Xem mẫu

 1. 411 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Hai Möôi Saùu HAI LAÀN LUNG LAÏC S ao laáp laùnh ñaày trôøi. Khoâng thaáy veät sao baêng naøo caû! Sao baêng tuy röïc rôõ nhöng chæ trong choác laùt laø vuït taét. Chæ nhöõng vì sao coá ñònh môùi vónh haèng, caøng lu môø caøng vónh cöûu. Maëc duø nhöõng vì sao ñoù khoâng laøm ai ñeå yù tôùi, nhöng noù seõ toàn taïi maõi maõi nhö haøng trieäu naêm nay noù vaãn toàn taïi. Coù leõ ñieàu naøy cuõng ñuùng khi noùi veà con ngöôøi? Maïnh Tinh Hoàn ngaång leân nhìn baàu trôøi ñaày sao, taâm hoàn boãng nhieân laéng dòu laïi. Moät naêm qua, daàn daàn chaøng hoïc ñöôïc caùch chòu ñöïng maø tröôùc ñaây chaøng khoâng laøm ñöôïc. Khi ñaõ thaáy loøng mình hoaøn toaøn bình tónh, Maïnh Tinh Hoàn môùi daùm nhìn laïi thieáu nöõ. Bôûi vì tröôùc ñoù chaøng thaáy trong mình ñaõ hieän saùt cô, töôûng chöøng saép gieát tieän nöõ kia ñeå traû hôøn cho Laõo Baù. Nhöng sau ñoù Maïnh Tinh Hoàn hieåu raèng chuyeän naøy khaù phöùc taïp, vì chaøng ñaâu ñuû tö caùch ñeå laøm vieäc ñoù? Neáu tieän nöõ kia noùi thaät thì chaøng khoâng theå xen vaøo moái quan heä cuûa hai ngöôøi vaø khoâng ñuû quyeàn phaùn xeùt, chæ coù theå thöøa nhaän quan heä giöõa hoï hay khoâng maø thoâi. Maïnh Tinh Hoàn thôû ra moät hôi roài chaäm raõi noùi: – Ta hieåu yù coâ. Baây giôø coâ coù theå daãn ta ñeán gaëp Laõo Baù ñöôïc roài chöù? Phöôïng Phöôïng hôi lay ñoäng laøn thu ba, hoûi: – Anh buoäc toâi phaûi daãn tôùi gaëp Laõo Baù cho baèng ñöôïc môùi thoâi sao? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Phaûi! Phöôïng Phöôïng chôït thôû daøi noùi: – Thaät ra toâi cho raèng anh khoâng neân gaëp oâng ta thì toát hôn. – Vì sao vaäy? Phöôïng Phöôïng traû lôøi: – Coù leõ anh coøn chöa bieát raèng töø baây giôø Toân Ngoïc Baù khoâng coøn gì ñeå cho 411 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 412 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG anh nöõa. Tröø nhöõng chuyeän phieàn phöùc ra, oâng ta chaúng coøn thöù gì khaùc. Coâ ta caén moâi noùi theâm: – Coøn toâi thì coù theå cho anh... Maïnh Tinh Hoàn khoâng ngôø ñoái phöông trô traùo ñeán noãi thoå ra caâu ñoù, sôï mình khoâng theå kieàm cheá ñöôïc maø gieát tieän nöõ ñoù maát, voäi ngaét lôøi: – Ta ñeán tìm Laõo Baù hoaøn toaøn khoâng phaûi xin oâng ta cho mình thöù gì. Phöôïng Phöôïng chôùp chôùp maét hoûi: – Chaúng leõ anh coù vaät gì cho oâng ta? Maïnh Tinh Hoàn nhaán töøng chöõ: – Neáu coù baát cöù vaät gì, ta ñeàu saün saøng cho oâng aáy! Phöôïng Phöôïng troá maét toû veû ngaïc nhieân: – Vaäy ö? Theá maø xöa nay toâi vaãn nghó khaùc, baây giôø môùi thaáy anh laø ngöôøi nhö theá... Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Tröôùc ñaây coâ cho ta laø ngöôøi theá naøo? Phöôïng Phöôïng traû lôøi ngay: – Toâi cho raèng anh laø ngöôøi thoâng minh. – Ta khoâng phaûi ngöôøi thoâng minh nhö coâ nghó. Phöôïng Phöôïng chôït daùn maét nhìn Maïnh Tinh Hoàn hoài laâu roài boãng nhieân cöôøi khanh khaùch noùi: – Vöøa roài chaúng qua toâi muoán thöû anh thoâi. Neáu anh khoâng phaûi ngöôøi ñaùng tin thì laøm sao toâi daùm daãn anh ñi ñöôïc? Maïnh Tinh Hoàn laïnh luøng hoûi: – Baây giôø thì coâ thöû xong roài chöù? Phöôïng Phöôïng nhö khoâng ñeå yù ñeán thaùi ñoä cuûa ñoái phöông, vaãn cöôøi ñieàm nhieân ñaùp: – Baây giôø thì toâi yeân taâm roài. Naøo, chuùng ta ñi! Noùi xong laäp töùc quay ñi, vaãn giöõ nguyeân nuï cöôøi treân moâi, nhöng coù moät tia taøn ñoäc loùe leân trong aùnh maét. Môùi roài coâ ta ñaõ töôûng mình ñaõ thaønh caùnh chim töï do, ngôø ñaâu laïi coù ngöôøi mang nhoát trôû laïi vaøo loàng. Ñeå ñöôïc thaønh caùnh chim töï do, Phöôïng Phöôïng ñaõ phaûi traû baèng moïi giaù, theá maø baây giôø... Vôùi noãi loøng ñaày thuø haän, coâ ta phaùt theä raèng seõ baét Maïnh Tinh Hoàn phaûi traû giaù coøn ñaét hôn mình gaáp boäi. 412 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 413 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG oOo Gian maät thaát ñuùng laø gioáng nhö moät chieác loàng. Laõo Baù ngoài oâm goái guïc ñaàu xuoáng ñònh nguû moät giaác nhöng khoâng sao nguû ñöôïc. Trong maät thaát voán coù giöôøng phaûn, nhöng Laõo Baù töøng naèm thao thöùc hoaøi treân phaûn vaãn khoâng nguû ñöôïc môùi thöû ngoài nguû gaät nhöng thöû nghieäm ñoù cuõng voâ hieäu. Cuoái cuøng oâng ñaønh ñöa maét nhìn maët hoà tröôùc maët. Nöôùc trong hoà trong vaét vaø heát söùc tónh laëng, khoâng moät gôïn soùng. Khi Phöôïng Phöôïng môùi rôøi khoûi ñaây ñaõ laøm noåi leân nhöõng laøn soùng, nhöng baây giôø ñaõ laëng haún. Theá nhöng nhöõng gì maø coâ ta gôïi neân trong loøng Laõo Baù thì khoâng sao bình yeân trôû laïi ñöôïc. Chaúng leõ ta quaû thaät ñaõ ñöa heát taâm yù cuûa mình phoù thaùc cho coâ ta? Baây giôø thì Laõo Baù khoâng daùm tin nhö theá. Cho duø ñoù laø söï thaät, oâng vaãn khoâng daùm tin. Bôûi vì oâng quaù hieåu raèng trong chuyeän naøy chöùa ñöïng quaù nhieàu hieåm hoïa. Maët khaùc oâng laïi khoâng theå khoâng thöøa nhaän. Baây giôø oâng chæ coøn troâng chôø moät vieäc laø Phöôïng Phöôïng seõ nhanh choùng trôû veà, ngoaøi ra khoâng nghó tôùi chuyeän gì khaùc. Cuoái cuøng oâng ñieåm laïi nhöõng söï kieän trong ñôøi mình. Chôït oâng ngaãm ra moät ñieàu raèng mình khoâng thoâng minh sieâu phaøm nhö nhieàu ngöôøi ca tuïng vaø mình vaãn haèng nghó, bôûi vì trong ñôøi oâng cuõng töøng phaïm phaûi moät soá sai laàm. Vaø chua chaùt thay, laàn naøy oâng ñaõ phaïm phaûi sai laàm nghieâm troïng nhaát. Roài oâng töï an uûi: – Duø thaàn thaùnh cuõng coù luùc phaûi sai laàm huoáng chi laø ngöôøi thöôøng. Nhöng moät yù nghó khaùc phaûn baùc laïi: – Vaäy thì sao tröôùc ñaây ta khoâng töï nhaän roõ ñieàu naøy maø nhaát möïc töï cho mình laø thoâng minh, laø sieâu phaøm khoâng ai saùnh noåi? Vì sao khi cuøng ñöôøng maït loä, ngöôøi ta môùi suy ngaãm ñeán nhöõng sai laàm cuûa mình? Laõo Baù nghó ñeán Vuõ Laõo Ñao, ñeán Toân Kieám, vaø caû nhi nöõ Tieåu Ñieäp cuûa mình nöõa. Chính do sai laàm cuûa oâng maø nhöõng ngöôøi naøy phaûi chòu hy sinh. Theá thì taïi sao maõi ñeán luùc naøy oâng môùi nghó ñeán hoï? Maõi ñeán giôø môùi nhaän 413 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 414 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ra sai laàm cuûa mình? Bôûi vì tröôùc ñaây oâng quaù töï maõn. Coøn coù nhöõng ngöôøi khaùc nöõa vì oâng maø hy sinh, nhöng oân laïi queân hoï raát nhanh. Laõo Baù naém chaët hai tay, töø loøng baøn tay moà hoâi toaùt ra öôùt ñaãm. Töïa hoà oâng khoâng daùm nghó ngôïi theâm veà nhöõng ñieàu töông töï nhö vaäy nöõa. Coøn may laø trong maät thaát coù röôïu. OÂng ñeán beân chieác giaù caïnh töôøng caàm laáy bình röôïu ñònh uoáng maáy nguïm cho khuaây khoûa bôùt. Nhöng khi Laõo Baù chöa kòp môû naép bình thì chôït nghe coù tieáng khoûa nöôùc, vöøa quay laïi ñaõ troâng thaáy Maïnh Tinh Hoàn ñöùng ngay ôû cöûa phoøng. Maïnh Tinh Hoàn thöôøng xuaát hieän ôû thôøi ñieåm vaø ñòa ñieåm baát ngôø nhaát, ñieàu ñoù ngay caû Laõo Baù cuõng khoâng ngaïc nhieân. Hai ngöôøi ñöùng laëng nhìn nhau, veû maët raát bình tónh, khoâng moät chuùt kinh dò, cuõng khoâng coù gì voàn vaõ. Ñoù chæ laø bieåu hieän beân ngoaøi, kyø thöïc caû hai noäi taâm ñeàu raát xuùc ñoäng. Nhöng hoï vì sao maø xuùc ñoäng nhö vaäy chöù? Thöïc chaát hoï chöa quen bieát gì nhau bao nhieâu, chæ gaëp nhau vaøi laàn ngaén nguûi vaø coù theå noùi laø hieåu nhau coøn quaù ít. Nhöng thöïc teá trong caû hai ngöôøi ñaõ naûy sinh moái caûm tình khaù saâu saéc. Vì noù laø choàng cuûa nöõ nhi ta. Vì oâng aáy laø phuï thaân cuûa vôï mình. Hoï khoâng heà noùi ra caâu ñoù, thaäm chí chöa chaéc ñaõ nghó tôùi maø chæ caûm nhaän raèng giöõa ñoái phöông vôùi mình coù moái lieân heä thaàn bí naøo ñoù khoâng theå taùch rôøi. Bôûi vì hieän treân ñôøi hoï chæ coøn laïi moät ngöôøi thaân duy nhaát, vaø ngöôøi ñoù lieân keát hai keû voán xa laï naøy vôùi nhau. Ñoù laø Tieåu Ñieäp. Vaø chæ coù hai ngöôøi naøy môùi bieát söï raøng buoäc ñoù maät thieát vaø thieâng lieâng tôùi möùc naøo. Cuoái cuøng Laõo Baù chæ thoát leân ba tieáng: – Ngöôi ñaõ ñeán! Maïnh Tinh Hoàn cuõng traû lôøi nhö theá: – Con ñaõ ñeán! Caâu ñoù hoaøn toaøn khoâng mang yù nghóa gì, thaäm chí quaù thöøa laø ñaèng khaùc. Nhöng neáu khoâng noùi ra nhö theá, nhaát ñònh caû hai khoâng sao giöõ noåi cho nöôùc maét khoûi traøo ra. 414 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 415 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù laïi noùi: – Ngöôi ngoài xuoáng ñi! Maïnh Tinh Hoàn vaâng lôøi ngoài xuoáng gheá. Laõo Baù chaêm chuù nhìn Maïnh Tinh Hoàn hoài laâu roài chôït cöôøi to noùi: – Ta ñaõ töøng nghó raèng neáu treân ñôøi coù moät ngöôøi naøo ñoù tìm ñöôïc tôùi ñaây thì duy nhaát chæ moät mình ngöôi thoâi! Maïnh Tinh Hoàn cuõng cöôøi ñaùp: – Vaø treân ñôøi chaéc cuõng chæ moät mình Laõo nhaân gia môùi kieán döïng ñöôïc nôi truù aån kín ñaùo theá naøy! Laõo Baù laéc ñaàu noùi: – Nôi naøy chöa theå goïi laø kín ñaùo ñöôïc. – Theá naøy maø coøn chöa kín ñaùo thì ñaâu môùi kín hôn? – Vì ngöôi coøn coù theå tìm ñöôïc maø. Maïnh Tinh Hoàn hieåu ra, laéc ñaàu: – Theo lyù thì con khoâng tìm ñöôïc choã naøy. Baáy giôø Phöôïng Phöôïng vaãn ñöùng phía sau Maïnh Tinh Hoàn, nhöng khoâng ai ñeå yù tôùi coâ ta caû. Maïnh Tinh Hoàn noùi caâu aáy khoâng giaûi thích veà cuoäc gaëp gôõ vôùi Phöôïng Phöôïng, cuõng khoâng nhìn coâ ta, nhöng Laõo Baù vaãn hieåu ñöôïc nguyeân do. Laõo Baù cöôøi noùi: – Vì sao ngöôi chôø ôû ñaây maø khoâng ñuoåi theo chieác xe kieäu? Chaúng leõ khoâng phaùt hieän thaáy? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Con coù thaáy! – Vaø ñaõ ñuoåi theo chöù? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Coù ñuoåi theo. Laõo Baù gaëng hoûi: – Vì sao ngöôi quay laïi? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Con trôû laïi vì hai lyù do. – Hai lyù do gì? Maïnh Tinh Hoàn bình tónh ñaùp: – Thöù nhaát, coù ngöôøi ñaõ troâng thaáy chieác xe vaø bieát höôùng ñi cuûa noù. 415 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 416 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù hoûi: – Vieäc ñoù lieân quan gì chöù? – Raát quan troïng. Ai cuõng bieát raèng Laõo nhaân gia laø ngöôøi raát thaän troïng, nhaát laø trong tröôøng hôïp naøy... Chaøng ngöøng moät luùc roài noùi theâm: – Khi bieát haønh tung cuûa mình khoâng ñöôïc bí maät hoaøn toaøn, chaúng nhöõng Laõo nhaân gia maø baát kyø ai cuõng khoâng ñeå laïi hoaït khaåu. Chæ ngöôøi cheát môùi khoâng bao giôø tieát loä bí maät. Laõo Baù gaät guø noùi: – Ngöôi suy luaän ñuùng. Coù phaûi vì theá maø ngöôi tin chaéc chieác xe kieäu kia laø raát ñaùng ngôø? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Chính theá! Laõo Baù caät vaán: – Luùc ñoù ngöôi coù nhöõng giaû thuyeát gì? – Coù hai giaû thuyeát. – Noùi xem! – Thöù nhaát, Laõo nhaân gia khoâng ñi baèng con ñöôøng ñoù. Thöù hai, khoâng coù Laõo nhaân gia treân xe. Laõo Baù hoûi theâm: – Khoâng coøn khaû naêng thöù ba naøo nöõa hay sao? Maïnh Tinh Hoàn khaúng ñònh: – Tuyeät ñoái khoâng! Laõo Baù cöôøi hoûi: – Ngöôi khoâng cho raèng ta seõ maïo hieåm sao? – Neáu khoâng suy tính moïi vieäc chu toaøn nhaát, Laõo nhaân gia khoâng theå soáng tôùi baây giôø ñöôïc. Laõo Baù nhìn Maïnh Tinh Hoàn vôùi aùnh maét thaân thieát vaø khaâm phuïc khoâng giaáu dieám, cuoái cuøng cöôøi noùi: – Khoâng ngôø ngöôi hieåu roõ ta ñeán nhö vaäy. Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Coù theá noùi nhö vaäy. – Nhöng chuùng ta chæ gaëp nhau veûn veïn coù maáy laàn ngaén nguûi thoâi... – Ñeå hieåu moät ngöôøi chaúng caàn phaûi gaëp nhau nhieàu hay ít. Coù khi ôû beân 416 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 417 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG nhau nhieàu naêm ngöôøi ta vaãn khoâng hieåu nhau. Laõo Baù traàm maëc hoài laâu, aùnh maét toái saàm haún ñi, cuoái cuøng thôû daøi noùi: – Ta hieåu yù ngöôi! Khoâng nhöõng hieåu maø oâng coøn ñoàng tình vôùi nhaän xeùt ñoù. Bôûi vì trong hai ngaøy qua, nhieàu quan nieäm cuûa oâng ñaõ thay ñoåi haún. Giaù ba ngaøy tröôùc ñoù, Maïnh Tinh Hoàn daùm ñöa ra nhaän xeùt nhö vaäy, nhaát ñònh oâng ñaõ noåi giaän. Baây giôø thì Laõo Baù ñaõ thaám thía raèng chaúng nhöõng oâng khoâng hieåu Luïc Höông Xuyeân maø ñoái vôùi nhi nöõ cuûa mình, oâng cuõng chöa hieåu gì nhieàu. Maïnh Tinh Hoàn traàm ngaâm noùi tieáp: – Nhöng cuõng coù nhöõng ngöôøi ngay töø caùi nhìn ñaàu tieân ñaõ hieåu nhau. Ví duï chuùng ta, con coù caûm giaùc nhö chuùng ta ñaõ thaân thieát vôùi nhau töø laâu. Laõo Baù hoûi: – Coù phaûi vì baûn tính chuùng ta gioáng nhau khoâng? Maïnh Tinh Hoàn ngöôùc maét nhìn veà coõi xa xaêm, nheï gioïng traû lôøi: – Chaúng bieát coù phaûi vì theá khoâng. Nhöng con bieát giöõa moät soá ngöôøi chæ môùi gaëp nhau ñaõ naûy sinh moät thöù tình caûm raát kyø dieäu maø khoâng sao giaûi thích ñöôïc. Laõo Baù cuõng nhìn ra xa, hoài laâu kheõ hoûi: – Giaû nhö giöõa ngöôi vôùi Tieåu Ñieäp? Quaû thaät luùc ñoù Maïnh Tinh Hoàn ñang nghó veà Tieåu Ñieäp, vaø nghe nhaéc ñeán teân naøng, loøng chaøng thaáy ngoït ngaøo vaø aám aùp haún leân. Chaøng chæ gaät ñaàu maø khoâng ñaùp, loøng nghó mieân man: – Maáy hoâm nay naøng ra sao? Nhaát ñònh laø lo laéng cho ta nhieàu laém! Chaøng bieát roõ taâm tính naøng, chaéc aên khoâng ngon mieäng, nguû khoâng ñaãy giaác, vaø luùc naøy chaéc naøng ñang nghó veà mình... Ñaëc bieät veà khuya, khi nhìn aùnh sao chieáu vaøo cöûa soå. Laõo Baù laëng leõ nhìn Maïnh Tinh Hoàn, hieåu thaáu vaø thoâng caûm vôùi thieáu nieân trung haäu naøy. Bieát nhi nöõ cuûa mình ñöôïc yeâu thöông nhö theá, loøng ngöôøi cha naøo laïi chaúng caûm ñoäng? Laõo Baù töôûng chöøng khoâng neùn noåi, böôùc ñeán oâm laáy Maïnh Tinh Hoàn. Nhöng voán laø ngöôøi bieát kieàm cheá tình caûm, oâng chæ ñeàu gioïng hoûi: – Noù coù bieát laàn naøy ngöôi ñeán ñaây laø ñeå tìm ta khoâng? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Khoâng nhöõng bieát maø coâ aáy coøn giuïc con tôùi ñaây. Baáy nhieâu naêm qua, Tieåu 417 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 418 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Ñieäp vaãn nhaát möïc raát nhôù Laõo nhaân gia. Laõo Baù coá giaáu söï chua chaùt trong nuï cöôøi hoûi: – Noù khoâng traùch haän ta sao? Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Khoâng! Vì chaúng nhöõng coâ aáy hieåu roõ Laõo nhaân gia maø coøn raát toân kính. Coâ aáy noùi raèng loøng toân kính cuûa mình ñoái vôùi phuï thaân baây giôø cuõng nhö luùc coøn nhoû, khoâng heà thay ñoåi. Laõo Baù heát söùc xuùc ñoäng, coá neùn doøng leä chöïc traøo ra, ngheïn ngaøo noùi: – Laâu nay ta ñaõ traùch oan noù... Maïnh Tinh Hoàn nheï gioïng: – Xin Laõo nhaân gia ñöøng hoái haän nöõa. Taát caû ñeàu ñaõ luøi veà quaù khöù. Baây giôø coâ aáy soáng raát toát. Chuyeän tröôùc ñaây khoâng neân nhaéc ñeán nöõa thì hôn. Tuy noùi theá, nhöng gôïi laïi chuyeän naøy, loøng Maïnh Tinh Hoàn cuõng khoâng thanh thaûn. Chaøng bieát raèng luùc naøy khoâng neân gôïi laïi nieàm ñau xöa cuõ, lieàn thay ñoåi ñeà taøi: – Con tìm ñöôïc tôùi ñaây coøn vì moät nguyeân nhaân khaùc. Laõo Baù toû veû quan taâm hoûi: – Nguyeân nhaân gì vaäy? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Caùi cheát cuûa caû gia ñình Maõ Phöông Trung ñaõ laøm con nghi ngôø. Laõo Baù nhíu maøy hoûi: – Ngöôi ñaõ gaëp töû thi cuûa hoï ö? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Phaûi! Con ñaõ xaùc ñònh ñöôïc raèng hoï cheát laø do töï mình uoáng thuoác ñoäc, nhöng coá laøm cho ngöôøi ta töôûng raèng ñeàu cheát do ñao cuûa keû khaùc, ñieàu naøy nhaát ñònh coù nguyeân nhaân. Laõo Baù chôït saàm maët hoûi: – Ngöôi ñoaùn raèng hoï cheát vì t? – Phaûi! Nhöõng ngöôøi ñaùng thöông ñoù hieåu raèng chæ ngöôøi cheát môùi giöõ kín ñöôïc moïi bí maät. Laõo Baù thôû daøi: – Ta ñaõ maéc phaûi moät sai laàm raát lôùn, gieát cheát nhöõng ngöôøi trung haäu nhaát cuûa mình moät caùch oan uoång nhö vaäy... Phaûi! Hoï ñaõ cheát oan uoång vaø voâ ích. Bôûi vì ngöôi ñaõ ñoaùn ra bí maät cuûa hoï... 418 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 419 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù laëng leõ nhìn ra xa, nöôùc maét chôït öùa ra, khaøn gioïng noùi: – Ta ñaõ gieát khoâng ít ngöôøi, cuõng coù luùc gieát oan caû baèng höõu. Nhöng sai laàm cuoái cuøng naøy nhaát ñònh seõ daèn vaët löông taâm ta suoát ñôøi. Maïnh Tinh Hoàn nhaän thaáy Laõo Baù ñau xoùt vaø hoái haän thaät loøng, lieàn an uûi: – Ñaõ daán böôùc vaøo giang hoà thì chaáp nhaän hy sinh ñeå baûo veä moät söï nghieäp laø chuyeän thöôøng. Khi bieát Laõo nhaân gia ñau loøng nhö theá, nhaát ñònh Maõ Phöông Trung vaø gia quyeán döôùi suoái vaøng cuõng ñöôïc ngaäm cöôøi. Laõo Baù laëng ñi moät luùc, hoài laâu traán tónh trôû laïi, hoûi: – Vaäy laø ngöôi tìm ñöôïc ñeán ñaây ngay? Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Khoâng! Luùc ñaàu con ñaõ quan saùt kyõ moïi choã nhöng khoâng sao ngôø ñöôïc raèng döôùi ñaùy gieáng naøy laïi coù theå kieán döïng ñöôïc moät maät thaát neân ñònh truy theo moät con ñöôøng khaùc. Laõo Baù nhíu maøy hoûi: – Ngöôi ñaõ chuaån bò nhö theá? – Phaûi! – Vaø ngöôi coù yù ñònh raèng neáu truy khoâng coù thì laïi trôû veà ñaây, ñuùng khoâng? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Coù theå nhö vaäy. Laõo Baù laïi hoûi: – Nhö vaäy laø ngöôi tin chaéc raèng treân chieác xe kieäu laø nhaèm muïc ñích ñaùnh laïc höôùng? – Khoâng! Tröôùc ñoù tình côø con nghe noùi ñeán chieác xe, sau naøy tôùi ñaây môùi bieát chieác xe ñoù xuaát phaùt töø ñaây neân tin chaéc vaøo giaû thieát ñoù. – Vì sao vaäy? – Bôûi vì sau khi rôøi khoûi ñaây chöøng taùm traêm daëm, chieác xe boãng nhieân maát tích khoâng ñeå laïi moät daáu veát naøo. Laõo Baù caøng trôû neân quan taâm, hoûi: – Sao coù theå khaúng ñònh ñieàu naøy? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Bôûi vì chieác xe naøy khaùc thöôøng raát deã bò chuù yù, nhaát laø ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi ñaùnh xe. Doïc ñöôøng ñi, coøn raát nhieàu ngöôøi nhôù ñöôïc chieác xe ñoù. – Roài sau theá naøo? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Sau khi tôùi Hoaøng Thaïch Traán, khoâng ai coøn troâng thaáy chieác xe ñoù nöõa. 419 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 420 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù laïi hoûi: – Coøn ngöôøi ñaùnh xe? Ngöôi töøng noùi raèng ngöôøi ñoù raát ñaëc bieät maø? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Ñuùng theá. Cuõng khoâng ai nhìn thaáy ngöôøi ñaùnh xe ñaâu, gioáng nhö caû ngöôøi laãn xe boãng döng bieán maát khoûi maët ñaát vaäy. Laõo Baù chôït thaáy toaøn thaân rung ñoäng. Taát caû moïi keá hoaïch naøy ñöôïc oâng phaùc thaûo töø tröôùc vaø tính toaùn voâ cuøng caån thaän, töôûng chöøng khoâng theå phaïm phaûi moät sai laàm naøo. Nhöng ñeán baây giôø môùi nhaän ra cho duø keá hoaïch coù tæ mæ chu ñaùo bao nhieâu nhöng khi baét tay vaøo haønh ñoäng ñeàu coù theå naûy sinh nhöõng sô hôû khoâng sao löôøng heát ñöôïc. Bôûi vì khoâng ai tieân lieäu heát treân thöïc teá seõ phaùt sinh nhöõng bieán hoùa theá naøo, vì theá maø khoâng sao phoøng bò heát moïi söï coá phaùt sinh. Ñoù laø nguyeân nhaân daãn tôùi söï thaát baïi. Ngöôøi ta chaúng phaûi thaàn thaùnh, ai daùm cho raèng mình coù theå löôøng tröôùc moïi bieán coá? Thaäm chí nhieàu khi caû thaùnh thaàn cuõng khoâng tieân lieäu ñöôïc taát caû moïi ñieàu. Khi ngöôøi ta nhaän thöùc ñöôïc ñieàu naøy thì sau khi gaëp phaûi maát maùt hoaëc thaát baïi seõ khoâng coi ñoù laø sai laàm nghieâm troïng, bôûi theá taâm hoàn thö thaùi hôn vaø cuoäc soáng bôùt naëng neà hôn. Hoài laâu, Laõo Baù môùi chaäm raõi noùi: – Ngöôi ñaõ coù theå nhaän ñònh ñuùng nhö vaäy thì Luïc Höông Xuyeân cuõng coù theå tìm ñöôïc tôùi ñaây. Maïnh Tinh Hoàn noùi baèng gioïng cöông quyeát. – Haén seõ khoâng töï mình tôùi ñaây ñaâu! Laõo Baù nhíu maøy hoûi: – Vì sao? – Vì baây giôø haén coøn nhieàu vieäc phaûi laøm. Vaø chuû yeáu laø luùc naøy haén ñang ñaéc chí. Ñuùng thaät! Hai chöõ ñaéc chí quaû laø chính xaùc. Ngöôøi ta trong luùc ñaéc chí thöôøng raát deã bò loùa maét hay nhaàm laãn, vaø thoâng thöôøng laøm nhöõng vieäc khoâng neân laøm. Khi ñoù ñaàu oùc ngöôøi ta khoâng ñöôïc thaêng baèng nöõa. Laõo Baù ñöông nhieân thöøa hieåu ñieàu naøy. 420 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 421 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Maïnh Tinh Hoàn noùi tieáp: – Hôn nöõa cuøng laém haén chæ hoaøi nghi maø khoâng theå khaúng ñònh beân döôùi ñaùy gieáng naøy coøn coù moät maät thaát. Duø haén coù phaùi ngöôøi phoøng thuû xung quanh cuõng chöa ñeán möùc doác heát löïc löôïng chuû löïc. Laõo Baù taùn thaønh: – Ta cuõng coù nghó nhö theá. Maïnh Tinh Hoàn laïi noùi: – Coøn moät ñieåm khaùc nöõa... – Ñieåm gì? – Con daùm ñoaùn chaéc raèng haén khoâng thaân ñeán tìm Laõo nhaân gia vì tin chaéc raèng ñaõ coù ngöôøi khaùc laøm vieäc ñoù. Laõo Baù hoûi ngay: – Ai vaäy? – Chính con! Laõo Baù khoâng quaù ngaïc nhieân vì caâu traû lôøi ñoù. Ngöôøi ngaïc nhieân chính laø Phöôïng Phöôïng. Veû maët Laõo Baù raát bình tónh, chaúng nhöõng khoâng bieåu loä chuùt naøo hoaøi nghi hay kinh ngaïc maø thaäm chí coøn phaûng phaát nuï cöôøi. Phöôïng Phöôïng chôït caûm thaáy giöõa hai ngöôøi naøy coù moät moái lieân heä raát bí aån vaø khaêng khít, bôûi theá maø hoï raát hieåu nhau vaø tin nhau. Coâ ta voán khoâng muoán mình bò gaït sang moät beân ñeå chöùng kieán cuoäc ñaøm thoaïi kyø laï giöõa hai nhaân vaät quaùi dò naøy, nhöng khoâng theå laøm gì hôn ñöôïc. Trôû thaønh moät ngöôøi thöøa thaät laø buoàn chaùn vaø khoù chòu. Coâ ta ñaønh chuù yù nghe heát nhöõng lôøi ñoái thoaïi giöõa hai ngöôøi, bieát ñaâu seõ giuùp ích cho mình sau naøy? Nhöng ñoät nhieân Phöôïng Phöôïng caûm thaáy ñaàu oùc naëng tróu roài buoàn nguû gheâ gôùm, hai maét díp laïi khoâng sao cöôõng noåi, boùng Laõo Baù vaø Maïnh Tinh Hoàn tröôùc maét nhoøa daàn roài maát haún, caû gioïng noùi cuõng trôû neân xa xaêm nhö tieáng ruoài beân tai. Coâ ta coá söùc môû maét ra nhöng hai mí maét ñaõ naëng tròch, cuoái cuøng caû ngöôøi töø töø khuîu xuoáng... Laõo Baù vaãn tieáp tuïc caâu chuyeän: – Ngöôi ñaõ tôùi Hoa Vieân roài chöù? Maïnh Tinh Hoàn ñaùp: – Con ñaõ tôùi ñoù. Nhöng khoâng coøn ai ôû Hoa Vieân nöõa. Laõo Baù laïi hoûi: 421 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 422 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Chaéc raèng ngöôi tìm ra ngay ñòa ñaïo khoâng khoù khaên gì? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu: – Daï! Chuùng ñaõ ñeå saün moät chieác thuyeàn beân döôùi maät ñaïo, chaéc chaén laø daønh saün cho con. – Vì theá ngöôi môùi ñoaùn chaéc raèng chuùng tin theá naøo ngöôi cuõng seõ ñuoåi theo ta? – Chính theá! Laõo Baù laïi hoûi: – Chuùng coù bí maät truy theo daáu veát ngöôi khoâng? Maïnh Tinh Hoàn traû lôøi moät caùch tin töôûng: – Khoâng ai ñuû khaû naêng truy theo con ñöôïc, chaéc Luïc Höông Xuyeân cuõng hieåu ñieàu naøy. Ñoù laø caâu noùi cuoái cuøng maø Phöôïng Phöôïng nghe ñöôïc. Coâ ta khuîu xuoáng nguû ngay treân neàn ñaát. Laõo Baù quay laïi nhìn Phöôïng Phöôïng moät luùc roài laåm baåm: – Coâ ta thaät deã nguû, chaúng khaùc gì moät nöõ haøi töû. Maïnh Tinh Hoàn laéc ñaàu: – Coâ ta khoâng coøn laø moät haøi töû ñaâu. Laõo Baù nhíu maøy: – Vaäy laø ngöôi ñaõ laøm? Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu. Ngay töø khi môùi xuoáng gieáng, chaøng ñaõ duøng thuû thuaät ñieåm vaøo thuøy huyeät cuûa Phöôïng Phöôïng. Laõo Baù thôû daøi noùi: – Coù veû nhö ngöôi khoâng tin coâ ta... Maïnh Tinh Hoàn phaûn vaán: – Laõo nhaân gia muoán raèng con phaûi tin vaøo coâ aáy hay sao? Laõo Baù traàm ngaâm noùi: – Khi naøo ngöôi tôùi ñoä tuoåi nhö ta baây giôø vaø cuõng laâm vaøo caûnh ngoä hieåm ngheøo töông töï, coù leõ cuõng seõ tin vaøo moät nöõ nhaân nhö theá... OÂng chaäm raõi noùi theâm: – Bôûi vì khoâng coøn moät ngöôøi thöù hai naøo khaùc ñaùng tin hôn. Maïnh Tinh Hoàn noùi: – Nhöng Laõo nhaân gia... 422 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 13. 423 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Laõo Baù chaën lôøi: – Ñeán khi ngöôi phaùt hieän thaáy quanh mình khoâng coøn ai ñaùng tin nöõa, ngöôi seõ thaáy tình caûnh ñoù ñaùng sôï theá naøo. Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Bôûi theá phaûi tìm ñöôïc moät ngöôøi naøo ñoù ñeå ñaët loøng tin cuûa mình? Laõo Baù traû lôøi ngay: – Khoâng sai! – Caàn gì phaûi theá chöù? – Bôûi vì khi ngöôi rôi xuoáng bieån bao la vaø saép cheát ñuoái, thaáy moät ñaùm beøo nhoû troâi qua cuõng baùm chaéc laáy, maëc duø bieát roõ coïng beøo ñoù khoâng ñuû söùc cöùu soáng ngöôi. Maïnh Tinh Hoàn nhaän xeùt: – Duø baùm laáy cuõng voâ ích... Laõo Baù laéc ñaàu: – Khoâng phaûi hoaøn toaøn voâ ích, vì ít ra noù giuùp ngöôi coù theâm moät chuùt tinh thaàn, coù choã döïa. OÂng nôû nuï cöôøi chua chaùt noùi theâm: – Ta bieát ngöôi cho raèng caùch lyù giaûi nhö vaäy laø raát ñaùng cöôøi. Coù leõ vì ta ñaõ giaø roài. Caùch giaûi thích cuûa ngöôøi giaø thöôøng laøm cho haïng treû tuoåi thaáy buoàn cöôøi vì cho raèng coå huû vaø laån thaån. Maïnh Tinh Hoàn ngöng muïc nhìn Laõo Baù hoài laâu roài chaäm raõi noùi: – Xöa nay con chöa töøng thaáy Laõo nhaân gia coù choã naøo ñaùng cöôøi caû. Chaøng noùi thaät loøng, vaø ñieàu ñoù cuõng ñuùng. Laõo Baù chöa bao giôø ñaùng cöôøi caû. OÂng ñaùng haän, ñaùng sôï, thaäm chí coù luùc ñaùng thöông chöù hoaøn toaøn khoâng ñaùng cöôøi. Chæ ngöôøi naøo cho raèng caùch nhìn cuûa oâng ñaùng cöôøi thì ngöôøi ñoù môùi thöïc söï ñaùng cöôøi. oOo Phöôïng Phöôïng ñang nguû thì chôït caûm thaáy coù ngöôøi ñang vuoát ve maùi toùc mình. Coâ ta lieàn ngoài daäy, duïi maét roài môû choaøng ra. Laõo Baù ngoài beân coâ, tay maân meâ maùi toùc, coøn Maïnh Tinh Hoàn ñaõ ñi ñaâu maát. 423 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 14. 424 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Coâ ta göôïng cöôøi noùi: – Haén ñi luùc naøo theá? Toâi thaät khoâng bieát gì caû... Laõo Baù dòu daøng ñaùp: – Naøng nguû ngon quaù, ta khoâng nôõ ñeå laøm oàn aøo khieán naøng thöùc giaác. Phöôïng Phöôïng nhíu maøy hoûi: – Toâi laøm sao laïi nguû say nhö vaäy chöù? Laõo Baù oân toàn noùi: – Tuoåi treû thöôøng nhö theá. Moãi khi caàn nguû laø nguû raát say. Ngöôøi giaø ít nguû hôn vaø deã bò ñaùnh thöùc. Phöôïng Phöôïng chôùp chôùp maét noùi: – Khoâng phaûi theá! Toâi bieát raèng oâng ñaùng löøa toâi! Laõo Baù hoûi: – Ta löøa naøng ö? Phöôïng Phöôïng cöôøi laïnh luøng: – Toâi bieát trong caâu chuyeän cuûa caùc ngöôøi coù nhieàu choã khoâng muoán ñeå toâi nghe neân ñaõ laøm cho toâi nguû say nhö vaäy. Laõo Baù cöôøi noùi: – Naøng coøn treû nhö theá maø cöù hay ngôø vöïc thì sau naøy laøm theá naøo? Phöôïng Phöôïng cuùi ñaàu xuoáng maân meâ nhöõng ngoùn tay mình, hoài laâu môùi hoûi kheõ: – Haén ñi ñaõ laâu chöa? Laõo Baù ñaùp: – Ñöôïc moät luùc roài. Phöôïng Phöôïng ngaäp ngöøng hoûi: – Coù phaûi... oâng baûo haén ñeán baùo tin cho Hoå toå khoâng? Laõo Baù gaät ñaàu. Phöôïng Phöôïng caén moâi hoûi: – Laøm sao... oâng laïi coù theå baûo haén ñi nhö theá chöù? Laõo Baù hoûi laïi: – Coù gì khoâng ñöôïc? – OÂng coù gì ñeå ñaûm baûo raèng haén seõ trung thaønh vôùi oâng? – Ta khoâng daùm baûo ñaûm, chæ bieát raèng haén ñoái vôùi nöõ nhi ta raát toát. – Nhöng oâng chôù queân raèng chính Luïc Höông Xuyeân muoán haén tôùi ñaây tìm 424 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 15. 425 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG oâng. Chính haén cuõng thöøa nhaän nhö theá. Ñieàu ñoù ñoái vôùi oâng chaúng hay ho gì. Laõo Baù thaûn nhieân traû lôøi: – Ta khoâng queân. Phöôïng Phöôïng tieáp tuïc taán coâng: – Cho duø haén khoâng tröïc tieáp tieát loä bí maät cuûa oâng vôùi Luïc Höông Xuyeân nhöng moïi haønh ñoäng cuûa haén ñeàu bò Luïc Höông Xuyeân giaùm saùt chaët cheõ, ñuùng vaäy khoâng? – Ñuùng! Phöôïng Phöôïng laïi tieáp: – Neáu vaäy chæ caàn haén ra khoûi ñaây laø laäp töùc bò Luïc Höông Xuyeân chaën laïi, laøm sao haén tôùi ñöôïc Phi Baèng Baûo? Laõo Baù khoâng ñaùp, maët hôi bieán ñi. Phöôïng Phöôïng laéc ñaàu noùi: – Baát luaän theá naøo thì leõ ra oâng khoâng neân ñem nhöõng vieäc troïng ñaïi nhö vaäy giao cho haén. Neáu luùc ñoù toâi khoâng nguû, quyeát khoâng ñeå oâng laøm theá ñaâu. Laõo Baù cöôøi thieåu naõo: – Vaäy sao naøng laïi nguû maát chöù? OÂng thôû daøi noùi theâm: – Khoâng ngôø laõo giaø nhö ta maø lieäu vieäc khoâng ñöôïc chu ñaùo baèng naøng! Phöôïng Phöôïng maét boãng saùng leân, ngoït ngaøo noùi: – Thieáp khoâng daùm... chæ laø... hai ngöôøi suy tính thì bao giôø cuõng chu ñaùo hôn moät ngöôøi. Laõo Baù caàm tay coâ ta hoûi: – Naøng ñang nghó gì vaäy? Phöôïng Phöôïng traû lôøi ngay: – Thieáp nghó raèng baây giôø Luïc Höông Xuyeân ñang doác heát taâm löïc ñeå ñoái phoù vôùi Maïnh Tinh Hoàn, thaäm chí khoâng tieác doác toaøn löïc löôïng. Laõo Baù taùn thaønh: – Khoâng sai! Bôûi vì haén doác bao nhieâu löïc löôïng cuõng ñaùng laém. Phöôïng Phöôïng tieáp lôøi: – Vì theá ñaây laø cô hoäi duy nhaát cuûa chuùng ta. Thieáp seõ thöøa cô chaïy tôùi Phi Baèng Baûo. Chæ caàn Maïnh Tinh Hoàn giöõ ñöôïc bí maät thì keá hoaïch raát coù trieån voïng thaønh coâng. Khoâng chôø Laõo Baù kòp môû mieäng, coâ ta laïi lieán thoaéng tieáp: 425 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 16. 426 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Bôûi vì neáu doïc ñöôøng Luïc Höông Xuyeân ñaët nhöõng traïm mai phuïc thì ñaõ bò Maïnh Tinh Hoàn laøm baïi loä. Chæ caàn thieáp lieân laïc ñöôïc vôùi caùc huynh ñeä trong Hoå toå laø chuùng ta coù lôïi theá hôn chuùng. Phöôïng Phöôïng noùi lieàn moät maïch nghe raát löu loaùt, trong ñoâi maét dieãm leä toaùt leân söï kieân quyeát vaø töï tin. Laõo Baù chôït thôû daøi noùi: – Naøng coù bieát ta ñang nghó gì khoâng? Phöôïng Phöôïng laéc ñaàu. Laõo Baù noùi: – Ta nghó raèng chaúng nhöõng naøng coù theå trôû thaønh vôï cuûa ta maø coøn laø trôï thuû cuûa ta nöõa. Giaù nhö möôøi naêm tröôùc ñöôïc gaëp naøng, chaéc raèng ta khoâng ñeán noãi bò ñaåy vaøo tình theá bi ñaùt nhö baây giôø. Phöôïng Phöôïng cöôøi khuùc khích noùi: – Neáu möôøi naêm tröôùc gaëp nhau, nhaát ñònh töôùng coâng seõ khoâng theøm nhìn thieáp laáy moät laàn. – Sao theá? Phöôïng Phöôïng cöôøi ñaùp: – Bôûi vì luùc ñoù thieáp môùi chæ laø moät nha ñaàu baûy taùm tuoåi maø thoâi. Noùi xong coâ ta caàm tay Laõo Baù aùp leân maët mình, thì thaøo: – Baây giôø thieáp saép ñöôïc laøm meï roài. Chôø khi sinh haï haøi töû cuûa chuùng ta roài, thieáp seõ noùi vôùi noù raèng cha meï noù ñaõ vì noù maø phaûi chòu bao nhieâu gian khoå... Coâ ta ngöôùc nhìn Laõo Baù, dòu daøng noùi theâm: – Neáu khoâng phaûi vì noù thì sao luùc naøy thieáp coù theå ñaønh taâm boû töôùng coâng ôû laïi ñaây moät mình maø ra ñi ñöôïc? Laõo Baù caûm ñoäng noùi: – Thaät tình luùc naøy ta khoâng theå boû naøng ñi moät mình nhö vaäy ñöôïc. Phöôïng Phöôïng cuùi ñaàu, raàu ró noùi: – Tieác raèng thieáp khoâng theå khoâng ñi. Vì töông lai cuûa chuùng ta, vì haøi töû cuûa chuùng ta. Cho duø phaûi traûi qua bao noãi gian truaân theá naøo, thieáp cuõng chòu ñöôïc. oOo Roát cuoäc Laõo Baù ñaønh nhöôïng boä. OÂng nhìn theo boùng Phöôïng Phöôïng khuaát trong laøn nöôùc, caûm thaáy nhö mình vöøa maát ñi vaät gì. Maët nöôùc trôû laïi phaúng laëng nhö taám göông, döôøng nhö khoâng coù chuyeän gì 426 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 17. 427 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG vöøa xaûy ra. Cuoái cuøng Laõo Baù töø töø quay laïi, ñeán goùc phoøng kieåm tra oáng saét thoâng ra ngoaøi duøng laøm loã thoâng hôi vôùi thaùi ñoä nhö chôø töø trong chieác oáng thöù vaät thaàn kyø naøo ñoù coù theå ñem tin töùc beân ngoaøi ñeán cho mình. Roát cuoäc laø oâng ñang chôø gì vaäy? Pheùp maàu chaêng? oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 427 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn