Xem mẫu

 1. 477 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Ba Möôi NANH VUOÁT CHOÏI NHAU Ñ eâm ñaõ khuya laém. Nhìn veà phía xa chæ thaáy moät maàu toái ñen. Ngöôøi maø chuùng ñang lo sôï, bieát khi naøo thì xuaát hieän? Khoâng ai bieát caû. Maïnh Tinh Hoàn laïi caøng khoâng bieát. Luùc naøy thaàn trí chaøng mô hoà nhö ñang sa vaøo giöõa maøn söông ñuïc, chæ muoán nguû moät giaác thaät daøi. Tuy vaäy chaøng vaãn coøn nhaän thöùc ñöôïc raèng neáu baây giôø maø nguû thì vónh vieãn khoâng bao giôø thöùc daäy nöõa. Chaøng giaõy giuïa, coá söùc môû maét thaät to, nhöng ñoâi mi naëng tròch nhö ñeo ñaù cöù muoán díp laïi. Caùi cheát ñang ñôïi chaøng ôû ñaâu ñoù trong ñeâm toái daøy ñaëc xung quanh. Cho ñeán khi chaøng gaàn nhö maát heát tri giaùc, ñoät nhieân mieäng laép baép maáy tieáng: – Tieåu Ñieäp, ta coù loãi vôùi naøng... Ñoù laø chaøng vöøa mô thaáy nhöõng gioït möa ñaäp vaøo maùi leàu treân bôø bieån. Chaøng naèm beân cöûa soå, beân caïnh laø Tieåu Ñieäp. Khi beân mình laø ngöôøi yeâu daáu thì khoâng coøn sôï baát cöù vieäc gì treân ñôøi nöõa. Mieäng vöøa laûm nhaûm xong maáy tieáng, chaøng chôït giaät mình choaøng tænh daäy. Khoâng coù möa, khoâng coù ngoâi leàu beân bôø bieån, cuõng khoâng coù Tieåu Ñieäp. Nhöng laïi coù gioù. Baây giôø gioù thaät söï laø cöùu tinh. Gioù thoåi vaøo töø chính chieác oáng baèng saét duøng laøm loã thoâng gioù maø tröôùc ñoù ñaõ bò Luïc Höông Xuyeân laáp kín. Chuyeän gì ñaõ xaûy ra vaäy? Chaúng leõ coù ngöôøi giuùp chaøng ñaøo huyeät moä? Maïnh Tinh Hoàn nghó khoâng ra, khoâng sao hieåu ñöôïc ai ñaõ ñeán cöùu mình. Nhöng söï thaät laø coù gioù, khoâng nhöõng laøm cho chaøng tænh laïi maø thaàn trí cuõng hoài phuïc daàn. Chaøng caûm thaáy moät sinh löïc môùi naûy sinh cuøng vôùi nhöõng hôi thôû caêng loàng 477 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 478 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ngöïc vaø maùu chaûy raàn raät trong huyeát quaûn. Caùi cheát ñaõ luøi xa khoûi chaøng. Maïnh Tinh Hoàn vung vaåy hai tay döôøng nhö kieåm tra xem mình coù ñang mô hay khoâng roài chuaån bò ngoài daäy. Ngay luùc ñoù chôït thaáy coù aùnh löûa loùe saùng, Maïnh Tinh Hoàn nhìn ra, thaáy moät ñaàu ngöôøi nhoâ leân khoûi maët nöôùc, tay giô cao oáng hoûa cuï. Ñoù laø moät ngöôøi laï maët. Ñöông nhieân Maïnh Tinh Hoàn khoâng khoûi kinh dò. Ngöôøi laï vöøa nhoâ ñaàu leân, löôùt maét nhìn xung quanh roài laïi voäi vaøng thuïp xuoáng nöôùc. Maïnh Tinh Hoàn coøn ñang nghi hoaëc thì nghe coù gioïng noùi töø oáng thoâng gioù truyeàn tôùi. – Trong phoøng chæ coù moät ngöôøi. Maïnh Tinh Hoàn chôït mæm cöôøi. Chaøng ñaõ hieåu chuyeän gì vöøa xaûy ra. Chaøng thôû saâu vaøo moät hôi, saün saøng chôø ñôïi. Chaøng khoâng phaûi ñôïi laâu. Chæ laùt sau laïi coù ngöôøi nhoâ leân maët hoà. Ñoù hoaøn toaøn khoâng phaûi laø ngöôøi laï. oOo Luïc Höông Xuyeân töø hoà nöôùc nhaûy vaøo phoøng, duøng oáng hoûa cuï khoâng thaám nöôùc ñoát ñeøn leân. Tuy maët haén vaãn thaáp thoaùng nuï cöôøi nhö moïi khi nhöng raát khoù coi. Baát cöù ai khi toaøn thaân öôùt suõng, khi nhìn vaøo thöôøng khoâng deã coù caûm tình. Traùi laïi Maïnh Tinh Hoàn laïi thích boä daïng Luïc Höông Xuyeân nhö theá, bôûi vaäy chaøng nhìn haén chaêm chaêm. Coøn Luïc Höông Xuyeân laïi hình nhö chaúng ñeå yù nhieàu ñeán chaøng maø ñöa maét quan saùt khaép phoøng. Maïnh Tinh Hoàn chôït cöôøi hoûi: – Ngöôi tìm ai vaäy? Luïc Höông Xuyeân khoâng traû lôøi, hoûi: – Ngöôi nghó raèng ta ñeán ñaây ñeå tìm ai nöõa? – Ta chæ bieát raèng ngöôi chòu khoù vaøo ñaây khoâng phaûi ñeå tìm ta. – Vì sao khoâng chöù? ÔÛ ñaây ngoaøi ngöôi ra, coøn coù ai nöõa ñaâu? Maïnh Tinh Hoàn laïi hoûi: 478 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 479 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ngöôi bieát Laõo Baù khoâng coù ôû ñaây? Luïc Höông Xuyeân khoâng ñaùp: Maïnh Tinh Hoàn cöôøi noùi: – Ñöông nhieân ngöôi bieát roõ oâng ta khoâng coù ôû ñaây neân môùi daùm xuoáng. Nhöng do ñaâu maø ngöôi bieát ñöôïc theá? Luïc Höông Xuyeân vaãn khoâng traû lôøi. Xöa nay haén thöôøng töø choái traû lôøi nhöõng caâu maø thaáy khoâng coù lôïi cho mình. Haén laïi quan saùt khaép phoøng, sau ñoù aán xuoáng phaûn maáy choã, cöôøi noùi: – Phaûn cöùng quaù! Neáu ñoåi laø Laõo Baù, nhaát ñònh ta seõ laøm nôi naøy tieän nghi hôn. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi noùi: – Chaúng caàn theá! Luïc Höông Xuyeân nhíu maøy hoûi: – Vì sao? – Vì oâng ta khoâng coù yù ñònh ôû laïi ñaây quaù laâu. Luïc Höông Xuyeân quay laïi ngöng muïc nhìn Maïnh Tinh Hoàn hoài laâu roài cöôøi nhaït hoûi: – Coù veû ngöôi raát khaâm phuïc haén? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Ta quaû thaät cuõng khaâm phuïc oâng aáy. Nhöng ngöôøi khaâm phuïc nhaát laïi khoâng phaûi laø ta! Luïc Höông Xuyeân buoät mieäng: – Ai vaäy? – Chính ngöôi laø keû khaâm phuïc Laõo Baù nhaát, vì theá ngöôi môùi sôï oâng ta vaø quyeát tieâu dieät cho baèng ñöôïc. Luïc Höông Xuyeân tuy vaãn cöôøi nhöng nuï cöôøi troâng raát mieãn cöôõng. Maïnh Tinh Hoàn laïi hoûi: – Theá naøo? Ngöôi khoâng chòu thöøa nhaän ö? Luïc Höông Xuyeân thôû daøi ñaùp: – Ta thöøa nhaän. Ngöôøi löøa ñöôïc ta khoâng nhieàu, trong ñoù coù Toân Ngoïc Baù. Ñoù laø ñieàu ñaùng khaâm phuïc. Maïnh Tinh Hoàn bóu moâi: – Keû ñaõ raép taâm löøa baèng höõu thì baûn thaân mình sôùm muoän roài cuõng bò löøa. Ngöôi haõy nhôù cho kyõ ñieàu ñoù. 479 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 480 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Ai noùi ra caâu ñoù? – Ta! – Nhöng chaúng leõ ngöôi khoâng bò haén löøa hay sao? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Phaûi! Ta cuõng bò oâng ta löøa vaø quaû thaät ta ñaõ bò löøa. Nhöng bò löøa nhö theá ta muoán bò löøa theâm maáy laàn nöõa. AÙnh maét Luïc Höông Xuyeân loùe leân. Haén traàm gioïng hoûi: – Ngöôi bieát mình bò maéc löøa khi naøo? – Khi vöøa trôû laïi ñaây. – Baây giôø thì ngöôi hieåu ra roài chöù? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu. Luïc Höông Xuyeân thôû daøi hoûi: – Ngöôi coù theå keå laïi taát caû cho ta nghe khoâng? – Coù theå! Chaøng cöôøi noùi theâm: – Thaäm chí ngöôi khoâng yeâu caàu, ta cuõng phaûi keå cho ngöôi nghe! – Keå ñi, ta ñang nghe ñaây. Kyø thöïc luùc naøy khoâng ai hieåu keá hoaïch cuûa Laõo Baù baèng Luïc Höông Xuyeân, nhöng haén vaãn chaêm chuù nghe Maïnh Tinh Hoàn keå. Bôûi vì trong ñôøi, chöa bao giôø haén nhaän ñöôïc baøi hoïc thaám thía vaø thaûm haïi ñeán nhö vaäy. Do ñoù nhöõng gì lieân quan ñeán söï kieän naøy, haén muoán bieát thaät chi tieát, thaät töôøng taän, hy voïng khoâng bao giôø coøn phaïm phaûi sai laàm nhö vaäy nöõa. Keå xong, Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ngöôøi ñoùng vai chuû yeáu trong keá hoaïch naøy laø ai, ngöôi bieát chöù? Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu: – Bieát, ñoù laø Phöôïng Phöôïng! – Khoâng sai. Chæ tieác raèng coâ ta töôûng raèng mình khoâng phaûi laø dieãn vieân maø laø chuû xöôùng, vì theá neân caøng thaûm haïi vaø buoàn cöôøi. Neáu duøng töø chính xaùc thì leõ ra phaûi noùi laø ngu muoäi, nhöng coù leõ Maïnh Tinh Hoàn khoâng nôõ duøng töø ñoù. Ngu muoäi coù theå laøm cho ngöôøi ta trôû neân thaûm haïi, vaø coù luùc trôû thaønh buoàn cöôøi. Maïnh Tinh Hoàn noùi theâm: 480 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 481 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Phöôïng Phöôïng chöa ñeán noãi laø ngöôøi ngu muoäi. Chaúng qua vì coâ ta quaù tin vaøo baûn thaân mình vaø ñaùnh giaù thaáp Laõo Baù. Luïc Höông Xuyeân haäm höïc noùi: – Ngöôøi ngu muoäi thöôøng töï cho mình laø thoâng minh. – Coâ ta cho raèng mình löøa ñöôïc Laõo Baù, ngôõ raèng Laõo Baù ñaõ meâ muoäi vì mình maø khoâng bieát raèng oâng ta ñaõ sôùm nhaän roõ duïng taâm cuûa coâ ta. Bôûi theá môùi thaû cho coâ ta ñi. Luïc Höông Xuyeân thôû daøi noùi: – Ta cuõng ñaõ ngôø raèng vì sao Laõo Baù laïi tin vaøo loaïi nöõ nhaân ñoù. – Laõo Baù coá yù ñeå coâ ta tin raèng mình ñang taäp trung vaøo Phi Baèng Baûo, laïi coá yù ñeå coâ ta tieát loä bí maät ñoù cho ngöôi. Luùc ñoù chaúng nhöõng Phöôïng Phöôïng hoaøn toaøn tin töôûng maø ngay caû ta cuõng tin nhö vaäy. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Vì sao Laõo Baù cuõng löøa ngöôi? Chaúng leõ oâng ta vaãn khoâng tin ngöôi? – Ta khoâng nghó theá maø cho raèng oâng ta laøm nhö vaäy ñeå gioáng theâm vôùi söï thaät thoâi. Neáu ta cuõng bieát keá hoaïch cuûa oâng aáy thì thaùi ñoä vaø thaàn tình nhaát ñònh thay ñoåi, khi ñoù coù nhieàu khaû naêng ngöôi seõ ñoaùn ra. Chaøng cöôøi noùi theâm: – Laõo Baù cuõng bieát raèng muoán löøa ñöôïc ngöôi khoâng phaûi chuyeän deã daøng. Luïc Höông Xuyeân tieáp lôøi: – Caû ngöôi cuõng vaäy. Löøa ñöôïc ngöôi cuõng laø moät vieäc khoâng deã... – Ngöôi ñaùnh giaù ta quaù cao roài ñoù. Vöøa roài neáu ta khoâng nghe ñöôïc tieáng ñoàng boïn cuûa ngöôi töø loã thoâng gioù thì chaéc ñeán baây giôø ta vaãn chöa hieåu chuyeän gì. – Vaäy ö? Quaû laø ñieàu ñoù ñaõ cho ta theâm moät lôøi giaùo huaán. Maïnh Tinh Hoàn im laëng moät luùc roài chôï hoûi: – Ngöôi coù bieát ñieåm troïng yeáu nhaát trong keá hoaïch cuûa Laõo Baù laø gì khoâng? Luïc Höông Xuyeân traàm ngaâm giaây laùt môùi traû lôøi: – Haén coá laøm cho ta tin raèng haén vaãn coøn troán ôû ñaây ñeå ta doác toaøn löïc tôùi ñaây ñoái phoù. Khi ñoù haén seõ thöøa cô tôùi Phi Baèng Baûo chæ huy boïn thuû haï ñang chôø ôû ñoù. Bôûi vì ñoù laø löïc löôïng duy nhaát coøn laïi cuûa haén. Ñöông nhieân khoâng phaûi haén tôùi ñoù ñeå chæ huy boïn chuùng taán coâng Phi Baèng Baûo maø ñeå tìm caùch baûo toaøn ñeå chôø cô hoäi phaûn kích. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ngöôi cho raèng quaû thaät coù moät löïc löôïng khaù lôùn ñang chôø ôû vuøng phuï caän 481 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 482 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Phi Baèng Baûo hay sao? Luïc Höông Xuyeân noùi baèng gioïng khaúng ñònh: – Nhaát ñònh nhö theá. Haén tin chaéc vaøo ñieàu ñoù vì bieát roõ raèng tröôùc moãi laàn quyeát chieán, Laõo Baù thöôøng vaïch ra keá hoaïch heát söùc chu ñaùo vaø tæ mæ, neáu chöa tin chaéc möôøi möôi thì quyeát khoâng xuaát thuû. Nhö vaäy, giaû söû ôû ngoaïi vi Phi Baèng Baûo khoâng coù löïc löôïng tieáp öùng ôû haäu sôn, Laõo Baù seõ khoâng maïo hieåm töï mình suaát laõnh möôøi hai ñoäi nhaân maõ coâng kích vaøo chính dieän ñaâu. Maïnh Tinh Hoàn laïi hoûi: – Ngöôi cho raèng maëc duø khoâng nhaän ñöôïc tín hieäu cuûa Laõo Baù, löïc löôïng mai phuïc ñoù vaãn phaùt ñoäng taán coâng ñuõng thôøi gian quy ñònh töùc chính ngoï ngaøy moàng baûy? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Coù leõ theá. Gioïng haén khoâng coøn tin töôûng nhö tröôùc nöõa. Maïnh Tinh Hoàn hoûi tieáp: – Ngöôi tin nhö theá vì cho raèng nhöõng ngöôøi ôû ñoù ñaõ thoûa thuaän vôùi Laõo Baù veà thôøi gian, nhöng chaúng leõ Laõo Baù khoâng döï lieäu tröôùc coù theå phaùt sinh bieán coá? OÂng aáy ñaâu phaûi ngöôøi baát caån nhö vaäy? Luïc Höông Xuyeân nín laëng. Haén khoâng ñuû söùc phaûn baùc laäp luaän huøng hoàn ñoù cuûa Maïnh Tinh Hoàn. Maïnh Tinh Hoàn vaãn chöa chòu thoâi: – Ngöôi cuõng bieát raèng cuoäc chieán naøy ñoái vôùi Laõo Baù quan troïng ñeán möùc naøo, coù theå noùi laø cuoäc chieán toái haäu, quyeát ñònh thaønh hay baïi cuûa caû cô nghieäp suoát ñôøi mình. Vaäy thì laøm sao laïi coù theå sô suaát ñöôïc? Luïc Höông Xuyeân ngaäp ngöøng hoûi: – Vaäy thì ngöôi cho raèng haén coù keá hoaïch nhö theá naøo? Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Ta tin raèng oâng ta ñaõ saép saün keá hoaïch ñeå chính ngöôi ñeán ñaây tìm oâng aáy. Luïc Höông Xuyeân ngôø vöïc noùi: – Ta khoâng hieåu... – Nghóa laø taát caû nhöõng söï vieäc ñang dieãn ra ñeàu ñöôïc Laõo Baù saép ñaët vaø chính ngöôi ñaõ maéc vaøo baãy. Luïc Höông Xuyeân môû to maét hoûi: – Ngöôi noùi gì? 482 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 483 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn traàm tónh ñaùp: – Laõo Baù ñaõ tính chính xaùc raèng doïc ñöôøng ta seõ bò ngöôi ngaên caûn. Vaø vôùi löïc löôïng cuûa ngöôi, ta theá naøo cuõng bò baét. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Sao nöõa? – OÂng aáy coøn döï tính tröôùc raèng caùc ngöôi seõ böùc baùch ta quay laïi ñaây ñeå tìm gieát mình. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Haén cho raèng ta ñuû khaû naêng vaø phöông phaùp ñeå böùc baùch ñöôïc ngöôi sao? AÙnh maét Maïnh Tinh Hoàn loùe leân tia giaän döõ. Chaøng laïnh gioïng ñaùp: – Nhaát ñònh Laõo Baù bieát ngöôi seõ duøng moïi thuû ñoaïn ñeå böùc ta, bôûi loaïi ngöôøi nhö ngöôi khoâng töø baát cöù thuû ñoaïn naøo vaø söï thöïc ñaõ xaûy ra ñuùng nhö theá. Luïc Höông Xuyeân cöôøi nhaït hoûi: – Chaúng leõ haén cuõng ñoaùn tröôùc raèng ngöôi vöøa xuoáng gieáng laø ta seõ ra leänh laáp kín laïi ngay? – Raát coù theå! – Haén coøn döï tính ñieàu gì nöõa? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – OÂng ta coøn döï ñoaùn chính xaùc raèng ngöôi tröôùc heát laáp gieáng, sau ñoù laïi cho ñaøo leân vaø chính ngöôi thaân chinh xuoáng ñaây. Bôûi vì oâng ta nhaát ñònh seõ coù caùch cho ngöôi bieát raèng mình khoâng coøn ôû döôùi gieáng nöõa. Ngöôi vöøa nghi ngôø, vöøa khieáp sôï, ñöông nhieân baét buoäc phaûi ñaøo gieáng leân ñeå taän maét chöùng kieán. Luïc Höông Xuyeân chôït thaáy taâm thaàn rung ñoäng. Tröôùc ñaây haén vaãn tin raèng mình laø keû cô möu nhaát nhì thieân haï, thaäm chí khoâng thua caû Laõo Baù. Vaäy maø nay xem laïi keû haäu sinh vaø chaúng danh tieáng gì tröôùc maët haén ñaõ suy ñoaùn söï vieäc gioáng nhö ñaõ bieát tröôùc taát caû vaäy. Theá maø tieác thay haén laïi bò löøa nhö moät teân ngoác. Neáu haén suy xeùt söï vieäc ñöôïc nhö Maïnh Tinh Hoàn thì sôï gì khoâng thaéng ñöôïc Laõo Baù? Nhöng haén vaãn göôïng cöôøi noùi: – Theo lôøi ngöôi thì Toân Ngoïc Baù haàu nhö ñaõ tieân ñoaùn heát moïi chuyeän? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Ñuùng theá! – Vaäy ngöôi cho raèng haén laø gì vaäy? Laø thaùnh soáng hay sao? – Ta khoâng bieát goïi oâng ta laø gì, chæ bieát raèng oâng ta ñaõ döï tính moät ñieàu heát 483 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 484 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG söùc chính xaùc. – Ñieàu gì vaäy? Maïnh Tinh Hoàn maét loùe haøn quang, nhaán töøng chöõ: – Laõo Baù ñaõ ñoaùn raát chính xaùc raèng khi ngöôi ñaõ xuoáng tôùi ñaây, ta seõ khoâng ñeå cho ngöôi soáng maø ra khoûi ñaây nöõa. Luïc Höông Xuyeân boãng bieán saéc. Maïnh Tinh Hoàn laïi noùi: – Nhöõng vieäc khaùc ngöôi coù tin hay khoâng thì chöa quan troïng laém. Rieâng vieäc naøy thì nhaát ñònh phaûi tin! Luïc Höông Xuyeân ngöng muïc nhìn ñoái phöông. Saéc maët traéng baïch cuûa haén trôû neân u aùm, döôùi aùnh ñeøn troâng nhö phuû baèng moät lôùp saùp, hoaøn toaøn khoâng coù chuùt bieåu caûm naøo, troâng thaät bí aån vaø ñaùng sôï. Maïnh Tinh Hoàn luùc ñoù ñaõ ngoài daäy, moät tay oâm chieác goái coøn tay kia caàm chieác chaên. Tö theá ngoài cuûa Maïnh Tinh Hoàn khoâng coù gì ñaëc bieät, baát cöù ai ngoài treân giöôøng cuõng coù tö theá ñoù. Ñieàu kyø quaùi laø ñaïi ñòch ñang ñöùng ngay tröôùc maët vaø chính chaøng ñaõ tuyeân boá cuoäc chieán sinh töû saép xaûy ra, laøm sao coøn ngoài ñöôïc thoaûi maùi nhö vaäy? Nhöng Maïnh Tinh Hoàn laïi bieát raèng trong tröôøng hôïp naøy, chaúng nhöõng ngoài deã öùng phoù hôn naèm, maø thaäm chí coøn thuaän tieän hôn ñöùng. Bôûi vì vôùi khoâng gian haïn cheá trong phoøng, neáu ñöùng, toaøn thaân seõ loä ra trong phaïm vi khoáng cheá cuûa aùm khí ñoái phöông. Coøn luùc ngoài, muïc tieâu ñöôïc thu goïn laïi moät phaàn, maø phaïm vi phoøng thuû caøng nhoû caøng toát. Ngoaøi ra, Maïnh Tinh Hoàn ngoài vôùi tö theá ñoù, luùc caàn coù theå duøng chieác goái laøm laù chaén che ñôõ aùm khí raát toát, coøn chieác khaên thì bieán thaønh thöù vuõ khí taán coâng. Tuy chaøng chöa luyeän qua coâng phu Thuùc töï thaønh coân nhöng voán laøm ngheà thích khaùch, thöôøng xuyeân soáng trong maïo hieåm neân baát cöù vaät gì tôùi tay Maïnh Tinh Hoàn ñeàu coù theå trôû thaønh vuõ khí. Luïc Höông Xuyeân khoâng rôøi maét khoûi ñoái phöông nhö ngöôøi luyeän thuù nhìn con thuù chöa thuaàn tröôùc khi huaán luyeän, khoâng boû soùt haønh ñoäng naøo cuûa Maïnh Tinh Hoàn. Ñöông nhieân haén bieát roõ ñoái phöông laø keû nguy hieåm nhö theá naøo, vaø ngoài nhö theá cuõng khoâng phaûi bò ñoäng. Song phöông nhìn vaøo maét nhau khoâng chôùp, chaúng nhöõng theo doõi moïi haønh 484 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 485 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ñoäng maø coøn quan saùt nhöõng bieåu hieän trong aùnh maét. Vaø caû hai ñeàu bình tónh, heát söùc bình tónh. Ai ñaõ töøng quan saùt kyõ hai con choù döõ caén nhau, maét khoâng rôøi nhau chôø ñôïi bieåu hieän khaùc thöôøng cuûa ñoái phöông ñeå ñaâm boå vaøo caén ñöùt yeát haàu ñòch thì môùi hình dung ñöôïc tình caûnh vaø thaùi ñoä cuûa Maïnh Tinh Hoàn vaø Luïc Höông Xuyeân luùc ñoù. Khoâng bieát qua bao laâu Luïc Höông Xuyeân boãng cöôøi noùi: – Xem ra ngöôi quaû laø moät ñoái thuû raát ñaùng sôï! Maïnh Tinh Hoàn chæ lô ñaõng ñaùp: – Vaäy sao? Luïc Höông Xuyeân noùi: – Chaúng nhöõng ngöôi raát bieát che daáu nhöôïc ñieåm cuûa mình maø coøn raát bình tónh. Maïnh Tinh Hoàn laïi baät ra: – Vaäy sao? Luïc Höông Xuyeân laïi noùi: – Chæ tieác raèng ngöôi ñaõ phaïm phaûi sai laàm chí maïng, sai laàm khoâng tha thöù ñöôïc. Maïnh Tinh Hoàn vaãn laëp laïi hai tieáng: – Vaäy sao? Luïc Höông Xuyeân laïi tieáp: – Ngöôi ñoái phoù vôùi kieåu ngöôøi nhö ta leõ ra khoâng ñöôïc thuû theá maø phaûi taán coâng tröôùc. Bôûi vì thöù ñaùng sôï nhaát cuûa ta laø aùm khí, bôûi theá coù taán coâng tröôùc môùi haïn cheá ñöôïc uy löïc. Maïnh Tinh Hoàn chaäm raõi gaät ñaàu: – Ngöôi noùi cuõng phaûi. Leõ ra ta neân xuaát thuû tröôùc. Nhöng ta laïi khoâng theå laøm theá. Baây giôø thì ñeán löôït Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Vì sao? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Bôûi vì chaân ta vöøa bò thöông, ñoäng taùc coøn chöa linh hoaït nhö thöôøng. Neáu ta xuaát thuû tröôùc, lôõ ra khoâng ñaéc thuû thì tình hình nguy hieåm hôn baây giôø nhieàu. Luïc Höông Xuyeân cöôøi hoûi: – Ngöôi khoâng töï tin? – Khoâng. Ñoái phoù vôùi cöôøng ñòch nhö ngöôi, khoâng ai daùm töï tin thaéng ngay 485 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 486 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG laàn xuaát thuû ñaàu tieân. – Vì theá ngöôi khoâng daùm maïo hieåm? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Quaû thaät ta khoâng daùm. Luïc Höông Xuyeân laïi cöôøi noùi: – Leõ ra ngöôi khoâng neân noùi thaät taát caû vôùi ta nhö vaäy. Maïnh Tinh Hoàn cuõng traû lôøi baèng gioïng ñieäu ñoù: – Vaø thaät tình ngöôi cuõng ñöøng vaïch ra sai laàm cuûa ta thì hôn. Bôûi vì ta caøng phaïm sai laàm bao nhieâu, ñoái vôùi ngöôi caøng coù lôïi baáy nhieâu. Luïc Höông Xuyeân noùi: – Ta vaïch ra sai laàm nhö vaäy laø ñeå nhöû ngöôi xuaát thuû tröôùc maø thoâi. Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Vaø ngöôi ñaõ thaát baïi. Luïc Höông Xuyeân thöøa nhaän: – Ñuùng theá! Ta ñaõ thaát baïi! Keå cuõng laï! Vieäc soáng cheát ngay tröôùc maét, theá maø cho ñeán luùc naøy hoï vaãn bình tónh, bình tónh ñeán ñaùng kinh ngaïc. Khoâng thaáy chuùt töùc giaän hay caêm thuø naøo loä ra maët, vaø khoâng ai toû veû lo laéng hay khaån tröông, gioáng nhö hoï ñang tranh luaän chuyeän gì ñoù khoâng lieân quan ñeán mình vaäy. Tuy theá, söï bình tónh ñoù laïi mang aùp löïc cöïc haïn! Cuõng may raèng trong maät thaát naøy khoâng coù ngöôøi thöù ba naøo. Neáu khoâng ngöôøi ñoù taát bò aùp löïc laøm cho phaùt ñieân. Laïi qua thôøi gian raát laâu khoâng ai noùi gì. Maïnh Tinh Hoàn boãng cöôøi, baét ñaàu cuoäc ñoái thoaïi môùi: – Thaät ra ta ñaõ bieát töø tröôùc raèng ngöôi laø moät ñoái thuû raát ñaùng sôï! Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Ña taï! Maïnh Tinh Hoàn noùi tieáp: – Chaúng nhöõng ngöôi giöõ ñöôïc bình tónh maø coøn raát bieát caùch uy hieáp ñoái phöông, laøm cho ñoái phöông loä roõ nhöôïc ñieåm cuûa mình. Luïc Höông Xuyeân cöôøi noùi: – Vì kinh nghieäm gieát ngöôøi cuûa ta cuõng chaúng thua keùm ngöôi. 486 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 487 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Baây giôø ngöôi ñaõ bieát nhöôïc ñieåm cuûa ta, vì sao coøn chöa xuaát thuû? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Bôûi vì ngöôi tuy coù nhöôïc ñieåm, nhöng phoøng thuû raát toát. Nhieàu tröôøng hôïp phoøng thuû coøn khoù hôn caû taán coâng vaø hieäu quaû hôn. Naêng löïc phoøng thuû cuûa ngöôi hôn haún baát cöù ai maø ta töøng gaëp. Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Nhöng aùm khí cuûa ngöôi... Luïc Höông Xuyeân ngaét lôøi: – AÙm khí ta tuy lôïi haïi nhöng duøng ñeå ñoái phoù vôùi ngöôi cuõng khoâng tin chaéc raèng laàn xuaát thuû ñaàu tieân ñaõ höõu hieäu ngay ñöôïc... – Cho duø theá thì xong laàn xuaát thuû ñaàu tieân, ngöôi coù theå phaùt laàn thöù hai maø? Luïc Höông Xuyeân laéc ñaàu: – Ngöôi noùi theá sai roài! – Sai choã naøo? Luïc Höông Xuyeân giaûng giaûi: – Cao thuû quyeát ñaáu, chæ coù laàn coâng kích ñaàu tieân môùi coù theå laáy maïng ñoái phöông. Coøn sau ñoù khí theá ñaõ maát, loøng töï tin cuõng suy giaûm, duø coá söùc bao nhieâu cuõng khoù ñaéc thuû. Maïnh Tinh Hoàn nheách moâi cöôøi hoûi: – Vì theá ngöôi quyeát chôø cho ñöôïc ta xuaát thuû tröôùc chöù gì? Luïc Höông Xuyeân thaúng thaén thöøa nhaän: – Phaûi! Tính ta voán raát kieân nhaãn. Maïnh Tinh Hoàn cöôøi noùi: – Raát toát! Vaäy thì ngöôi cöù ñôïi tieáp ñi, chaúng haïi gì. – Ñöông nhieân ta seõ ñôïi tieáp. Chôø laâu chöøng naøo, ta caøng coù lôïi chöøng aáy. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Vì sao? Luïc Höông Xuyeân khoâng traû lôøi maø laïi hoûi: – Ngöôi coù bieát Cao laõo ñaïi cuõng tôùi ñaây khoâng? – Khoâng bieát. – Neáu laâu maø thaáy ta khoâng leân, theá naøo coâ ta cuõng xuoáng ñaây xem. Maïnh Tinh Hoàn thaûn nhieân hoûi: 487 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 488 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Theá thì sao? – Cho duø Cao laõo ñaïi khoâng giuùp ta, nhöng coù maët coâ ta, nhaát ñònh ngöôi khoâng theå taäp trung tö töôûng ñöôïc. Luùc ñoù ta caøng coù lôïi theá. Maïnh Tinh Hoàn tuy ngoaøi maët vaãn khoâng loä chuùt bieåu caûm naøo nhöng trong loøng coù chuùt baát an. Luïc Höông Xuyeân vaãn khoâng rôøi maét khoûi ñoái phöông, noùi tieáp: – Thaät ra töø tröôùc ñeán nay Cao laõo ñaïi ñoái vôùi ngöôi khoâng ñeán noãi naøo. Ta cuõng vaäy, chæ caàn ngöôi nguyeän yù laøm baèng höõu cuûa ta, laäp töùc ta seõ queân heát moïi chuyeän tröôùc ñaây. Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Nhöng ta laïi khoâng queân ñöôïc. – Vaäy laø ngöôi khoâng chaáp thuaän? – Ta nhaéc laïi, hoâm nay ta quyeát khoâng ñeå ngöôi soáng leân khoûi ñaây! Luïc Höông Xuyeân thôû daøi: – Thoâi ñaønh vaäy... nhöng lôõ ra keát quaû traùi laïi, khoâng phaûi ta cheát maø ngöôi cheát thì sao? – Coù theå cô hoäi ngöôi gieát ñöôïc ta lôùn hôn, nhöng duø theá thì ta quyeát baét ngöôi phaûi cuøng cheát vôùi ta. Nhö theá, baát luaän ta soáng hay cheát thì ngöôi chæ coøn moät ñöôøng duy nhaát laø cheát maø thoâi. Chaøng noùi caâu ñoù vôùi thaùi ñoä heát söùc bình tónh vaø töï tin, nhö theå ñaõ suy tính vieäc ñoù heát söùc caån thaän vaø tin raèng baát luaän theá naøo mình cuõng laøm ñöôïc ñieàu ñoù. Luïc Höông Xuyeân göôïng cöôøi noùi: – Neáu töï tin, ngöôi ñaõ xuaát thuû tröôùc. Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Xuaát thuû tröôùc hay sau, vieäc ñoù khoâng quan heä. Coát sao ñaït ñöôïc muïc ñích cuoái cuøng. Luïc Höông Xuyeân laïi thôû daøi: – Coøn ta laïi khoâng muoán gieát ngöôi. Neáu ngöôi ñaõ khoâng daùm xuaát thuû thì ta coù theå ñi. Neáu ngöôi ñònh ngaên caûn ta, töùc laø ngöôi buoäc phaûi xuaát thuû tröôùc, ñuùng khoâng? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Coù theå! Luïc Höông Xuyeân laïi noùi: – Neáu laàn xuaát thuû ñaàu tieân maø ngöôi khoâng ñaéc thuû, ta seõ doàn ngöôi vaøo töû ñòa. Nhö vaäy ngöôi khoâng coù caùch naøo buoäc ta cuøng cheát ñöôïc. 488 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 489 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn cöôøi noùi: – Khoâng sai. Vaäy ngöôi ñi ñi, ta khoâng ngaên caûn ngöôi ñaâu. Nhöng chæ caàn ngöôi daàm trong nöôùc hoà, ta seõ laäp töùc nhaûy theo ngöôi. Khi ñaõ ôû trong nöôùc, ngöôi seõ khoâng coøn chuùt cô hoäi naøo nöõa. Luïc Höông Xuyeân cöôøi nhaït hoûi: – Sao ngöôi bieát thuûy coâng cuûa ta khoâng baèng ngöôi? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Ta khoâng bieát. Nhöng ngöôi cöù thöû xem! Luïc Höông Xuyeân nhìn ñoái thuû, maët muõi chôït co ruùm laïi, traùn toaùt moà hoâi. Maïnh Tinh Hoàn thaûn nhieân cöôøi noùi: – Ñöông nhieân ta khoâng daùm maïo hieåm. Nhöng ngöôi laïi caøng khoâng daùm. Bôûi vì baây giôø tính maïng ngöôi ñaùng tieàn hôn maïng ta nhieàu. Luïc Höông Xuyeân hôi cuùi ñaàu, nhöng khoùe moâi thoaùng hieän nuï cöôøi aùc ñoäc. Haén chôït ngaång leân cöôøi nhaït noùi: – Ngöôi cho raèng tính maïng ta ñaùng tieàn hôn maïng ngöôi, vì theá ta sôï cheát hôn. Nhöng coù ngöôøi laïi nghó khaùc. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ai vaäy? Luïc Höông Xuyeân ñaùp: – Tieåu Ñieäp! Toân Tieåu Ñieäp! Haén ngöûa maët cöôøi moät traøng roài noùi tieáp: – Trong taâm töôûng coâ ta, tính maïng ngöôi quyù giaù hôn baát cöù ai khaùc. Ngöôi coù theå nhaãn taâm boû maëc coâ ta ôû laïi moät mình coâi cuùt treân theá gian sao? Tieåu Ñieäp – nhaéc ñeán caùi teân ñoù nhö moät muõi ñinh caém saâu vaøo tim Maïnh Tinh Hoàn. Loøng chaøng boãng ñau nhoùi, ñeán noãi khoâng ngaên ñöôïc nhöõng gioït leä chöïc traøo ra khoùe maét. Hieän taïi khoâng coù gì treân ñôøi coù theå laøm chaøng xuùc ñoäng hôn vieäc nhaéc ñeán teân naøng. Luïc Höông Xuyeân ñaõ tính tröôùc ñieàu naøy, vaø nhaéc ñeán Tieåu Ñieäp chæ vôùi muïc ñích ñoù. Bôûi theá khi Maïnh Tinh Hoàn vöøa hoang mang thì haén laäp töùc xuaát thuû. oOo 489 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 490 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Baát cöù ai cuõng bieát raèng voõ coâng ñaùng sôï nhaát cuûa Luïc Höông Xuyeân laø duøng aùm khí. Theá nhöng laàn naøy haén laïi khoâng söû duïng aùm khí. Khi Maïnh Tinh Hoàn vöøa phaân taâm khi nghe noùi ñeán Tieåu Ñieäp, Luïc Höông Xuyeân nhanh nhö chôùp choäp laáy chieác khaên traûi giöôøng giaät maïnh. Luùc ñoù tay phaûi cuûa haén môùi phaùt xuaát aùm khí. Maïnh Tinh Hoàn ñang ngoài treân phaûn baát ngôø bò giaät maïnh lieàn ngaõ ngöûa xuoáng. Tuy vaäy chaøng vaãn kòp phaûn öùng, moät chaân vung leân theo ñaø ñaù truùng vaøo coå tay phaûi Luïc Höông Xuyeân laøm cho haén khoâng theå phoùng aùm khí ra ñöôïc nöõa. Haén laäp töùc tay traùi buoâng chieác khaên traûi giöôøng choäp laáy baøn chaân ñoái phöông vaën maïnh xuoáng. Tieáng xöông chaân bò gaõy nghe thaät ruøng rôïn. Maëc duø bò ñau gheâ gôùm, nhöng Maïnh Tinh Hoàn vaãn kòp neùm chieác chaên truøm laáy ñaàu ñòch thuû. Tieáp ñoù, chaøng coá söùc vuøng daäy lao caû ñaàu vaøo maët Luïc Höông Xuyeân. Teân naøy cuõng ngaõ ngöûa ra, maét hoùa ñoám, maùu mieäng maùu muõi thi nhau traøo ra, nhöng vaãn kòp keùo chieác chaên ra khoûi ñaàu. Maïnh Tinh Hoàn nghieán raêng töø treân phaûn nhaûy xuoáng ñeø leân ngöôøi ñoái phöông vung chöôûng ñaùnh tôùi taáp vaøo hai maïng söôøn cuûa haén. Tieáng xöông gaõy raêng raéc, ít nhaát laø ba boán caùi xöông söôøn bò gaõy. Nhöng haàu nhö caû hai ñoái thuû naøy sinh ra laø ñeå chòu ñoøn neân ngay cuù ñaàu tieân tuy caû hai ñeàu bò troïng thöông nhöng vaãn coøn söùc chieán ñaáu. Giaù ñoåi ngöôøi khaùc thì chaéc ñaõ chòu nhaän meänh roài! Moät cuoäc hoãn chieán khoâng tieàn khoaùng haäu dieãn ra trong caên phoøng chaät heïp. Hai ngöôøi quaán chaët laáy nhau, ñaám ñaù, caén xeù, khoâng ngöøng laên loän. Khi ngöôøi naøy naèm treân, nhöng chæ choác laùt laïi bò quaät ngaõ xuoáng döôùi. Chæ trong choác laùt, caû song phöông ai cuõng bò ñaùnh truùng nhieàu choã, xöông gaõy thaønh nhieàu ñoaïn, da thòt bò caén naùt hoaëc caøo raùch nhöng khoâng ai chòu buoâng, chaúng khaùc gì hai con daõ thuù ñang luùc say maùu. Ñoù laø loøng thuø haän chaát chöùa töø khi gaëp laïi nhau tôùi baây giôø môùi phaùt taùc. Giöõa cuoäc chieán, Luïc Höông Xuyeân thöøa cô vung chöôûng ñaùnh vaøo tieåu phuùc Maïnh Tinh Hoàn. Chaøng ñaønh buoâng ñoái thuû ra, loaïng choaïng luøi ñeán taän goùc phaûn. Luïc Höông Xuyeân maùu me ñaày maët, mình cuõng ñaày thöông tích, muoán lao vaøo keát lieãu ñoái phöông nhöng khoâng ñuû söùc, chæ göôïng ñöùng leân giöông maét nhìn. 490 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 491 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn tyø tay vaøo goùc phaûn cho khoûi ngaõ, vöøa thôû doác vöøa noùi: – Ta ñaõ noùi... duø phaûi cheát, ta cuõng baét ngöôi phaûi cheát theo! Luïc Höông Xuyeân nghieán raêng cöôøi aùc ñoäc, nhöng gioïng noùi cuõng hoån heån naëng neà: – Vì sao... ngöôi haän ta ñeán theá? Chaúng leõ chæ vì..., nhi töû cuûa Tieåu Ñieäp laø con ta? Ngöôi coù theå ñoaït Tieåu Ñieäp ñi, nhöng khoâng theå cöôùp con ta ñöôïc! Maïnh Tinh Hoàn caêm haän ñeán noãi toaøn thaân run leân. Neáu ngöôi muoán gieát keû ñòch thì phaûi heát söùc bình tónh. Neáu khoâng chính ngöôi seõ bò gieát! Hôn ai heát, Maïnh Tinh Hoàn hieåu roõ ñieàu naøy. Nhöng khoâng hieåu sao baây giôø chaøng laïi queân maát. Vaø xem thaùi ñoä cuûa Luïc Höông Xuyeân, chöøng nhö haén cuõng queân maát chaân lyù ñoù. Chaúng leõ taän saâu thaúm taâm hoàn, haén cuõng yeâu Tieåu Ñieäp? Coù theå sau khi ñeå maát Tieåu Ñieäp roài, haén môùi yeâu naøng? Coù nhö theá, moái haän ñoái vôùi Maïnh Tinh Hoàn trong haén môùi saâu nhö vaäy. Caû hai cuøng nghieán chaët raêng, ñöa maét naåy löûa nhìn nhau, thôû hoàng hoäc nhö traâu caøy muøa haï. Chæ caàn söùc löïc trong ngöôøi khoâi phuïc laïi moät phaàn laø tieáp tuïc lao vaøo caén xeù nhau ngay. Nhöng chính luùc ñoù, hoï cuøng nghe vang leân moät tieáng thôû daøi. Coù moät ngöôøi töø trong hoà nöôùc troài leân khoâng bieát töø luùc naøo, thaäm chí maët nöôùc khoâng heà chao ñoäng. Caû Maïnh Tinh Hoàn laãn Luïc Höông Xuyeân cuøng ngaây ngöôøi ra nhìn ngöôøi vöøa xuaát hieän. Caû hai chöa töøng thaáy ngöôøi naøo coù thuûy coâng tinh dieäu nhö theá. Ñoù laø moät ngöôøi laï maët. Ngöôøi naøy raát maäp. Khi oâng ta troài leân maët nöôùc, troâng phình leân nhö caùi xaùc cheát tröông. Ngöôøi ñoù laéc ñaàu thôû daøi noùi: – Caû hai ngöôøi ñeàu laø nhöõng keû suoát ñôøi luyeän voõ, theá maø ñaùnh nhau laïi chaúng khaùc gì loaøi daõ thuù. Chaúng leõ caùc ngöôi khoâng thaáy hoå theïn sao? Luïc Höông Xuyeân cuõng thôû daøi ñaùp: – Toâi thaät laáy laøm hoå theïn. Raát hoå theïn! Tuy haén thôû daøi, nhöng trong maét laïi phaùt ra nhöõng tia saùng dò daïng. Maïnh Tinh Hoàn chôït nhaän thaáy raèng nhaát ñònh Luïc Höông Xuyeân ñaõ bieát roõ ngöôøi kia laø ai. 491 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 16. 492 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Nhö vaäy laø haén ñaõ coù keû trôï löïc. Maïnh Tinh Hoàn khoâng khoûi lo laéng. Thoaït nhìn qua, ngöôøi môùi ñeán chöa haún laø moät baèng höõu ñaùng tin, nhöng chaéc chaén ñoù laø moät ñòch nhaân raát ñaùng sôï. Vaø trong tình hình naøy, khi song phöông ñaõ söùc cuøng löïc kieät, beân naøo chæ caàn theâm moät söï trôï löïc raát nhoû cuõng ñuû ñöôïc giaønh öu theá. Huoáng chi ngöôøi môùi ñeán, chaúng nhöõng thuûy coâng thaàn dieäu maø hieån nhieân voõ coâng cuõng chaúng phaûi taàm thöôøng. Ngöôøi ñoù cuõng ñang ngöng muïc nhìn Maïnh Tinh Hoàn. oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 492 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn