Xem mẫu

 1. 366 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Hoài thöù Hai Möôi Ba HOAÏN NAÏN BEÂN NHAU B eân ngoaøi ngoâi nhaø ñôn ñoäc cuûa Maõ Phöông Trung, ngay trong tieåu vieän beân caïnh nhöõng luoáng hoa cuùc nôû roä khoe saéc höông röïc rôõ, naèm raûi raùc boán töû thi. Ñoù laø toaøn boä Maõ gia goàm Maõ Phöông Trung, Maõ Nguyeät Vaân vaø nhi nöõ, nhi töû cuûa hoï. Giaù nhö Maïnh Tinh Hoàn ñeán sôùm hôn moät chuùt coù leõ ñaõ ngaên ñöôïc ñöôïc söï kieän bi thaûm ñoù. Tieác raèng chaøng ñaõ tôùi muoän. AÙnh taø döông hiu haét chieáu leân nhöõng veát thöông maùu ñaõ ñoâng laïi, gioù boác leân muøi huyeát tanh vaø töû khí naëng neà. Maïnh Tinh Hoàn cuùi xuoáng quan saùt caùc veát thöông treân boán töû thi, nhö theå kyø voïng töø ñoù maø bieát ñöôïc nhöõng bí maät veà cuoäc taøn saùt. Nhöõng ngöôøi naøy vì sao maø cheát? Ai ñaõ haï thuû? Maïnh Tinh Hoàn coù theå noùi laø moät chuyeân gia gieát ngöôøi. Ñoái vôùi xaùc cheát, chaøng hieåu roõ chaúng keùm gì ngöôøi soáng. Chaøng töøng thaáy raát nhieàu töû thi, vaø cuõng ñaõ nghieân cöùu saéc thaùi vaø bieåu tình cuûa nhieàu ngöôøi tröôùc khi laâm töû. Neáu moät ngöôøi cheát döôùi ñao, thoâng thöôøng veû maët hoï coù maáy daùng bieåu caûm: neáu khoâng phaûi sôï haõi thì cuõng töùc giaän vaø thoáng khoå. Baát cöù ai thaáy löôõi ñao cheùm vaøo coå mình ñeàu mang moät trong ba saéc thaùi treân. Nhöng veû maët cuûa phu theâ Maõ Phöông Trung laïi hoaøn toaøn khoâng phaûi theá. Maët hoï khoâng thaáy veû khieáp sôï hay noãi caêm haän, chæ thaáy söï bi ai, gioáng nhö ñöùng tröôùc hoaøn caûnh bi ñaùt nhaát khoâng sao thay ñoåi ñöôïc. Hieån nhieân hoï khoâng muoán cheát, nhöng laïi baét buoäc phaûi chaáp nhaän caùi cheát. Veû maët hoï hoaøn toaøn khoâng toû ra hoaûng sôï chuùt naøo, döôøng nhö ñoái vôùi hoï, cheát laø traùch nhieäm, laø moät nghóa vuï khoâng theå thoaùi thaùc. Nhö vaäy, trong caùi cheát cuûa boán ngöôøi naøy coù moät nguyeân nhaân heát söùc bí aån. Maïnh Tinh Hoàn ñöùng leân, traàm ngaâm suy nghó. Baát cöù ai troâng thaáy caûnh töôïng naøy, nhaát ñònh ñeàu cho raèng chính Laõo Baù ñaõ haï thuû. Thoâng thöôøng nhöõng keû chaïy troán gaëp ai treân ñöôøng ñeàu haï thuû ñeå khoâng sôï 366 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 2. 367 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG ai tieát loä haønh tích cuûa mình. Nhöng Maïnh Tinh Hoàn laïi khoâng nghó theá. Bôûi vì chaøng ñaõ xaùc ñònh ñöôïc veát thöông trí maïng cuûa boán ngöôøi bò gieát khoâng phaûi laø veát ñao cheùm vaøo coå, maø tröôùc khi löôõi ñao chaïm vaøo, hoï ñaõ truùng ñoäc roài, vaø ñoäc chaát ñuû laáy maïng. Laõo Baù khoâng phaûi haïng ngöôøi bieát roõ ñoái phöông truùng ñoäc roài coøn boài theâm moät ñao. OÂng khoâng phaûi ngöôøi taøn nhaãn ñeán theá, laïi caøng khoâng ngu xuaån nhö theá. Nhöng Maïnh Tinh Hoàn vaãn baên khoaên: – Vaäy nhöõng ngöôøi naøy vì sao maø cheát? Vaø cheát bôûi tay ai haï thuû? Mi maét chaøng boãng giaät giaät. Nhöõng khi xuùc ñoäng hoaëc caêng thaúng, chaøng thöôøng coù bieåu hieän nhö theá. Boãng nhieân ñoâi maét chaøng röïc saùng leân. Chaúng leõ chaøng ñaõ tìm ra ñaùp aùn giaûi thích nguyeân nhaân cuûa söï kieän bi thaûm naøy? Chôït beân ngoaøi coù tieáng böôùc chaân. Maïnh Tinh Hoàn laäp töùc quay laïi. Tieáng chaân böôùc nhanh nhöng raát kheõ. Maïnh Tinh Hoàn traàm tö khoaûnh khaéc roài nheï nhaøng böôùc ñeán cöûa daãn tôùi tieåu vieän, ñoät ngoät giaät maïnh cöûa môû toang ra. Ngöôøi beân ngoaøi ñaõ ñöùng ngay tröôùc cöûa, kinh haõi keâu leân moät tieáng. Chöùng toû ngöôøi ñoù nhaùt gan hoaëc thieáu kinh nghieäm. Maïnh Tinh Hoàn quan saùt ngöôøi kia raát kyõ, thaáy toû veû khieáp sôï trong ñoâi maét ngöôøi ñoù xong, chaøng chaäm raõi böôùc ra hoûi: – Ngöôi laø ai? Veû maët Maïnh Tinh Hoàn cuõng nhö Laõo Baù, trong nhöõng tröôøng hôïp nhö theá naøy ñeàu khoâng loä chuùt bieåu caûm naøo. Ngöôøi ngoaøi cöûa traán tónh laïi phaàn naøo, len leùt nhìn vaøo cöûa laàn nöõa nhö sôï raèng mình ñaõ tìm sai choã. Nhöng ôû ñaây ngoaøi ngoâi nhaø ñôn ñoäc cuûa Maõ Phöông Trung, coøn nhaø ai khaùc nöõa? Khoâng nhöõng theá, haén ñaõ töøng ñeán nhaø cuûa Maõ Phöông Trung khoâng ít laàn. Haén thôû phaøo moät hôi, cöôøi noùi: – Toâi ñeán tìm Maõ ñaïi ca. Anh aáy coù nhaø khoâng? Maïnh Tinh Hoàn luùc ñoù môùi bieát ñaây laø nhaø cuûa ngöôøi hoï Maõ. Raát coù theå 367 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 3. 368 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG nhöõng thi theå trong kia laø toaøn gia hoï. Chaøng lieàn hoûi: – Ngöôi tìm oâng ta coù vieäc gì? Thaùi ñoä cuûa chaøng nghieâm khaéc nhö quan hình ñöôøng hoûi phaïm nhaân, khieán ai bò hoûi ñeàu coù caûm giaùc baát an khoâng daùm noùi doái, neáu löôïng söùc mình khoâng theå thaéng ñöôïc ñoái phöông. Vaø ngöôøi kia khoâng ñònh ñaùnh loän. Cuïc haàu treân coå haén chaïy leân chaïy xuoáng moät luùc, môùi ñaëng haéng traû lôøi: – Toái qua coù ngöôøi thaéng hai con ngöïa quyù vaøo chieác xe cuûa Maõ ñaïi ca chaïy ñi maø ñeán baây giôø vaãn khoâng thaáy quay veà. Toâi ñeán hoûi xem Maõ ñaïi ca ñaõ coù chuyeän gì... Maïnh Tinh Hoàn hoûi tieáp: – Teân ñaùnh xe laø ngöôøi nhö theá naøo? Ngöôøi kia ñaùp: – Haén chöøng ngoaïi töù tuaàn, ñaëc bieät coù caùi ñaàu raát lôùn. – Trong xe coøn ai khaùc khoâng? – Coù. – Nhieàu hay ít? Ngöôøi kia laéc ñaàu: – Caùi ñoù thì toâi khoâng bieát. Maïnh Tinh Hoàn ñe doïa: – Sao laïi khoâng bieát? Ngöôøi kia baát giaùc luøi laïi hai böôùc, sôï haõi traû lôøi: – Cöûa xe vaø hoøm kieäu ñeàu ñoùng kín mít, toâi khoâng thaáy roõ beân trong. Maïnh Tinh Hoàn truy vaán: – Ñaõ khoâng thaáy sao ngöôi bieát coù ngöôøi? Ngöôøi kia ñaùp: – Xem daùng veû cuûa ngöôøi ñaùnh xe cuõng ñoaùn ñöôïc raèng ñoù khoâng phaûi laø chieác xe khoâng. – Daùng veû haén theá naøo? Ngöôøi kia ho khan moät tieáng roài luùng buùng traû lôøi: – Troâng haén voäi vaøng, maø coøn toû ra hoát hoaûng nöõa. Maïnh Tinh Hoàn laïi hoûi: – Ngöôi gaëp haén khi naøo? 368 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 4. 369 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Chaäp toái hoâm qua. Luùc ñoù toâi ñaõ chuaån bò ñi nguû. – Neáu ñaõ toái nhö vaäy, vì sao ngöôi coøn thaáy roõ? Ngöôøi kia boái roái traû lôøi: – Toâi... toâi thaät tình khoâng thaáy roõ laém. – Ñaõ khoâng thaáy roõ, vì sao ngöôi bieát haén hoát hoaûng? – Toâi... toâi... toâi chæ coù caûm giaùc theá thoâi. Haén luoáng cuoáng maân meâ vaït aùo roài sôø leân ñaàu, khoâng bieát ñeå tay ôû ñaâu cho tieän. Coù leõ xöa nay haén chöa töøng bò ai caät vaán nhö vaäy, bò doàn ñeán noãi thôû khoâng ra hôi maø queân maát raèng Maïnh Tinh Hoàn laáy quyeàn gì maø tra khaûo mình? Maïnh Tinh Hoàn ñeå haén hoaøn hoàn moät laùt roài hoûi tieáp, nhöng baây giôø ñaõ bôùt gay gaét hôn: – Ngöôi taän maét nhìn thaáy chieác xe ñoù chöù? Ngöôøi kia gaät ñaàu. Chaøng laïi hoûi: – Chieác xe ñoù ñi ñöôøng naøo? Ngöôøi kia chæ tay veà höôùng ñoâng: – Ñi theo ñöôøng naøy. – Ngöôi nhôù khoâng sai chöù? Ngöôøi kia voäi laéc ñaàu: – Khoâng sai ñaâu! Maïnh Tinh Hoàn hoûi tieáp: – Xe cöù ñi thaúng maø khoâng quay laïi laàn naøo? – Khoâng! Haén thôû phaøo moät hôi roài cöôøi noùi theâm: – Vì theá toâi môùi tôùi ñaây hoûi Maõ ñaïi ca coù chuyeän gì xaûy ra vaäy. Maõ ñaïi ca voán raát quyù hai con ngöïa naøy, baát kyø baèng höõu thaân thieát ñeán ñaâu muoán möôïn cuûa huynh aáy ñeàu khoâng ñöôïc. Theá maø taïi sao baây giôø laïi ñeå cho ngöôøi laï ñaùnh ñi? Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ngöôøi ñaùnh xe to ñaàu ñoù khoâng phaûi ngöôøi ôû ñaây ö? Ngöôøi kia ñaùp: – Tuyeät ñoái khoâng phaûi ôû vuøng naøy. Cho duø haén ôû laân caän thì toâi cuõng ñaõ nhaän ra roài, ít nhaát cuõng coù laàn thaáy maët... – Vaäy laø ngöôi chöa töøng gaëp haén? 369 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 5. 370 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ñuùng theá. Chöa gaëp laàn naøo. Maïnh Tinh Hoàn chôït hoûi: – Hai con ngöïa ñoù khoâng phaûi laø cuûa ngöôi? – Khoâng khoâng! Toâi ñaõ noùi raèng ñoù laø ngöïa cuûa Maõ ñaïi ca. – Ngöôøi ñaùnh xe, ngöôi khoâng bieát. Coøn ngöïa vaø xe cuõng o phaûi cuûa ngöôi. Vaäy vieäc naøy coù lieân quan gì ñeán ngöôi chöù? Ñieàu gì khieán ngöôi quan taâm? Ngöôøi kia laïi luøi theâm hai böôùc nöõa: – Toâi... khoâng... – Neáu ñaõ khoâng quan heä gì tôùi ngöôi, vì sao ngöôi laïi chen vaøo chuyeän ngöôøi khaùc? – Toâi... toâi... Maïnh Tinh Hoàn traàm gioïng: – Ngöôi coù bieát thích xen vaøo vieäc khoâng phaûi cuûa mình thöôøng gaëp phieàn phöùc theá naøo khoâng? Ngöôøi kia gaät ñaàu lia lòa roài baát chôït quay ngöôøi ñònh troán chaïy. Maïnh Tinh Hoàn quaùt leân: – Ñöùng laïi! Ngöôøi kia run nhö caày saáy, khoâng daùm ñi nöõa, quay laïi noùi: – Ñaïi gia... coøn coù gì sai baûo? Maïnh Tinh Hoàn hoûi: – Ngöôi ñeán ñaây ñeå tìm Maõ ñaïi ca, ñuùng khoâng? – Daï! – Ngöôi ñaõ tôùi ñaây, sao khoâng vaøo tìm oâng ta? – Toâi... toâi sôï. – Sôï gì theá? OÂng ta ñang chôø ngöôi trong ñoù! Chaøng baûo ñoái phöông vaøo, nhöng chính mình laïi böôùc ra khoûi cöûa. Ngöôøi kia ñöùng ngaây ra moät luùc roài cuoái cuøng lieàu maïng böôùc vaøo. Maïnh Tinh Hoàn laåm baåm: – Ngöôøi thích daây vaøo chuyeän khoâng phaûi cuûa mình thöôøng gaëp nhöõng ñieàu phieàn phöùc thaät... oOo Gian maät thaát voán nhoû heïp, laïi chaát nhieàu löông thöïc neân raát ngoät ngaït. 370 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 6. 371 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Vì tröôùc maät thaát ñaõ laø nöôùc, neân caøng khoù thôû hôn. Nhöng khi xaây döïng, ngöôøi ta ñaõ tính kyõ ñieàu naøy, ñaët moät oáng saét baèng baép tay thoâng leân maët ñaát ñeå thoâng khí. Maëc duø vaäy, neáu ñoát löûa, khoâng khí seõ khoâng tieáp kòp laøm ngöôøi trong phoøng coù theå cheát ngaït, bôûi theá Laõo Baù ñaønh aên thöùc aên nguoäi. Phöôïng Phöôïng thaùi thòt vaø caù muoái thanh töøng laùt raát moûng pheát vôùi baùnh khoâ troâng raát ngon maét. Coâ ta ñaõ hoïc ñöôïc caùch kích thích khaåu vò ngöôøi aên. Laõo Baù cöôøi noùi: – Xem ra ñao phaùp cuûa naøng khoâng toài! Phöôïng Phöôïng cöôøi raát töôi ñaùp: – Tieác raèng ñao phaùp ñoù chæ duøng ñeå thaùi thòt vaø caét rau thoâi! Coâ ta nhaùy maét noùi theâm: – Tuy vaäy caùi ñoù so vôùi Nguõ hoå ñoaïn moân ñao phaùp coøn lôïi haïi hôn. Laõo Baù toû ra quan taâm hoûi: – Vaäy ö? Phöôïng Phöôïng tieáp gioïng: – Nguõ hoå ñoaïn moân ñao phaùp chaúng qua chæ laáy ñöôïc maïng ngöôøi thoâi. Nhöng ñao phaùp thaùi rau caét thòt cuûa nöõ nhaân coù theå laøm cho nam nhaân quyø phuïc döôùi chaân coâ ta, buoäc nam nhaân phaûi thaàn phuïc suoát ñôøi. Laõo Baù cöôøi noùi: – Ta voán nghó raèng naøng chæ laø moät haøi töû. Baây giôø môùi bieát naøng laø moät nöõ nhaân thaät söï! Phöôïng Phöôïng laáy moät mieáng baùnh caëp thòt ñöa vaøo mieäng Laõo Baù, cöôøi noùi: – Moät nöõ nhaân khi ñaõ khoâng thích, cho duø nam nhaân buoäc coâ ta ñun moät aám traø cuõng khoâng ra gì. Laõo Baù cöôøi to taùn thöôûng: – Ñuùng quaù! Khi nöõ nhaân ñaõ khoâng thích nam nhaân thì duø muoán uoáng traø, anh ta cuõng neân töï ñun laáy laø hôn caû. Coøn nam nhaân thì laïi khaùc... Phöôïng Phöôïng hoûi: – Khaùc theá naøo? Laõo Baù traû lôøi: – Ta bieát raèng coù nhöõng nam nhaân tuy khoâng thích vôï mình nhöng vaãn mua cho coâ ta raát nhieàu quaàn aùo. 371 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 7. 372 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ñoù khoâng phaûi vì haén mua cho vôï mình. – Vaäy mua cho ai? – Ñoù laø haén mua cho baûn thaân mình thoâi, ñeå giöõ theå dieän maø. Thaäm chí haén haän khoâng theå baét vôï maëc voû caây, chæ tieác sôï thieân haï cheâ cöôøi. Laõo Baù khoâng nhòn noåi phaù leân cöôøi. Phöôïng Phöôïng laïi ñöa cho oâng moät mieáng baùnh nöõa, maét ñong ñöa, ngoït ngaøo noùi: – Neáu toâi muoán oâng mua y phuïc, oâng coù mua khoâng? Laõo Baù gaät ñaàu: – Ñöông nhieân mua roài! – Nhöng mua thöù vaûi naøo? – Voû caây! Toát nhaát laø mua voû caây ñeå may aùo cho naøng! Phöôïng Phöôïng höù moät tieáng, treà moâi noùi: – Neáu vaäy sau naøy oâng chæ coù aên voû caây vaø goã muïc maø thoâi! – Thöù ñoù aên sao ñöôïc? – Nhöng oâng baét toâi phaûi maëc y phuïc baèng voû caây, chaúng leõ toâi phaûi laøm nem coâng chaû phöôïng cho oâng hay sao? Laõo Baù cöôøi ngaát. Ñaõ laâu oâng khoâng ñöôïc cöôøi thoaûi maùi nhö theá. Laùt sau oâng chôït hoûi: – Vöøa roài naøng coá tìm caùch laøm cho ta töùc giaän, taïi sao baäy giôø laïi thay ñoåi nhö vaäy? Phöôïng Phöôïng môû to maét hoûi: – Toâi thay ñoåi theá naøo? – Baây giôø chaúng nhöõng naøng muoán ta aên nhieàu theâm moät chuùt maø coøn coá söùc laøm cho ta vui. Phöôïng Phöôïng cuùi ñaàu traàm ngaâm moät luùc roài boãng thôû daøi noùi: – Caùi ñoù coù leõ vì toâi hieåu ra moät ñieàu. – Ñieàu gì vaäy? Phöôïng Phöôïng ñaùp: – Trong phoøng naøy chæ coù hai chuùng ta thoâi. Neáu oâng khoâng vui, toâi cuõng seõ raát khoù chòu. Bôûi vaäy neáu toâi muoán thanh thaûn moät chuùt thì tröôùc heát phaûi laøm cho oâng vui. Roài coâ ta ngaång leân nhìn vaøo maét Laõo Baù, chaäm raõi noùi tieáp: 372 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 8. 373 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Ngöôøi ta baát cöù trong hoaøn caûnh naøo ñeàu coá laøm moïi caùch ñeå cuoäc soáng mình deã chòu hôn. Laõo Baù gaät ñaàu taùn thöôûng: – Khoâng ngôø caøng ngaøy naøng caøng trôû neân thoâng minh nhö vaäy. Treân thöïc teá, ña soá nöõ nhaân ñeàu thoâng minh. Neáu hoï bieát raèng khoâng theå haï guïc ngöôi thì hoï seõ töï ngaõ guïc döôùi chaân ngöôi. Bôûi vì neáu ngöôi khoâng muoán bò nöõ nhaân chinh phuïc thì chæ coøn caùch ngöôi phaûi chinh phuïc hoï. Hoaøn toaøn khoâng coù con ñöôøng thoûa hieäp giöõa hai giôùi. Moät nam nhaân thoâng minh vaø coù baûn lónh thì thöøa hieåu ñoái vôùi nöõ nhaân, thoûa hieäp coù nghóa laø ñaàu haøng. Chæ caàn moät laàn bò chinh phuïc, anh ta seõ bò chinh phuïc vónh vieãn. AÊn xong Phöôïng Phöôïng böng vaøo cho Laõo Baù moät baùt nöôùc laõ, cheùp mieäng: – Giaù nhö chuùng ta coù theå yeân oån soáng ôû ñaây suoát ñôøi thì cuõng khoâng ñeán noãi naøo. Laõo Baù ngöng muïc nhìn coâ ta hoûi: – Naøng nguyeän yù ö? Phöôïng Phöôïng gaät ñaàu, nhöng boãng thôû daøi noùi: – Chæ tieác raèng chuùng ta khoâng theå yeân tónh soáng ôû ñaây maõi ñöôïc. Laõo Baù hoûi: – Vì sao vaäy? – Vì sôùm muoän gì chuùng seõ tìm ñöôïc. – Chuùng ö? Chuùng laø ai vaäy? – Toâi muoán noùi raèng khoâng chæ Luïc Höông Xuyeân hay cöøu nhaân cuûa oàn tìm ñeán ñaây. Coù theå caû baèng höõu oâng roài cuõng tìm ñeán ñaây... Laõo Baù ngaét lôøi: – Ta khoâng coù baèng höõu nöõa. Khi noùi caâu naøy, Laõo Baù toû ra raát kieân nghò, laïnh luøng, nhö theå ñoù laø söï thaät hieån nhieân khoâng coøn baøn caõi gì nöõa, vaø loøng oâng ñaõ ñoâng cöùng laïi, thaäm chí töø nay khoâng coøn khaùi nieäm veà hai tieáng baèng höõu nöõa. Phöôïng Phöôïng dòu daøng noùi: – Khoâng ai khaúng ñònh raèng mình coù nhöõng loaïi baèng höõu theá naøo. Thoâng thöôøng nhöõng baèng höõu chaân chính luùc thöôøng ngöôøi ta khoâng nhaän roõ, nhöng khi gaëp phaûi tröôøng hôïp nguy khoán, baèng höõu chaân chính môùi xuaát hieän. Coâ ta nhaän xeùt khoâng sai. 373 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 9. 374 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Baèng höõu chaân chính cuõng gioáng nhö keû ñòch thöïc söï, luùc bình thöôøng raát khoù nhaän ra. Chæ luùc nguy caáp, töôûng chöøng khoâng ai tôùi cöùu giuùp nöõa, ngöôøi ñoù môùi xuaát hieän. Bôûi vì baèng höõu chaân chính khoâng phaûi coù maët ñeå höôûng thuï vôùi mình hay noùi nhöõng lôøi teû nhaït maø hoï chæ thöïc hieän nghóa vuï cuûa moät baèng höõu chaân chính. Ñoù môùi laø gí trò, môùi caøng ñaùng quyù. Laõo Baù chôït nghó ñeán Luïc Höông Xuyeân. Chöa bao giôø oâng nghó haén laø cöøu ñòch cuûa mình, coù theå baùn ñöùng mình. Baây giôø oâng khoâng nghó ra ai laø baèng höõu chaân chính, coù theå cuøng nhau soáng cheát, cuøng chia hoaïn naïn. OÂng laéc ñaàu noùi: – Cho duø ta coù baèng höõu, cuõng tuyeät khoâng theå tìm ñöôïc tôùi ñaây. Phöôïng Phöôïng hoûi: – Tuyeät ñoái ö? – Phaûi! Phöôïng Phöôïng chôùp maét noùi: – Toâi coøn nhôù tröôùc ñaây coù laàn oâng noùi raèng khoâng coù gì treân ñôøi laø tuyeät ñoái caû maø? Laõo Baù hoûi: – Ta ñaõ noùi theá ö? – Phaûi! Chính oâng ñaõ noùi theá. Thaäm chí chæ môùi ñaây thoâi, khi chuùng ta töø treân phaûn rôi xuoáng. Luùc ñoù toâi coù caûm giaùc raèng gioáng nhö taám phaûn töï ñoäng vôõ ra vaø thuït xuoáng loøng ñaát. Laõo Baù chaêm chuù nhìn coâ ta hoûi: – Naøng hoaøn toaøn khoâng ngôø ñieàu ñoù chöù gì? – Quaû thaät toâi khoâng ngôø. Bôûi vì Luïc Höông Xuyeân ñaõ baûo ñaûm vôùi toâi raèng oâng seõ tuyeät ñoái khoâng theå thoaùt ñöôïc. Neáu khoâng toâi ñaõ khoâng chaáp nhaän laøm chuyeän ñoù. Coâ ta nhìn Laõo Baù, hoaøn toaøn khoâng toû ra hoå theïn chuùt naøo, noùi tieáp: – Taát nhieân baây giôø oâng thöøa bieát raèng toâi chaúng qua cuõng laø ngöôøi bò chuùng mua chuoäc vaø baét buoäc ñeán haïi oâng. Toâi voán laø moät kyõ nöõ raát coù giaù. Chæ caàn ai traû ñaùng giaù, duø vieäc gì toâi cuõng laøm. Laõo Baù hoûi: – Coâ chöa bao giôø vì vieäc ñoù maø caûm thaáy khoù chòu hay sao? Phöôïng Phöôïng laéc ñaàu: 374 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 10. 375 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG – Vì sao toâi phaûi khoù chòu chöù? Treân theá gian coù bieát bao nhieâu ngöôøi ñeàu vì tieàn maø laøm vieäc, chaúng qua hình thöùc coù khaùc ñoâi chuùt vaø giaù tieàn cao thaáp theá naøo thoâi. – Ngöôi sai roài, coù nhöõng ngöôøi cho duø phaûi traû bao nhieâu tieàn cuõng khoâng sao mua ñöôïc. Phöôïng Phöôïng hoûi: – Coù phaûi oâng ñònh noùi veà Maõ Phöông Trung? – Ta coøn ñònh noùi ñeán Toân Cöï. – Toân Cöï? Coù phaûi laø gaõ muø ñaàu to khoâng? Laõo Baù gaät ñaàu: – Chính phaûi! – Coù phaûi haén ñaõ vì oâng maø laøm raát nhieàu vieäc khoâng? – Phaûi! Haén ñaõ vì ta laøm nhieàu vieäc. Caùc ngöôi khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc haén laø ngöôøi theá naøo ñaâu. Phöôïng Phöôïng laïi hoûi: – Chaéc raèng haén ñaõ ôû döôùi maät ñaïo chôø oâng töø raát laâu? Laõo Baù ñaùp: – Suoát möôøi ba naêm roøng. Moät ngöôøi chòu coâ ñoäc soáng trong boùng toái suoát möôøi ba naêm. Vieäc ñoù chaúng nhöõng raát ít ngöôøi laøm ñöôïc maø thaäm chí raát ít ngöôøi coù theå töôûng töôïng ñöôïc. Laàn ñaàu tieân trong aùnh maét Laõo Baù loä ra noãi caûm kích cuøng vôùi noãi thoáng khoå. OÂng chaäm raõi noùi tieáp: – Tröôùc ñaây Toân Cöï cuõng coù ñoâi maét saùng nhö ta. Neáu phaûi soáng trong boùng toái suoát möôøi ba naêm, maét ngöôi cuõng seõ muø ñi nhö haén. Phöôïng Phöôïng chôït thaáy moät côn laïnh chaïy doïc soáng löng, laùt sau môùi noùi: – Neáu baét toâi laøm theá, toâi thaø cheát coøn hôn. Maét Laõo Baù chôït toái ñi. OÂng cheùp mieäng noùi: – Quaû thaät treân ñôøi coù nhieàu vieäc so vôùi caùi cheát coøn khoù khaên hôn, thoáng khoå hôn. – Nhöng vì sao haén laïi chaáp nhaän söï thoáng khoå ñoù? – Chæ vì ta muoán theá. – Ñôn giaûn vaäy sao? – Chæ ñôn giaûn coù theá. Nhöng trong khi noùi ra hai tieáng “ñôn giaûn”, noãi ñau khoå trong maét Laõo Baù 375 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 11. 376 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG caøng hieän roõ theâm. Phöôïng Phöôïng thôû haét ra moät hôi, noùi: – Nhöng toâi vaãn chöa hieåu, vì sao haén kòp thôøi cöùu oâng thoaùt ra ñöôïc? Laõo Baù traû lôøi: – Ñöøng queân raèng thính giaùc cuûa ngöôøi muø nhaïy beùn hôn ngöôøi thöôøng raát nhieàu. – Vaäy haén chæ bieát ñöùng ôû moät vò trí laéng nghe? Laõo Baù gaät ñaàu: – Ñuùng theá! Haén ñöùng moät choã, laéng nghe vaø chôø ñôïi. Phöôïng Phöôïng chôït ñoû maët hoûi: – Nhö vaäy... haén ñaõ nghe thaáy... chuùng ta... Laõo Baù gaät ñaàu. Maët Phöôïng Phöôïng caøng ñoû raàn: – OÂng sao laïi... caû vieäc ñoù... cuõng ñeå ngöôøi ta... nghe thaáy? Laõo Baù traàm ngaâm hoài laâu roài noùi: – Vì ngay caû ta cuõng khoâng ngôø... ôû tuoåi naøy vaãn ñeå xaûy ra chuyeän ñoù. Phöôïng Phöôïng cuùi thaáp ñaàu. Trong chuyeän naøy khoâng phaûi Laõo Baù coù loãi. Chính Luïc Höông Xuyeân ñaõ daøn döïng taát caû. Laõo Baù nhìn coâ ta, thôû daøi noùi: – Möôøi maáy naêm qua ta môùi gaàn nöõ nhaân duy nhaát moät laàn naøy. Phöôïng Phöôïng chôït caàm chaët tay Laõo Baù, luùc ñoù coâ ta thaáy oâng thaät laø treû trung. Laõo Baù hoûi: – Coâ ñang hoái haän ñoù ö? Phöôïng Phöôïng laéc ñaàu, gioïng trôû neân dòu daøng: – Khoâng! Thieáp khoâng hoái haän, vì neáu khoâng nhö theá, thieáp seõ khoâng bieát chaøng laø ngöôøi nhö theá naøo. – Naøng cho ta laø ngöôøi theá naøo? – Thieáp khoâng bieát. Chæ bieát raèng baây giôø neáu coù ngöôøi muoán thieáp haïi chaøng, baát luaän haén traû bao nhieâu tieàn, thieáp cuõng khoâng laøm. Laõo Baù chaêm chuù nhìn coâ ta hoài laâu roài chôït thôû daøi laåm baåm: – Ta giaø roài. Moät ngöôøi vaøo ñoä tuoåi nhö ta maø coøn gaëp ñöôïc moät nöõ haøi töû nhö naøng, khoâng bieát ñoù laø haïnh vaän hay baát haïnh? Phöôïng Phöôïng khoâng bieát traû lôøi theá naøo. 376 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
 12. 377 LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: COÅ LONG Ai coù theå traû lôøi ñöôïc vaán ñeà naøy? Coâ ta caàm tay Laõo Baù caøng chaët, ngöôøi run leân. Laõo Baù hoûi: – Naøng sôï ö? Sôï gì chöù? Phöôïng Phöôïng run gioïng traû lôøi: – Thieáp sôï raèng boïn chuùng seõ ñuoåi kòp Toân Cöï. Duø sao haén cuõng laø ngöôøi muø. – Naøng khoâng nghe Maõ Phöông Trung noùi ö? Ñeán choã quy ñònh seõ coù ngöôøi thay theá haén. – Thieáp coù nghe. Ngöôøi thay theá haén teân laø Phöông laõo nhò, ñuùng khoâng? Laõo Baù gaät ñaàu: – Khoâng sai! Phöôïng Phöôïng baên khoaên hoûi: – Nhöng Phöông laõo nhò coù trung thaønh vôùi chaøng nhö nhöõng ngöôøi kia khoâng? Treân ñôøi thaät coù nhieàu ngöôøi saün saøng cheát vì chaøng ñeán theá sao? Laõo Baù laéc ñaàu: – Khoâng ñaâu. – Nhöng nhìn thaùi ñoä cuûa chaøng laïi raát yeân taâm... – Ñuùng laø ta raát yeân taâm. – Vì sao vaäy? – Bôûi vì baèng höõu trung thöïc khoâng caàn thieát laém. Coù khi chæ caàn moät ngöôøi laø ñuû. Phöôïng Phöôïng chôït oâm laáy oâng caát gioïng dòu daøng: – Thieáp khoâng muoán thaønh baèng höõu cuûa chaøng, chæ muoán laøm vôï chaøng thoâi. Baát kyø ôû ñaây hay ôû beân ngoaøi, baát keå sau naøy chaøng seõ trôû thaønh ngöôøi nhö theá naøo, thieáp cuõng seõ laø vôï cuûa chaøng, vónh vieãn khoâng bao giôø thay ñoåi. Moät laõo nhaân coâ ñoäc, moät anh huøng luùc maït loä ôû vaøo caùi tuoåi chieàu taø maø vaãn coøn gaëp ñöôïc moät thieáu nöõ nhö Phöôïng Phöôïng, hôn nöõa coøn ñöôïc coâ ta yeâu thöông nhö theá thì coøn mong gì hôn nöõa? oOo Vieät Kieám © 1997 – 2003 377 thaùng 10 naêm 2003 www.vietkiem.com
nguon tai.lieu . vn