát chaúng khaùc gì moät tuùi boät. Rôi töø löng ngöïa xuoáng vôùi toác ñoä khoâng chaäm, ñöông nhieân chaúng phaûi laø ñieàu deã chòu gì. Phuïng Quyeân coá neùn ñau keâu leân: – Chaøng laøm gì theá? Toân Kieám ñaõ phi ñeán chöøng taàm teân, quay ngöïa laïi ñöa maét laïnh luøng nhìn thieáu nöõ naèm ruõ röôïi döôùi ñaát. Phuïng Quyeân coá nhoûm daäy, duoãi tay noùi: – Keùo thieáp leân vôùi! Toân Kieám laïnh nhaït traû lôøi: – Neáu ta ñònh keùo ngöôi leân thì ñaõ khoâng ñeå rôi xuoáng. Phuïng Quyeân nôû moät nuï cöôøi thaät quyeán ruõ nhöng côn ñau vaø noãi sôï haõi ñaõ laøm maët thò meùo moù ñi. – Chaøng ñaõ cöôùp thieáp ñi, chaúng leõ chæ ñem tôùi vöùt xuoáng ñaây hay sao? Toân Kieám gaät ñaàu xaùc nhaän: – Hoaøn toaøn ñuùng! Phuïng Quyeân gaøo leân: – Chaøng laøm theá coù yù gì? Toân Kieám nheách moâi cöôøi roài quay ngöïa ñi thaúng. Haén xöa nay khoâng quen giaûi thích vôùi ngöôøi khaùc moïi haønh ñoäng cuûa mình, ñaëc bieät vôùi nöõ nhaân. Phuïng Quyeân nghieán chaët raêng roài boãng choàm leân caát tieáng chöûi. Thò tuoân ra nhöõng lôøi chöûi ruûa ñoäc ñòa nhaát maø ngöôøi ta coù theå duøng, caû nhöõng töø maø phaàn lôùn raát hieám khi duøng. Chöûi chaùn, thò ñoät nhieân oøa leân khoùc, khoâng phaûi vì ñau, cuõng khoâng phaûi vì sôï ôû laïi trong röøng vaéng moät mình. Thò khoùc vì bieát Mao Uy seõ khoâng bao giôø tin vaøo lôøi mình raèng Toân Kieám ñaõ khoâng laøm gì caû. Neáu Toân Kieám coù laøm gì thì chaéc raèng thò ñaõ khoâng phaûi thöông taâm nhö theá. Nhöõng nöõ nhaân khoâng bieát theá naøo laø nhuïc nhaõ môùi ñuùng laø voâ sæ nhaát. 51 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 52 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Phuïng Quyeân thuoäc haïng ngöôøi naøy. Khi bò ngöôøi khaùc laøm nhuïc thò môùi thích thuù, neáu khoâng thò laïi thaáy sæ nhuïc. Phuïng Quyeân khoâng sao hieåu ñöôïc haønh ñoäng ñoù cuûa Toân Kieám, khoâng bieát haén laøm theá coát ñeå Mao Uy hieåu raèng vieäc nöõ nhaân cuûa mình bò ngöôøi khaùc laøm nhuïc laø theá naøo. Haønh vi ñoù goïi laø laáy raêng choïi raêng, laáy toäi aùc traû thuø toäi aùc. Laõo Baù tuy bieát raèng duøng phöông phaùp ñoù ñeå tröøng phaït khoâng phaûi laø caùch toát laønh gì, nhöng oâng chöa nghó ra caùch naøo toát hôn. Ñoù khoâng phaûi laø chuû yù cuûa Laõo Baù vaøi oâng khoâng ra leänh laøm nhö vaäy. Xöa nay oâng ñeå thuoäc haï tuøy yù haønh ñoäng theo caùch cuûa mình, coát sao hoaøn thaønh ñöôïc nhieäm vuï. Tuy vaäy Laõo Baù khoâng phaûi khoâng ñoaùn bieát Toân Kieám seõ tröøng phaït ñoái phöông baèng caùch naøo vì oâng bieát roõ tính nhi töû cuûa mình. oOo Toân Kieám xuoáng ngöïa, khoâng nhòn ñöôïc cöôøi. Haén haøi loøng nghó raèng cho duø Laõo Baù thaân haønh xöû vieäc naøy cuõng khoâng theå coù bieän phaùp tröøng phaït hoaøn haûo nhö mình. Maõi ñeán hoaøn hoân maø Laõo Baù vaãn luùi huùi trong khu vöôøn cuûa mình baét saâu, tæa laù. OÂng coù thuù vui ñaëc bieät laø laøm vöôøn, vì theá muoán töï mình chaêm soùc nhöõng luoáng hoa yeâu thích, vaø phaûi thöøa nhaän oâng laøm raát taän tuïy vaø thaønh thaïo chaúng keùm gì moät ngöôøi thôï laøm vöôøn chuyeân nghieäp. Cho tôùi khi Vaên Hoå vaø Vaên Baùo veà tôùi trang, Laõo Baù môùi buoâng tay keùo ra khoûi vöôøn. Thuù vui laø thuù vui, coøn coâng vieäc vaãn laø coâng vieäc, khoâng ñeå thuù vui aûnh höôûng ñeán coâng vieäc. Ñoù laø nguyeân taéc haønh söï cuûa nhöõng nhaân vaät lôùn. Vaên Hoå vaø Vaên Baùo ñang ôû ñoä tuoåi thieáu nieân, môùi ngoaøi 20 nhöng maët ñaõ coù neáp nhaên, troâng giaø hôn tuoåi nhieàu. Baây giôø veû maët chuùng troâng caøng hoác haùc, chaéc raèng hai ngaøy vöøa qua chuùng phaûi raát coá gaéng ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc. Nhöng duø phaûi vaát vaû bao nhieâu, chæ caàn laøm haøi loøng Laõo Baù, chæ caàn oâng khen ngôøi moät tieáng thì moïi nhoïc nhaèn ñeàu tan bieán. Laõo Baù cöôøi hoûi: – Coâng vieäc cuûa caùc ngöôi hoaøn thaønh roài chöù? Vaên Hoå cuùi ngöôøi ñaùp: 52 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 53 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Daï! Laõo Baù noùi: – Haõy keå laïi cho ta nghe caùc ngöôi ñaõ thöïc hieän vieäc ñoù nhö theá naøo. Vaên Hoå baét ñaàu: – Chuùng toâi doø bieát ñöôïc Töø Ñaïi baûo chuû coù moät nhi nöõ neân ñaõ tìm caùch baét coâ ta... Laõo Baù ngaét lôøi: – Nhi nöõ cuûa Töø Thanh Coâng bao nhieâu tuoåi? Ñaõ coù choàng chöa? Vaên Hoå ñaùp: – Thò naêm nay ñaõ hai möôi moát tuoåi nhöng vaãn chöa laáy choàng. Veà saéc khoâng theå coi thò laø ngöôøi ñeïp, hôn nöõa tính khí laïi raát ñoûng ñaûnh khoù chòu. Nghe noùi tröôùc ñaây töøng coù ngöôøi ñeán caàu hoân nhöng chính thò do thaát yù gì ñoù maø ñuoåi coå caû song thaân cuûa taân lang ra khoûi baûo. Laõo Baù gaät ñaàu: – Noùi tieáp ñi. Vaên Hoå tieáp tuïc keå: – Chuùng toâi laïi tìm caùch laøm quen vôùi Giang gia huynh ñeä, chuoác cho hai teân ñoù say röôïu sau ñoù ñöa Töø coâ nöông vaøo... Vaên Baùo tieáp lôøi: – Hai teân daâm taëc ñoù ñaõ say röôïu, thaáy nöõ nhaân chaúng khaùc gì ruoài nhaëng ñaùnh hôi ñöôïc muøi huyeát tanh, chaúng caàn bieát ñoái phöông laø ai laäp töùc xuùm tôùi haønh ñoäng... Vaên Hoå theâm: – Chôø chuùng haønh ñoäng xong chuùng toâi môùi xuaát thuû giaùo huaán caån thaän... Vaên Baùo cöôøi cöôùp lôøi: – Chuùng thuoäc haï raát caån thaän, löu taâm khoâng ñeå phaïm vaøo nhöõng yeáu huyeät, thöïc hieän ñuùng chæ thò cuûa laõo nhaân gia, ñaûm baûo ít nhaát ba thaùng chuùng khoâng theå daäy khoûi giöôøng noåi. Vaên Hoå luyeän ñaû hoå quyeàn, coøn Vaên Baùo luyeän Thieát sa chöôûng. Voõ coâng cuûa chuùng cuõng nhö phaàn lôùn nhöõng thuoäc haï khaùc cuûa Laõo Baù, xuaát thuû khoâng coù nhieàu bieán hoùa, cuõng khoâng tinh dieäu nhöng voâ cuøng chuaån xaùc vaø thaàn toác. Laõo Baù thöôøng noùi raèng voõ coâng khoâng phaûi laø ñeå thöôûng ngoaïn do ñoù coát yeáu laø phaûi thaéng ñöôïc ñoái phöông. Giaù nhö huynh ñeä hoï Giang tænh taùo thì coù theå ñoäng thuû quaù chieâu nhöng chuùng luùc ñoù ñaõ say meàm ñaønh boø ra chòu traän, keát quaû laø caû hai teân naèm trong 53 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 54 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG vuõng nöôùc seàn seät goàm caû röôïu thòt do chuùng oùi ra laãn vôùi maùu. Vaên Hoå keå tieáp: – Sau ñoù chuùng toâi tìm moät chieác kieäu neùm caû ba vaøo trong ñoù roài ñöa taát caû ñeán tröôùc thaát phoøng cuûa Töø Thanh Coâng. Vaên Baùo theâm: – Chæ tieác raèng khoâng ñöôïc nhìn thaáy veû maët cuûa Töø laõo nhi luùc ñoù xem theá naøo... Tôùi ñoù, lieác nhìn veû maët cuûa Laõo Baù, Vaên Baùo voäi vaøng nín baët laïi. Neùt maët Laõo Baù tuy khoâng coù bieåu caûm gì nhöng nuï cöôøi ñaõ taét maát töø tröôùc. Vaên Hoå, Vaên Baùo baét ñaàu caûm thaáy lo sôï, bieát raèng mình ñaõ haønh ñoäng sai laàm. Baát cöù ai neáu haønh ñoäng sai laàm taát phaûi bò tröøng phaït, khoâng moät ngöôøi naøo ngoaïi leä. Hoài laâu, Laõo Baù môùi traàm gioïng hoûi: – Caùc ngöôi coù bieát ñaõ laøm sai choã naøo khoâng? Vaên Hoå, Vaên Baùo cuøng cuùi guïc ñaàu. Laõo Baù noùi: – Huynh ñeä hoï Giang naèm lieät giöôøng ba thaùng hoaëc hôn nöõa laø xöùng toäi. Töø Thanh Coâng xöû söï baát coâng, ñaùng phaûi ñöôïc giaùo huaán. Veà maët naøy caùc ngöôi ñaõ haønh ñoäng ñuùng. Tôùi ñoù, maët oâng loä veû nghieâm khaéc, noùi tieáp: – Nhöng nöõ nhi cuûa Töø Thanh Coâng ñaõ phaïm toäi loãi gì? Caên cöù vaøo ñaâu maø caùc ngöôi tröøng phaït coâ ta theâ thaûm nhö vaäy? Vaên Hoå, Vaên Baùo caøng cuùi thaáp ñaàu khoâng daùm ngaång leân, moà hoâi treân traùn toaùt ra töøng haït lôùn. Khi Laõo Baù töùc giaän thì khoâng ai daùm nhìn thaúng vaøo maët oâng. Laïi moät luùc nöõa, gioïng Laõo Baù coù phaàn bôùt gay gaét: – Ai ñaõ ñeà xuaát chuû yù ñoù? Vaên Hoå voäi ñaùp: – Thuoäc haï. Vaên Baùo cuõng tranh lôøi: – Chính laø yù cuûa thuoäc haï. Laõo Baù nhìn hai ngöôøi ñöùng uû ruõ tröôùc maët, aùnh maét töùc giaän laïi dòu ñi maáy phaàn, traàm gioïng noùi: – Vaên Hoå baûn tính thaät thaø, nhaát ñònh khoâng ñeà xuaát chuû yù taøn nhaãn naøy. Vaên Baùo raàu ró noùi: 54 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 55 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ñaïi ca voán cuõng khoâng ñoàng tình vôùi vieäc ñoù... Laõo Baù chaép tay sau löng ñi quanh quaån moät luùc roài ñeán tröôùc maët Vaên Baùo noùi: – Ta bieát ngöôi coøn chöa laáy vôï... Vaên Baùo chaúng hieåu vieäc chöa laáy vôï cuûa mình coù aên nhaäp gì vieäc ñang baøn ôû ñaây, thaáp gioïng ñaùp: – Daï... Laõo Baù ra leänh: – Haõy laäp töùc caàm thieáp cuûa ta ñeán Töø Gia Baûo caàu thaân hoûi Töø coâ nöông laøm vôï! Vaên Baùo nhö bò seùt ñaùnh na gieát ngöôøi ñaàu, maët ñoû böøng roài taùi xaùm ñi, laép baép: – Vieäc naøy... vieäc naøy thuoäc haï khoâng.... Laõo Baù quaùt to: – Khoâng noùi gì nöõa. Baûo ngöôi ñi caàu hoân laø ngöôi phaûi ñi. Ngöôi ñaõ haïi moät ñôøi con gaùi cuûa ngöôøi ta, bôûi theá ngöôi phaûi chòu traùch nhieäm. Ñöông nhieân baát cöù ai phaïm phaûi sai laàm cuõng phaûi chòu söï tröøng phaït, nhöng hình thöùc tröøng phaït nhö theá coù leõ chæ Laõo Baù môùi nghó ra ñöôïc. Vaên Baùo ñöa tay lau moà hoâi traùn hoûi: – Neáu Töø ñaïi baûo chuû khoâng chaáp nhaän thì sao? Laõo Baù khaúng ñònh: – Haén nhaát ñònh seõ khoâng cöï tuyeät, nhaát laø vaøo thôøi ñieåm naøy. Töø baûo chuû ñöông nhieân khoâng theå cöï tuyeät, luùc naøy chæ sôï nhi nöõ khoâng laáy ñöôïc choàng, huoáng chi Vaên Baùo ñang laø thieáu nieân raát coù trieån voïng. Vaên Baùo khoâng daùm noùi gì theâm, cuùi ñaàu thieåu naõo lui ra. Ra khoûi Cuùc Hoa Vieân, Vaên Hoå môùi voã vai laõo ñeä noùi: – Laøm gì maø ngöôi mang boä maët ñöa ñaùm theá? Ngöôi leõ ra neân laáy vôï laâu roài môùi phaûi. Coù vôï roài, ngöôi seõ bieát vieäc ñoù raát caàn thieát, maø coøn thích thuù nöõa, chaúng teä laém ñaâu. Thaäm chí coù nhöõng caùi hay cuûa noù... Vaên Baùo xì moät tieáng, laåm baåm: – Hay ho caùi con khæ! Ñuùng laø quyû tha ma baét.... Vaên Hoå laøm ra veû moät ngöôøi saønh soûi: – Sao laïi khoâng hay chöù? Laõo ñeä, ngöôi xem naøy: ñi ñaâu veà ñeàu coù côm ngon canh ngoït chôø saün, muøa ñoâng thaùng giaù ngöôi töø giaù tuyeát môùi veà nhaø laø coù loø söôûi noùng röïc leân roài.... Vaên Baùo noùi: 55 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 56 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Toâi coù bieát moät caâu tuïc ngöõ, khoâng bieát ñaïi ca töøng nghe bao giôø chöa? – Caâu gì vaäy? – Khoâng phaûi taát caû nhöõng ngöôøi aên tröùng gaø ñeàu phaûi nuoâi gaø maùi. Vaên Hoå cöôøi noùi: – Nhöng laøm gì hôn mình coù saün? Ngöôi muoán aên khi naøo cuõng ñöôïc maø. Coøn ngöôi, ngöôi cöù vieäc neám tröùng gaø tröùng vòt bao nhieâu tuøy thích. Vaên Baùo thôû daøi: – Thaät ra tieåu ñeä cuõng khoâng phaûn ñoái chuyeän laáy vôï. Nhöng laáy phaûi moät con hoå caùi nhö vaäy thì ai maø chòu ñöôïc? Vaên Hoå noùi: – Ta cuõng bieát moät caâu tuïc ngöõ, khoâng bieát ngöôi ñaõ töøng nghe bao giôø chöa... – Caâu gì? – Nöõ nhaân cuõng nhö con ngöïa, coøn nam nhaân laø kî só. Chæ caàn moät tay kî só cöùng cöïa thì duø gaëp phaûi loaïi ngöïa baát kham theá naøo cuõng thuaàn phuïc ñöôïc taát. Ngöôi baét noù ñi veà phía ñoâng, noù quyeát khoâng daùm ñi veà phía taây ñaâu. Y laïi cöôøi cöôøi noùi theâm: – Tyû nhö chò daâu ngöôi ñoù, tröôùc kia naøo coù hay ho gì? Nhöng baây giôø... Vaên Baùo hoûi vaën: – Chaúng leõ chò aáy baây giôø thuaàn tính hôn? Vaên Hoå ngaång ñaàu, huøng hoàn ñaùp: – Chöù sao? Baây giôø daàn daàn coâ aáy cuõng hieåu ra trong gia ñình ai laø chuû... Haén coøn chöa kòp noùi xong caâu thì töø hoa vieân moät phuï nöõ cao lôùn xoàng xoäc böôùc tôùi tröøng maét nhìn Vaên Hoå hoûi söøng soä: – Ngöôi noùi nghe coi, trong nhaø ta ai laø chuû? Vaên Hoå xòu ngay maët laïi, troâng thaûm haïi nhö con gaø troáng vöøa choïi thua, nhoû nheï traû lôøi: – Ñöông nhieân laø baø. oOo Laõo Baù thích laøm vöôøn, khoâng bao giôø ñeå laïi moät chieác laù saâu hoaëc thöøa, bôûi vì nhö theá seõ laøm maát myõ quan. Thuoäc haï cuûa Laõo Baù cuõng theá, tuy khoâng nhieàu nhöng ai cuõng coù phaän söï vaø ñuû naêng löïc hoaøn thaønh phaän söï cuûa mình. Hôn nöõa taát caû ñeàu trung thaønh vôùi chuû. Laõo Baù xöa nay chöa töøng phaøn naøn 56 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 57 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG gì veà chuyeän ñoù. OÂng bieát roõ chæ caàn sai baûo thuû haï vieäc gì hôïp vôùi khaû naêng chuùng ñeàu hoaøn thaønh. Bôûi theá maáy naêm gaàn ñaây oâng raát ít khi ñích thaân haønh söï. Chaúng phaûi vì Laõo Baù ñaõ khoâng coøn söùc löïc. OÂng tin raèng mình coøn ñuû khaû naêng khoáng cheá baát cöù löïc löôïng naøo daùm phaïm tôùi mình. Ngaøy hoâm ñoù bò Nhaát Thaïch ñaïo nhaân chæ kieám vaøo coå, oâng ñaõ thaáy trong kieám phaùp cuûa Nhaát Thaïch coù tôùi ba choã sô hôû. Neáu luùc ñoù khoâng coù Luïc Höông Xuyeân phoùng aùm khí laøm rôi kieám ñoái phöông, oâng vaãn ñuû thôøi gian ñaùnh ngaõ Nhaát Thaïch. OÂng xuaát thuû ñuùng vaøo thôøi gian toái haäu, trong luùc chieâu cuõ cuûa ñoái phöông ñaõ heát löïc, chieâu môùi chöa kòp thi trieån. Hôn nöõa luùc ñoù thaáy oâng khoâng kòp phaûn öùng, ñòch nhaân nhaát ñònh coù phaàn chuû quan. Xuaát thuû ñuùng thôøi cô ñoù thöôøng caàm chaéc phaàn thaéng, ñoái phöông khoâng kòp trôû tay. Noùi thì deã, nhöng chôø ñeán giaây laùt cuoái cuøng môùi xuaát thuû khoâng phaûi ai cuõng laøm ñöôïc. Noù ñoøi hoûi khoâng nhöõng caàn coù baûn tính traàm tónh, söï duõng caûm maø phaûi coù baûn lónh lôùn vaø daøy daïn kinh nghieäm. Laõo Baù nhaän ra raèng Luïc Höông Xuyeân tuy khoâng phaûi con mình nhöng trung thaønh vôùi oâng coøn hôn caû Toân Kieám. Caøng ngaøy Laõo Baù caøng tin töôûng thieáu nieân naøy, ñònh buïng truyeàn cho haén moät nöûa söï nghieäp cuûa mình. Trong soá thuoäc haø thì Luïc Höông Xuyeân bình tónh vaø cô nhaát. Söï nghieäp caøng lôùn thì caøng caàn ñeán nhöõng trôï thuû ñaéc löïc nhö vaäy. Ñoù laø ñieàu bí maät maø tröø Laõo Baù ra, khoâng moät ai bieát caû. Vôùi nhöõng nhaân vaät nhö Laõo Baù, ñöông nhieân coù raát nhieàu baèng höõu vaø cuõng o ít ñòch nhaân. Coù nhöõng ñòch nhaân oâng ra maët ñoái ñòch khoâng khoan nhöôïng, nhöng cuõng coù nhöõng theá löïc maëc duø luoân tìm caùch ñoái ñòch hoaëc ngaên caûn haønh ñoäng cuûa oâng nhöng Laõo Baù vaãn phaûi thaän troïng. Thaäp Nhò Phi Baèng Bang laø moät thí duï. Laõo Baù bieát roõ theá löïc cuûa bang phaùi lôùn vaøo baäc nhaát vuøng na baéc Ñaïi Giang naøy, vaø hieåu roõ thuû ñoaïn cuûa bang chuû Vaïn Baèng Vöông. Bôûi theá laàn naøy Laõo Baù môùi phaùi ñích thaân Luïc Höông Xuyeân ñeán Thaäp Nhò Phi Baèng Bang giaûi quyeát söï vuï. Coâng vieäc laàn naøy hoaøn toaøn khoâng phaûi quan troïng nguy hieåm gì hôn nhöõng 57 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 58 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG laàn khaùc, nhöng boãng döng Laõo Baù töï nhieân caûm thaáy lo laéng, döï caûm thaáy coù gì ñoù chaúng laønh. Baên khoaên hoài laâu, oâng chôït thôû daøi nghó buïng: – Ta lo laéng quaù nhieàu gì chöù. Chæ sôï ñoù laø bieåu hieän cuûa tuoåi giaø.... OÂng chôït nghó sang chuyeän khaùc, nhôù tôùi thieáu nieân hoâm tröôùc ñeán chuùc thoï coù danh thieáp ghi teân laø Traàn Chí Bình, ñoái vôùi oâng raát coù aán töôïng nhöng khoâng bieát ngay sau khi vuï huyeát aùn xaûy ra ñaõ bieán ñi ñaâu khoâng ñeå laïi chuùt daáu tích. Laõo Baù khoâng ngaïc nhieân veà vuï aùn ñoù. Tuy raát ít khi coù ngöôøi xoâng vaøo Cuùc Hoa Vieân giôû troø caøn quaáy nhö Hoaøng Sôn Tam Höõu nhöng vôùi Laõo Baù ñoù chæ laø chuyeän nhoû nhaët. OÂng cuõng khoâng ngaïc nhieân veà ngöôøi ñaõ xuaát thuû thaàn toác haï saùt Hoaøng Sôn Tam Höõu. Hieån nhieân oâng ñoaùn bieát ngöôøi ñoù laø ai. oOo Baáy giôø Luïc Höông Xuyeân ñang ngoài treân xe ngöïa. Y khoâng nghó nhieàu ñeán Vaïn Baèng Vöông laø ngöôøi maø mình saép phaûi ñoái phoù maø nghó ñeán ngöôøi aùm toaùn hoâm tröôùc vöøa xuaát thuû haï saùt Hoaøng Sôn Tam Höõu. Ngöôøi ñoù xuaát thuû voâ cuøng thaàn toác ñeán noãi chaøng khoâng thaáy roõ dieän muïc cuõng phaàn naøo ñoaùn ra ñoù laø ai. Luïc Höông Xuyeân tin chaéc raèng Laõo Baù nhaát ñònh bieát ngöôøi naøy nhöng khoâng hoûi. Vieäc gì Laõo Baù ñaõ khoâng muoán noùi thì treân ñôøi khoâng coù baát cöù ai baét oâng heù raêng ñöôïc. Luïc Höông Xuyeân coù caûm giaùc raèng ngöôøi ñoù laø Haøn Ñöôøng. Nhôù tôùi thaân thuû phaøm toác vaø haønh ñoäng gieát ngöôøi taøn khoác ñoù, Luïc Höông Xuyeân chôït nghó ñeán lôøi Laõo Baù noùi raèng nhöõng gì maø Haøn Ñöôøng laøm thì tröôùc ñaây chöa töøng coù ai laøm vaø chæ e sau naøy cuõng khoâng ai laøm nhö theá. Thôøi gian gaàn ñaây ñòa vò cuûa Luïc Höông Xuyeân ñöôïc cuûng coá, quyeàn haønh lôùn hôn vaø thuoäc haï döôùi quyeàn nhieàu hôn tröôùc. Tuy vaäy, duø Luïc Höông Xuyeân ñaõ duøng moïi phöông phaùp vaãn khoâng sao doø ñöôïc tung tích con ngöôøi bí hieåm laø Haøn Ñöôøng. Khoâng ai bieát thaân theá lai lòch cuûa haén, cuõng khoâng ai bieát voõ coâng haén ñeán trình ñoä naøo. Moãi ngöôøi soáng tôùi boán naêm möôi tuoåi thöôøng ñeå laïi lòch söû cuûa mình, theá nhöng Haøn Ñöôøng laïi khoâng coù, nhö theå treân ñôøi khoâng heà coù ngöôøi ñoù toàn taïi vaäy. oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 58 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn