Xem mẫu

 1. 445 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Hai Möôi Taùm NHAÄN ROÕ VAØNG THAU T ieåu Ñieäp nhìn Maïnh Tinh Hoàn baèng aùnh maét ngaây daïi, nöôùc maét laõ chaõ tuoân rôi. Nhöng naøng khoâng noùi tieáng naøo. Ngöôøi treân giang hoà ñeàu bieát ñoäc moân aùm khí cuûa Luïc Höông Xuyeân voâ cuøng lôïi haïi, nhöng ít ngöôøi bieát thuû thuaät ñieåm huyeät cuûa haén cuõng raát ñaùng sôï. Cao thuû moân aùm khí cuõng ñoàng thôøi laø cao thuû moân ñieåm huyeät, bôûi vì hai loaïi voõ hoïc naøy coù lieân heä maät thieát vôùi nhau, neáu khoâng noùi laø töông ñoàng. Bôûi vì ngoaøi vieäc xaùc ñònh chính xaùc huyeät ñaïo, ñoäng taùc caàn chuaån xaùc vaø thaàn toác. Tuy vaäy thuû thuaät ñieåm huyeät duø cao cöôøng ñeán ñaâu cuõng khoâng buoäc ñöôïc ngöôøi ta nhoû leä, duø coù theå laøm ngöôøi ta baát ñoäng, thaäm chí khoâng noùi ñöôïc. Thaáy tình caûnh Tieåu Ñieäp nhö theá, loøng Maïnh Tinh Hoàn ñau nhö xaùt muoái. Coù luùc chaøng muoán baát chaáp taát caû lao ra oâm laáy naøng vaøo loøng. Nhöng ñoù laø ñieàu ngu ngoác khoâng theå ñöôïc. Chæ caàn ñoäng ñaäy ngöôøi laø hai löôõi ñao seõ cöùa ñöùt coå Tieåu Ñieäp ngay. Maëc duø Luïc Höông Xuyeân khoâng noùi ra caâu aáy nhöng chæ caàn nhìn veû maët haén laø ñuû hieåu maø khoâng caàn noùi ra. Luùc naøy Luïc Höông Xuyeân khoâng coøn giöõ chuùt naøo veû haøo hoa thö sinh nöõa maø troâng raát aùc ñoäc. Haén nhaéc laïi caâu hoûi: – Vì naøng ñaùng ñeå ngöôi baùn reû baèng höõu chöù? Maïnh Tinh Hoàn vaãn ñöùng baát ñoäng, khoâng traû lôøi, nhöng caûm thaáy maùu trong ngöôøi soâi leân. Chaøng chôït lieân töôûng ñeán con caù bò maéc vaøo löôõi caâu cuûa Haøn Ñöôøng. Baây giôø Maïnh Tinh Hoàn thaáy mình cuõng nhö con caù ñoù, duø coù giaõy giuïa bao nhieâu cuõng voâ ích, tuyeät voïng. Löôõi caâu cuûa Luïc Höông Xuyeân ñaõ maéc vaøo coå chaøng. Luùc naøy khoâng ai coù theå cöùu ñöôïc Maïnh Tinh Hoàn, vaø söï thaät khoâng ai muoán cöùu chaøng caû. Luïc Höông Xuyeân cöôøi noùi: – Baûn tính ta voán kieân nhaãn, bôûi theá coù theå ñôïi moät luùc. Nhöng hy voïng ngöôi 445 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 446 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ñöøng ñeå ta phaûi chôø laâu. Luùc naøy quaû laø haén khoâng caàn phaûi voäi. Caù ñaõ maéc caâu. Keû ñaùng voäi laø Maïnh Tinh Hoàn chöù khoâng phaûi haén. Nhöng duø coù naán naù theâm thì roát cuoäc cuõng laøm ñöôïc gì chöù? Ñöøng noùi theâm vaøi khaéc vaø duø chôø theâm vaøi canh giôø, thaäm chí vaøi ngaøy, tình theá vaãn khoâng thay ñoåi. Toaøn thaân Maïnh Tinh Hoàn öôùt ñaãm moà hoâi, aùo quaàn dính beát vaøo da thòt. Ñoät nhieân Cao laõo ñaïi thôû daøi noùi: – Ta thaáy ngöôi neân noùi nhanh ra thì hôn. Neáu ta laø nam nhaân, vì moät thieáu nöõ xinh ñeïp nhö Toân coâ nöông, baát cöù vieäc gì cuõng ñaùng laøm. Traùi tim Maïnh Tinh Hoàn ñau nhoùi nhö bò moät muõi dao nhoïn ñaâm vaøo. Maõi ñeán luùc naøy, chaøng môùi hieåu ra moïi chuyeän. Thì ra Luïc Höông Xuyeân vaø Cao laõo ñaïi ñaõ caáu keát vôùi nhau töø tröôùc, vaø nhöõng gì vöøa dieãn ra chính laø saûn phaåm cuûa aâm möu cuûa chuùng. Ngöôøi buoâng caâu thaät söï khoâng phaûi Luïc Höông Xuyeân maø chính laø Cao laõo ñaïi. Tuy vaäy chaøng khoâng thuø haän Cao laõo ñaïi maø chæ thaáy tuyeät voïng vaø ñau khoå thoâi. Cao laõo ñaïi ñaõ theá, coøn Thaïch Quaàn thì sao? Coù phaûi Thaïch Quaàn cuõng laø moät nhaân toá ñaéc löïc trong aâm möu naøy? Ñoät nhieân Maïnh Tinh Hoàn nghó ñeán chieác tieâu treân tay Thaïch Quaàn vaø nhöõng muõi aùm khí ñoù. Giaù nhö chaøng ñoaït ñöôïc chieác tieâu, bieát ñaâu tìm ñöôïc cô hoäi phaûn kích? Trong tình huoáng naøy, khoâng coù thöù voõ coâng hay binh khí naøo coù hieäu quaû hôn noù. Chaøng vaãn nhìn Tieåu Ñieäp, nhöng chaân laïi luøi daàn töøng böôùc. Luïc Höông Xuyeân cöôøi hoûi: – Chaúng leõ ngöôi ñònh boû ñi ö? Chæ caàn ngöôi ñuû nhaãn taâm ñeå coâ ta laïi ñaây, ta saün saøng ñeå ngöôi ñi! Maïnh Tinh Hoàn laäp töùc xuaát thuû, nhanh nhö chôùp quay laïi ñònh ñoaït laáy chieác tieâu treân tay Thaïch Quaàn. Chaøng ñaõ tính toaùn cöï ly vaø thôøi ñieåm heát söùc chính xaùc, chæ caàn xuaát thuû laø ñoaït ñöôïc oáng tieâu vaø phaûn kích ngay. Naøo ngôø haønh ñoäng laïi thaát baïi. Thaïch Quaàn ñaõ khoâng coù ôû ñoù nöõa, vaø cuõng khoâng thaáy ôû baát cöù nôi naøo 446 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 447 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG trong phoøng. Khoâng ai chuù yù raèng y ñaõ ñi khoûi phoøng töø luùc naøo. Maïnh Tinh Hoàn thaàm nghó: – Neáu haén khoâng tham döï vaøo aâm möu naøy thì taïi sao Luïc Höông Xuyeân vaø Cao laõo ñaïi coù theå ñeå haén ñi khoûi ñaây moät caùch deã daøng nhö vaäy? Chaøng thaáy loøng mình caøng theâm chua xoùt, ñau ñôùn laïi maát ñi theâm moät ngöôøi baèng höõu. Khi ta bò baèng höõu baùn ñöùng môùi thaám thía noãi ñau khoå vaø thaát voïng ôû ñænh ñieåm. Luïc Höông Xuyeân laïnh luøng noùi: – Ta chôø khaù laâu roài ñoù. Ñöøng ñeå ta chôø theâm nöõa. Duø ngöôøi ta coù kieân nhaãn ñeán ñaâu cuõng ñeán luùc noåi giaän. Chaúng leõ ngöôi baét ta phaûi noåi giaän? Maïnh Tinh Hoàn thaàm thôû daøi. Tình theá naøy khoù traùnh khoûi xaûy ra cuoäc quyeát töû ôû ñaây, vaø chaøng laâm vaøo theá hoaøn toaøn baát lôïi. Baây giôø khoâng caàn quan taâm ñeán vaán ñeà soáng cheát nöõa, maø phaûi cheát sao cho xöùng ñaùng. Phaûi tính toaùn theá naøo ñeå coù theå xoâng vaøo tröôùc khi aùm khí cuûa Luïc Höông Xuyeân caém vaøo ngöôøi. Duø thaønh coâng hay khoâng cuõng nhaát ñònh phaûi thöû. oOo Khoâng bieát ñaõ qua bao nhieâu laâu. AÙnh döông soi vaøo cöûa soå, tuy ñem theo aùnh saùng nhöng khoâng mang tôùi chuùt hy voïng naøo. Maïnh Tinh Hoàn buoâng loûng mình roài ngaång ñaàu leân nhìn Tieåu Ñieäp. Coù leõ ñaây laø laàn cuoái cuøng ñöôïc nhìn thaáy naøng. Trong aùnh maét Tieåu Ñieäp chöùa ñöïng söï khaån caàu: khaån caàu chaøng haõy quyeát ñònh. Maïnh Tinh Hoàn hieåu roõ caùi nhìn caàu khaån ñoù, nhöng khoâng bieát phaûi laøm gì. Neáu cheát, chuùng ta seõ cheát beân nhau! Chöøng nhö Tieåu Ñieäp cuõng hieåu ra yù nghó cuûa chaøng. Nöôùc maét naøng vaãn khoâng ngöøng rôi xuoáng, traùi tim naøng vôõ ra thaønh nhieàu maûnh. Ñoät nhieân ngay luùc ñoù hai thanh ñao dí vaøo thaùi döông Tieåu Ñieäp bò ñaùnh bay ñi rôi xuoáng ñaát. 447 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 448 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Ñoàng thôøi töø sau caùnh cöûa daãn vaøo haäu phoøng vang leân hai tieáng la thaûm, vaø thoaùng thaáy boùng hai teân haùn töû ngaõ saáp xuoáng. Tieáp ñoù laø tieáng ngöôøi noùi nhanh: – Mau luøi ra ñi! Maïnh Tinh Hoàn nhaän ra gioïng noùi cuûa Thaïch Quaàn. Khoâng chuùt chaäm treã, chaøng nhaûy luøi moät böôùc ra tôùi cöûa, duøng chaân ñaù maïnh laøm caùnh cöûa môû toang ra, vaø lieàn ñoù ngöôøi ñaõ lao vuùt leân cao ra ngoaøi. Chæ nghe moät loaït tieáng vuùt vuùt vaø möôøi maáy aùnh haøn tinh loùe saùng vun vuùt bay ra phía cöûa. Maïnh Tinh Hoàn nhaûy leân thöôïng phoøng, ñaõ thaáy maáy muõi ñao laáp laùnh tröôùc maët, ñoù laø ba muõi khoaùi ñao. Ba muõi ñao xuaát thuû vôùi khí theá raát hieåm aùc, moät ngoïn boå xuoáng vai, moät thanh cheùm vaøo chaân vaø muõi thöù ba vôùi theá Vöông ñao traûm yeâu phaït ngang löng ñònh cheùm chaøng laøm hai ñoaïn. Maïnh Tinh Hoàn nghieâng ngöôøi chöõng laïi laøm thanh ñao töø treân boå xuoáng söôùt qua tröôùc maët, nhöng coù moät thanh ñao ñaõ cheùm raùch moät maûnh aùo. Maïnh Tinh Hoàn laäp töùc xuaát thuû, moät chöôûng ñaùnh xuoáng haùn töû ñang cheùm vaøo chaân, ñoàng thôøi lao vuùt leân nhaèm ten töø treân cheùm xuoáng tung moät cöôùc. Thanh ñao bay leân laøm ngoùi vôõ loaûng xoaûng, ñoàng thôøi teân haùn töû cuõng bò ñaùnh baén vaøo töôøng, bòch moät tieáng naëng neà roài ruõ xuoáng baát ñoäng. Teân vöøa cheùm raùch aùo Maïnh Tinh Hoàn chöa kòp chuyeån theá ñao thì chaøng ñaõ quay laïi vung taû chöôûng ñaùnh maïnh vaøo ngöïc laøm haén ruù leân moät tieáng, maùu traøo thaønh voøi ra mieäng, ñöa ñoâi maét daïi daàn nhìn ñoái phöông tröôùc khi ñoaïn khí. Teân thöù ba hoát hoaûng boû chaïy nhöng Maïnh Tinh Hoàn ñaõ choäp ñöôïc moät ngoïn ñao phoùng theo. Teân naøy khöïng laïi, bò muõi ñao caém suoát töø sau löng xuyeân tôùi tröôùc ngöïc, maùu traøo ra nhö suoái, ngaõ saáp maët cheát ngay trong vuõng maùu. Maïnh Tinh Hoàn löôùt tôùi ruùt thanh ñao lau maùu vaøo ngöôøi teân haùn töû roài nhaèm höôùng cöûa lao ñi. Thaïch Quaàn ñang ñöùng giöõa Cuùc Hoa Vieân vaãy Maïnh Tinh Hoàn, treân boä y phuïc traéng tuyeát cuõng coù maáy veát maùu loang loå, coøn Tieåu Ñieäp ñöùng ngay sau löng, maét môû to hoaûng sôï nhöng aùnh maét ñaõ linh hoaït, chaéc raèng huyeät ñaïo ñaõ ñöôïc giaûi. Maïnh Tinh Hoàn vöøa ñaùp xuoáng ñaõ phi thaân lao tôùi beá thoác laáy Tieåu Ñieäp. Tieåu Ñieäp khoâng noùi gì oâm chaët laáy choàng, khoùc naác leân. Hai ngöôøi vöøa töø ranh giôùi cuûa söï soáng vôùi caùi cheát böôùc ra, luùc naøy tuy vaãn coøn trong voøng nguy hieåm nhöng hoï khoâng ñeå yù ñeán baát cöù ñieàu gì khaùc, chæ coù moät yù nghó laø ñang ñöôïc soáng beân nhau. 448 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 449 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Nhöng Thaïch Quaàn laïi khoâng queân raèng caû ba ngöôøi ñang bò ñe doïa. Coù moät ñieàu laï laø vì sao Luïc Höông Xuyeân laïi khoâng truy saùt ngay? Tuy theá, Thaïch Quaàn hieåu raèng khoâng ñôøi naøo Luïc Höông Xuyeân vaø Cao laõo ñaïi chòu boû maëc, vaø duø chuùng duøng thuû ñoaïn naøo ñeå truy saùt cuõng ñeàu ñaùng sôï khoù löôøng. Y keùo tay Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Nhang thoaùt khoûi ñaây ngay! Neáu boïn chuùng ñuoåi theo thì ñaõ coù ta chaën laïi. Maïnh Tinh Hoàn buoâng Tieåu Ñieäp ra, ñöa maét caûm kích nhìn Thaïch Quaàn. Chaøng chæ gaät ñaàu maø khoâng noùi gì, nhöng trong caùi nhìn ñoù ñaõ haøm chöùa thieân ngoân vaïn ngöõ. Sau ñoù chaøng quay laïi quan saùt xung quanh xem neân ra baèng loái naøo. Maëc duø trong Cuùc Hoa Vieân khoâng thaáy moät nhaân aûnh, nhöng vôùi kinh nghieäm laâu naêm nhö cuûa loaøi thuù saên, Maïnh Tinh Hoàn bieát raèng khoâng coù ñöôøng naøo an toaøn. Baát cöù nôi naøo cuõng coù mai phuïc. Maïnh Tinh Hoàn nghieán raêng, quyeát ñònh xoâng ra theo loái cöûa chính. Nhöng khi chaøng keùo baøn tay giaù laïnh cuûa Tieåu Ñieäp ñi ñöôïc vaøi böôùc thì thaáy töø meù taû coù moät ngöôøi ñang lao tôùi. Ñoù laø moät nöõ nhaân baän y phuïc cuûa nam nhaân nhöng khoâng phaûi ñeå hoùa trang, bôûi vì maùi toùc daøi ñen nhaùnh xoå tung bay phô phaát theo gioù. Maïnh Tinh Hoàn nhaän ra ngay nöõ nhaân ñoù laø ai: Phöôïng Phöôïng! oOo Phöôïng Phöôïng ñaõ ñi heát con ñöôøng raûi ñaù, höôùng thaúng vaøo daõy haäu phoøng maø töø ñoù Maïnh Tinh Hoàn vöøa thoaùt ra. Hình nhö coâ ta cuõng ñaõ nhaän ra Maïnh Tinh Hoàn neân chaïy caøng nhanh – voõ coâng cuûa Phöôïng Phöôïng cô baûn laø khinh coâng döïa vaøo ñoâi chaân. Tieåu Ñieäp thaáy veû maët choàng khaùc thöôøng, nhìn sang Phöôïng Phöôïng hoûi: – Chaøng bieát coâ ta ö? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu roài chôït nghieán raêng ñaåy Tieåu Ñieäp veà phía Thaïch Quaàn noùi: – Naøng haõy ñi theo anh aáy. Anh aáy seõ chieáu coá... Tieåu Ñieäp bieán saéc keâu leân: – Coøn chaøng? 449 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 450 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn voäi noùi: – Ba ngaøy sau ta seõ ñeán tìm naøng! Thaïch Quaàn hoûi: – Tìm ôû ñaâu? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp goïn: – Choã cuõ! Lôøi chöa döùt, ngöôøi ñaõ lao ñi, duøng thaân phaùp nhanh nhaát truy theo Phöôïng Phöôïng. Chaøng quyeát khoâng ñeå nöõ nhaân ñoù soáng ñem nhöõng bí maät cuûa Laõo Baù noùi cho Luïc Höông Xuyeân. oOo Cöûa phoøng vaãn môû toang nhö khi Maïnh Tinh Hoàn vöøa thoaùt ra, coù maáy muõi aùm khí caém vaøo cöûa ngaäp saâu tôùi ba taác. Luùc naøy Phöôïng Phöôïng chì coøn caùch cöûa phoøng chöøng ba tröôïng. Cöôùc löïc cuûa coâ ta khoâng keùm nhöng töø Maõ gia thoân chaïy tôùi ñaây chaúng phaûi ngaén neân ñaõ thaám meät. Theâm nöõa phaûi mang boä y phuïc nam roäng thuøng thình neân vöôùng víu phaàn naøo aûnh höôûng ñeán toác ñoä. Maïnh Tinh Hoàn tính raèng nhaát ñònh mình seõ ñuoåi kòp tieän nöõ ñoù tröôùc khi tôùi cöûa. Nhöng chaøng ñaõ tính sai. Bôûi vì chaøng chæ tính rieâng phaàn chuû quan veà phía mình maø queân maát ñòch nhaân. Ñang chaïy, ñoät nhieân Maïnh Tinh Hoàn caûm thaáy ñaát döôùi chaân thuït xuoáng, loä ra moät mieäng hang. Coù boán teân haùn töû ñaõ mai phuïc ôû ñoù töø tröôùc, tay laêm laêm cung noû nhaèm chaøng baén tôùi loaïn xaï. Maïnh Tinh Hoàn ñaõ töøng traûi qua nhieàu moái nguy hieåm töông töï neân phaûn öùng raát nhanh, ngay caû aùm khí trong thöôùc taác cuõng ñuû söùc traùnh khoûi. Nhöng laàn naøy chaøng khoâng kòp traùnh vaø ñang doác heát taâm löïc ñuoåi theo Phöôïng Phöôïng. Vöøa thaáy phaùt sinh söï coá, chaøng nhuùn chaân lao voït leân nhöng vöøa löôùt qua moät luoáng hoa thì bò moät muõi teân caém vaøo baép chaân traùi ñau buoát ñeán taän xöông. Nhöng chaøng vaãn khoâng döøng laïi. Ñaây laø thôøi ñieåm quyeát ñònh. Chæ caàn chaøng döøng laïi thì khoâng bieát bao nhieâu 450 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 451 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ngöôøi seõ vì vieäc ñoù maø phaûi cheát. Maùi toùc daøi ñen cuûa Phöôïng Phöôïng vaãn phaát phô phía tröôùc nhö treâu ngöôi. Muõi teân caém ôû baép chaân ñau nhoùi, nhöng chaøng khoâng coù thôøi gian döøng laïi ñeå nhoå ra, vieäc ñoù chaúng nhöõng phaân taùn yù nghó maø coøn laøm giaûm toác ñoä cuûa chaøng. Cöù chaïy theâm moãi böôùc, chaøng caøng caûm thaáy khoù chòu, töôûng chöøng nhö khoâng theå chòu ñöïng theâm ñöôïc nöõa maø ngaõ nhaøo xuoáng. Maïnh Tinh Hoàn nghieán chaët raêng doác chuùt söùc löïc cuoái cuøng nhaèm Phöôïng Phöôïng boå tôùi, xuaát trung chæ vôùi möôøi thaønh coâng löïc ñieåm vaøo Khí haûi huyeät cuûa coâ ta. Ñoù laø huyeät chí meänh, chæ caàn duøng ba boán thaønh coâng löïc cuõng ñuû laøm maát maïng ñoái phöông. Vöøa doác chuùt söùc löïc cuoái cuøng trong côn ñau ñôùn, Maïnh Tinh Hoàn nhö ñaõ saép hoân meâ, nhöng vaãn coøn caûm thaáy ñaàu ngoùn tay giöõa cuûa mình chaïm vaøo da thòt meàm maïi cuûa nöõ nhaân, sau ñoù môùi ngaát ñi. oOo Sao laáp laùnh ñaày trôøi soi saùng maët bieån bao la vôùi nhöõng ñôït soùng voã bôø eâm aùi. Hoï caàm tay nhau daïo böôùc doïc bôø caùt, aùnh maét laáp laùnh nieàm vui, taän höôûng caûnh trôøi ñaát thanh bình vaø say trong haïnh phuùc. Chaøng keùo naøng saùt vaøo ngöôøi mình, thuû thæ nhöõng lôøi eâm dòu, vuoát ve maùi toùc eâm nhö soùng bieån... Maïnh Tinh Hoàn chôït môû böøng maét. Giaác moäng ñeïp laäp töùc tan bieán: khoâng coù muoân vaøn vì sao laáp laùnh, khoâng coù bieån, vaø khoâng coù naøng! Chaøng laäp töùc nhôù laïi söï vieäc vöøa xaûy ra vaø hieåu raèng mình vaãn naèm ôû nôi ñaõ ngaõ xuoáng, côn ñau ôû baép chaân traùi coøn kòch lieät hôn tröôùc. YÙ nghó ñaàu tieân thoaùng qua ñaàu: – Ta vaãn chöa cheát! Nhöng ñoù chöa phaûi laø vaán ñeà troïng yeáu nhaát. Vieäc quan troïng hôn laø Phöôïng Phöôïng coøn soáng hay khoâng? Chaøng tuyeät ñoái khoâng theå ñeå coâ ta tieát loä tin töùc veà Laõo Baù. Chôït vang leân tieáng cöôøi gaàn ñoù. Maïnh Tinh Hoàn coá söùc ngaång leân vaø baét gaëp Luïc Höông Xuyeân ñang nhìn mình. AÙnh maét Luïc Höông Xuyeân laáp laùnh chöùng toû haén ñang phaán khích, nhöng khoâng phaûi tieáng cöôøi maø Maïnh Tinh Hoàn vöøa nghe phaùt ra töø mieäng haén. 451 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 452 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Ñoù laø tieáng cöôøi cuûa Phöôïng Phöôïng. Coâ ta cöôøi ñeán laø saûng khoaùi, ñeán laø ñaéc yù. Maïnh Tinh Hoàn chôït nhaän thaáy toaøn thaân nhö cöùng ñôø laïi, ñaàu oùc muï ñi. Coâ ta ñeán gaàn Maïnh Tinh Hoàn, töôi cöôøi nhìn chaøng. Maïnh Tinh Hoàn coá ghìm côn buoàn noân saép traøo ra, nuoát vaøo maáy hôi môùi hoûi: – Ngöôi... ñaõ noùi ra chöa? Phöôïng Phöôïng cöôøi khanh khaùch ñaùp: – Ta ñöông nhieân ñaõ noùi ra roài! Theá ngöôi töôûng ta ñeán ñaây laøm gì chöù? Maïnh Tinh Hoàn buoät mieäng: – Thaät ö? Nhöng laäp töùc chaøng thaáy caâu hoûi cuûa mình laø thöøa. Phöôïng Phöôïng cöôøi noùi: – Sao khoâng thaät? Chaúng leõ meï keá laïi ñi noùi doái con reå hay sao? Maïnh Tinh Hoàn cuùi xuoáng. Chaøng khoâng coøn ñuû söùc ñeå töùc giaän nöõa. Lôøi Phöôïng Phöôïng vaãn tieáp tuïc buoâng ra: – Ngöôi khoâng ngôø gaëp ta ôû ñaây, ñuùng khoâng? Ngöôi khoâng ngôø laõo giaø ñoù laïi ñeå ta ñi chöù gì? Thò döøng moät luùc roài cöôøi to noùi tieáp: – Ta noùi cho ngöôi bieát ñieàu naøy. Tuy ta khoâng coù baûn lónh gì ñaùng keå, nhöng töø luùc möôøi ba tuoåi ñaõ hoïc caùch laøm theá naøo ñeå löøa ñöôïc nhöõng laõo giaø maùu gaùi. Neáu haønh ngheà nhö chuùng ta maø khoâng löøa ñöôïc nhöõng laõo giaø thì coøn bieát löøa ai? Maïnh Tinh Hoàn khoâng buoàn nghe, nhöng nhöõng lôøi ti tieän ñoù vaãn voïng vaøo tai. Phöôïng Phöôïng laïi tieáp: – Thaät ra ngöôi khoâng theå traùch ta ñöôïc. Ta coøn treû, ñaâu coù theå phoù thaùc taám thaân phôi phôùi thanh xuaân cho moät laõo giaø? Neáu laø ngöôi thì laïi laø chuyeän khaùc. Coøn laõo ta laïi saép cheát, hôn nöõa sau khi cheát laïi khoâng coøn moät ñoàng xu nhoû ñeå laïi cho ta. Maïnh Tinh Hoàn höôùng aùnh maét sang Luïc Höông Xuyeân. Luùc ñoù thaàn tình cuûa chaøng trôû neân heát söùc bình tónh. Maïnh Tinh Hoàn noùi baèng gioïng raønh roït: – Ngöôi laïi ñaây! Luïc Höông Xuyeân nhíu maøy hoûi: – Ngöôi coù gì muoán noùi vôùi ta ö? – Ngöôi coù muoán nghe khoâng chöù? 452 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 453 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Luïc Höông Xuyeân cöôøi ñaùp: – Coù nhöõng ngöôøi ñeán luùc quan ñaàu môùi hieåu ra leõ phaûi traùi. Ngöôi laø haïng ngöôøi ñoù... Vöøa noùi haén vöøa böôùc tôùi phía Maïnh Tinh Hoàn nhöng raát thaän troïng. Haén döøng laïi caùch Maïnh Tinh Hoàn boán naêm böôùc. – Baây giôø ngöôi noùi gì ta ñeàu coù theå nghe roõ. Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Ta muoán ngöôi moät vaät. – Vaät gì? – Nöõ nhaân kia. Luïc Höông Xuyeân cöôøi hoûi: – Ngöôi thích coâ ta? – Khoâng! Ta caàn tính maïng noù. Luïc Höông Xuyeân khoâng cöôøi, nhöng Phöôïng Phöôïng laïi cöôøi. Thò thaáy raèng ñoù laø chuyeän nöïc cöôøi nhaát trong thieân haï neân cöôøi ñeán oaèn caû ngöôøi. Sau ñoù thò chæ vaøo Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Ta töôûng raèng ngöôi khoâng phaûi laø haïng quaù ñaàn ñoän, ñaâu ngôø ngöôi ngu ngoác ñeán theá. Roài quay sang Luïc Höông Xuyeân tieáp: – Anh aáy laøm sao coù theå giao ta cho ngöôi ñöôïc? Ngöôi döïa vaøo ñaâu maø ñoøi laáy maïng ta chöù? Ngöôi töï cho mình laø ngöôøi theá naøo ôû ñaây?... Luïc Höông Xuyeân khoâng chôø Phöôïng Phöôïng noùi heát, ñoät nhieân caàm toùc nhaác boång thò leân ñöa tôùi tröôùc maët Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Coù phaûi ngöôi caàn nöõ nhaân naøy khoâng? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Phaûi! Luïc Höông Xuyeân töø töø quay maët qua nhìn Phöôïng Phöôïng. Phöôïng Phöôïng coá neùn hoaûng sôï, göôïng cöôøi noùi: – Ñöông nhieân chaøng seõ khoâng ñôøi naøo giao thieáp cho haén, ñuùng khoâng? Thieáp ñaõ giuùp chaøng laøm ñöôïc raát nhieàu vieäc, coøn tìm ñöôïc caû laõo hoï Toân nöõa... Luïc Höông Xuyeân laïnh luøng ngaét lôøi: – Nhöng taát caû nhöõng vieäc ñoù coâ ñaõ hoaøn thaønh. Saéc maët Phöôïng Phöôïng trôû neân traéng beäch. Thò run gioïng noùi: 453 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 454 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Sau naøy thieáp coøn coù theå vì chaøng maø laøm theâm nhieàu vieäc khaùc nöõa. Chaøng muoán thieáp laøm baát cöù ñieàu gì, thieáp cuõng xin vaâng lôøi. Luïc Höông Xuyeân ñöa tay sôø leân maët Phöôïng Phöôïng roài löôùt daàn xuoáng, ñoät nhieân haén choäp ngöïc aùo nöõ nhaân giaät maïnh laøm nöûa mình treân cuûa thò loä ra traàn truïi. Nhöng Luïc Höông Xuyeân khoâng theøm ñeå maét ñeán thò maø nhìn Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ngöôi ñaõ töøng bieát nhieàu nöõ nhaân? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Khoâng sai. Luïc Höông Xuyeân laïi hoûi: – Nöõ nhaân naøy theá naøo? – Troâng cuõng ñöôïc! – Neáu theá thì taïi sao ta phaûi giao noù cho ngöôi chöù? Ta cuõng coù theå giöõ laïi cho mình... – Coù theå. Nhöng coù nhöõng vieäc ngöôi khoâng laøm ñöôïc. Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu: – Phaûi! Maïnh Tinh Hoàn chôït hoûi: – Baây giôø ngöôi ñaõ bieát Laõo Baù ôû ñaâu roài chöù? – Ñöông nhieân! – Ta bieát nhaát ñònh ngöôi seõ tìm ñöôïc choã cuûa Laõo Baù. Nhöng luùc naøy ngöôi khoâng theå tôùi ñoù. – Ñuùng theá. Baây giôø ta chöa theå. Haén nghó ngôïi moät luùc roài noùi theâm: – Nhöng ta coù theå laáp kín mieäng gieáng ñeå laõo ta cheát ngaït trong ñoù. – Nhöng ngöôi coù theå chôø ñôïi ñöôïc bao nhieâu laâu tröôùc khi oâng ta cheát ngaït chöù? Chaéc khoâng phaûi chæ moät hai ngaøy. Luïc Höông Xuyeân traàm ngaâm noùi: – Ta coù theå chôø. Tính ta voán kieân nhaãn. Maïnh Tinh Hoàn laïi hoûi: – Nhöng ngöôi laøm sao khaúng ñònh ñöôïc oâng ta seõ cheát ngaït? Luïc Höông Xuyeân nhìn Maïnh Tinh Hoàn hoài laâu roài môùi buoâng roõ töøng chöõ: – Ngöôi muoán noùi raèng coù theå xuoáng gieáng gieát Laõo Baù cho ta chöù gì? Maïnh Tinh Hoàn nhaém maét laïi, khoù nhoïc noùi: 454 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 455 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Chæ caàn ngöôi trao nöõ nhaân ñoù cho ta, ta coù theå giuùp ngöôi ñi gieát oâng aáy. Chính ngöôi cuõng bieát roõ raèng ta laø ngöôøi duy nhaát coù theå laøm vieäc ñoù. Noùi nhöõng caâu naøy, nöôùc maét Maïnh Tinh Hoàn chæ chöïc traøo ra. Nhöng chaøng khoâng theå khoâng laøm theá. Luïc Höông Xuyeân phoùng tia maét saùng quaéc nhìn ñoái phöông moät luùc môùi hoûi: – Laøm theá naøo ñeå ta tin ñöôïc ngöôi noùi coù thaät loøng khoâng? Phöôïng Phöôïng vaãn ñöùng nghe cuoäc ñoái ñaùp giöõa hai ngöôøi, ñeán ñoù lieàn gaøo leân: – Xin ñöøng tin haén! Ñoù chæ laø quyû keá thoâi, haén khoâng bao giôø gieát Laõo Baù ñaâu! Luïc Höông Xuyeân ñoät nhieân giang thaúng caùnh taùt boáp vaøo giöõa maët thò. Saéc maët ñang taùi meùt cuûa Phöôïng Phöôïng lieàn haèn roõ naêm veát ngoùn tay ñoû löïng, ñoàng thôøi thò nhoå ra moät buùng maùu töôi cuøng maáy chieác raêng gaãy. Maïnh Tinh Hoàn ñieàm nhieân noùi: – Chöa bao giôø coù ai nghi ngôø lôøi noùi cuûa ta. Luïc Höông Xuyeân hoûi: – Vì sao ngöôi laøm theá? – Vì ta buoäc phaûi laøm, khoâng coøn caùch naøo khaùc. – Nhöng khoâng ai baét buoäc ñöôïc ngöôi ñi gieát Laõo Baù, vaø chaúng ai coù theå buoäc ñöôïc ngöôi laøm chuyeän ñoù maø? Maïnh Tinh Hoàn nghieán raêng noùi: – Neáu oâng ta ñöôøng naøo cuõng phaûi cheát thì ai gieát cuõng theá caû thoâi! Luïc Höông Xuyeân gaät ñaàu: – Ngöôi nghó theá laø phaûi. Ñaèng naøo oâng ta cuõng cheát thì ai gieát cuõng nhö nhau caû. Ngoaøi ra oâng ta töø töø maø cheát thì chaúng baèng cheát ngay, vì cheát daàn cheát moøn seõ thoáng khoå hôn. – Ñuùng theá! Luïc Höông Xuyeân thôû ra moät hôi noùi: – Baây giôø thì ta ñaõ hieåu yù ngöôi. – Chæ hieåu thoâi cuõng laø voâ ích. – Ngöôi cho raèng ta khoâng chaáp nhaän sao? Phöôïng Phöôïng vöøa queät veát maùu treân moâi, thaân theå chôït lao vuùt leân, caû hai chaân nhaèm vaøo ngöïc Luïc Höông Xuyeân ñaù tôùi. Luïc Höông Xuyeân khoâng theøm nhìn, duøng soáng tay cheùm maïnh xuoáng hai 455 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 456 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG baøn chaân thon nhoû. Phöôïng Phöôïng lieàn ngaõ uîch xuoáng ñaát, reân ræ oâm laáy ñoâi chaân ñaõ meàm oaët. Luïc Höông Xuyeân nhìn Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Töø baây giôø coâ ta laø cuûa ngöôi, muoán söû duïng theá naøo tuøy yù! Phöôïng Phöôïng caêm haän nhìn Luïc Höông Xuyeân gaøo leân: – Ngöôi laø ñoà suùc sinh, khoâng phaûi laø ngöôøi! Ngöôi seõ bò baùo öùng vaø cheát raát theâ thaûm... Baáy giôø Maïnh Tinh Hoàn ñaõ nhoå ñöôïc muõi teân khoûi baép chaân coá neùn ñau göôïng ñöùng leân ñöôïc. Chôø coâ noùi xong, chaøng môùi laïnh luøng noùi: – Coâ hoái haän vì ñaõ nhìn laàm haén ö? Coøn vieäc maø coâ ñaõ laøm thì sao? Phöôïng Phöôïng gaøo to: – Ta ñaõ laøm gì chöù? Ta coù gì ñaùng phaûi hoái haän? Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Khoâng coù gì ñaùng phaûi hoái haän? – Ta chæ laø moät nöõ nhaân. Moãi moät nöõ nhaân ñeàu coù quyeàn löïa choïn nam nhaân maø mình thích. Vaäy thì ta vì sao khoâng coù quyeàn ñoù? Vì sao caùc ngöôøi muoán ta phaûi trao caû cuoäc ñôøi mình cho moät laõo ñaàu soáng dôû cheát dôû? Thò tröøng maét nhìn Maïnh Tinh Hoàn tieáp: – Neáu coù ngöôøi baét ngöôi phaûi gaén boù vôùi moät baø giaø saép xuoáng loã thì ngöôi seõ laøm gì? Saéc maët Maïnh Tinh Hoàn vaãn khoâng thay ñoåi, nhöng noãi caêm haän vaø saùt cô trong chaøng giaûm ñi nhieàu. Phöôïng Phöôïng coá göôïng ngoài leân nhöng khoâng noåi laïi ngaõ xuoáng, vöøa khoùc vöøa keâu: – Ta laøm gì sai naøo? Ngöôi haõy noùi xem, vì ta maø noùi moät caâu cho thaät coâng bình xem! Maïnh Tinh Hoàn naém chaët tay noùi: – Vieäc naøy ngay töø ñaàu leõ ra coâ khoâng neân tham gia vaøo. – Ngöôi cho raèng ta thích laøm chuyeän ñoù laém hay sao? Thích nguû vôùi moät laõo giaø ñaùng tuoåi toå phuï mình ö? – Nhöng taïi sao coâ laïi laøm chuyeän aáy? Phöôïng Phöôïng khoùc hu hu troâng raát thaûm thieát, vöøa naác vöøa noùi: – Ngöôi baûo ta bieát laøm gì ñöôïc? Môùi möôøi tuoåi ta ñaõ phaûi baùn mình cho Cao laõo ñaïi. Baø ta coù muoán ta phaûi nguû vôùi choù, ta cuõng khoâng coù quyeàn phaûn khaùng! 456 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 457 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn ngaäp ngöøng noùi: – Nhöng coâ... Phöôïng Phöôïng gaøo aùt ñi: – Chaúng leõ ngöôi chöa vì Cao laõo ñaïi maø gieát bao nhieâu ngöôøi? Chaúng leõ ngöôi chöa vì noù maø laøm nhöõng vieäc traùi löông taâm? Khoâng sai! Ta laø nöõ nhaân voâ sæ, coøn ngöôi thì sao? Ngöôi toát ñeïp hôn ta gì naøo? Coâ ta chôït vöøa khoùc vöøa khaán vaùi: – Cha ôi! Meï ôi! Taïi sao cha meï sinh con ra laøm gì? Cuõng hoaøi thai chín thaùng möôøi ngaøy, vì sao soá phaän con khoâng baèng loaøi choù? Maïnh Tinh Hoàn mím chaët moâi, da maët traéng beäch, loä veû ñau ñôùn thöïc söï. Chaøng nhaän ra nhöõng lôøi coâ ta vöøa noùi khoâng phaûi hoaøn toaøn khoâng coù lyù. Coâ ta cuõng laø ngöôøi, coù quyeàn ñöôïc soáng, coù quyeàn löïa choïn ngöôøi maø mình yeâu, trao taát caû tình yeâu vaø theå xaùc cuûa mình cho ngöôøi ñoù roài cuøng nhau sinh con ñeû caùi, nuoâi chuùng thaønh ngöôøi. Ñoù laø quyeàn cô baûn cuûa moãi con ngöôøi vaø khoâng ai coù theå cöôùp ñi quyeàn ñoù. Coâ ta baùn reû Laõo Baù, nhöng tröôùc ñoù ñaõ coù ngöôøi baùn reû coâ ta. Maïnh Tinh Hoàn thaáy raèng coù choã naøo ñoù coâ ta ñaùng ñöôïc ñoàng tình. Coâ ta löøa doái ngöôøi khaùc, nhöng buoäc phaûi laøm theá chæ vì ñeå baûo veä mình maø thoâi. Muoán tieáp tuïc soáng, coâ ta khoâng coù caùch naøo khaùc. Moät ngöôøi ñeå baûo veä cuoäc soáng cuûa mình, baát luaän y laøm gì cuõng ñaùng ñöôïc tha thöù. Ñöøng bao giôø chæ nhìn vaøo maët xaáu, maët tieâu cöïc cuûa ngöôøi ta maø khoâng xem xeùt toaøn dieän moät caùch khaùch quan. Tieác raèng treân ñôøi phaàn lôùn ngöôøi ta quen xem xeùt söï vieäc phieán dieän nhö theá, töùc laø chæ chuù troïng vaøo caùi aùc maø coá tình lôø ñi maët tích cöïc, maët ñaùng thöông cuûa hoï. Neáu con ngöôøi coù theå ñoä löôïng vôùi ngöôøi khaùc nhö vôùi chính baûn thaân mình thì cuoäc ñôøi ñaùng yeâu hôn bieát bao. Tieáng keâu khoùc cuûa Phöôïng Phöôïng nhoû daàn, cuoái cuøng coâ ta böùc thò nhìn Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Chaúng phaûi ngöôi ñònh gieát ta ö? Taïi sao vaãn chöa ñoäng thuû? Maïnh Tinh Hoàn khoâng bieát traû lôøi theá naøo, neùt maët loä roõ noãi thoáng khoå. Tröôùc ñaây chaøng quyeát gieát nöõ nhaân naøy ñeå traû thuø cho Laõo Baù, nhöng baây giôø chaøng khoâng sao haï thuû ñöôïc nöõa. Bôûi vì chaøng chôït thaáy roõ raèng mình khoâng coù quyeàn gieát coâ ta. Baát cöù sinh meänh ai cuõng ñaùng quyù, vaø khoâng ai coù quyeàn cöôùp ñi tính maïng ngöôøi khaùc. 457 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 458 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn buoâng tieáng thôû daøi roài töø töø quay ngöôøi boû ñi. Luïc Höông Xuyeân troá maét nhìn hai ngöôøi, vöøa ngaïc nhieân vöøa thích thuù. Ñoät nhieân Maïnh Tinh Hoàn quay laïi noùi: – Chuùng ta ñi thoâi! Luïc Höông Xuyeân ngôù ngöôøi hoûi: – Ñi ñaâu? – Ngöôi queân roài sao? Ñeán choã Laõo Baù. Luïc Höông Xuyeân nhaùy maét hoûi: – Coøn nöõ nhaân kia thì sao? Ngöôi khoâng ñònh gieát noù ö? Maïnh Tinh Hoàn nghieán raêng noùi: – Coøn nhieàu ngöôøi khaùc ñaùng gieát hôn coâ ta nhieàu nhöng vaãn soáng... Luïc Höông Xuyeân cöôøi to noùi: – Quaû nhieân lôøi Cao laõo ñaïi noùi khoâng sai! Maïnh Tinh Hoàn saàm maët hoûi: – Noùi theá naøo? – Coâ ta bieát raèng ngöôi khoâng nôõ nhaãn taâm gieát moät nöõ nhaân. Vaø noùi chung ngöôi khoâng theå vì mình maø gieát ngöôøi, chæ Cao laõo ñaïi môùi buoäc ñöôïc ngöôi laøm vieäc ñoù. Maïnh Tinh Hoàn lô ñaõng noùi: – AØ... Luïc Höông Xuyeân laïi tieáp: – Bôûi vì taâm töôûng ngöôi khoâng ñuû ñoäc ñòa, tính caùch ngöôi khoâng ñuû cöùng raén. Bôûi theá ngöôi vónh vieãn chæ laø moät thích khaùch bò ngöôøi khaùc lôïi duïng maø thoâi. Maïnh Tinh Hoàn coá neùn côn giaän ñang traøo leân coå: – Chò aáy ñaâu? Luïc Höông Xuyeân cöôøi hoûi: – Ngöôi muoán gaëp coâ ta? Roài khoâng chôø Maïnh Tinh Hoàn traû lôøi, haén laïi tieáp: – Ngöôi coù gaëp coâ ta cuõng coù ích gì? Chaúng leõ ngöôi ñònh phaûn khaùng Cao laõo ñaïi? Hay ngöôi ñònh gieát coâ ta? Neáu ngöôi daùm, ta seõ baét troùi ñöa cho ngöôi ngay. Haén cöôøi xôûi lôûi noùi tieáp: – Nhöng ta bieát ngöôi khoâng theå, vì coâ ta laø aân nhaân cuûa ngöôi, laø laõo ñaïi cuûa ngöôi. Ngöôi nôï coâ ta moät moái aân tình maø suoát ñôøi cuõng khoâng traû heát. 458 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 459 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn khoâng noùi gì, nhöng moà hoâi boãng tuùa ra ñaày maët. Luïc Höông Xuyeân giuïc: – Naøo ñi thoâi! – Ñi ö? Luïc Höông Xuyeân nhöôùng maøy noùi: – Chöù sao? Ta ñaõ giao nöõ nhaân ñoù cho ngöôi, nhö vaäy laø ñuùng thoûa thuaän. Coøn ngöôi khoâng theå gieát coâ ta, ñoù laïi laø vieäc cuûa ngöôi. Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Ta hieåu! – Bôûi theá lôøi cuûa ngöôi cuõng phaûi ñöôïc thöïc hieän. Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu. Phöôïng Phöôïng boãng boø laïi gaàn keùo aùo Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Ñöøng di! Ngöôi haõy ñöøng vì loaïi suùc sinh kia maø laøm baát cöù vieäc gì. Neáu khoâng ngöôi cheát caøng nhanh maø thoâi! Maïnh Tinh Hoàn raàu ró traû lôøi: – Ta ñaõ noùi ra vieäc gì ñeàu phaûi ñöôïc thöïc hieän. Phöôïng Phöôïng heùt leân: – Chaúng caàn theá! Lôøi haén noùi ra nhö loã ñít ngöôøi ta, vieäc gì ngöôi phaûi giöõ lôøi vôùi haén? Maïnh Tinh Hoàn bình tónh ñaùp: – Vì ta khoâng phaûi laø haén. Phöôïng Phöôïng nhìn Maïnh Tinh Hoàn vôùi aùnh maét kyø dò, nöûa nhö kinh ngaïc, nöûa laïi nghi hoaëc. Coâ ta khoâng sao tin ñöôïc raèng treân ñôøi laïi coù keû ngu ngoác ñeán theá. Xöa nay coâ ta chöa töøng gaëp ngöôøi naøo nhö vaäy. Tuy ruûa Maïnh Tinh Hoàn laø ñoà ngoác, nhöng maõi ñeán baây giôø Phöôïng Phöôïng môùi bieát raèng treân ñôøi coøn coù ngöôøi cao quyù ñaùng troïng nhö vaäy. Luïc Höông Xuyeân boãng vaãy vaãy tay, laäp töùc töø Cuùc Hoa Vieân coù ngöôøi tieán nhanh ñeán. Baây giôø meänh leänh cuûa Luïc Höông Xuyeân cuõng nhö meänh leänh cuûa Laõo Baù tröôùc ñaây. Luïc Höông Xuyeân ra leänh cho teân haùn töû vöøa ñeán: – Ñem nöõ nhaân naøy ñeán Phi Baèng Baûo! Ta bieát raèng Ñoà baûo chuû raát thích loaïi nöõ nhaân nhö theá naøy. Teân thuoäc haï kính caån ñaùp: 459 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 16. 460 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Tuaân leänh! Laäp töùc coù hai teân haùn töû xuaát hieän tuùm laáy Phöôïng Phöôïng. Coâ ta khoâng phaûn khaùng. Coù leõ chæ caàn bieát mình vaãn coøn ñöôïc soáng laø coâ ta ñaõ thoûa maõn roài. Maïnh Tinh Hoàn chôït noùi: – Khoan ñaõ! Luïc Höông Xuyeân cöôøi hoûi: – Theá naøo? Chaúng leõ ngöôi cuõng thích... duøng coâ ta? Hoâ hoâ! Theá cuõng ñöôïc! Chæ caàn ngöôi ñöa Laõo Baù tôùi ñaây, duø soáng hay cheát, thì ngöôi muoán gì ñeàu ñöôïc thoûa maõn heát! Maïnh Tinh Hoàn coá giaáu söï khinh mieät noùi: – Ta chæ muoán hoûi ngöôi. Vöøa roài ngöôi noùi ñeán Ñoà baûo chuû? Chaøng ñoaùn raèng caû Vaïn Baèng Vöông cuõng chòu caûnh ngoä nhö Laõo Baù, bò teâ thuû haï thaân caän nhaát laø Ñoà Ñaïi Baèng phaûn boäi. Luïc Höông Xuyeân nhaát ñònh ñaõ caáu keát vôùi teân naøy. Nhö vaäy cuoäc huyeát chieán giöõa Vaïn Baèng Vöông vaø Laõo Baù chính laø do Luïc Höông Xuyeân vaø Ñoà Ñaïi Baèng khôûi xöôùng nhaèm tieâu dieät bôùt vaây caùnh coøn trung thaønh vôùi Laõo Baù vaø Vaïn Baèng Vöông vaø laøm cho Luïc Höông Xuyeân vaø Ñoà Ñaïi Baèng ñöôïc tín nhieäm theâm, vaø hai chuû nhaân leä thuoäc nhieàu hôn vaøo chuùng. Vaø quaû thaät aâm möu cuûa chuùng ñaõ thaønh coâng. Luïc Höông Xuyeân ngöng muïc nhìn Maïnh Tinh Hoàn moät luùc roài cöôøi to noùi: – Baây giôø thì ngöôi chaúng caàn hoûi cuõng bieát troø dieãn cuûa chuùng ta thaønh coâng nhö theá naøo. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Trong troø dieãn naøy ta ñoùng vai gì? Luïc Höông Xuyeân cöôøi ñaùp: – Chæ laø vai phuï thoâi! – Vai phuï ö? – Ñuùng theá! Luïc Maõn Thieân mua ngöôi ñeå ngöôi gaây aùp löïc vôùi Laõo Baù, laøm laõo ta caøng tín nhieäm ta hôn. Nhöng sau ñoù... Maïnh Tinh Hoàn voäi hoûi: – Sau ñoù thì sao? Luïc Höông Xuyeân thôû daøi ñaùp: – Khoâng ngôø sau ñoù ngöôi töï laøm cho vai dieãn cuûa mình phöùc taïp theâm. Ta ñaõ hoái haän ñaùng leõ khoâng ñeå ngöôi tham gia vaøo taán kòch naøy. 460 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 17. 461 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Quaû thaät haén ñaõ hoái haän, vì ñaùnh giaù Maïnh Tinh Hoàn chæ laø haïng thích khaùch voâ danh. Maïnh Tinh Hoàn traàm maëc hoài laâu roài chôït hoûi: – Coøn Cao laõo ñaïi? Chò aáy ñoùng vai gì? Luïc Höông Xuyeân traû lôøi laáp löûng: – Coâ ta chæ laø moät nöõ nhaân. – YÙ ngöôi laø... – YÙ ta laø nöõ nhaân thì khoâng theå thay ñoåi ñöôïc baát cöù vieäc gì, caû coâ ta cuõng khoâng ngoaïi leä. Maïnh Tinh Hoàn phaûn ñoái: – Thoâng thöôøng trong nhöõng maø dieãn nöõ nhaân ñeàu ñoùng caùc vai troïng yeáu. Luïc Höông Xuyeân noùi baèng gioïng kieân quyeát: – Nhöng ta khoâng muoán theá vì ta hieåu roõ nöõ nhaân coù theå vaø khoâng theå laøm ñöôïc gì. Haén cöôøi veû töï ñaéc, noùi theâm: – Trong maøn kòch naøy chæ coù moät chuû xöôùng, ñoù laø ta! Maïnh Tinh Hoàn laïi hoûi: – Chuû xöôùng seõ haï tröôøng theá naøo? – Ñöông nhieân moïi caûnh ñeàu do chuû xöôùng daøn döïng thì maøn kòch keát thuùc theá naøo ñeàu theo yù cuûa chuû xöôùng, caû soá phaän vaø vieäc sinh töû cuûa taát caû moïi vai dieãn. Maïnh Tinh Hoàn khoâng hoûi nöõa. Chaøng bieát raèng Luïc Höông Xuyeân töï cho mình laø thieân taøi, laø thaàn thaùnh. Nhöõng keû nhö vaäy chaúng khaùc ngöôøi ñieân laø maáy, vaø thoâng thöôøng chuùng nhaän ñöôïc keát cuïc raát bi thaûm. Tieác raèng baây giôø ñaõ raát gaàn thôøi ñieåm haï maøn neân soá phaän cuûa töøng vai dieãn ñaõ ñöôïc an baøi khoâng thay ñoåi ñöôïc nöõa. Ñeán khi taám maøn haï xuoáng, coù leõ chæ coøn moät mình Luïc Höông Xuyeân vôùi voâ soá töû thi. Ngoaïi tröø coù kyø tích xuaát hieän, ngoaøi ra keát cuïc ñaõ ñöôïc quyeát ñònh. Troâng chôø vaøo kyø tích laø chuyeän vieån voâng. Tuy vaäy, khoâng phaûi laø hoaøn toaøn khoâng coù kyø tích! oOo 461 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn