Xem mẫu

 1. 504 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Ba Möôi Hai HOAØN THAØNH ÖÔÙC NGUYEÄN N ghe gioïng noùi, Luïc Höông Xuyeân chôït thaáy ngöôøi noåi gai, toaøn thaân nhuõn ñi töôûng chöøng saép khuîu xuoáng. Haén khoâng quay laïi, nhöng bieát quaù roõ ñoù laø thanh aâm cuûa ai. Treân ñôøi chæ coù moät ngöôøi coù theå ñeán ngay sau löng Luïc Höông Xuyeân maø khoâng bò phaùt hieän. Vaø cuõng chæ coù moät ngöôøi môùi laøm haén khieáp sôï tôùi möùc ñoù. Chính laø Laõo Baù! Maïnh Tinh Hoàn töø ñaàu vaãn ngoài phía sau Dòch Tieàm Long, thaáy Laõo Baù xuaát hieän, khoâng neùn noåi ñöùng baät leân, ñöa maét xuùc ñoäng nhìn Laõo Baù. Dung maïo, saéc thaùi vaø voùc daùng cuûa oâng vaãn nhö tröôùc, khoâng coù chuùt gì thay ñoåi. Laõo Baù ñöùng thaúng nhö chieác coät, töø ngöôøi oâng toaùt ra söùc maïnh vaø quyeàn löïc. Döôùi aùnh sao, neáu nhìn kyõ coù theå nhaän ra treân traùn oâng nhöõng neáp nhaên coù saâu hôn, nhöng ñoâi maét vaãn saùng quaéc nhö tröôùc, gioáng löôõi kieám saéc ñaõ ruùt khoûi bao. Nhöng khi troâng thaáy Maïnh Tinh Hoàn, ñoâi maét ñoù trôû neân voâ cuøng dòu daøng aám aùp. Ñoät nhieân Maïnh Tinh Hoàn nhaän thaáy khoâng phaûi veû maët Laõo Baù hoaøn toaøn voâ bieåu caûm. Thöïc chaát moãi neáp nhaên cuûa oâng cuõng chöùa ñöïng nhöõng tình caûm raát khoù mieâu taû baèng lôøi. Chính moãi neáp nhaên ñoù taïo thaønh töø kinh nghieäm vaø ñau khoå. Maïnh Tinh Hoàn thaáu hieåu ñieàu ñoù vaø bôûi theá maø chaøng raát xuùc ñoäng. Laõo Baù nhìn chaøng hoài laâu roài cuoái cuøng gaät ñaàu thoát leân ba tieáng: – Ngöôi thaät toát! Chính ra oâng ñònh noùi thaät nhieàu nhöng cuoái cuøng chæ goùi goïn trong ba töø ñoù thoâi. Tuy vaäy Maïnh Tinh Hoàn nghe trong ñoù ñaõ bao goàm moïi ngoân töø ñeïp ñeõ nhaát. Sau ñoù chaøng môùi nhaän thaáy coù ngöôøi voã vaøo vai mình, Maïnh Tinh Hoàn quay laïi vaø baét gaëp aùnh maét cuûa Dòch Tieàm Long. Dòch Tieàm Long nhìn chaøng töôi cöôøi. Ñoù khoâng phaûi laø nuï cöôøi cuûa moät keû 504 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 505 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG giang hoà laõo luyeän nöõa maø laø nuï cöôøi höõu haûo cuûa moät baèng höõu. OÂng nheï gioïng hoûi: – Baây giôø thì ngöôi hieåu roõ heát roài chöù? Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu. Quaû thaät chaøng chöa hieåu heát moïi chuyeän, bôûi vì quaù xuùc ñoäng neân haàu nhö khoâng suy nghó gì. Dòch Tieàm Long hieåu ñieàu ñoù, vì theá môùi tieáp lôøi: – Chaúng nhöõng ta khoâng baùn ñöùng Laõo Baù maø cuõng khoâng chuoàn. Tröôùc nay ta vaãn ôû ñaây, khoâng chuoàn ñi ñaâu caû. Maïnh Tinh Hoàn chôït hieåu ra, lieàn hoûi: – Khi moïi ngöôøi cho raèng oâng chuoàn ñi, chính laø luùc oâng bí maät giuùp Laõo Baù chuaån bò löïc löôïng môùi, ñuùng khoâng? Dòch Tieàm Long gaät ñaàu: – Khoâng sai! Baát cöù toå chöùc naøo, moïi luùc ñeàu caàn coù löïc löôïng môùi boå sung, neáu khoâng seõ chaúng thu ñöôïc thaønh coâng naøo, thaäm chí coøn thaát baïi raát nhanh choùng vaø bi thaûm. Maïnh Tinh Hoàn khaâm phuïc nhìn Dòch Tieàm Long vaø Laõo Baù, nhaän thaáy hoï quaû thaät laø nhöõng nhaân vaät vó ñaïi. Dòch Tieàm Long cöôøi noùi tieáp: – Kyø thöïc ñoù laø quy luaät, khoâng phaûi phaùt minh gì cuûa ai. Nhöng qua coâng vieäc ta caøng hieåu tuoåi treû thoâng minh vaø nhieät tình bieát bao. Huaán luyeän hoï chaúng coù gì khoù khaên caû. Ñuùng theá. Ngoaøi ra tuoåi treû thöôøng trung thöïc, bôûi vì trong traùi tim hoï chöa coù choã cho aâm möu vaø giaûo hoaït. Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu noùi: – Ñuùng theá. Caùi khoù khoâng phaûi laø huaán luyeän hoï maø nhaãn nhuïc chòu tieáng vôùi giang hoà. Caùi ñoù coøn khoù hôn bì baèng höõu maø lieàu mình. Dòch Tieàm Long chôït naém chaët laáy hai tay Maïnh Tinh Hoàn. Töø ñaây hai ngöôøi ñaõ trôû thaønh baèng höõu. Bôûi vì khoâng nhöõng hoï hieåu nhau maø coøn toân troïng nhau. Chæ nhöõng ngöôøi heát loøng vì baèng höõu môùi ñöôïc ngöôøi khaùc toân troïng. Vaø nhöõng ai ñaõ vì baèng höõu maø nhaãn nhuïc hy sinh thì vónh vieãn khoâng bao giôø coâ ñôn caû. Maïnh Tinh Hoàn chôït hoûi: – Coù phaûi Laõo nhaân gia ñaõ ñeán Phi Baèng Baûo? Dòch Tieàm Long ñaùp: 505 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 506 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ñöông nhieân ñaõ tôùi ñoù. Löïc löôïng maø ta huaán luyeän coát ñeå ñoái phoù vôùi Thaäp Nhò Phi Baèng Bang. Maïnh Tinh Hoàn hieåu raèng hoï chieán thaéng khoâng khoù khaên gì, vì Ñoà Ñaïi Baèng hoaøn toaøn baát ngôø tröôùc löïc löôïng ñoù. Tröôùc heát vì Luïc Höông Xuyeân khoâng bieát tí gì veà haønh ñoäng cuûa Dòch Tieàm Long. Moät ngöôøi kieät xuaát nhö Dòch Tieàm Long maø maát caû chuïc naêm huaán luyeän vaø ñaøo taïo moät löïc löôïng, löïc löôïng ñoù hieån nhieân khoù ai ñöông noåi. Maïnh Tinh Hoàn laïi hoûi: – Vaäy sao Laõo nhaân gia coøn tôùi ñaây? Dòch Tieàm Long ñaùp: – Vì ta ñaõ öôùc ñònh vôùi Laõo Baù raèng neáu tröôùc ngaøy moàng naêm ta nhaän ñöôïc meänh leänh thì seõ haønh ñoäng theo keá hoaïch, ñuùng chính ngoï ngaøy moàng baûy seõ töø haäu sôn ñoät kích Phi Baèng Baûo. Neáu khoâng nhaän ñöôïc tin, trong ñeâm moàng saùu phaûi trôû veà ñaây tìm hieåu tình hình. Maïnh Tinh Hoàn laïi hoûi: – Laõo nhaân gia... Dòch Tieàm Long ngaét lôøi: – Laõo ñeä! Goïi theá khoù nghe ñaáy. Cöù goïi ta moät tieáng laõo huynh laø ñöôïc. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi, thay ñoåi caùch xöng hoâ moät caùch thoaûi maùi: – Laõo huynh... tröôùc ñaây vaãn coøn chöa nhaän ñöôïc meänh leänh cuûa Laõo Baù chöù gì? – Khoâng! Ngöôøi truyeàn tin cuõng ñaõ cheát bôûi tay Luïc Höông Xuyeân. Luïc Höông Xuyeân baáy giôø cuõng ñöùng beân nghe chuyeän. Tôùi ñoù haén chôït thaáy buïng mình thaét laïi nhö saép noân thoác ra. Maõi ñeán luùc aáy haén môùi nhaän ra mình ñaõ sai laàm ôû ñaâu. Leõ ra haén khoâng neân ñeå Ñoà Ñaïi Baèng ra tay haï thuû quaù sôùm 61 ngöôøi ñöôïc Laõo Baù tuyeån choïn maø ñeå hoï tieáp tuïc ñeán Phi Baèng Baûo môùi haï thuû. Haén ñaõ haønh ñoäng voäi vaøng vì tin chaéc raèng ñoù laø löïc löôïng tinh nhueä cuoái cuøng cuûa Laõo Baù. Haén ñaéc yù quaù sôùm, vì tin raèng mình hieåu roõ moïi löïc löôïng coù trong tay Laõo Baù. Söï ñaéc yù, ñoù laø nguyeân nhaân taïo neân thaát baïi khoâng theå tha thöù. Baây giôø thì sai laàm vónh vieãn khoâng bao giôø coøn söûa chöõa ñöôïc nöõa. Cuoái cuøng Luïc Höông Xuyeân khoâng nhòn noåi, thoå ra moät vuõng nöôùc maøu 506 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 507 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG vaøng. Khoâng ai ñeå yù ñeán haén. Luïc Höông Xuyeân voán laø moät nhaân taøi thoâng minh tuyeät ñænh, laø moät tay gian huøng nhaát theá. Vaäy maø chæ ñi sai moät böôùc ñaõ töø thaønh coâng bieán thaønh thaûm baïi. Coøn baây giôø tröôùc maét ngöôøi khaùc, haén chæ laø moät keû nhoû nhoi, phaûn phuùc, khoâng ñöôïc ai troïng thò. Ñuùng hôn laø moät thaây ma ñaõ cheát. Dòch Tieàm Long noùi tieáp: – Ta ñeán ñaây môùi bieát raèng Laõo Baù ñaõ coù keá hoaïch phuïc cöøu vaø moïi chi tieát ñeàu ñöôïc tính toaùn raát tæ mæ vaø chu ñaùo. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Laõo huynh vöøa ñeán toái nay? – Phaûi, hoâm nay laø ngaøy troïng yeáu nhaát trong keá hoaïch cuûa Laõo Baù, bôûi theá neân moïi vieäc ñaõ ñöôïc thaûo luaän tæ mæ vaø heát söùc tranh thuû thôøi gian. Trong thôøi ñieåm naøy, thôøi gian coøn quyù hôn caû maùu. Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Tieåu ñeä hieåu. Ñuùng laø trong vieäc naøy raát ít ngöôøi hieåu ñöôïc nhö Maïnh Tinh Hoàn. Bôûi vì neáu khoâng bieát tranh thuû vaø taän duïng thôøi gian thì chaøng ñaõ cheát töø laâu. Dòch Tieàm Long noùi baèng gioïng töï haøo: – Ba möôi naêm nay, ta ôû trong toå chöùc cuûa Laõo Baù vaø haønh ñoäng khoâng ít hôn hai traêm laàn. Nhöng chöa bao giôø chaäm treã moät khoaûnh khaéc. Maïnh Tinh Hoàn khaâm phuïc noùi: – Baát kyø ai coù ñöôïc moät baèng höõu nhö laõo huynh ñeàu raát töï haøo vaø yeân taâm. Dòch Tieàm Long tieáp lôøi: – Laõo Baù coù theâm baèng höõu laø laõo ñeä, ta tin oâng aáy cuõng töï haøo vaø yeân taâm. OÂng gaät gaät ñaàu, noùi tieáp: – Laõo Baù ñaõ döï tính raát chuaån raèng Luïc Höông Xuyeân nhaát ñònh seõ tôùi ñaây tìm mình. Vaø cuõng döï lieäu raèng sau khi nhìn thaáy baûy muõi ngaân chaâm, taát haén seõ thaân xuoáng gieáng kieåm tra. Bôûi vì baûn tính haén voán khoâng tin baát cöù ai ngoaøi baûn thaân mình. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi tieáp lôøi: – Thaäm chí coù luùc ngay caû baûn thaân mình haén cuõng khoâng daùm tin. Dòch Tieàm Long noùi tieáp: 507 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 508 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Keá hoaïch cuûa Laõo Baù laø thöøa cô haén xuoáng gieáng laäp töùc phaùt ñoäng taán coâng tieâu dieät boïn thuoäc haï caên baûn cuûa haén. Bôûi vì Laõo Baù tin raèng do haén voäi vaøng tôùi ñaây neân khoâng ñuû thôøi gian taäp trung toaøn boä löïc löôïng, chæ coù theå ñöa tôùi löïc löôïng cô baûn nhaát cuûa mình thoâi. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Laõo huynh mang theo löïc löôïng tôùi ñaây nhieàu khoâng? Dòch Tieàm Long cöôøi ñaùp: – Khoâng ñaùng keå, löïc löôïng tieâu dieät ngöôøi cuûa Luïc Höông Xuyeân voán ñaõ ôû ñaây. Chaúng leõ ngöôi cho raèng taát caû ñeàu phaûn boäi Laõo Baù hay sao? Maïnh Tinh Hoàn baên khoaên hoûi: – Nhöng taát caû löïc löôïng cuûa Laõo Baù ñeàu ñöôïc chuyeån giao cho Luïc Höông Xuyeân chæ huy. Phaàn lôùn hoï khoâng bieát... Dòch Tieàm Long ngaét lôøi: – Ngöôi noùi ñuùng. Khoâng ai bieát Luïc Höông Xuyeân ñaõ phaûn boäi Laõo Baù vaø haén ñöa thuû haï tôùi ñaây ñeå ñoái phoù vôùi ai. Nhöng vaãn coù ngoaïi leä. Maïnh Tinh Hoàn thoát leân: – Ngoaïi leä? – Phaûi! Hoï khoâng chòu söï chæ huy cuûa Luïc Höông Xuyeân. Vaø khi thaáy haønh ñoäng cuûa haén baát thöôøng trong khi Laõo Baù bieán maát, hoï ñoaùn ñöôïc yù ñoà cuûa haén. Ñem löïc löôïng taäp kích moät nôi ngay trong Nguõ Hoa Vieân khoâng phaûi laø haønh ñoäng bình thöôøng. Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu. Quaû ñuùng nhö vaäy. Nhöng trong soá thuoäc haï cuûa Laõo Baù, tröø Toân Kieám, Dòch Tieàm Long vaø Luïc Maõn Thieân, coù ai khoâng chòu söï chæ huy cuûa Luïc Höông Xuyeân vaø daùm nhaän ñònh maïo hieåm nhö vaäy? Traùi laïi yù cuûa Luïc Höông Xuyeân töùc laø traùi Laõo Baù, ai daùm mang hoïa saùt thaân? Chaøng buoät mieäng hoûi: – Ai maø daùm... Dòch Tieàm Long ngaét lôøi: – Haøn Ñöôøng, Thieát Thaønh Cöông, Toân Nhö Lieãu vaø moät soá thuû haï thaân tín cuûa hoï. Maïnh Tinh Hoàn chôït hieåu ra. Ñuùng laø nhöõng ngöôøi naøy khoâng chòu söï chæ huy cuûa Luïc Höông Xuyeân vaø daùm suy nghó moät caùch ñoäc laäp, chæ vì lôïi ích cuûa Laõo Baù maø khoâng quaûn ñeán baûn thaân. 508 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 509 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Vaø chæ caàn ba ngöôøi naøy cuõng ñuû tieâu dieät caû ñaùm thuû haï treân traêm ngöôøi cuûa Luïc Höông Xuyeân roài. Maëc duø vaäy, chaøng vaãn coøn ngaïc nhieân hoûi: – Nghe noùi Thieát Thaønh Cöông vaø Nhö Lieãu ñöôïc Laõo Baù ñöa ñi xa roài maø... Dòch Tieàm Long cöôøi ñaùp: – Hoï cuõng nhö ta thoâi! Maïnh Tinh Hoàn chôït hieåu ra. Ngöôøi ta noùi raèng vì Laõo Baù thaáy tình hình nguy hieåm neân baûo Thieát Thaønh Cöông vaø nghóa nöõ Toân Nhö Lieãu laùnh xa khoûi Nguõ Hoa Vieân ñeå ñöôïc an toaøn. Nhöng baây giôø xem laïi Nguõ Hoa Vieân vaãn vöõng vaøng nhö baøn thaïch, can gì hoï phaûi ñi ñaâu? Luïc Höông Xuyeân ñöùng ngaây ra nhö phoãng. Ñaây laïi theâm moät thaát baïi nöõa cuûa haén. Haén ñaõ hao toán khoâng bieát bao nhieâu coâng söùc ñeå truy tìm vaø tieâu dieät cho baèng ñöôïc ba ngöôøi kia, vaäy maø hoï vaãn ôû ñaây vaø chính ba ngöôøi ñoù baây giôø ñang doàn haén vaøo choã cheát. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi noùi: – Nhöõng ngöôøi ñoù ñöông nhieân thoâng thuoäc ñòa hình ôû ñaây hôn ngöôøi cuûa Luïc Höông Xuyeân nhieàu. Roõ raøng ít nhaát hoï ñaõ chieám ñòa lôïi. Dòch Tieàm Long noùi: – Luïc Höông Xuyeân tin chaéc raèng khoâng ai ngôø ñöôïc keá hoaïch cuûa haén, bôûi theá löïc löôïng mai phuïc chæ coù vieäc phuïc saün vaø tieâu dieät baát cöù ai loä dieän. Naøo ngôø coøn coù keû bí maät hôn, chuû ñoäng hôn. Maïnh Tinh Hoàn tieáp lôøi: – Hoï laïi coù theâm yeáu toá thieân thôøi! Dòch Tieàm Long tieáp: – Hôn nöõa khoâng phaûi taát caû löïc löôïng ñöôïc Luïc Höông Xuyeân ñem tôùi ñaây ñeàu trung thaønh vôùi haén. Ñöông nhieân khi ñoái ñòch vôùi ngoaïi bang hoï tuyeät ñoái theo meänh leänh cuûa Luïc Höông Xuyeân vì luùc ñoù haén thay maët Laõo Baù. Nhöng söï xuaát hieän cuûa Haøn Ñöôøng, Thieát Thaønh Cöông vaø nhaát laø coù caû nghóa nöõ cuûa Laõo Baù, khoâng ít ngöôøi ñaõ hoang mang. Maïnh Tinh Hoàn laïi noùi: – Lai theâm yeáu toá nhaân hoøa nöõa. Coù caû ba yeáu toá thieân thôøi, ñòa lôïi, nhaân hoøa, theâm nöõa ba cao thuû ñoù chaúng khaùc gì maõnh hoå giöõa baày soùi, cho duø coù caû Luïc Höông Xuyeân cuõng khoâng ñoái phoù noåi. Dòch Tieàm Long gaät ñaàu: – Phaûi! Cuoäc chieán naøy duø chöa xaûy ra cuõng bieát roõ ai thaéng ai baïi roài. Ngoaøi 509 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 510 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ra coøn moät ñieåm nöõa... Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ñieåm gì vaäy? – Luïc Höông Xuyeân boá trí ngöôøi tôùi ñaây ngay sau khi ñöôïc Phöôïng Phöôïng baùo tin. Luùc ñoù haén khoâng döï tính ñöôïc ngöôi seõ chaáp nhaän tôùi ñaây vaø tình nguyeän xuoáng gieáng. Maïnh Tinh Hoàn ngöôïng nghòu noùi: – Luùc ñoù tieåu ñeä hieåu sai yù Laõo Baù, töôûng Phöôïng Phöôïng thaät ñaõ... Dòch Tieàm Long ngaét lôøi: – Nhöng Laõo Baù laïi hieåu roõ ngöôi. OÂng aáy bieát raèng laàn naøy ngöôi tôùi ñaây laø ñeå ñoàng sinh coäng töû vôùi oâng aáy. Maïnh Tinh Hoàn thaáy coå hoïng mình ngheïn laïi, nhöõng gioït nöôùc maét caûm ñoäng traøo ra. Keû só coù theå vì ngöôøi tri kyû maø cheát. Moät ngöôøi coù theå vì tình baèng höõu vôùi Laõo Baù maø cheát thì coù gì ñaùng hoái haän, coù gì ñaùng tieác? Dòch Tieàm Long cuõng raát caûm khaùi, thôû daøi noùi: – Laõo Baù cuõng bieát ngöôi ñaõ ôû beân döôùi, khi gaëp Luïc Höông Xuyeân taát khoâng ñôøi naøo ñeå haén soáng maø leân khoûi ñoù, seõ lieàu maïng vôùi haén, vaø coù nhieàu khaû naêng laø löôõng baïi caâu thöông chöù quyeát khoâng ñeå haén soáng. Maïnh Tinh Hoàn ngaäp ngöøng hoûi: – Vì theá... vì theá laõo huynh môùi xuoáng ñoù? Dòch Tieàm Long gaät ñaàu: – Vì Laõo Baù khoâng muoán ngöôi cheát, vaø ngöôi caøng khoâng theå cheát, vì... OÂng voã vai Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Nhöõng vieäc sau naøy laõo ñeä ñaõ hieåu caû roài chöù? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu. Tuy vaäy chaøng vaãn chöa hieåu heát. Chaøng khoâng hieåu vì sao Laõo Baù vaãn coøn ñeå Luïc Höông Xuyeân soáng. Nhöng chaøng khoâng noùi gì. Bôûi bieát raèng Laõo Baù laøm vieäc gì ñeàu khoâng sai. Ñaëc bieät ñoái vôùi Luïc Höông Xuyeân. OÂng ñaõ moät laàn sai laàm ñoái vôùi Luïc Höông Xuyeân, nhaát ñònh khoâng maéc theâm sai laàm laàn thöù hai nöõa. Laõo Baù vaãn ñöùng laëng nghe chuyeän cuûa hai ngöôøi, troøng maét laáp laùnh aùnh leä. Sau ñoù oâng môùi chaäm böôùc ñeán gaàn nhìn hai ngöôøi noùi: 510 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 511 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ta ñaõ nhìn sai quaù nhieàu ngöôøi. Nhöng khoâng laàm hai ngöôi. Caû hai ñeàu laø baèng höõu cuûa ta, nhöõng baèng höõu toát nhaát. Roài oâng naém laáy vai Maïnh Tinh Hoàn, buoâng töøng chöõ: – Ngöôi khoâng nhöõng laø baèng höõu cuûa ta maø coøn laø nhi töû cuûa ta nöõa! Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu luùng tuùng noùi: – Con laø... con laø... Chöa noùi xong, nöôùc maét chaøng ñaõ traøo ra. oOo Ñeâm ñaõ khuya laém, sao nhaït daàn. Moïi ngöôøi quanh gieáng ñaõ ñi heát, chæ coøn laïi moät mình Luïc Höông Xuyeân. Haén vaãn quyø ôû tö theá cuõ giöõa ñeâm toái. Khoâng ai theøm ñeå maét ñeán haén, cuõng khoâng ai chöûi ruûa nhuïc maï haén. Laõo Baù laúng laëng boû ñi, Dòch Tieàm Long vaø Maïnh Tinh Hoàn cuõng laúng laëng boû ñi, ñeå laïi moät mình Luïc Höông Xuyeân quyø treân ñaát nhö moät con choù hoang. Cho ñeán khi xaùc cheát cuûa boïn cung thuû ñaõ ñöôïc mang ñi heát thì coøn laïi haén trô troïi moät mình. Gioù laïnh thoåi vaøo khieán nhöõng choã xöông bò gaõy, nhöõng veát thöông ñau nhöùc khoâng chòu noåi. Luïc Höông Xuyeân chôït thaáy mình cuõng gioáng nhö luõ choù hoang voâ chuû, bò theá nhaân xa laùnh. Baây giôø haén soáng hay cheát, vieäc ñoù khoâng coøn ai quan taâm nöõa. Moà hoâi hoøa laãn nöôùc maét nhoû xuoáng do ñau ñôùn vaø tuûi nhuïc. Luïc Höông Xuyeân ñöa tay lau traùn roài nghieán chaët raêng choáng tay ñöùng daäy. “Cho duø theá naøo thì ta vaãn coøn soáng. Maø ñaõ soáng taát seõ coù cô hoäi”. Trong thaâm taâm haén phaùt xuaát yù nghó ñoù, vaø haén coá tin vaøo ñieàu naøy. Theá nhöng khoâng bieát vì sao, sau ñoù haén laïi maát heát nieàm tin, chæ thaáy chaùn ngaùn vaø meät moûi. Coù phaûi vì haén ñaõ maát heát duõng khí? Luùc naøy haén theøm ñöôïc uoáng maáy cheùn röôïu, nuoát vaøo ñeå queân ñi... oOo Moät haùn töû treû tuoåi ñang guïc maët leân baøn nguû gaät, chôït nghe tieáng böôùc chaân vaø tieáng goõ cöûa doàn daäp, haén lieàn duïi maét ñöùng daäy ra môû cöûa. 511 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 512 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Beân ngoaøi trôøi ñaõ ñoå möa khoâng bieát töø luùc naøo. Luïc Höông Xuyeân toaøn thaân öôùt suõng ñöùng döôùi möa, ñoâi troøng maét ñoû hoe. Cöûa ñöôïc môû ra töø laâu nhöng haén vaãn ñöùng ngaây ngöôøi nhìn vaøo. Teân haùn töû nhìn haén, khoâng toû veû ngaïc nhieân, töïa hoà ñaõ bieát tröôùc haén nhaát ñònh seõ ñeán. Möa raát laïnh. Khoâng hieåu sao traän möa naøy vaøo thaùng saùu maø laïi laïnh ñeán nhö theá. Teân haùn töû khoâng noùi gì, chæ laáy moät chieác aùo choaøng leân mình Luïc Höông Xuyeân. Luïc Höông Xuyeân ñoät nhieân oâm laáy haén thoáng thieát noùi: – Chæ coù ngöôi môùi laø baèng höõu chaân chính cuûa ta. Chæ moät mình ngöôi thoâi! Teân haùn töû treû tuoåi khoâng ñaùp, cuõng khoâng coù bieåu caûm gì. Troâng maët haén quaù ñaàn ñoän, coù leõ ñaàn ñeán noãi khoâng bieát duøng lôøi theá naøo ñeå bieåu loä tình caûm cuûa mình. Haén quay ngöôøi ñeán quaày haøng laáy röôïu roài quay laïi ñaët leân baøn. Baáy giôø Luïc Höông Xuyeân môùi böôùc vaøo ñieám ngoài vaøo baøn. Ngoâi töûu ñieám naøy haén ñeán khoâng phaûi chæ moät laàn. Teân haùn töû treû tuoåi ñaàn ñoän ñoù laø baèng höõu cuûa haén. Luïc Höông Xuyeân chæ tôùi ñaây moãi khi coù caáp söï, vaø haén nhôù laàn gaàn ñaây nhaát laø ñeán gaëp Ñoà Ñaïi Baèng ñeå bieát keát quaû tieâu dieät löïc löôïng tinh nhueä cuûa Laõo Baù. Trôøi tuy laïnh, nhöng vöøa uoáng vaøo moät cheùn, Luïc Höông Xuyeân thaáy leân ngay. Coù leõ nghò löïc cuûa Luïc Höông Xuyeân cuõng ñöôïc haâm noùng leân theo coác röôïu, neân haén ñaäp baøn heùt to: – Ta chöa cheát! Chæ caàn ta coøn soáng, sôùm muoän seõ coù ngaøy chuùng seõ laõnh ñuû. Ngöôi thaáy coù ñuùng khoâng? Teân haùn töû ngôø ngheäch gaät ñaàu. Baát cöù Luïc Höông Xuyeân noùi gì, bao giôø haén cuõng ñoàng yù. Luïc Höông Xuyeân cöôøi to moät traøng, noùi tieáp: – Khoâng ai coù theå quaät ngaõ ñöôïc ta! Tröôùc sau gì ta cuõng ñöùng leân ñöôïc. Ngöôi cöù chôø ñaáy, ta seõ khoâng queân ngöôi ñaâu. Bôûi vì chæ coù ngöôi môùi laø baèng höõu chaân chính cuûa ta. Hình nhö ñeå chöùng minh cho teân haùn töû, Luïc Höông Xuyeân coá söùc ñöùng thaúng leân. Nhöng ñoät nhieân haén gaäp ngöôøi laïi, toaøn thaân boãng leân côn co giaät, gioáng nhö 512 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 513 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG bò moät muõi ñao töø sau löng ñaâm thoïc vaøo daï daøy haén. Khi Luïc Höông Xuyeân ngaång leân thì maët haén ñaõ taùi xaùm nhö maët ngöôøi cheát. Luïc Höông Xuyeân nghieán raêng, troøng maét loøi haún ra ñaày ngaïc nhieân vaø töùc giaän, nhöng gioïng noùi ñaõ yeáu ñi: – Ngöôi ñaõ... ñaàu ñoäc trong röôïu? Teân haùn töû laïi gaät ñaàu. Baát kyø Luïc Höông Xuyeân noùi gì, haén ñeàu hoaøn toaøn ñoàng yù. Luïc Höông Xuyeân vöøa thôû doác vöøa hoûi: – Vì sao ngöôi laøm theá? Vì sao... Teân haùn töû vaãn khoâng coù bieåu caûm gì, chæ thaûn nhieân noùi: – Laõo Baù ñaõ ñoàng yù khoâng truy cöùu ta, ñeå ta tieáp tuïc soáng nhö tröôùc. Laõo Baù! Quaû nhieân laø Laõo Baù! Ñaây môùi thaät laø ñoøn trí maïng cuûa Laõo Baù! Luïc Höông Xuyeân coá laáy heát söùc gaøo leân: – Ngöôi... laø ñoà suùc sinh! Ta coi ngöôi laø baèng höõu... theá maø ngöôi laïi baùn ñöùng ta! Teân haùn töû bình thaûn ñaùp: – Vieäc naøy ta hoïc ñöôïc ôû ngöôi thoâi. Ngöôi ñaõ coù theå phaûn boäi Laõo Baù, vì sao ta khoâng phaûn ngöôi ñöôïc? Ñoøn phaûn kích ñoù môùi caøng ñích ñaùng. Luïc Höông Xuyeân töùc toái ñeán noãi maét toái saàm, khoâng thaáy caû boä maët ñaàn ñoän cuûa teân haùn töû. Cuõng coù theå tröôùc nay haén chöa töøng thaáy roõ boä maët cuûa teân haùn töû cuõng neân. Luïc Höông Xuyeân coá doác heát noã löïc moät laàn cuoái cuøng, gaàm leân vaø ñònh nhaûy boå vaøo caén ñöùt yeát haàu cuûa teân haùn töû, nhöng môùi lao ñeán ñaõ ngaõ guïc xuoáng, mieäng thoå ra moät baõi nöôùc nhôøn nhôït. Nhö vaäy laø tröôùc khi cheát, Luïc Höông Xuyeân ñaõ bieát ñöôïc muøi vò theá naøo laø bò baèng höõu phaûn boäi. Cheát khoâng phaûi laø ñieàu thoáng khoå lôùn. Caùi thoáng khoå hôn laø bò baèng höõu baùn ñöùng mình, ñoù môùi laø ñieàu khoâng sao chòu noåi. Ngay caû Luïc Höông Xuyeân cuõng theá. oOo Trôøi ñaõ saùng. 513 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 514 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Ñeâm duø daøi bao nhieâu roài cuõng ñeán luùc phaûi saùng. Chæ caàn coù ñuû duõng khí vaø kieân nhaãn, ngöôøi ta nhaát ñònh chôø ñöôïc tôùi khi trôøi saùng. Vaàng thaùi döông chieáu vaøo cöûa soå. Cuoái cuøng Laõo Baù ñaõ trôû laïi phoøng mình, ngoài treân chieác gheá maây lôùn keâ caïnh cöûa soå maø coù laàn Cao laõo ñaïi töøng ngoài. Maõi ñeán luùc ñoù, Maïnh Tinh Hoàn môùi ñeå yù thaáy raèng Laõo Baù ñaõ giaø ñi. Chaúng nhöõng oâng ñaõ giaø ñi raát nhieàu maø troâng daùng veû raát chaùn ngaùn. Ñoù laø söï chaùn ngaùn phaùt sinh töø no ñuû vaø tieän nghi. Laõo Baù duoãi thaúng hai chaân roài thôû daøi noùi: – Chaéc raèng ngöôi raát ngaïc nhieân vì sao ta khoâng gieát Luïc Höông Xuyeân, ñuùng khoâng? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Con khoâng ngaïc nhieân. Laõo Baù nhíu maøy hoûi: – Vì sao? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Vì con bieát Laõo nhaân gia nhaát ñònh ñaõ daønh cho haén caùch haï tröôøng thích hôïp nhaát. Laõo Baù cöôøi, nuï cöôøi chua chaùt vaø theâ löông. Bôûi vì Luïc Höông Xuyeân laø moät saûn phaåm maø chính tay Laõo Baù ñaõ daøy coâng taïo ra, khoâng ai muoán ñang taâm phaù huûy coâng phu cuûa mình. Maïnh Tinh Hoàn chôït hoûi: – Coøn Cao laõo ñaïi thì sao? Caâu hoûi ñoù, chaøng ñaõ baên khoaên raát laâu tröôùc khi hoûi. Laõo Baù thôû daøi noùi: – Ta khoâng traùch coâ ta. Cao laõo ñaïi laø nöõ nhaân raát coù chí khí, coá heát söùc boø leân cao, maëc duø phöông phaùp cuûa coâ ta khoâng ñuùng. Nhöng treân ñôøi coù ai khoâng sai laàm? Maïnh Tinh Hoàn ngaäp ngöøng hoûi: – Laõo nhaân gia... ñeå cho chò ta ñi ö? Laõo Baù gaät ñaàu: – Hôn nöõa ta coøn taëng cho coâ ta quyeàn sôû höõu ñaùm ñaát ôû Khoaùi Hoaït Laâm. Sau naøy neáu ngöôi thaáy ai ñoù coá söùc mình leo cao thì haõy giuùp hoï moät tay. Chôù neân 514 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 515 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG laøm hoï thoaùi chí. Nhöng chæ ñöôïc dìu maø ñöøng ñaåy hoï leân. Maïnh Tinh Hoàn cuùi ñaàu, loøng ñaày caûm kích vaø kính troïng. Laõo Baù roát cuoäc vaãn laø Laõo Baù. Coù theå oâng laøm sai nhieàu vieäc, nhöng oâng vó ñaïi ôû choã chöa ai saùnh ñöôïc vôùi oâng. Luùc ñoù coù moät thieáu nieân ñi vaøo phoøng cuøng vôùi Thieát Thaønh Cöông. Thieát Thaønh Cöông khaùc haún moät naêm tröôùc, tuaán tuù vaø cöông nghò, khoâng coøn chuùt gì cuûa veát boûng khuûng khieáp naêm tröôùc nöõa, vaø cuõng khoâng coøn veû boàng boät cuûa moät thieáu nieân maø chín chaén ra nhieàu. Coøn thieáu nieân ñi cuøng Thieát Thaønh Cöông laø moät ñaàu muïc trong soá nhöõng ngöôøi ñöôïc Dòch Tieàm Long huaán luyeän. Nhìn hai ngöôøi ñoù, Maïnh Tinh Hoàn hieåu raèng ñoù laø ñaïi dieän cuûa lôùp keá thöøa xöùng ñaùng nhaát cuûa Laõo Baù vaø khoâng bao giôø bò dieät vong. Thieát Thaønh Cöông gaät ñaàu chaøo Maïnh Tinh Hoàn, mieäng nôû nuï cöôøi raát ñaùng yeâu vaø thaân thieát. Hieån nhieân chaøng ñaõ ñöôïc bieát veà Maïnh Tinh Hoàn. Laõo Baù nhìn thieáu nieân, cöôøi hoûi: – Coâng vieäc theá naøo? Thieáu nieân khoâng vaøo phoøng maø ñöùng beân cöûa, cuùi ngöôøi noùi: – Vaïn Baèng Vöông khoâng cheát. Keû bò gieát laïi laø Ñoà Ñaïi Baèng. Haén ñaùnh giaù thaáp Vaïn Baèng Vöông, vì theá môùi maát maïng. Thieáu nieân traû lôøi ngaén goïn, roõ raøng. Taâm söùc cuûa Dòch Tieàm Long daøy coâng huaán luyeän quaû thaät khoâng uoång phí. Maïnh Tinh Hoàn töôûng chöøng khoâng nhòn ñöôïc muoán hoûi: – Phöôïng Phöôïng ñaâu? Nhöng chaøng ghìm laïi ñöôïc. Caû Laõo Baù cuõng khoâng hoûi caâu ñoù. Coâ ta coù toàn taïi hay khoâng chaúng quan troïng nöõa, vaø khoâng ñaùng ñeå ngöôøi khaùc quan taâm. Nhöng Maïnh Tinh Hoàn laïi hoûi caâu khaùc: – Neân ñoái phoù vôùi Vaïn Baèng Vöông theá naøo? Vaïn Baèng Vöông chöa cheát, nhö vaäy sôùm muoän gì cuõng seõ cuøng Laõo Baù quyeát moät traän töû chieán. Laõo Baù thôû daøi ñaùp: 515 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 516 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Haén chöa cheát. Ta cuõng chöa cheát. Bôûi theá chuùng ta vaãn coøn tieáp tuïc chieán ñaáu. Maëc duø caû ta vaø haén ñeàu chaùn gheùt, thaäm chí sôï haõi tröôùc cuoäc chieán ñoù, nhöng khoâng theå döøng tay ñöôïc. Maïnh Tinh Hoàn cuùi ñaàu noùi: – Con hieåu! Moät ngöôøi ñaõ daán thaân vaøo giang hoà cuõng ví nhö ngoài vaøo löng hoå, muoán xuoáng cuõng khoâng ñöôïc nöõa. Laõo Baù laïi noùi: – Cho duø Vaïn Baèng Vöông coù cheát thì vaãn coøn ngöôøi khaùc ñeán tìm ta. Tröø phi ta naèm xuoáng, neáu khoâng cuoäc chieán vónh vieãn khoâng bao giôø ngöøng. OÂng thôû daøi tieáp: – Ngöôøi nhö ta suoát ñôøi chæ coù soáng trong noãi sôï haõi vaø chaùn gheùt. Khi ta muoán ñi gieát ngöôøi khaùc cuõng laø khi chôø ñôïi keû khaùc ñeán gieát ta. Maïnh Tinh Hoàn hieåu roõ ñieàu naøy. Vaø söï thaät khoâng ai hieåu chaân lyù ñoù baèng chaøng. Bôûi vì chaøng töøng nhieàu laàn gieát ngöôøi, vaø luùc naøo cuõng nôm nôùp bò ngöôøi khaùc gieát. Laõo Baù chaäm raõi noùi theâm: – Baát cöù ai, heã gieo haït gì taát phaûi gaët quaû aáy. Ta ñaõ sai laàm, vaø phaûi traû giaù cho söï sai laàm ñoù. Ngoaøi ta ra, khoâng ai coù theå traû thay cho ta ñöôïc. OÂng voã vai Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Con coøn treû. Chæ caàn coù duõng khí laø coù theå thay ñoåi ñöôïc soá phaän. Ngöôøi ta phaïm phaûi sai laàm khoâng ñaùng sôï vaø khoâng coù gì ñaùng sæ nhuïc caû. Chæ caàn hoï nhaän ra sai laàm laø ñuû. Bôûi theá ngöôi ñöøng bao giôø phieàn naõo, haõy queân heát quaù khöù ñi! Laõo Baù chôït quay ra Thieát Thaønh Cöông hoûi: – Theá naøo? Tieåu Ñieäp vaø Nhö Lieãu ôû ñaâu? Maïnh Tinh Hoàn thaáy tim mình ñaäp roän leân, nín thôû chôø nghe caâu traû lôøi. Thieát Thaønh Cöông noùi: – Laõo nhaân gia, Ñieäp thö thö vaø Nhö Lieãu ñang ôû thö phoøng cuûa thö thö tröôùc ñaây chôø Maïnh ñaïi ca. Caû Thaïch huynh cuõng ôû ñoù. Thaáy veû ngaïc nhieân cuûa Maïnh Tinh Hoàn, Laõo Baù cöôøi noùi: – Toái qua, khi Thaïch Quaàn ñöa Tieåu Ñieäp ñi thì gaëp phuïc kích. Luïc Höông Xuyeân quyeát khoâng ñeå Tieåu Ñieäp ñi thoaùt. May coù Haøn Ñöôøng vaø Thieát Thaønh Cöông giaûi cöùu neân môùi ñöôïc an toaøn. Ngöôi nhanh tôùi ñoù ñi. Maïnh Tinh Hoàn cuùi ñaàu töø bieät Laõo Baù roài saùnh vai cuøng Thieát Thaønh Cöông ñi veà phía sau Cuùc Hoa Vieân. 516 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 517 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG oOo Khoaùi Hoaït Laâm ñeøn ñuoác saùng tröng. Nhöng trong phoøng Cao laõo ñaïi laïi khoâng thaáy coù aùnh ñeøn. Thoâng thöôøng Cao laõo ñaïi gheùt thaép ñeøn trong phoøng mình, nhöng hoâm nay khoâng phaûi theá. Thò khoâng chaùn gheùt maø sôï haõi. Khoâng phaûi sôï aùnh ñeøn laøm noåi roõ nhöõng neáp nhaên treân maët maø sôï aùnh saùng chieáu vaøo nhöõng noãi chaùn gheùt, khieáp haõi vaø hoå nhuïc trong loøng thò. Nhöõng caùi ñoù ñaõ bieán thaønh seïo, vónh vieãn khoâng bao giôø taåy xoùa ñöôïc. Nhöng vaãn coù aùnh ñeøn töø beân ngoaøi chieáu qua cöûa soå, chieáu leân tôø vaên töï sôû höõu ñaát naèm trong tay Cao laõo ñaïi. Thò môû roäng cöûa soå nhìn ra ngoaøi. Baây giôø toaøn boä khu vöïc Khoaùi Hoaït Laâm naøy ñaõ laø sôû höõu cuûa thò, khoâng phaûi chæ laø nhöõng ngoâi nhaø xaây treân khu ñaát cuûa ngöôøi khaùc nöõa. Ñoù laø nguyeän voïng cao nhaát cuûa Cao laõo ñaïi. Nhö vaäy thò ñaõ thaønh coâng trong vieäc töø hoá saâu haéc aùm boø leân baäc cao nhaát cuûa söï phuù quyù. Leõ ra thò neân myõ maõn môùi phaûi. Nhöng khoâng hieåu sao, thò laïi thaáy taâm hoàn mình hoaøn toaøn troáng roãng, döûng döng vôùi moïi söï, keå caû tôø vaên töï maø ñaõ maát nhieàu coâng söùc nay môùi coù ñöôïc. Phaûi ñoåi baèng caùi giaù khaéc nghieät nhö vaäy, roát cuoäc thò ñaõ thaät söï ñaït ñöôïc caùi gì? Tröø söï hö khoâng vaø noãi coâ ñôn, thò coù ñöôïc gì ñaâu? Maïnh Tinh Hoàn, Dieäp Töôøng, Thaïch Quaàn vaø Tieåu Haø ñeàu laàn löôït boû ñi. Cho duø soáng hay cheát, vónh vieãn khoâng ai quay veà ñaây nöõa... Nôi phoàn hoa ñaày laïc thuù naøy chaúng leõ coù theå laáp ñaày söï troáng vaéng trong taâm hoàn thò? Tôø vaên töï sôû höõu ñaát ñai naøy leõ naøo coù theå an uûi ñöôïc moät traùi tim ñôn coâi? Boãng nhieân thò caát traøng cöôøi ñieân loaïn, tay voø naùt tôø vaên kheá laøm muoân maûnh. Ngoaøi cöûa coù ngöôøi goïi: – Ñaïi thö, mau ra ñi! Vöông ñaïi gia ôû Laïc Döông chôø ñaïi thö ñeán soát caû ruoät töø laâu roài! Cao laõo ñaïi thoâi cöôøi, quaùt leân: – Baûo haén cheát ñi cho khuaát maét! Caùc ngöôi cuõng cheát caû ñi! Cheát saïch laø toát! Ngoaøi cöûa khoâng nghe thaáy gì nöõa. Ai cuõng bieát raèng khi Cao laõo ñaïi böïc mình thì toát nhaát laø phaûi traùnh thaät xa. 517 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 518 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Cao laõo ñaïi ñoùng cöûa soå laïi, sau ñoù côûi traâm xoõa maùi toùc daøi möôït maø xuoáng, cuoái cuøng côûi boû heát y phuïc, traàn truoàng ñöùng giöõa phoøng toái om. Eo löng Cao laõo ñaïi vaãn thon thaû, caëp ñuøi vaãn traéng muoát mòn maøng troâng nhö quaûn buùt, boä ngöïc thò vaãn raén chaéc khieán moïi nam nhaân ñeàu theøm muoán. Nhöng Cao laõo ñaïi bieát raèng tính maïng mình chaúng coøn keùo daøi laâu nöõa. Tuoåi thanh xuaân ñang troâi qua daàn, vaø vónh vieãn khoâng bao giôø trôû laïi. Thò laåm baåm: – Moät ngöôøi sinh ra traàn truïi thì cuõng neân traàn truïi maø giaõ töø coõi theá. Thò laïi cöôøi leân ñieân cuoàng vaø muùa may ñieân loaïn. Roài ñoät nhieân ñeán goùc phoøng laáy moät bình röôïu nhoû uoáng lieàn maáy nguïm. Ñoù laø bình röôïu tuyeät meänh, laø röôïu ñoäc. oOo Khi Thaïch Quaàn phaù cöûa phoøng böôùc vaøo thì thi theå Cao laõo ñaïi ñaõ laïnh ngaét, maùi toùc daøi ñen nhaùnh xoõa che boä ngöïc traéng ngaàn, boä ngöïc ñeán luùc cheát vaãn coøn haáp daãn. Thaïch Quaàn quyø xuoáng beân thi theå Cao laõo ñaïi, kính caån söûa laïi maùi toùc cho ñaïi thö mình. Y chôït nhaän thaáy beân khoùe maét Cao laõo ñaïi coøn ñoïng laïi hai gioït nöôùc maét lôùn chöa khoâ, vaø chính y cuõng khoâng caàm ñöôïc nöôùc maét... oOo Ai baûo ñaïi haûi voâ tình? Döôùi aùnh sao, bieån troâng thaät hieàn töø vaø myõ leä. Thuûy trieàu ñang xuoáng. Bieån cuõng nhö ngöôøi, coù khi aøo aït hung döõ, nhöng coù khi thaät phaúng laëng vaø bình yeân. Maïnh Tinh Hoàn vaø Tieåu Ñieäp naém tay nhau ñaém ñuoái ngaém maët bieån thaân thöông vaø hieàn hoøa. Haøi töû ñaõ nguû. Ñaây laø thôøi gian duy nhaát ñeå hai ngöôøi ñöôïc beân nhau taän höôûng haïnh phuùc sau moät ngaøy lao ñoäng. Thôøi gian beân nhau tuy ngaén nguûi nhöng hoï thaáy myõ maõn, hoaøn toaøn myõ maõn. Hoï töø choái moïi aân töø cuûa Laõo Baù: tieàn baïc, quyeàn löïc. Vaø Laõo Baù cuõng khoâng eùp hoï, thaäm chí coøn haøi loøng: – Haõy soáng cuoäc ñôøi bình thöôøng, höôûng haïnh phuùc trong lao ñoäng vaø bình 518 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 16. 519 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG yeân. Hoï haïnh phuùc vì bieát raèng qua hoâm nay coøn coù ngaøy mai vaø ngay sau nöõa, caøng töôi ñeïp hôn. Voâ soá nhöõng ngaøy töôi ñeïp ñang chôø ñôïi hoï. Ñoät nhieân moät vì sao baêng vaïch moät ñöôøng daøi laøm maët bieån saùng röïc, sinh ñoäng vaø myõ leä hôn. Maïnh Tinh Hoàn chôït keâu leân: – Ta ñaõ laøm ñöôïc! Roát cuoäc ta ñaõ laøm ñöôïc! Tieåu Ñieäp aâu yeám nhìn choàng, ngaïc nhieân hoûi: – Chaøng laøm ñöôïc gì theá? Maïnh Tinh Hoàn caàm chaët tay naøng noùi: – Ngöôøi ta baûo raèng trong thôøi gian ngaén nguûi khi sao baêng xuaát hieän, neáu ai kòp noùi leân moät lôøi öôùc thì lôøi öôùc ñoù nhaát ñònh seõ ñöôïc thöïc hieän. Tieåu Ñieäp noùi: – Ñoù chæ laø truyeàn thuyeát thoâi. Xöa nay chöa ai thöïc hieän ñöôïc ñieàu kyø dieäu ñoù. Maïnh Tinh Hoàn töôi cöôøi khaúng ñònh. – Nhöng laàn naøy ta ñaõ laøm ñöôïc! Tieåu Ñieäp tuy khoâng tin, nhöng toû ra hy voïng: – Chaøng ñaõ kòp thôøi noùi leân lôøi öôùc trong thoaùng choác xuaát hieän sao baêng ö? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Phaûi, ta ñaõ kòp! – Chaøng öôùc gì? Maïnh Tinh Hoàn khoâng ñaùp, chæ mæm cöôøi. Tieåu Ñieäp cuõng khoâng truy vaán. Bôûi vì naøng bieát roõ öôùc nguyeän cuûa choàng cuõng laø vì mình. Vaø chaúng phaûi hoï ñang ñöôïc nhö öôùc nguyeän ñoù sao? Hoï nhìn nhau, aùnh maét chöùa chan haïnh phuùc. oOo Khi veät sao baêng vöøa taét, phöông ñoâng cuõng heù aùnh bình minh. HE Á T Vieät Kieám © 1997 – 2003 519 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn