Xem mẫu

 1. 33 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Ba SAÙT THUÛ KINH HOÀN T oân Kieám khoâng muoán hoûi Luïc Höông Xuyeân vì y khoâng thích teân thuû haï ñaéc löïc nhaát naøy cuûa phuï thaân mình. Bôûi vì Toân Kieám cho raèng Luïc Höông Xuyeân coù daùng veû vaø tính caùch gioáng nöõ nhaân. Quaû laø Luïc Höông Xuyeân coù nöôùc da traéng treûo, theå chaát yeáu nhöôïc nhö nöõ nhaân. Ngay caû caùi teân Höông Xuyeân cuõng theá. Veà tính caùch, phaàn naøo ñoù coù theå coi laø gioáng nöõ nhaân: nhaõn quan tinh teá, tính thaän troïng... Chung quy laïi, Toân Kieám vaø Luïc Höông Xuyeân hoaøn toaøn töông phaûn nhau. Nhöng noùi raèng Luïc Höông Xuyeân laø ngöôøi nhu nhöôïc thì ñoù laø moät sai laàm lôùn, khoâng nhöõng ñaùng cöôøi maø coøn raát ñaùng sôï. Bôûi vì khoâng nhöõng y laø moät trôï thuû ñaéc löïc nhaát cuûa Toân Ngoïc Baù, maø coøn laø moät trong ba nhaân vaät thaønh thaïo nhaát voõ laâm veà söû duïng aùm khí. Rieâng veà thuû thuaät phoùng aùm khí baèng löïc neùn loø xo thì treân giang hoà khoâng ai saùnh kòp. Luïc Höông Xuyeân khoâng bao giôø duøng binh khí, vì thöù ñoù ñoái vôùi y hoaøn toaøn khoâng caàn thieát. Moät ngöôøi toaøn thaân ñeàu coù aùm khí, moïi luùc moïi nôi ñeàu coù theå phaùt ñoäng, cho duø ñoái phöông ôû goùc ñoä vaø cöï ly naøo thì caàn gì phaûi duøng ñeán binh khí? oOo Toân Ngoïc Baù chæ caàn troâng thaáy gioû traùi nho vaø döa haáu laø bieát ngay Tröông laõo ñaàu ñaõ tôùi. Moãi naêm cöù ñeán vuï thu hoaïch, Tröông laõo ñaàu khoâng bao giôø queân mang thöù thoå saûn naøy ñeán bieáu Laõo Baù. Suoát naêm quaàn quaät caøy thueâ cuoác möôùn ñeå nuoâi hai mieäng aên, Tröông laõo ñaàu coù ngaøy naøo ñöôïc nhaøn taûn nghæ ngôi? Chæ coù sau khi thu hoaïch, laõo töï cho pheùp mình nghæ moät hoâm mang gioû quaû tôùi ñaây taän höôûng thuù vui nhaøn taûn vaø aên uoáng thoûa thích. Nieàm khoaùi laïc thaät nhoû nhoi vaø ñaùng caûm ñoäng. 33 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 34 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Bôûi theá moãi laàn Tröông laõo ñaàu tôùi ñaây ñeàu coù veû maët raïng rôõ nhö töôi treû haún ra. Nhöng hoâm nay veû maët Tröông laõo ñaàu hoaøn toaøn khaùc, hoác haùc, uû doät, thaäm chí khoùe maét coøn ngaán leä. Hieån nhieân ñaõ xaûy ra chuyeän khaùc thöôøng. Laø baèng höõu vong nieân, Toân Ngoïc Baù lieàn nhaän ra ngay, voäi ñöa Tröông laõo ñaàu vaøo thö phoøng, tröôùc heát chaâm moät moài thuoác vaø moät cheùn röôïu ñeå giuùp laõo bình tónh laïi. Thö phoøng cuûa Laõo Baù laø caám ñòa, coù theå noùi baát cöù ñieàu gì maø khoâng sôï nghe leùn. Toân Ngoïc Baù khoâng caàn hoûi han gì maø ñöa ngay Tröông laõo ñaàu tôùi ñaây vì bieát baèng höõu taát coù noãi khoå taâm. Tröông laõo ñaàu uoáng xong cheùn röôïu roài môùi keå laïi ñaàu ñuoâi noãi baát haïnh cuûa mình. Keå xong, maët laõo cuõng raén ñanh laïi. Tuy khoâng nhaän ñöôïc lôøi höùa naøo, nhöng Tröông laõo ñaàu tin chaéc Laõo Baù seõ vì mình maø chuû trì coâng ñaïo, nhaát ñònh giaùo huaán hai keû suùc sinh kia ñeán nôi ñeán choán. Ngöôøi thöù hai ra khoûi phoøng laø Vuõ Laõo Ñao, veû maët cuõng nheï nhoõm nhö Tröông laõo ñaàu. Phöông AÁu Taàn cuõng vaäy. Baát cöù ai töø thö phoøng trôû ra ñeàu thaáy mình ñöôïc an uûi, ñöôïc giuùp ñôõ vaø loøng ñaày caûm kích. Khoâng coù baát cöù ai phaûi thaát voïng. Cuoái cuøng laø maáy ngöôøi ñeán vay tieàn. Chôø hoï maõn yù quay ra, Luïc Höông Xuyeân môùi böôùc vaøo. Y bieát raèng luùc naøy Laõo Baù coù vieäc caàn sai baûo. Xöa nay Toân Ngoïc Baù vaãn haï nhöõng meänh leänh ñôn giaûn vaø ngaén goïn: – Cho hai ngöôøi ngaøy mai ñeán Töø Gia Baûo, khoâng caàn laáy maïng huynh ñeä hoï Giang nhöng ít nhaát ñeå chuùng trong ba thaùng khoâng daäy ñöôïc khoûi giöôøng. Luïc Höông Xuyeân nghó ngôïi choác laùt roài hoûi: – Phaùi Vaên Hoå vaø Vaên Baùo ñi coù ñöôïc khoâng? Chuùng coù kinh nghieäm trong vieäc naøy. Toân Ngoïc Baù gaät ñaàu hoûi: – Ngöôi bieát Mao Uy chöù? – Daï bieát. Haén laø moät teân troïc phuù ngoâng ngheânh, coù moät soá thuû haï bieát chuùt voõ ngheä thöôøng laøm nhöõng chuyeän caøn quaáy. 34 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 35 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Moät ngöôøi teân Phöông AÁu Taàn tôùi ñaây keâu raèng vôï haén coâng khai taèng tòu vôùi Mao Uy, caäy theá nhaø haén maø thaùch thöùc, nhuïc maï tröôïng phu mình. Haõy sai Toân Kieám giaûi quyeát vieäc naøy. Luïc Höông Xuyeân cöôøi thaàm. Y bieát thaâm yù cuûa Laõo Baù. Toân Ngoïc Baù ra meänh leänh cuoái cuøng: – Vieäc ôû Thaäp Nhò Phi Baèng Bang caàn phaûi do chính ngöôi ñi môùi ñöôïc. Vaïn Baèng Vöông caäy theá laøm caøn khoâng ít, theá löïc haén khoâng phaûi taàm thöôøng. Thaät ra ta cuõng chöa bieát roõ haén laø ngöôøi theá naøo, laàn naøy haén baét vò hoân theâ cuûa nhi töû Vuõ Laõo Ñao tröø nôï. Vuõ laõo ñeä ñaõ mang tieàn tôùi chuoäc thay cho cha meï thieáu nöõ baát haïnh ñoù nhöng Vaïn Baèng Vöông töø choái laïi coøn cho ngöôøi ñaùnh bò thöông ñuoåi veà. Haén laø keû khoâng deã ñoái phoù. Ta hy voïng ngöôi giaûi quyeát vieäc naøy nheï nhaøng, neáu coù theå thì ñöøng ñeå xaûy ra tranh chaáp, chæ caàn chuoäc ñöôïc tieåu coâ nöông ñoù ra cho Vuõ laõo ñeä laø xong. Luïc Höông Xuyeân bieát ñaây laø nhieäm vuï phöùc taïp vaø khoù khaên, nhöng treân neùt maët khoâng heà loä ra chuùt lo laéng naøo. Ai cuõng bieát Luïc Höông Xuyeân saün saøng vì Laõo Baù maø laøm baát cöù vieäc gì. Ñöôïc Laõo Baù tin caäy giao cho nhieäm vuï quan troïng khoù khaên nhaát, Luïc Höông Xuyeân thaáy ñuû maõn nguyeän roài. Nghó tôùi ñoù, trong aùnh maét y loä veû caûm kích. Döôøng nhö Laõo Baù ñoaùn bieát noäi taâm ñoái phöông, mæm mieäng cöôøi voã nheï vaøo vai Luïc Höông Xuyeân noùi: – Ngöôi laø moät haøi töû raát toát. Ta hy voïng ngöôi cuõng laø nhi töû cuûa ta. Luïc Höông Xuyeân coá neùn xuùc ñoäng noùi: – Haøn Ñöôøng laïi ñeán. Haén chôø beân ngoaøi khaù laâu, muoán thaân ñeán töø bieät laõo nhaân gia. Nghe ñeán teân Haøn Ñöôøng, Toân Ngoïc Baù loä veû khoâng vui, laåm baåm: – Leõ ra haén khoâng neân tôùi... Luïc Höông Xuyeân khoâng bieát noùi gì. Ngay caû Haøn Ñöôøng laø nhaân vaät theá naøo y cuõng hoaøn toaøn khoâng bieát thì noùi gì ñöôïc? Thaäm chí, y khoâng hieåu ñöôïc giöõa Laõo Baù vaø con ngöôøi kyø quaëc ñoù coù quan heä theá naøo... Luïc Höông Xuyeân raát ít khi gaëp Haøn Ñöôøng, nhöng cöù moãi laàn gaëp haén, y caûm thaáy trong loøng nhö muoán noåi gai, chính y cuõng khoâng hieåu vì sao nhö vaäy. Haøn Ñöôøng khoâng phaûi keû thoâ baïo, cuõng khoâng hung aùc. Chaúng qua trong maét haén aån chöùa söï laïnh luøng ñaùng sôï. Ngoaøi ra haén coù moät ñaëc ñieåm khaùc thöôøng laø baát cöù ai cuõng khoâng ñöôïc tôùi 35 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 36 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG gaàn. Chuû yeáu laø haén luoân luoân tìm caùch traùnh xa moïi ngöôøi, baát cöù ôû ñaâu haén cuõng ñöùng caùch xa moät quaõng. Cho duø laø ai, cöù ñeán gaàn trong phaïm vi baûy thöôùc laø Haøn Ñöôøng luøi ra ngay. Tröø tröôùc maët Laõo Baù, haén chöa heà heù raêng vôùi ngöôøi naøo khaùc. Maø ngay ñoái vôùi Laõo Baù, haén cuõng raát ít noùi, chuû yeáu laø duøng haønh ñoäng ñeå thay cho ngoân ngöõ. Luïc Höông Xuyeân nhaän ra moät ñieàu laø Haøn Ñöôøng ñoái vôùi Laõo Baù khoâng coù tình höõu aùi maø chæ coù söï toân kính. Baát cöù ai ñoái vôùi Laõo Baù ñeàu ít nhieàu coù tình baèng höõu, chæ rieâng Haøn Ñöôøng laø khoâng. Töïa hoà haén töï coi mình laø noâ boäc cuûa Laõo Baù vaäy. Toân Ngoïc Baù traàm ngaâm moät luùc roài chôït thôû daøi noùi: – Haén ñaõ ñeán thì cuõng phaûi ñeå cho vaøo ñi! Luïc Höông Xuyeân daï moät tieáng roài ñi ngay ra cöûa. Môùi vaøo phoøng, Haøn Ñöôøng lieàn quyø ngay xuoáng hoân chaân Laõo Baù. Leã tieát ñoù khoâng nhöõng thaùi quaù khoâng ai duøng maø coøn ñaùng cöôøi nöõa. Nhöng neáu coù ngöôøi naøo thaáy Haøn Ñöôøng laøm vieäc ñoù thì laïi khoâng ai thaáy buoàn cöôøi. Cuõng nhö Haøn Ñöôøng laøm taát caû nhöõng vieäc khaùc khoâng ai thaáy buoàn cöôøi. Bôûi vì haén laøm moïi vieäc ñeàu toaøn taâm toaøn yù, vôùi söï thaønh thöïc khoâng sao töôûng töôïng ñöôïc khieán ngöôøi ta phaûi caûm ñoäng, thaäm chí coøn ñaùng sôï. Toân Ngoïc Baù thaûn nhieân tieáp thuï leã tieát ñoù, khoâng toû ra khoù chòu hoaëc khaùch khí gì. Ñoù laø chuyeän hieám coù. Laõo Baù khoâng thích ngöôøi khaùc tham baùi mình. Luïc Höông Xuyeân khoâng hieåu vì sao laõo nhaân gia ñoái vôùi Haøn Ñöôøng laïi coù ngoaïi leä. Toân Ngoïc Baù caát tieáng hoûi: – Ngöôi vaãn maïnh khoûe bình an chöù? Haøn Ñöôøng ñaùp goïn: – Daï! Toân Ngoïc Baù laïi hoûi: – Ngöôi vaãn chöa laáy vôï? – Daï chöa. Toân Ngoïc Baù khuyeân: 36 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 37 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ngöôi neân tìm cho mình moät nöõ nhaân. Haøn Ñöôøng laéc ñaàu: – Toâi khoâng tin nöõ nhaân. Laõo Baù cöôøi noùi: – Quaù tin vaøo nöõ nhaân ñöông nhieân laø khoâng toát. Nhöng neáu khoâng tin chuùt naøo thì cuõng khoâng toát. Hoï coù theå laøm cho nam nhaân oån ñònh hôn. Haøn Ñöôøng boå sung: – Vaø nöõ nhaân cuõng coù theå laøm cho nam nhaân phaùt ñieân. Toân Ngoïc Baù cöôøi hoûi: – Ngöôi ñaõ gaëp Tieåu Phöông chöa? Haøn Ñöôøng laéc ñaàu: – Noù khoâng muoán gaëp toâi. Döøng moät laùt, laïi theâm: – Cuõng coù theå coù moät ngöôøi naøo ñoù... Noùi tôùi ñoù, chôït trong ñoâi maét haén aùnh leân moät chuùt bieåu caûm, pha laãn neùt chaâm bieám vaø söï thaûm ñaïm... Luïc Höông Xuyeân chöa töøng thaáy ai coù bieåu hieän nhö theá. Laõo Baù noùi: – Ngöôi coù theå ñi. Sang naêm ngöôi ñöøng ñeán cuõng ñöôïc. Ta hieåu taâm yù ngöôi. Haøn Ñöôøng cuùi thaáp ñaàu traàm ngaâm moät hoài roài boãng chaäm raõi noùi moät caùch döùt khoaùt: – Sang naêm toâi coøn ñeán nöõa. Moãi naêm toâi chæ tôùi moät laàn. Veû maët Laõo Baù chôït hieän leân söï ñoàng tình vaø thoâng caûm. Chæ coù oâng bieát ñöôïc noãi ñau khoå cuûa con ngöôøi kyø quaëc naøy nhöng khoâng giuùp ñöôïc gì. Vaø oâng cuõng khoâng muoán giuùp. Ñieàu naøy laøm oâng ñau loøng, ñoù cuõng chính laø lyù do taïi sao oâng khoâng muoán gaëp Haøn Ñöôøng. Haén quay ngöôøi chaàm chaäm höôùng ra cöûa. Luïc Höông Xuyeân khoâng neùn ñöôïc, voäi noùi: – Trong phoøng ra hieän khoâng coù ai. Neáu ngöôi muoán ôû laïi uoáng moät cheùn thì ta seõ boài tieáp ngöôi. Haøn Ñöôøng laéc ñaàu, vaãn khoâng quay laïi böôùc nhanh ra khoûi phoøng. Luïc Höông Xuyeân cöôøi boái roái, boãng nhieân coù caûm giaùc aùnh maét Laõo Baù nhìn xoaùy vaøo mình. 37 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 38 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Ñoái vôùi Luïc Höông Xuyeân, Laõo Baù ít khi toû ra nghieâm khaéc. Y ngaång leân, quaû nhieân troâng thaáy aùnh maét cuûa Laõo Baù nhìn mình moät caùch nghieâm khaéc, lieàn hieåu raèng mình ñaõ laøm sai vieäc gì ñoù nhöng khoâng bieát cuï theå vieäc gì. Gaàn ñaây Luïc Höông Xuyeân haàu nhö chöa phaïm phaûi sai laàm naøo trong coâng vieäc. Laõo Baù chôït hoûi: – Coù veû nhö ngöôi raát ñoàng tình vôùi haén? Luïc Höông Xuyeân cuùi thaáp ñaàu, ñaùp kheõ: – Daï... Laõo Baù noùi: – Ñoàng tình vôùi ngöôøi khaùc laø vieäc toát. Ngöôi coù theå ñoàng tình vôùi baát cöù ai, nhöng khoâng neân ñoàng tình vôùi haén. Luïc Höông Xuyeân ñònh hoûi vì sao nhöng khoâng daùm. Laõo Baù giaûi thích: – Neáu ngöôi ñoàng tình vôùi haén thì haén seõ phaùt ñieân! Luïc Höông Xuyeân hoaøn toaøn khoâng hieåu vì sao laïi theá. Laõo Baù thôû daøi noùi tieáp: – Haén leõ ra ñaõ phaùt ñieân töø laâu, thaäm chí neân cheát laâu roài. Theá maø vaãn soáng tôùi taän baây giôø... chæ vì haén cho raèng theá gian naøy khoâng coù ngöôøi naøo toát vôùi mình, khoâng moät ai! Luïc Höông Xuyeân laïi caøng mô hoà, khoâng nhòn noåi, lieàn buoät mieäng hoûi: – Roát cuoäc haén laø loaïi ngöôøi theá naøo? Laõo nhaân gia, tröôùc ñaây haén ñaõ laøm ñieàu gì vaäy? Toân Ngoïc Baù boãng sa saàm maët, cau coù ñaùp: – Ngöôi khoâng caàn bieát haén laø loaïi ngöôøi naøo. Coù nhieàu chuyeän ngöôi chaúng caàn phaûi bieát! Luïc Höông Xuyeân cuùi thaáp ñaàu ñaùp: – Daï! Laõo Baù boãng thôû daøi, dòu gioïng: – Nhöng ta coù theå cho ngöôi bieát ñieàu naøy. Haén ñaõ laøm moät vieäc maø tröôùc ñaây chöa ai töøng laøm, vaø coù leõ sau naøy khoâng ai laøm nhö theá. Luïc Höông Xuyeân vöøa ñònh caùo töø ñi ra thì chôït nghe beân ngoaøi coù tieáng huyeân naùo, tieáng chaân raàm raäp vaø tieáng ngöôøi la leân kinh haõi. Tieáp ñoù, töø haäu vieän coù moät quaùi vaät xoàng xoäc chaïy vaøo. Keû xoàng xoäc chaïy vaøo Cuùc Hoa Vieân khoâng phaûi quaùi vaät maø chính laø Thieát 38 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 39 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Thaønh Cöông. Chaúng qua boä maët noù troâng thaät ñaùng sôï. Toaøn thaân Thieát Thaønh Cöông haàu nhö khoâng choã naøo coøn laønh laën, quaàn aùo raùch böôm loä ra nhöõng veát xöôùc doïc ngang, ñaàu toùc chaùy seùm gaàn heát, caû maët muõi cuõng chaùy boûng laøm bieán haún hình daïng, ñoâi troøng maét ñoû ngaàu nhö maùu, moâi nöùt toaùc nhö ruoäng luùa bò haïn laâu ngaøy. Noù chaïy baït maïng nhö con thuù bò thôï saên truy ñuoåi, mieäng phaùt ra nhöõng aâm thanh khoø kheø, phaûi laéng tai nghe môùi roõ. – Laõo Baù! Baáy giôø Toân Kieám ñang ñaùnh maét vôùi moät nöõ nhaân ñöôïc vò Hoà Toång tieâu ñaàu cuûa Töù Phöông Tieâu Cuïc daãn tôùi. Haén khoâng bieát nöõ nhaân ñoù laø ai, chæ bieát chaéc khoâng phaûi theâ töû cuûa Hoà Laõo nhò. Chæ caàn thaáy aùnh maét soùng saùnh ñöa tình cuûa nöõ nhaân ñuû bieát ñoù chaúng phaûi laø haïng toát laønh gì. Nhöng Toân Kieám xöa nay chöa töøng cöï tuyeät nöõ nhaân naøo quyeán ruõ mình. Haén ñang nghó caùch neân ñöa nöõ nhaân ñoù ñeán moät nôi naøo vaéng veû thì Thieát Thaønh Cöông ñaâm saàm tôùi. Toân Kieám quen bieát Thieát Thaønh Cöông töø laâu, nhöng baây giôø haàu nhö khoâng theå nhaän ra boä maët quaùi gôû ñoù laø cuûa ai nöõa. Maõi ñeán khi Thieát Thaønh Cöông laûo ñaûo vòn vaøo tay, Toân Kieám môùi keâu leân kinh haõi: – Ngöôi ñaáy ö? Laøm sao maø laïi ra noâng noãi naøy? Toân Kieám voäi quaùt baûo gia nhaân mang röôïu ñeán. Sau khi uoáng moät hôùp röôïu, Thieát Thaønh Cöông coù bình tónh laïi moät chuùt nhöng noù vaãn chöa noùi ñöôïc. Toân Kieám thaáy aùnh maét Thieát Thaønh Cöông loä roõ noãi hoaûng sôï lieàn caát lôøi an uûi: – Ñöøng sôï! Tôùi ñöôïc ñaây laø khoâng phaûi sôï ai caû. Seõ khoâng coù ngöôøi naøo ñoäng tôùi moät sôïi loâng chaân cuûa ngöôi ñaâu. Lôøi chöa döùt chôït coù ai ñoù noùi to: – Caùi ñoù coøn phaûi chôø xem ñaõ! Ngöôøi vöøa noùi laø Nhaát Tuyeân ñaïo nhaân. Hoaøng Sôn Tam Höõu ñaõ ñuoåi tôùi. Toân Kieám cöôøi nhaït noùi: – Cöù thöû xem! Nhaát Tuyeân ñaïo nhaân ñöa maét nhìn quanh roài saán ñeán tröôùc maët Toân Kieám, maét loùe leân tia taøn ñoäc noùi: 39 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 40 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ngöôi coù leõ coøn chöa bieát haén laø hung thuû gieát ngöôøi. Hôn nöõa ñaõ saùt haïi chính caäu ruoät haén. Toân Kieám traàm gioïng: – Ta chæ caàn bieát noù laø baèng höõu cuûa ta, laïi coøn bò thöông nöõa. Haén tín nhieäm ta môùi chaïy tôùi ñaây, vì theá khoâng ai ñöôïc ñoäng ñeán haén. Nhaát Tuyeân ñaïo nhaân maët sa saàm noùi: - Tìm cha ngöôi tôùi ñaây. Ta caàn noùi chuyeän vôùi oâng aáy! Toân Kieám tröøng maét ñaùp: – Phuï thaân ta ñeán cuõng theá thoâi. Cho duø Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá tôùi ñaây cuõng ñöøng hoøng mang baèng höõu cuûa ta ñi! Nhaát Tuyeân noåi giaän quaùt: – To gan! Ngay caû phuï thaân ngöôi coøn chöa daùm ñoái vôùi ta voâ leã nhö theá! Chôït coù tieáng ngöôøi noùi: – Ngöôi sai roài! Noù voâ leã nhö theá laø do tính di truyeàn, bôûi vì cha noù nhieàu khi cuõng raát thieáu leã ñoä. AÂm thanh ngöôøi ñoù tuy bình hoøa nhöng ngaàm chöùa uy löïc raát lôùn. Nhaát Tuyeân söûng soát hoûi: – Sao ngöôi bieát... Toân Ngoïc Baù xuaát hieän, bình thaûn ñaùp: – Ta ñöông nhieân bieát, bôûi vì ta chính laø phuï thaân noù. Nhaát Tuyeân ñaïo nhaân môû troøn maét ngô ngaùc. Haén töøng nghe danh Laõo Baù nhieàu laàn nhöng chöa ñöôïc kieán dieän. Nhaát Vaân ñaïo nhaân böôùc leân ñaáu dòu: – Toân thí chuû vaø boïn baàn ñaïo chöa bieát nhau neân môùi noùi theá... Toân Ngoïc Baù vaãn laïnh luøng: – Baát luaän caùc vò laø ai ta cuõng vaãn noùi caâu ñoù. Nhaát Tuyeân bieán saéc hoûi: – Laâu nay nghe tieáng Toân Ngoïc Baù laø ngöôøi coâng minh, hoâm nay laøm sao laïi bao che hung thuû nhö theá? Toân Ngoïc Baù traû lôøi kieân quyeát: – Cho duø noù laø hung thuû thì cuõng phaûi chôø thöông tích bôùt ñi caùi ñaõ. Huoáng hoà chöa ai chöùng minh noù laø hung thuû. Nhaát Vaân noùi: – Chuùng ta ñaõ thaáy taän maét, chaúng leõ nhö vaäy chöa ñuû? – Caùc vò taän maét thaáy nhöng ta chöa ñöôïc muïc kích. Chæ bieát raèng neáu noù laø 40 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 41 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG hung thuû thì tuyeät ñoái khoâng ñôøi naøo daùm chaïy vaøo ñaây. Quaû nhieân nhö vaäy. Xöa nay chöa töøng coù ai daùm löøa doái Laõo Baù. Vì ai cuõng bieát raèng daùm löøa doái Laõo Baù thì chaúng khaùc gì töï ñaøo huyeät choân mình. Nhaát Vaân giaän döõ gaøo leân: – Ngay caû Hoaøng Sôn Tam Höõu maø ngöôi vaãn khoâng tin sao? Toân Ngoïc Baù thaûn nhieân ñaùp: – Hoaøng Sôn Tam Höõu laø ngöôøi, Thieát Thaønh Cöông cuõng laø ngöôøi. ÔÛ ñaây ai cuõng coù quyeàn phaùt bieåu lôøi cuûa mình vaø ñeàu quan troïng nhö nhau. Toân moã caàn nghe Thieát Thaønh Cöông noùi gì ñaõ. Chôït nhìn Thieát Thaønh Cöông ñang coá vaän heát noäi löïc noùi to: – Chuùng môùi laø hung thuû! Toâi coù chöùng cöù. Chuùng bieát toâi coù chöùng cöù môùi truy saùt ñeå dieät khaåu. Toân Ngoïc Baù hoûi: – Chöùng cöù ñaâu? Thieát Thaønh Cöông khoù nhoïc thoø tay vaøo tuùi laáy hai baøn tay ngöôøi ñaõ bò chaët ñöùt, ñaõ chaùy queo nhöng naém laïi raát chaët. Hoaøng Sôn Tam Höõu thaáy vaäy maët ñeàu bieán saéc. Nhaát Thaïch ñaïo nhaân boãng gaàm leân: – Keû saùt nhaân phaûi cheát, khoâng noùi loâi thoâi. Gieát! Lôøi chöa döùt, kieám ñaõ vung leân nhanh nhö aùnh chôùp, chæ thaúng vaøo yeát haàu Toân Ngoïc Baù. Nhaát Tuyeân vaø Nhaát Vaân cuõng khoâng chaäm, xuaát kieám nhaèm vaøo Toân Kieám vaø Thieát Thaønh Cöông. Laõo baù vaãn ñöùng nguyeân khoâng nhuùc nhích, thaäm chí caû hai tay cuõng baát ñoäng. Taát caû khaùch nhaân maët ñeàu loä roõ söï phaãn noä vaø lo laéng, ñeàu muoán lao vaøo ba teân taëc ñaïo. Nhöng hoï khoâng caàn phaûi lao vaøo nöõa. Thanh tröôøng kieám cuûa Nhaát Thaïch chöa kòp ñaâm vaøo ñaõ rôi bòch xuoáng ñaát. Caùnh tay phaûi caàm kieám cuûa laõo caém ñaày aùm khí, coù tôùi möôøi maáy chieác ñuû caùc daïng caùc kieåu khaùc nhau, chæ coù moät ñieåm gioáng nhau laø phöông höôùng vaø toác ñoä. Thaäm chí Nhaát Thaïch ñaïo nhaân khoâng phaùt hieän ra aùm khí töø ñaâu phoùng ñeán, chæ caûm thaáy hình nhö thieáu nieân maët traéng treûo nhö thö sinh ñöùng sau Toân Ngoïc Baù coù phaát nheï tay. 41 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 42 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo ñaïo taëc khoâng sao tin ñöôïc raèng moät ngöôøi laïi coù theå nhaát loaït phoùng cuøng moät luùc ñeán möôøi maáy muõi aùm khí khoâng cheäch phaùt naøo maø laïi xuaát thuû thaàn toác ñeán nhö vaäy. Nhaát Thaïch khoâng thaáy ñau, bôûi vì caùnh tay laäp töùc teâ daïi ñi, buoâng rôi thanh kieám. Beân kia Toân Kieám chaúng khaùc gì con maõnh sö xoâng thaúng vaøo Nhaát Tuyeân ñaïo nhaân, töïa hoà khoâng bieát trong tay Nhaát Tuyeân ñang caàm tröôøng kieám ñaâm tôùi, khoâng bieát raèng kieám laø thöù binh khí coù theå gieát ngöôøi. Khi ñaõ leân côn thònh noä thì cho duø tröôùc maët coù thieân binh vaïn maõ cuõng baát chaáp, daùm moät mình vôùi hai baøn tay khoâng moät taác saét xoâng vaøo. Nhaát Tuyeân ñaïo nhaân khoâng ngôø treân ñôøi laïi coù keû lieàu lónh ñeán theá. Laõo vöøa kinh haõi chöõng laïi giaây laùt thì ñaõ bò ñoái phöông choäp laáy löôõi kieám, moät baøn tay baèng xöông baèng thòt. Chæ nghe raéc moät tieáng khoâ roøn, thanh kieám theùp ñöôïc luyeän raát tinh xaûo bò gaõy thaønh hai ñoaïn. Ñöông nhieân baøn tay Toân Kieám cuõng toùe maùu. Nhöng Toân Kieám khoâng löu taâm ñeán veát thöông cuûa mình. Chæ caàn haï guïc ñoái phöông, coøn taát caû nhöõng chuyeän khaùc hoaøn toaøn khoâng quan troïng. Khoâng nhöõng Nhaát Tuyeân kinh sôï maø caû Nhaát Vaân ñang lao kieám vaøo Thieát Thaønh Cöông cuõng söõng laïi. Chính trong giaây laùt baán loaïn ñoù, chôït thaáy moät nhaân aûnh ôû ñaâu lao vaøo nhö aùnh chôùp. Khaùch nhaân chæ thaáy moät nhaân aûnh maøu xaùm löôùt vaøo nhö côn loác maø khoâng ai kòp nhaän ra ngöôøi ñoù cao hay thaáp, gaày hay beùo? Chæ nghe ngöôøi ñoù phaùt ra maáy tieáng: – Ai voâ leã vôùi Laõo Baù thì phaûi cheát! Chín tieáng phaùt ra chaúng maát bao nhieâu thôøi gian, nhöng khi chín tieáng ñoù vöøa döùt thì Hoaøng Sôn Tam Höõu ñaõ bieán thaønh ba caùi thaây ma roài. Caû ba haàu nhö ñoaïn khí cuøng moät luùc. Nhaân aûnh maàu xaùm vöøa lao vaøo, trong tay moät muõi dao gaêm ñaõ caém phaäp vaøo tim Nhaát Tuyeân ñaïo nhaân. Haén coøn chöa kòp keâu leân thì ngöôøi kia ñaõ vung thieát chöôûng ñaùnh vaøo ñaàu Nhaát Thaïch. Nhaát Vaân hoaûng kinh quay laïi vung kieám cheùm, nhöng muõi kieám chöa tôùi nôi thì con dao vöøa ruùt khoûi ngöïc Nhaát Tuyeân ñaõ vaïch moät ñöôøng ngaén ñöùt ngang coå hoïng! Tieáng keâu cuûa Nhaát Vaân bò chaën laïi giöõa chöøng tieáp ngay sau aâm thanh khoâ 42 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 43 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG khoác cuûa naõo boä Nhaát Thaïch bò ñaùnh vôõ, thanh aâm ñoù chæ coù theå nghe thaáy töø döôùi ñòa nguïc maø thoâi. Khi thi theå Hoaøng Sôn Tam Höõu töø töø ñoå xuoáng cuõng laø luùc saùt thuû duøng tay phaûi höùng laáy tia maùu coøn noùng hoåi töø coå hoïng Nhaát Vaân boâi leân maët mình laøm cho boä maët trôû neân ñoû loøm nhìn kinh khuûng coøn hôn moät teân aùc quyû. Thaät ra haén cuõng chaúng caàn phaûi laøm nhö theá ngöôøi ta cuõng chaúng coøn hoàn vía naøo ñeå nhaän ra dieän maïo cuûa mình. Ñoái vôùi haïng ngöôøi trong voõ laâm thì gieát moät luùc hai ba maïng ngöôøi chaúng phaûi laø ñieàu gì gheâ gôùm. Ñieàu laøm ngöôøi ta kinh hoàn baït vía laø thuû ñoaïn vaø phöông thöùc gieát ngöôøi. Chæ coù theå duøng maáy töø sau ñeå hình dung: Phaøm Toác, Chuaån Xaùc vaø Taøn Khoác. Khoâng moät ngöôøi naøo coù maët taïi tröôøng töøng thaáy moät saùt thuû naøo gieát ngöôøi phaøm toác, chuaån xaùc vaø taøn khoác ñeán theá. Moïi ngöôøi vöøa kòp ñònh thaàn thì saùt thuû ñaõ bieán maát. Khoâng ai nhaän ra haén xuaát hieän töø ñaâu vaø bieán ñi theo höôùng naøo, thaäm chí coù ngöôøi cho raèng nhöõng gì vöøa xaûy ra chæ laø moät côn aùc moäng. Nhöng söï thaät vaãn coøn sôø sôø tröôùc maét: Nhaát Tuyeân bò ñaâm thuûng ngöïc ñuùng giöõa tim khoâng sai moät phaân, ñaàu Nhaát Thaïch bò ñaùnh vôõ naùt vaø coå hoïng Nhaát Vaân bò ñöùt lìa. oOo Laõo Baù ra leänh cho Luïc Höông Xuyeân kieåm tra xem trong hai baøn tay maø Thieát Thaønh Cöông mang tôùi giöõ chöùng cöù gì. Luïc Höông Xuyeân khaù vaát vaû môùi gôõ ñöôïc hai naém tay khoâ cöùng ñoù, thaáy beân trong caàm moät chieác tua kieám maàu vaøng, tay kia giöõ moät maûnh vaûi cuõng maøu vaøng döùt ra töø taø aùo. Chaúng khoù khaên gì ñeå xaùc ñònh tua kieám laø cuûa Nhaát Thaïch, coøn maûnh vaûi ñöôïc döùt ra töø taø aùo cuûa Nhaát Tuyeân. Thaät ra luùc naøy chaúng caàn ñeán chöùng cöù nöõa, vì Hoaøng Sôn Tam Höõu coù phaûi hung thuû hay khoâng, ñieàu ñoù khoâng quan troïng. Nhöõng lôøi maø saùt thuû vöøa tuyeân boá tröôùc moïi ngöôøi môùi laø quan troïng: – Ai voâ leã vôùi Laõo Baù thì phaûi cheát! Khoâng ai phaûn ñoái ñieàu naøy vaø moïi ngöôøi khoâng queân caâu ñoù, nhaát laø Maïnh Tinh Hoàn laïi caøng khoâng theå queân. Luùc Hoaøng Sôn Tam Höõu ñoaïn khí cuõng laø luùc Maïnh Tinh Hoàn rôøi khoûi Cuùc Hoa Vieân cuûa Laõo Baù. 43 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 44 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Haén chaúng caàn ôû laïi laøm gì nöõa. Nhöõng ñieàu tai nghe maét thaáy trong moät khaéc vöøa qua ñuû ñeå chöùng minh Toân Ngoïc Baù laø haïng ngöôøi theá naøo. Thoâng thöôøng moãi khi Maïnh Tinh Hoàn gieát ngöôøi, böôùc ñaàu tieân laø phaûi xaùc ñònh xem ñoái phöông laø haïng ngöôøi naøo. Thaät ra vieäc xaùc ñònh nhieàu khi raát ñôn giaûn, chaúng caàn phaûi ñeán taän saøo huyeät cuûa ngöôøi saép bò gieát. Nhöng laàn naøy haén cho laø quan troïng neân môùi ñích thaân tôùi taän nôi vôùi tö caùch laø ngöôøi tôùi chuùc thoï caûi danh thaønh Traàn Chi Bình. Ñöông nhieân sau khi xaùc ñònh xong laø haén ñi ngay, ñoù laø nguyeân taéc. Coøn nhöõng vieäc khaùc thì haén khoâng caàn quan taâm, cho duø laø vieäc ñoäng trôøi ñi nöõa. Baây giôø thôøi haïn maø Cao laõo ñaïi ñònh ra cho haén ñeå gieát Toân Ngoïc Baù chæ coøn moät traêm möôøi ba ngaøy nöõa. Nhö theá haønh ñoäng gieát ngöôøi ñaõ ñöôïc trieån khai. oOo Vieät Kieám © 1997 - 2003 44 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn